ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

กิจกรรมการจัดทำงบการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 : 50030000-3279

สำนักงานเขตสัมพันธวงศ์ : (2563)

100.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100.00

หัวหน้าฝ่ายการคลัง

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100.0000

หลักการและเหตุผล

การจัดทำงบและเสนองบการเงินโดยหลักการบันทึกบัญชีในการเกณฑ์คงค้างเพื่อแสดงฐานะการเงินและผลดำเนินงานของหน่วยงาน ตามหลักการบัญชีที่มีมาตรฐานทั่วไปตามหลักเกณฑ์คู่มือระบบของกรุงเทพมหานคร

50030800/50030800

วัตถุประสงค์ของโครงการ

เพื่อให้หน่วยงานจัดทำงบการเงินถูกต้อง รวดเร็ว และครบถ้วน เพื่อรวบรวมให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล

เป้าหมายของโครงการ

เพื่อแสดงฐานะการเงิน (ประเภทบัญชี ทรัพย์สิน หนี้สินและทุน) และงบแสดงผลการดำเนินงาน(บัญชีประเภท รายได้ และค่าใช้จ่าย) โดยใช้หลักเกณฑ์คงค้างเพื่อให้ทราบการดำเนินการของหน่วยงานได้รวดเร็วและถูกต้อง ทำให้นำข้อมูลมาวางแผนในอนาคต

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
มิติที่ ๗.๔ - การคลังและงบประมาณ
เป้าหมายที่ ๗.๔.๑ กรุงเทพมหานครมีการบริหารจัดการด้านการเงินการคลังและการงบประมาณ ที่เป็นมาตรฐานสากลแ%
เป้าประสงค์ที่ ๗.๔.๑.๓ กรุงเทพมหานครสามารถรักษาวินัยทางการเงินการคลังทั้งในระยะสั้นและ

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-09-30)

100.00

30/09/2563 : ดำเนินงานแล้วเสร็จตามกำหนด

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 90.00 (2020-08-27)

90.00

27/08/2563 :บันทึกบัญชีและจัดทำรายงานประจำเดือน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 80.00 (2020-07-29)

80.00

29/07/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...บันทึกบัญชีและจัดทำรายงานประจำเดือน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 75.00 (2020-06-29)

75.00

อยู่ระหว่างขั้นตอน.. อยู่ระหว่างขั้นตอน...บันทึกบัญชีและจัดทำรายงานประจำเดือน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2020-05-25)

70.00

25/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน.. อยู่ระหว่างขั้นตอน...บันทึกบัญชีและจัดทำรายงานประจำเดือน.

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 65.00 (2020-04-24)

65.00

24/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...บันทึกบัญชีและจัดทำรายงานประจำเดือน

** ปัญหาของโครงการ :

** อุปสรรคของโครงการ :

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-03-24)

60.00

24/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...บันทึกบัญชีและจัดทำรายงานประจำเดือน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 55.00 (2020-02-26)

55.00

26/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...บันทึกบัญชีและจัดทำรายงานประจำเดือน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2020-01-22)

50.00

22/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...บันทึกบัญชีและจัดทำรายงานประจำเดือน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 45.00 (2019-12-25)

45.00

25/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...บันทึกบัญชีและจัดทำรายงานประจำเดือน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2019-11-27)

40.00

27/11/2562 : อยู่ขั้นตอน..ส่่งรายงานงบการเงินประจำปี 2562 ให้กองบัญชีสำนักการคลัง และสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน วันที่ 27 พ.ย. 2562 ส่งทันภายในกำหนด

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2019-10-28)

20.00

28/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...บันทึกบัญชีและจัดทำรายงานงบการเงิน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:รวบรวมข้อมูลเอกสารเพื่อใช้สำหรับบันทึกบัญชี
:25%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 1
:รวบรวมข้อมูลเอกสารเพื่อใช้สำหรับบันทึกบัญชี
:25%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:บันทึกบัญชีลงในสมุดรายวันเงินรับ สมุดรายวันเงินจ่าย สมุดรายวีนทั่วไป สมุดบัญชีแยกประเภท และสมุดบัญชีย่อย
:50%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:บันทึกบัญชีลงในสมุดรายวันเงินรับ สมุดรายวันเงินจ่าย สมุดรายวันท่ั่วไป สมุดบัญชีแยกประเภท และสมุดบัญชีย่อย
:50%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 3
:จัดทำรายงานทางการเงิน,งบการเงิน ส่งสำนักการคลัง
:25%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 3
:จัดทำรายงานทางการเงิน งบการเงิน ส่งให้สำนักการคลัง
:25%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50030000-3279

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50030000-3279

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5003-0864

ตัวชี้วัด : การจัดทำงบการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
45.00

100 / 100
2
60.00

100 / 100
3
75.00

0 / 0
4
100.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **