ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการการพัฒนาคุณภาพการดำเนินงานศูนย์วิชาการเขต : 50030000-3298

สำนักงานเขตสัมพันธวงศ์ : (2563)

35

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 35

หัวหน้าฝ่ายการศึกษา (โทร 7174)

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 2 100

หลักการและเหตุผล

กรุงเทพมหานครได้กำหนดให้มีการจัดตั้งศูนย์วิชาการเขต โดยให้ศูนย์วิชาการเขตเป็นองค์กรกลางในการดำเนินงานด้านบริการของเขตให้มีประสิทธิภาพ และทุกโรงเรียนมีมาตรฐานในการจัดการศึกษาในระดับที่ทัดเทียมหรือใกล้เคียงกัน โดยผ่านกลไกของโครงสร้างศูนย์วิชาการเขตที่เป็นคณะกรรมการรับผิดชอบ ทุกงานของเขตที่กรุงเทพมหานครและสำนักการศึกษากำหนด รวมทั้งงานด้านการศึกษาที่เขตเป็นผู้กำหนด และเพื่อให้การดำเนินงานของศูนย์วิชาการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพเกิดประโยชน์สูงสุดต่อการจัดการศึกษา จึงจัดโครงการพัฒนาคุณภาพการดำเนินงานศูนย์วิชาการเขตขึ้น

50030700/50030700

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1 เพื่อยกระดับมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตสัมพันธวงศ์ ทั้ง 3 โรงเรียนให้ทัดเทียมกัน 2 เพื่อให้การพัฒนาด้านการศึกษาของศูนย์วิชาการเขตสัมพันธวงศ์ดำเนินการไปอย่างมีประสิทธิภาพ 3 เพื่อให้บุคลากรของศูนย์วิชาการเขตสัมพันธวงศ์มีวิสัยทัศน์ทางด้านการศึกษาในรูปแบบและทิศทางเดียวกัน

เป้าหมายของโครงการ

ด้านปริมาณ : ข้าราชการครูกรุงเทพมหานคร และบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตสัมพันธวงศ์ เข้าร่วมโครงการ จำนวน 40 คน ด้านคุณภาพ : ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจและสามารถนำความรู้ไปพัฒนาการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
๗.๒ - การบริหารแผนและประเมินผล
๗.๒.๑ กรุงเทพมหานครมีระบบการติดตามและรายงานความก้าวหน้าผลการดำาเนินงานตามแผนพัฒนากรุงเทพ%
๗.๒.๑.๑ พัฒนาระบบการติดตามและรายงานความก้าวหน้าตามแผนพัฒนา

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 35.00 (2020-04-27)

35.00

27/4/2563 : ยกเลิกโครงการ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID-19) กรุงเทพมหานคร โดยสำนักการศึกษาจึงมีคำสั่งให้ยกเลิกโครงการ พร้อมทั้งได้ดำเนินการคืนเงินงบประมาณเรียบร้อยแล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 35.00 (2020-03-24)

35.00

24/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนเตรียมความพร้อมในการจัดประชุม

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2020-02-25)

30.00

25/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนเตรียมความพร้อมในการจัดประชุมฯ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 25.00 (2020-01-23)

25.00

23/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนดำเนินการติดต่อประสานงานวิทยากรเพื่อให้ความรู้แก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนในสังกัด ในการประชุมศูนย์วิชาการเขต

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2019-12-23)

20.00

23/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนดำเนินการจัดเตรียมข้อมูลเอกสารประกอบการประชุม

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2019-11-25)

15.00

25/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนเตรียมการดำเนินการจัดทำคำสั่งให้ผู้บริหาร ข้าราชการครู และบุคลากรที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-10-15)

10.00

15/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนขออนุมัติโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:วางแผนและเตรียมการเพื่อขออนุมัติโครงการ
:15%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:จัดทำคำสั่ง
:15%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:ดำเนินโครงการ
:60%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 4
:สรุปและประเมินผลโครงการ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50030000-3298

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50030000-3298

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5003-0879

ตัวชี้วัด : ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 97.29

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
27.18

100 / 100
2
57.24

100 / 100
3
66.24

0 / 0
4
97.29

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **