ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการการพัฒนาคุณภาพการดำเนินงานศูนย์วิชาการเขต : 50030000-3298

สำนักงานเขตสัมพันธวงศ์

20.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 20.00

หัวหน้าฝ่ายการศึกษา (โทร 7174)

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 4 : 0.0000

หลักการและเหตุผล

กรุงเทพมหานครได้กำหนดให้มีการจัดตั้งศูนย์วิชาการเขต โดยให้ศูนย์วิชาการเขตเป็นองค์กรกลางในการดำเนินงานด้านบริการของเขตให้มีประสิทธิภาพ และทุกโรงเรียนมีมาตรฐานในการจัดการศึกษาในระดับที่ทัดเทียมหรือใกล้เคียงกัน โดยผ่านกลไกของโครงสร้างศูนย์วิชาการเขตที่เป็นคณะกรรมการรับผิดชอบ ทุกงานของเขตที่กรุงเทพมหานครและสำนักการศึกษากำหนด รวมทั้งงานด้านการศึกษาที่เขตเป็นผู้กำหนด และเพื่อให้การดำเนินงานของศูนย์วิชาการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพเกิดประโยชน์สูงสุดต่อการจัดการศึกษา จึงจัดโครงการพัฒนาคุณภาพการดำเนินงานศูนย์วิชาการเขตขึ้น

50030700/50030700

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1 เพื่อยกระดับมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตสัมพันธวงศ์ ทั้ง 3 โรงเรียนให้ทัดเทียมกัน 2 เพื่อให้การพัฒนาด้านการศึกษาของศูนย์วิชาการเขตสัมพันธวงศ์ดำเนินการไปอย่างมีประสิทธิภาพ 3 เพื่อให้บุคลากรของศูนย์วิชาการเขตสัมพันธวงศ์มีวิสัยทัศน์ทางด้านการศึกษาในรูปแบบและทิศทางเดียวกัน

เป้าหมายของโครงการ

ด้านปริมาณ : ข้าราชการครูกรุงเทพมหานคร และบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตสัมพันธวงศ์ เข้าร่วมโครงการ จำนวน 40 คน ด้านคุณภาพ : ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจและสามารถนำความรู้ไปพัฒนาการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
มิติที่ ๗.๒ - การบริหารแผนและประเมินผล
เป้าหมายที่ ๗.๒.๑ กรุงเทพมหานครมีระบบการติดตามและรายงานความก้าวหน้าผลการดำาเนินงานตามแผนพัฒนากรุงเทพ%
เป้าประสงค์ที่ ๗.๒.๑.๑ พัฒนาระบบการติดตามและรายงานความก้าวหน้าตามแผนพัฒนา

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2019-12-23)

20.00

23/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนดำเนินการจัดเตรียมข้อมูลเอกสารประกอบการประชุม

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2019-11-25)

15.00

25/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนเตรียมการดำเนินการจัดทำคำสั่งให้ผู้บริหาร ข้าราชการครู และบุคลากรที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-10-15)

10.00

15/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนขออนุมัติโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:วางแผนและเตรียมการเพื่อขออนุมัติโครงการ
:15%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:จัดทำคำสั่ง
:15%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 3
:ดำเนินโครงการ
:60%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 4
:สรุปและประเมินผลโครงการ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50030000-3298

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50030000-3298

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5003-0879

ตัวชี้วัด : ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 27.1800

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
27.18

0 / 0
2
0.00

0 / 0
3
0.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **