ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

กิจกรรมติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม : 50030000-3278

สำนักงานเขตสัมพันธวงศ์

12.07

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 12.07

หัวหน้าฝ่ายการคลัง

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 4 : 0.0000

หลักการและเหตุผล

ตามที่ สงม. กำหนด

50030800/50030800

วัตถุประสงค์ของโครงการ

เพื่อเป็นการติดตามความคืบหน้าและเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณในแต่ละฝ่ายให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดและเกิดประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน

เป้าหมายของโครงการ

สามารถเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวมเป็นไปตามแผนการใช้จ่ายเงินและตามเป้าหมายที่กำหนดไว้

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
มิติที่ ๗.๔ - การคลังและงบประมาณ
เป้าหมายที่ ๗.๔.๑ กรุงเทพมหานครมีการบริหารจัดการด้านการเงินการคลังและการงบประมาณ ที่เป็นมาตรฐานสากลแ%
เป้าประสงค์ที่ ๗.๔.๑.๓ กรุงเทพมหานครสามารถรักษาวินัยทางการเงินการคลังทั้งในระยะสั้นและ

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 12.07 (2019-12-25)

12.07

25/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...การเบิกจ่าย เบิกจ่ายตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 - 24 ธันวาคม 2562 เบิกจ่ายได้ร้อยละ 12.07

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.79 (2019-11-27)

5.79

27/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...การเบิกจ่าย เบิกจ่ายตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 - 27 พฤศจิกายน 2562 เบิกจ่ายได้ร้อยละ 5.79

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 4.67 (2019-10-28)

4.67

28/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...การเบิกจ่าย เบิกจ่ายตั้งแต่วันที่ 1 - 28 ตุลาคม 2562 เบิกจ่ายได้ร้อยละ 4.67

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:เวียนแจ้งแนวทางการบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปีให้ทุกฝ่ายทราบเป้าหมายการเบิกจ่ายงบประมาณ
:25%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 1
:เวียนแจ้งแนวทางการบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปีให้ทุกฝ่ายทราบเป้าหมายการเบิกจ่ายงบประมาณ
:25%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:หัวหน้าฝ่ายการคลังติดตามและรายงานผลการเบิกจ่ายในที่ประชุมผู้บริหารอย่างน้อยสัปดาห์ละ 1ครั้ง
:25%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:หัวหน้าฝ่ายการคลังติดตามและรายงานผลการเบิกจ่ายในที่ประชุมผู้บริหารอย่างน้อยสัปดาห์ละ 1ครั้ง
:25%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 3
:ประสานฝ่ายที่เกี่ยวข้อง กรณีมีรายการที่ไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้
:25%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 3
:ประสานฝ่ายที่เกี่ยวข้อง กรณีมีรายการที่ไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้
:25%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 4
:รายงานความคืบหน้าไปยังสำนักงบประมาณ ทุกวันที่ 1 และ 15 ของทุกเดือน
:25%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 4
:รายงานความคืบหน้าไปยังสำนักงบประมาณ ทุกวันที่ 1 และ 15 ของทุกเดือน
:25%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50030000-3278

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50030000-3278

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5003-0863

ตัวชี้วัด : ร้อยละความสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 12.0700

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
12.07

0 / 0
2
0.00

0 / 0
3
0.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **