ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

กิจกรรมการจัดทำรายงานสรุปยอกทรัพย์สิน(งบทรัพย์สิน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 : 50030000-3280

สำนักงานเขตสัมพันธวงศ์ : (2563)

100

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100

หัวหน้าฝ่ายการคลัง โทร. 7175,7197

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 2 100

หลักการและเหตุผล

การทำรายงานงบทรัพย์สินประจำปี ถูกต้อง ครบถ้วน

50030800/50030800

วัตถุประสงค์ของโครงการ

เพื่อให้การคำนวณค่าเสื่อมราคาของทรัพย์สินต่างๆ ของหน่วยงานเป็นปัจจุบันและบันทึกทรัพย์สินถูกต้อง ครบถ้วน

เป้าหมายของโครงการ

เพื่อให้การบันทึกบัญชีทรัพย์สินในใบรายงานบัญชีมูลค่าทรัพย์สินถูกต้อง

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
๗.๔ - การคลังและงบประมาณ
๗.๔.๑ กรุงเทพมหานครมีการบริหารจัดการด้านการเงินการคลังและการงบประมาณ ที่เป็นมาตรฐานสากลแ%
๗.๔.๑.๔ ปรับปรุงมาตรฐานและแนวปฏิบัติด้านการเงินการบัญชี และการตรวจสอบ

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-09-30)

100.00

30/09/2563 : ดำเนินงานแล้วเสร็จตามกำหนด

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 91.00 (2020-08-27)

91.00

27/08/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดทำรายงานการเคลื่อนไหวของทรัพย์สินที่เพิ่มขึ้น - ลดลง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 88.00 (2020-07-29)

88.00

29/07/2563 : จัดทำรายงานการเคลื่อนไหวของทรัพย์สินที่เพิ่มขึ้น - ลดลง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 85.00 (2020-06-29)

85.00

29/06/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดทำรายงานการเคลื่อนไหวของทรัพย์สินที่เพิ่มขึ้น - ลดลง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 80.00 (2020-05-25)

80.00

25/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดทำรายงานการเคลื่อนไหวของทรัพย์สินที่เพิ่มขึ้น - ลดลง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 77.00 (2020-04-24)

77.00

24/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...อยู่ระหว่างขั้นตอน..จัดทำรายงานการเคลื่อนไหวของทรัพย์สินที่เพิ่มขึ้น - ลดลง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 75.00 (2020-03-24)

75.00

24/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 73.00 (2020-02-26)

73.00

26/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน..จัดทำรายงานการเคลื่อนไหวของทรัพย์สินที่เพิ่มขึ้น - ลดลง .

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2020-01-22)

70.00

22/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน....จัดทำรายงานการเคลื่อนไหวของทรัพย์สินที่เพิ่มขึ้น - ลดลง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 65.00 (2019-12-25)

65.00

25/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดทำรายงานการเคลื่อนไหวของทรัพย์สินที่เพิ่มขึ้น - ลดลง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2019-11-27)

60.00

27/11/2562 : อยู่ขั้นตอน...ส่งรายงานสรุปยอดทรัพย์สินประจำปีงบประมาณ 2562 ได้ทันเวลาที่กำหนด ส่งสำนักการคลัง และสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน วันที่ 31 ต.ค. 2562

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2019-10-28)

20.00

28/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดทำรายงานสรุปยอดทรัพย์สินประจำปีงบประมาณพ.ศ 2562

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:เวียนแจ้งฝ่ายต่างๆและโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตฯดำเนินการทรัพย์สินที่ได้รับมาปีงบประมาณ พ.ศ.2562 จัดทำแผ่นการ์ด ทะเบียนคุมทรัพย์สินที่ได้มาทุกรายการ
:20%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50030000-3280

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50030000-3280

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5003-0865

ตัวชี้วัด : คะแนนของความสำเร็จของการจัดทำรายงานสรุปยอดทรัพย์สิน (งบทรัพย์สิน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
65.00

100 / 100
2
75.00

100 / 100
3
85.00

0 / 0
4
100.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **