ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการครอบครัวรักการอ่าน : 50020000-3213

สำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย : (2563)

100.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100.00

นางสาวโสรยา ใบเต๊ะ (0 2282 4196)

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100.0000

หลักการและเหตุผล

การส่งเสริมให้ประชาชนเห็นความสำคัญและรักในการอ่านหนังสือ เพื่อพัฒนาความรู้ความคิดให้ดีขึ้น โดยสังคมไทยในอดีต พ่อแม่ผู้ปกครองยังไม่ค่อยให้ความสำคัญกับการศึกษามากนัก เพราะมุ่งแต่ประกอบอาชีพทำมาหากินมากกว่า ทำให้คนไทยยุคเก่ายังไม่มีความรู้อย่างกว้างขวางนัก แต่ในปัจจุบันวิวัฒนาการการศึกษาของไทยได้พัฒนาขึ้นมาก หนังสือความรู้จากต่างประเทศเข้ามาเป็นจำนวนมาก มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้มากขึ้น รวมทั้งประเทศไทยกำลังเข้าสู่ประชาคมอาเซียน โดยต่อไปประเทศของเราจะต้องติดต่อสื่อสารทำการค้ากับชาวต่างชาติมากขึ้น เป็นสังคมไร้พรมแดน ซึ่งสำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการอ่าน เพื่อให้เยาวชนและประชาชนในพื้นที่เขตมีความตื่นตัวและสนใจในการอ่านและศึกษาหาความรู้จากหนังสือ สื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆ มากขึ้น จึงได้จัดทำโครงการครอบครัวรักการอ่านขึ้น

50021000/50021000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีนิสัยรักการอ่านและศึกษาค้นคว้า 2. เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนและครอบครัวรู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ด้วยการอ่านหนังสือ

เป้าหมายของโครงการ

จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านหนังสือ ณ บ้านหนังสือวัดสุนทรธรรมทาน และบ้านหนังสือชุมชนสิตารามและชุมชนในพื้นที่เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย จำนวน 8 ครั้ง โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมครั้งละ 50 คน รวม 400 คน

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****%
**** ไม่ระบุ หรือ ไม่สนับสนุนแผนฯ ฉบับนี้... ****

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-03-25)

100.00

25/3/2563 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบดำเนินการจัดกิจกรรมส่งเสริมรักการอ่านเรียบร้อยแล้ว ในระหว่างเดือน 2-5 มีนาคม 2563 ณ โรงเรียนและชุมชนต่างๆ ในพื้นที่เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย และเบิกจ่ายค่าจัดซื้อของขวัญของที่ระลึกและวัสดุในการจัดกิจกรรมฯ เป็นเงิน 20,000.-บาท และค่าอาหารสำหรับผู้เข้าร่วม กิจกรรมฯ เป็นเงิน 7,425.-บาท

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 33.89 (2020-02-26)

33.89

26/2/2563 : เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบดำเนินการขออนุมัติเปลี่ยนแปลงจัดกิจกรรมส่งเสริมรักการอ่าน ในระหว่างเดือน 2-5 มีนาคม 2563 ณ โรงเรียนและชุมชนต่างๆ ในพื้นที่เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย ได้รับอนุมัติจากผู้อำนวยการเขต เรียบร้อยแล้ว และอยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อของขวัญของที่ระลึกและวัสดุในการจัดกิจกรรม

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 24.44 (2020-01-22)

24.44

22/1/2563 : อยู่ระหว่างเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบวางแผนการจัดกิจกรรมส่งเสริมรักการอ่าน ในระหว่างเดือน 18-25 กุมภาพันธ์ 2563 ณ โรงเรียนและชุมชนต่างๆ ในพื้นที่เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2019-12-26)

15.00

26/12/2562 : อยู่ระหว่างเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบวางแผนการจัดกิจกรรมส่งเสริมรักการอ่าน ในระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ 2563-เมษายน 2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-11-26)

10.00

26/11/2562 : อยู่ระหว่างเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบวางแผนการจัดกิจกรรมส่งเสริมรักการอ่าน ในระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ 2563-เมษายน 2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2019-10-28)

5.00

28/10/2562 : เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบศึกษาข้อมูลโครงการ เสนอขออนุมัติโครงการเรียบร้อยแล้ว และอยู่ระหว่างเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบวางแผนการดำเนินการที่เกี่ยวข้องต่อไป

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:จัดทำโครงการเพื่อขออนุมัติ
:5%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:ขออนุมัติเงินยืมใช้ในราชการ
:5%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 3
:ประชุมผู้เกี่ยวข้องเพื่อเตรียมจัดกิจกรรม
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 4
:ประชาสัมพันธ์ให้ชุมชนและโรงเรียนทราบ
:20%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 5
:จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านหนังสือตามกำหนดการที่วางไว้
:50%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 6
:ประเมินผลโครงการและจัดทำรายงานนำเรียนผู้บริหารทราบ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50020000-3213

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50020000-3213

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5002-0816

ตัวชี้วัด : ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
25.00

100 / 100
2
46.00

100 / 100
3
62.36

0 / 0
4
100.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **