ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

กิจกรรมการจัดทำรายงานสรุปยอกทรัพย์สิน(งบทรัพย์สิน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 : 50030000-3280

สำนักงานเขตสัมพันธวงศ์

65.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 65.00

หัวหน้าฝ่ายการคลัง โทร. 7175,7197

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 4 : 0.0000

หลักการและเหตุผล

การทำรายงานงบทรัพย์สินประจำปี ถูกต้อง ครบถ้วน

50030800/50030800

วัตถุประสงค์ของโครงการ

เพื่อให้การคำนวณค่าเสื่อมราคาของทรัพย์สินต่างๆ ของหน่วยงานเป็นปัจจุบันและบันทึกทรัพย์สินถูกต้อง ครบถ้วน

เป้าหมายของโครงการ

เพื่อให้การบันทึกบัญชีทรัพย์สินในใบรายงานบัญชีมูลค่าทรัพย์สินถูกต้อง

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
มิติที่ ๗.๔ - การคลังและงบประมาณ
เป้าหมายที่ ๗.๔.๑ กรุงเทพมหานครมีการบริหารจัดการด้านการเงินการคลังและการงบประมาณ ที่เป็นมาตรฐานสากลแ%
เป้าประสงค์ที่ ๗.๔.๑.๔ ปรับปรุงมาตรฐานและแนวปฏิบัติด้านการเงินการบัญชี และการตรวจสอบ

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 65.00 (2019-12-25)

65.00

25/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดทำรายงานการเคลื่อนไหวของทรัพย์สินที่เพิ่มขึ้น - ลดลง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2019-11-27)

60.00

27/11/2562 : อยู่ขั้นตอน...ส่งรายงานสรุปยอดทรัพย์สินประจำปีงบประมาณ 2562 ได้ทันเวลาที่กำหนด ส่งสำนักการคลัง และสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน วันที่ 31 ต.ค. 2562

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2019-10-28)

20.00

28/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดทำรายงานสรุปยอดทรัพย์สินประจำปีงบประมาณพ.ศ 2562

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:เวียนแจ้งฝ่ายต่างๆและโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตฯดำเนินการทรัพย์สินที่ได้รับมาปีงบประมาณ พ.ศ.2562 จัดทำแผ่นการ์ด ทะเบียนคุมทรัพย์สินที่ได้มาทุกรายการ
:20%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 1
:เวียนแจ้งฝ่ายต่างๆและโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตฯดำเนินการทรัพย์สินที่ได้รับมาปีงบประมาณ พ.ศ.2562 จัดทำแผ่นการ์ด ทะเบียนคุมทรัพย์สินที่ได้มาทุกรายการ
:20%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 1
:เวียนแจ้งฝ่ายต่างๆและโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตฯดำเนินการทรัพย์สินที่ได้รับมาปีงบประมาณ พ.ศ.2562 จัดทำแผ่นการ์ด ทะเบียนคุมทรัพย์สินที่ได้มาทุกรายการ
:20%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50030000-3280

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50030000-3280

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5003-0865

ตัวชี้วัด : คะแนนของความสำเร็จของการจัดทำรายงานสรุปยอดทรัพย์สิน (งบทรัพย์สิน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 65.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
65.00

0 / 0
2
0.00

0 / 0
3
0.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **