ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

กิจกรรมติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม : 50030000-3278

สำนักงานเขตสัมพันธวงศ์ : (2563)

86

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 86

หัวหน้าฝ่ายการคลัง

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 2 100

หลักการและเหตุผล

ตามที่ สงม. กำหนด

50030800/50030800

วัตถุประสงค์ของโครงการ

เพื่อเป็นการติดตามความคืบหน้าและเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณในแต่ละฝ่ายให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดและเกิดประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน

เป้าหมายของโครงการ

สามารถเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวมเป็นไปตามแผนการใช้จ่ายเงินและตามเป้าหมายที่กำหนดไว้

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
๗.๔ - การคลังและงบประมาณ
๗.๔.๑ กรุงเทพมหานครมีการบริหารจัดการด้านการเงินการคลังและการงบประมาณ ที่เป็นมาตรฐานสากลแ%
๗.๔.๑.๓ กรุงเทพมหานครสามารถรักษาวินัยทางการเงินการคลังทั้งในระยะสั้นและ

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 86.00 (2020-09-30)

86.00

30/09/2563 :

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2020-08-27)

70.00

27/08/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เบิกจ่ายตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 - 27 สิงหาคม 2563 เบิกจ่ายได้ร้อยละ 70.40

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 68.00 (2020-07-29)

68.00

29/07/2563 : เบิกจ่ายตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 - 29 กรกฎาคม 2563 เบิกจ่ายได้ร้อยละ68.27

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 66.00 (2020-06-29)

66.00

29/06/2563 : เบิกจ่ายตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 - 29 มิถุนายน 2563 เบิกจ่ายได้ร้อยละ65.93

** ปัญหาของโครงการ :ไมีมี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 58.10 (2020-05-25)

58.10

25/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เบิกจ่ายตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 - 25 พฤษภาคม 2563 เบิกจ่ายได้ร้อยละ58.10

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 46.61 (2020-04-27)

46.61

27/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เบิกจ่ายตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 - 27 เมษายน 2563 เบิกจ่ายได้ร้อยละ46.61

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 39.38 (2020-03-24)

39.38

: อยู่ระหว่างขั้นตอน...เบิกจ่ายตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 - 24 มีนาคม 2563 เบิกจ่ายได้ร้อยละ 39.38

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 26.19 (2020-02-26)

26.19

26/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เบิกจ่ายตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 - 26 กุมภาพันธ์ 2563 เบิกจ่ายได้ร้อยละ 26.19

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 19.21 (2020-01-23)

19.21

23/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เบิกจ่ายตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 - 23 มกราคม 2563 เบิกจ่ายได้ร้อยละ 19.21

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 12.07 (2019-12-25)

12.07

25/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...การเบิกจ่าย เบิกจ่ายตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 - 24 ธันวาคม 2562 เบิกจ่ายได้ร้อยละ 12.07

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.79 (2019-11-27)

5.79

27/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...การเบิกจ่าย เบิกจ่ายตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 - 27 พฤศจิกายน 2562 เบิกจ่ายได้ร้อยละ 5.79

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 4.67 (2019-10-28)

4.67

28/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...การเบิกจ่าย เบิกจ่ายตั้งแต่วันที่ 1 - 28 ตุลาคม 2562 เบิกจ่ายได้ร้อยละ 4.67

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:เวียนแจ้งแนวทางการบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปีให้ทุกฝ่ายทราบเป้าหมายการเบิกจ่ายงบประมาณ
:25%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:หัวหน้าฝ่ายการคลังติดตามและรายงานผลการเบิกจ่ายในที่ประชุมผู้บริหารอย่างน้อยสัปดาห์ละ 1ครั้ง
:25%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:ประสานฝ่ายที่เกี่ยวข้อง กรณีมีรายการที่ไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้
:25%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 4
:รายงานความคืบหน้าไปยังสำนักงบประมาณ ทุกวันที่ 1 และ 15 ของทุกเดือน
:25%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50030000-3278

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50030000-3278

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5003-0863

ตัวชี้วัด : ร้อยละความสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 86

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
12.07

100 / 100
2
39.38

100 / 100
3
66.00

0 / 0
4
86.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **