ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการอาสาสมัครกรุงเทพมหานครเฝ้าระวังภัยและยาเสพติด : 50030000-3306

สำนักงานเขตสัมพันธวงศ์ : (2563)

10

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 10

นางแสงหล้า แผ่นสุวรรณ์ โทร. 7158

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 2 100

หลักการและเหตุผล

ปัญหายาเสพติดเป็นปัญหาสำคัญที่ส่งผลกระทบต่อความสงบสุขของประชาชนและเป็นภัยต่อความมั่นคงของประเทศ แม้ว่าจะมีการบูรณาการดำเนินงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดในทุกมาตร การอย่างเข้มแข็งกับหน่วยงานภาคีในทุกระดับ เพื่อลดปริมาณผู้เข้าสู่การกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดและนำคนออกจากวงจรการกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดให้เห็นได้อย่างชัดเจน จนสามารถควบคุมปัญหาให้อยู่ในระดับที่ไม่ส่งผลกระทบต่อสังคมและประชาชนส่วนใหญ่ได้แล้วก็ตาม แต่เนื่องจากสถานการณ์การค้าและการแพร่ระบาดยาเสพติดในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ยังมีแนวโน้มที่น่าเป็นห่วง ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดแห่งชาติ จึงมีคำสั่งที่ 2/2558 ลงวันที่ 22 พฤษภาคม 2558 ให้จัดตั้งคณะกรรมการบริหารการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดกรุงเทพมหานครโดยมีผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานกรรมการบริหารและมีอำนาจหน้าที่ในการกำหนดยุทธศาสตร์ นโยบาย และเป้าหมายในการดำเนินงานต่างๆ เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่กรุงเทพมหานครให้เห็นผลอย่างเป็นรูปธรรม ผ่านแผนปฏิบัติราชการของกรุงเทพมหานคร ประจำปี พ.ศ. 2563 ด้านที่ 1 มหานครปลอดภัย มิติที่ 1.2 ปลอดอาชญากรรมและยาเสพติด เป้าหมายที่ 1.2.2. เด็กและเยาวชนไม่เสพ ยาเสพติด ผู้เสพผู้ติดทุกคนเข้าสู่ระบบการบำบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพที่มีมาตรฐานและมีความเหมาะสม ดังนั้นเพื่อเป็นการดำเนินการตามแผนปฏิบัติราชการดังกล่าว ฝ่ายปกครองจึงได้จัดทำโครงการอาสาสมัครกรุงเทพมหานครเฝ้าระวังภัยและยาเสพติดในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพื่อพัฒนาอาสาสมัครกรุงเทพมหานครเฝ้าระวังภัยและยาเสพติดของเขตสัมพันธวงศ์ ให้มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชน และเป็นเครือข่ายภาคประชาชนของสำนักงานเขตสัมพันธวงศ์ในการเฝ้าระวังและป้องกันปัญหายาเสพติดในพื้นที่อย่างยั่งยืนต่อไป

50030100/50030100

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1 เพื่อพัฒนาศักยภาพของอาสาสมัครกรุงเทพมหานครเฝ้าระวังภัยและยาเสพติด 2 เพื่อเพิ่มระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการเฝ้าระวังอาชญากรรมและยาเสพติด

เป้าหมายของโครงการ

1 จัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครกรุงเทพมหานครเฝ้าระวังภัยและยาเสพติดเขตสัมพันธวงศ์ จำนวน 91 คน และกลุ่มเป้าหมายใหม่ชุมชนละ 1 คน จำนวน 18 คน รวม 109 คน 2 จัดกิจกรรมของอาสาสมัครกรุงเทพมหานครเฝ้าระวังภัยและยาเสพติด เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่เขตสัมพันธวงศ์

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
๑.๒ - ปลอดอาชญากรรมและยาเสพติด
๑.๒.๒ เด็กและเยาวชนไม่เสพยาเสพติด ผู้เสพติดทุกคนเข้าสู่ระบบการบำบัดรักษาและฟื้นฟูที่มีมา%
๑.๒.๒.๑ เพิ่มระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการเฝ้าระวังยาเสพติด

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2020-04-29)

10.00

29/4/2563 : ยกเลิกโครงการ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID - 19) ประกอบกับกรุงเทพมหานคร มีประกาศกรุงเทพมหานคร ฯ ขอความร่วมมือภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ เอกชน งดจัดกิจกรรมรวมคน หรือกิจกรรมที่จะทำให้มีการมารวมกันเป็นจำนวนมาก ซึ่งมีความเสี่ยงสูงต่อการแพร่ระบาดของโรค จึงงดการจัดกิจกรรมดังกล่าว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2020-03-27)

50.00

27/3/2563 : ยังไม่มีการเบิกจ่าย เนื่องจากมีการเลื่อนการฝึกอบรมและกิจกรรมต่าง ๆ ออกไปอย่างไม่มีกำหนด จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด 19

** ปัญหาของโครงการ :เลื่อนการฝึกอบรมและกิจกรรมต่าง ๆ ออกไปอย่างไม่มีกำหนด จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด 19

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2020-02-28)

40.00

28/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนกำหนดวันฝึกอบรมอาสาสมัครฯ กิจกรรมที่ 1 ภายในเดือนมีนาคม 2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2020-01-28)

30.00

28/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนขออนุมัติเงินโอนเป็นเงินคงคลัง สำนักงานเขตสัมพันธวงศ์ เพื่อเอาไว้ใช้จ่ายในการดำเนินกิจกรรม

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2019-12-24)

20.00

24/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการจัดการประชุมอาสาสมัครเฝ้าระวังภัยและยาเสพติด

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2019-11-26)

15.00

26/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนจัดทำคำสั่งและดำเนินการตามโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-10-28)

10.00

28/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนเสนอขออนุมัติโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:ขออนุมัติโครงการ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:ขออนุมัติเงินงวด
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:ขออนุมัติรายชื่อ
:20%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 4
:ดำเนินโครงการ
:30%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 5
:ตั้งฎีกาเบิกจ่ายงบประมาณ
:20%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 6
:ติดตามประเมินผล
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50030000-3306

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50030000-3306

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5003-0880

ตัวชี้วัด : อาสาสมัครกรุงเทพมหานครเฝ้าระวังภัยและยาเสพติดมีการดำเนินงานด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 50

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 20

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
20.00

100 / 100
2
30.00

100 / 100
3
30.00

0 / 0
4
0.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **