ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการส่งเสริมคุณธรรม - จริยธรรม ค่ายพุทธบุตร - ค่ายจริยธรรม : 50030000-3288

สำนักงานเขตสัมพันธวงศ์ : (2563)

35

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 35

หัวหน้าฝ่ายการศึกษา (โทร 7174)

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 2 100

หลักการและเหตุผล

การจัดการศึกษาของกรุงเทพมหานคร เป็นการจัดการศึกษาที่มุ่งเน้นให้นักเรียนมีวินัย รู้จักเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ มีความซื่อสัตย์สุจริต มีความเมตตากรุณา ประหยัดและกตัญญู ตลอดจนส่งเสริมให้นักเรียนมีคุณธรรม - จริยธรรม อันเป็นลักษณะอันพึงประสงค์ตามมาตรฐานการศึกษาของกรุงเทพมหานคร มีความรู้คู่ความดี รู้จักแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำวันได้ถูกต้อง ปฏิบัติตามระเบียบของโรงเรียนและหลักธรรมเบื้องต้นของศาสนา นักเรียนที่อยู่ในวัยประถมศึกษา ของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตสัมพันธวงศ์ทั้ง 3 โรงเรียน ได้รับความรู้ทางด้านจริยธรรม และเป็นผู้มีคุณธรรมสูงขึ้นนั้นควรจะได้รับการฝึกอบรมปฏิบัติธรรมจากพระสงค์ที่มีคุณสมบัติ เพื่อปลูกฝังให้นักเรียนมีความซาบซึ้งในหลักธรรม และสามารถนำไปปฏิบัติได้อย่างเหมาะสมกับวัย

50030700/50030700

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1 เพื่อให้นักเรียนได้มีความรู้ ความเข้าใจ ในหลักธรรมเบื้องต้นของศาสนา 2 เพื่อให้นักเรียนได้ฝึกปฏิบัติด้านจริยธรรมจากพระสงฆ์ผู้ทรงคุณวุฒิ

เป้าหมายของโครงการ

นักเรียนโรงเรียนในสังกัด จำนวน 386 คน และข้าราชการครูและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตสัมพันธวงศ์ จำนวน 45 คน รวม 431 คน เข้ารับการอบรมและปฏิบัติธรรม

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
๗.๒ - การบริหารแผนและประเมินผล
๗.๒.๑ กรุงเทพมหานครมีระบบการติดตามและรายงานความก้าวหน้าผลการดำาเนินงานตามแผนพัฒนากรุงเทพ%
๗.๒.๑.๑ พัฒนาระบบการติดตามและรายงานความก้าวหน้าตามแผนพัฒนา

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 35.00 (2020-04-27)

35.00

27/4/2563 : ยกเลิกโครงการ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID-19) กรุงเทพมหานคร โดยสำนักการศึกษาจึงมีคำสั่งให้ยกเลิกโครงการ พร้อมทั้งได้ดำเนินการคืนเงินงบประมาณเรียบร้อยแล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 35.00 (2020-03-24)

35.00

24/3/2563 : ได้รับอนุมัติเงินประจำงวดที่ 3 เพื่อจัดสรรให้โรงเรียนไปดำเนินการต่อไปในช่วงเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ซึ่งในช่วงต้นเดือนมีนาคม 2563 ที่ผ่านมา โรงเรียนในสังกัดได้ดำเนินการจัดสอบปลายภาคและปิดภาคการศึกษา 2562 เรียบร้อยแล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2020-02-25)

30.00

25/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนเตรียมวางแผนดำเนินการขออนุมมัติเงินประจำงวดที่ 3 เพื่อจัดสรรให้โรงเรียนไปดำเนินการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 25.00 (2020-01-23)

25.00

23/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนให้โรงเรียนในสังกัดแต่ละโรงเรียนดำเนินงานตามกรอบแนวทางที่กำหนด (ต่อ)

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2019-12-23)

20.00

23/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนโรงเรียนในสังกัดแต่ละแห่งดำเนินการตามกรอบแนวทางที่โรงเรียนได้กำหนดไว้

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2019-11-25)

15.00

25/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนดำเนินการจัดสรรงบประมาณให้โรงเรียนในสังกัดทั้ง 3 โรงเรียน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-10-15)

10.00

15/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนขออนุมัติโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:วางแผนและเตรียมการจัดกิจกรรม
:20%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:ดำเนินการจัดกิจกรรม
:60%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:ประเมินผลกิจกรรม
:20%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50030000-3288

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50030000-3288

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5003-0879

ตัวชี้วัด : ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 97.29

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
27.18

100 / 100
2
57.24

100 / 100
3
66.24

0 / 0
4
97.29

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **