ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการประชุมครู : 50030000-3291

สำนักงานเขตสัมพันธวงศ์ : (2563)

40

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 40

หัวหน้าฝ่ายการศึกษา (โทร 7174)

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 2 100

หลักการและเหตุผล

ปัจจุบันนโยบายการศึกษาของกรุงเทพมหานคร นอกจากจะเน้นในด้านการปรับปรุงวิธีการสอนให้เหมาะสมกับสภาวะของสังคมแล้ว ผู้บริหารกรุงเทพมหานครยังมีนโยบายที่จะพัฒนาครูให้ปฏิบัติหน้าที่อย่างมีคุณภาพ โดยมีกิจกรรมหนึ่งที่ใช้เป็นเครื่องมือทางการบริหารได้อย่างทั่วถึง คือ การจัดประชุมสัมมนา นอกจากนั้น ยังได้ทราบถึงปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นเพื่อจะได้ดำเนินการแก้ไข อีกทั้งยังเปิดโอกาสให้มีการพบปะสังสรรค์แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการณ์ซึ่งกันและกัน ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานและส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างกัน ฝ่ายการศึกษาจึงจัดโครงการประชุมครูขึ้น

50030700/50030700

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมสัมมนาได้ตระหนักในภารกิจของการจัดการศึกษาของกรุงเทพมหานคร และได้รับการสร้างกำลังใจที่จะพัฒนางานในความรับผิดชอบให้เจริญยิ่งขึ้น 2. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมสัมมนาได้รับความรู้เกี่ยวกับหลักการปฏิบัติราชการงานในหน้าที่ความรับผิดชอบ ตลอดจนได้รับทราบนโยบายของผู้บริหารกรุงเทพมหานคร และได้มีการพัฒนาความรู้ทักษะความงอกงามทางคุณธรรมและจริยธรรมควบคู่ไปด้วย 3. เพื่อให้ผู้เข้าประชุมสัมมนาได้มีโอกาสพบปะสังสรรค์ และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการณ์ระหว่างกัน รวมทั้งมีโอกาสใกล้ชิดคุ้นเคยกับผู้บริหาร ทั้งระดับสำนักงานเขต และระดับสำนักการศึกษา

เป้าหมายของโครงการ

ด้านปริมาณ : ข้าราชการครูกรุงเทพมหานครและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตสัมพันธวงศ์ และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง จำนวน 40 คน ด้านคุณภาพ : ผู้เข้าร่วมประชุมทุกคนจะได้รับความรู้ความเข้าใจและรับทราบนโยบายด้านการศึกษาของกรุงเทพมหานคร มีความรู้ความเข้าใจบทบาทหน้าที่ในการพัฒนาวิชาชีพของตน

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
๗.๒ - การบริหารแผนและประเมินผล
๗.๒.๑ กรุงเทพมหานครมีระบบการติดตามและรายงานความก้าวหน้าผลการดำาเนินงานตามแผนพัฒนากรุงเทพ%
๗.๒.๑.๑ พัฒนาระบบการติดตามและรายงานความก้าวหน้าตามแผนพัฒนา

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2020-04-27)

40.00

27/4/2563 : ยกเลิกโครงการ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID-19) กรุงเทพมหานคร โดยสำนักการศึกษาจึงมีคำสั่งให้ยกเลิกโครงการ พร้อมทั้งได้ดำเนินการคืนเงินงบประมาณเรียบร้อยแล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2020-03-24)

40.00

24/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนเตรียมความพร้อมในการจัดประชุม

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 35.00 (2020-02-25)

35.00

25/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนเตรียมงานและติดต่อประสานวิทยากรเพื่อให้ความรู้แก่บุคลากรทางการศึกษา

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2020-01-23)

30.00

23/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนดำเนินการจัดประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินโครงการให้แก่โรงเรียนในสังกัดทั้ง 3 โรงเรียน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2019-12-23)

20.00

23/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนดำเนินการจัดเตรียมข้อมูลเอกสารประกอบการประชุม

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2019-11-25)

15.00

25/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนเตรียมการดำเนินการจัดทำคำสั่งให้ผู้บริหาร ข้าราชการครู และบุคลากรที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-10-15)

10.00

15/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนขออนุมัติโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:เตรียมการและวางแผนการดำเนินงานเพื่อขออนุมัติโครงการ
:15%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:จัดทำคำสั่ง
:15%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:ดำเนินโครงการ
:60%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 4
:สรุปและประเมินผลโครงการ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50030000-3291

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50030000-3291

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5003-0879

ตัวชี้วัด : ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 97.29

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
27.18

100 / 100
2
57.24

100 / 100
3
66.24

0 / 0
4
97.29

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **