ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

กรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัย : 50030000-3296

สำนักงานเขตสัมพันธวงศ์ : (2563)

100.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100.00

นางสาวโสภา บุตรบรรเทิง (02-233-0846)

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100.0000

หลักการและเหตุผล

เนื่องด้วยสำนักงานเขตสัมพันธวงศ์ เป็นเขตชุมชนเมือง อีกทั้งยังเป็นย่านธุรกิจที่สำคัญของกรุงเทพมหานคร โดยเฉพาะกิจการด้านอาหาร ประกอบด้วย ภัตตาคาร ร้านอาหาร แผงลอยจำหน่ายอาหารริมบาทวิถี ตลาด โรงเรียน ซูเปอร์มาเก็ต และมินิมาร์ท ฯลฯ ซึ่งมีประชาชนเข้ามาเลือกซื้อจำนวนมาก ดังนั้นการดำเนินงานด้านอาหารปลอดภัยจึงมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง โดยการตรวจสอบและเฝ้าระวังคุณภาพอาหารในสถานประกอบการอาหาร การให้ความรู้ความเข้าใจในด้านการสุขาภิบาลอาหารที่ถูกต้องแก่ผู้ประกอบการอาหาร ซึ่งผู้ประกอบการสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้องตามหลักสุขาภิบาลอาหาร อันจะส่งผลให้ผู้บริโภคได้บริโภคที่สะอาดปลอดภัย ดังนั้น สำนักงานเขตสัมพันธวงศ์ จึงได้จัดทำโครงการกรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัย ปีงบประมาณ 2563 ขึ้น ต่อเนื่องจากปี พ.ศ.2562 เพื่อให้การดำเนินการตามนโยบายของกรุงเทพมหานคร ในเรื่องอาหารปลอดภัยภายใต้กรอบแผนยุทธศาสตร์กรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัย บรรลุวัตถุประสงค์ ดำเนินการไปสู่เป้าหมายเขตอาหารปลอดภัย

50030400/50030400

วัตถุประสงค์ของโครงการ

2.1 เพื่อปรับปรุง ยกระดับมาตรฐานด้านสุขลักษณะการจำหน่ายอาหารในสถานประกอบการอาหาร 2.2 เพื่อตรวจสอบและเฝ้าระวังคุณภาพอาหารในสถานประกอบการอาหาร 2.3 เพื่อกระตุ้นให้ผู้ประกอบการเกิดจิตสำนึกในการประกอบปรุงและจำหน่ายอาหารที่สะอาดปลอดภัย มีความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค

เป้าหมายของโครงการ

3.1 ตรวจแนะนำทางกายภาพของสถานประกอบการจำหน่ายอาหาร ร้อยละ 100 3.1 ร้อยละของตัวอย่างอาหารที่ได้รับการสุ่มตรวจไม่พบการปนเปื้อนเชื้อโรค ร้อยละ 95 3.2 ร้อยละของอาหารที่ได้รับการสุ่มตรวจไม่พบการปนเปื้อนสารเคมี ร้อยละ 100

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
มิติที่ ๑.๖ - ปลอดโรคคนเมือง อาหารปลอดภัย
เป้าหมายที่ ๑.๖.๕ กรุงเทพมหานครเป็นเมืองที่มีอาหารปลอดภัย ปราศจากเชื้อโรค และสารปนเปื้อน%
เป้าประสงค์ที่ ๑.๖.๕.๑ ควบคุม กำกับ ดูแล ให้สถานประกอบการอาหาร เตรียม ประกอบปรุง และจำหน่ายอาหารถูกสุขลักษณะ

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-09-09)

100.00

9/9/2563 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 95.00 (2020-08-26)

95.00

26/8/2563 :อยู่ระหว่างขั้นตอนการออกตรวจผู้ประกอบการจำหน่ายอาหารตามแผนการดำเนินการเพื่อให้เป็นไปตามตัวชีวัดร้อยละความสำเร็จในการส่งเสริมให้สถานประกอบการอาหารมีการพัฒนาผ่านเกณฑ์มาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร ระดับดี และได้ทำการเบิกใช้จ่ายงบประมาณที่ได้รับจากโครงการ กรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ 2563 เป็นค่าอาหารทำการนอกเวลา 11,000 บาท

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 90.00 (2020-07-23)

90.00

23/7/2563 อยู่ระหว่างดำเนินการออกตรวจผู้ประกอบการจำหน่ายอาหารตามแผนการดำเนินการเพื่อให้เป็นไปตามตัวชีวัดร้อยละความสำเร็จในการส่งเสริมให้สถานประกอบการอาหารมีการพัฒนาผ่านเกณฑ์มาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร ระดับดี ประจำปีงบประมาณ 2563

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 80.00 (2020-06-29)

80.00

29/6/2563 :ออกตรวจผู้ประกอบการจำหน่ายอาหารตามแผนการดำเนินการเพื่อให้เป็นไปตามตัวชีวัดร้อยละความสำเร็จในการส่งเสริมให้สถานประกอบการอาหารมีการพัฒนาผ่านเกณฑ์มาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร ระดับดี ประจำปีงบประมาณ 2563

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2020-05-27)

70.00

27/5/2563 :อยู่ระหว่างขั้นตอน... -ออกตรวจสอบแนะนำด้านการสุขาภิบาลอาหารผู้ประกอบการจำหน่ายอาหารตามแผนการดำเนินการเพื่อให้เป็นไปตามตัวชีวัดร้อยละความสำเร็จในการส่งเสริมให้สถานประกอบการอาหารมีการพัฒนาผ่านเกณฑ์มาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร ระดับดี ประจำปีงบประมาณ 2563 -ค่าตัวอย่างอาหาร เดือนเมษายน 8,500 บาท

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-04-24)

60.00

24/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... ออกตรวจผู้ประกอบการจำหน่ายอาหารตามแผนการดำเนินการเพื่อให้เป็นไปตามตัวชีวัดร้อยละความสำเร็จในการส่งเสริมให้สถานประกอบการอาหารมีการพัฒนาผ่านเกณฑ์มาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร ระดับดี และได้ทำการเบิกใช้จ่ายงบประมาณที่ได้รับจากโครงการ กรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ 2563 ดังนี้ 1.ค่าตัวอย่างอาหาร เดือนกุมภาพันธ์ 8,350 บาท 2.ค่าตอบแทนบุคลากรทางด้านการแพทย์และสาธารณสุข 14,800 บาท 3.ค่าตัวอย่างอาหาร เดือนมีนาคม 2,150 บาท 4.ค่าอาหารทำการนอกเวลาราชการ 6,000 บาท 5.ค่าตอบแทนบุคลากรทางด้านการแพทย์และสาธารณสุข 7,400 บาท

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 55.00 (2020-03-25)

55.00

25/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... อยู่ระหว่างขั้นตอนการออกตรวจผู้ประกอบการจำหน่ายอาหารตามแผนการดำเนินการเพื่อให้เป็นไปตามตัวชีวัดร้อยละความสำเร็จในการส่งเสริมให้สถานประกอบการอาหารมีการพัฒนาผ่านเกณฑ์มาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร ระดับดี และได้ทำการเบิกใช้จ่ายงบประมาณที่ได้รับจากโครงการ กรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ 2563 ดังนี้ 1.ค่าอาหารทำการนอกเวลา 9,000 บาท 2.ดำเนินการกิจกรรมย่านอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร ในแหล่งท่องเที่ยว โดยเป็นการจัดประชุมผู้ค้าในกลุ่มเป้าหมาย เสร็จเรียบร้อยแล้วในวันที่ 9 มีนาคม 2563 3.ค่าดำเนินการย่านอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร 22,500 บาท

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2020-02-26)

50.00

26/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการออกตรวจผู้ประกอบการจำหน่ายอาหารตามแผนการดำเนินการเพื่อให้เป็นไปตามตัวชีวัดร้อยละความสำเร็จในการส่งเสริมให้สถานประกอบการอาหารมีการพัฒนาผ่านเกณฑ์มาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร ระดับดี และได้ทำการเบิกใช้จ่ายงบประมาณที่ได้รับจากโครงการ กรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ 2563 ดังนี้ 1.ค่าดำเนินกิจกรรมเครือข่ายสุขาภิบาลอาหารในโรงเรียนระดับเขต เป็นค่าวัสดุในการจัดนิทรรศการ รวมเป็นเงิน 9,000 บาท 2.ค่าดำเนินการกิจกรรมการพัฒนาตลาดสะอาดได้มาตรฐานอาหารปลอดภัย โดยเป็นค่าวัสดุในการจัดนิทรรศการการรณรงค์ประชาสัมพันธ์งานด้านสุขาภิบาลอาหารในตลาด รวมเป็นเงิน 5,000 บาท 3.ค่าวัสดุอุปกรณ์ ในการดำเนินการย่านอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร เป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ รวมเป็นเงิน 3,000 บาท

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2020-01-27)

40.00

27/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... -จัดทำแผนปฏิบัติงานและดำเนินการในกลุ่มเป้าหมาย -ตรวจแนะนำด้านกายภาพตามเกณฑ์ด้านสุขลักษณะของข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่องสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ.2545 และข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่องการจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ พ.ศ.2545 -ตรวจสอบคุณภาพอาหารด้วยชุดทดสอบเบื้องต้น - เก็บตัวอย่างอาหารส่งตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการที่สำนักงานชันสูตรสาธารณสุข สำนักอนามัย กรณีตรวจยืนยันผล - รายงานผลการตรวจให้กองสุขาภิบาลอาหาร สำนักอนามัย ตามแบบที่กำหนด

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2019-12-25)

30.00

25/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... -จัดทำแผนปฏิบัติงานและดำเนินการในกลุ่มเป้าหมาย -ตรวจแนะนำด้านกายภาพตามเกณฑ์ด้านสุขลักษณะของข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่องสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ.2545 และข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่องการจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ พ.ศ.2545 -ตรวจสอบคุณภาพอาหารด้วยชุดทดสอบเบื้องต้น - เก็บตัวอย่างอาหารส่งตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการที่สำนักงานชันสูตรสาธารณสุข สำนักอนามัย กรณีตรวจยืนยันผล - รายงานผลการตรวจให้กองสุขาภิบาลอาหาร สำนักอนามัย ตามแบบที่กำหนด

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2019-11-25)

20.00

25/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... -จัดทำแผนปฏิบัติงานและดำเนินการในกลุ่มเป้าหมาย -ตรวจแนะนำด้านกายภาพตามเกณฑ์ด้านสุขลักษณะของข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่องสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ.2545 และข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่องการจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ พ.ศ.2545 -ตรวจสอบคุณภาพอาหารด้วยชุดทดสอบเบื้องต้น - เก็บตัวอย่างอาหารส่งตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการที่สำนักงานชันสูตรสาธารณสุข สำนักอนามัย กรณีตรวจยืนยันผล - รายงานผลการตรวจให้กองสุขาภิบาลอาหาร สำนักอนามัย ตามแบบที่กำหนด

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-10-24)

10.00

24/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... -จัดทำแผนปฏิบัติงานและดำเนินการในกลุ่มเป้าหมาย -จัดทำคำสั่งสำนักงานเขตสัมพันธวงศ์ เรื่อง มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านการสุขาภิบาลอาหาร การคุ้มครองผู้บริโภคด้านอาหาร และตวจสอบกรณีเหตุฉุกเฉินหรือมีการร้องเรียนด้านอาหาร

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:จัดทำแผนปฏิบัติงานและดำเนินการในกลุ่มเป้าหมาย
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:ตรวจแนะนำด้านกายภาพตามเกณฑ์ด้านสุขลักษณะของข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่องสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ.2545 และข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่องการจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ พ.ศ.2545
:30%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 3
:ตรวจสอบคุณภาพอาหารด้วยชุดทดสอบเบื้องต้น
:30%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 4
:เก็บตัวอย่างอาหารส่งตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการที่สำนักงานชันสูตรสาธารณสุข สำนักอนามัย กรณีตรวจยืนยันผล
:20%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 5
:รายงานผลการตรวจให้กองสุขาภิบาลอาหาร สำนักอนามัย ตามแบบที่กำหนด
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50030000-3296

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50030000-3296

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5003-0866

ตัวชี้วัด : ร้อยละความสำเร็จในการส่งเสริมให้สถานประกอบการอาหารมีการพัฒนาผ่านเกณฑ์มาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
30.00

100 / 100
2
55.00

100 / 100
3
80.00

0 / 0
4
100.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **