ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการแปรรูปมูลฝอยอินทรีย์เพื่อนำมาใช้ประโยชน์ : 50030000-3316

สำนักงานเขตสัมพันธวงศ์ : (2563)

100.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100.00

นางสาวสุมาลี เทศดี โทร 7171

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100.0000

หลักการและเหตุผล

เพื่อให้ประชาชนตระหนักถึงความสำคัญของการนำวัสดุกลับมาใช้ประโยชน์ได้อีก โดยการส่งเสริมให้ประชาชนเข้ามา มีส่วนร่วมพร้อมทั้งให้ความร่วมมือในการคัดแยกมูลฝอย 3 ประเภท ได้แก่ ขยะพิษ ขยะที่ยังใช้ได้สำหรับ นำกลับมาใช้ใหม่ด้วยวิธีดัดแปลง แปรสภาพ ใช้ซ้ำ ส่วนขยะสดที่เน่าเสียย่อยสลายได้ เช่น เศษอาหารจากครัวเรือน เศษกิ่งไม้ ใบไม้เป็นขยะที่ก่อให้เกิดกลิ่นและความน่ารังเกียจเป็นแหล่งเพาะพันธุ์เชื้อโรคและแมลงต่าง ๆ จำเป็นต้องการดำเนินการกำจัดอย่างรวดเร็ว ณ แหล่งกำเนิด ดังนั้น สำนักงานเขตสัมพันธวงศ์ จึงได้ดำเนินการโครงการส่งเสริมการแปรรูปขยะเศษอาหารเพื่อนำไปทำน้ำหมักชีวภาพ และเป็นโครงการส่งเสริมให้ประชาชนรู้จักแปรสภาพขยะสดให้เป็นปุ๋ยอินทรีย์และน้ำจุลินทรีย์ สามารถนำกลับไปใช้ประโยชน์ เป็นการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม ตามแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ทั้งยังเป็นการลดปริมาณมูลฝอยเศษอาหารที่กรุงเทพมหานครต้องจัดเก็บและทำลาย เป็นการประหยัดงบประมาณและพลังงานของชาติ

50030600/50030600

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1 เพื่อส่งเสริมและเผยแพร่ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการลดปริมาณมูลฝอยประเภทเศษอาหาร โดยนำมาทำน้ำหมักชีวภาพ 2 เพื่อลดปริมาณมูลฝอยที่กรุงเทพมหานครต้องจัดเก็บและทำลาย 3 เพื่อใช้ทรัพยากรธรรมชาติให้มีความคุ้มค่ามากยิ่งขึ้น 4 เพื่อแก้ปัญหาขยะสดที่ก่อให้เกิดความสกปรกเน่าเหม็น โดยการจัดการ ณ แหล่งกำเนิด 5 เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการมลพิษที่ตนเองเป็นผู้ก่อให้เกิดขยะ

เป้าหมายของโครงการ

1 ส่งเสริมให้ประชาชนร่วมดำเนินการแปรรูปขยะเศษอาหาร สามารถนำกลับมาใช้ประโยชน์ โดยนำมาทำเป็นน้ำหมักชีวภาพ (น้ำหมักชีวภาพ) กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ สถานศึกษา สถานประกอบการ และชุมชน 2 สามารถลดปริมาณมูลฝอยประเภทเศษอาหารที่ต้องนำไปกำจัดลงได้

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
มิติที่ ๑.๑ - ปลอดมลพิษ
เป้าหมายที่ ๑.๑.๒ กรุงเทพมหานครมีการลดและควบคุมปริมาณมูลฝอยที่แหล่งกำาเนิดและเพิ่มประสิทธิภาพ การจั%
เป้าประสงค์ที่ ๑.๑.๒.๑ ลดและควบคุมปริมาณมูลฝอยที่แหล่งกำเนิดและเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการขยะมูลฝอยตั้งแต่แหล่งกำเนิดจนถึงการกำจัดอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-09-28)

100.00

การดำเนินการเดือนกันยายน 2563 1. ดำเนินการรณรงค์ประชาสัมพันธ์การคัดแยกขยะมูลฝอยอินทรีย์นำกลับมาใช้ประโยชน์ตามชุมชน 2. ปริมาณมูลฝอยที่คัดแยกนำกลับไปใช้ประโยชน์ (ขยะอินทรีย์หรือมูลฝอยย่อยสลายได้) จำนวน 110 ตัน

** ปัญหาของโครงการ :-ไม่มี-

** อุปสรรคของโครงการ :-ไม่มี-

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 95.00 (2020-08-31)

95.00

31/08/2563 : การดำเนินการเดือนสิงหาคม 2563 1. ดำเนินการรณรงค์ประชาสัมพันธ์การคัดแยกขยะมูลฝอยอินทรีย์นำกลับมาใช้ประโยชน์ และสาธิตการทำน้ำหมักชีวภาพจากเปลือกผลไม้ ตามชุมชน สถานศึกษา 2. ปริมาณมูลฝอยที่คัดแยกนำกลับไปใช้ประโยชน์ (ขยะอินทรีย์หรือมูลฝอยย่อยสลายได้) จำนวน 120 ตัน

** ปัญหาของโครงการ :-ไม่มี-

** อุปสรรคของโครงการ :-ไม่มี-

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 90.00 (2020-07-30)

90.00

30/07/2563 : การดำเนินการเดือนกรกฎาคม 2563 1. ดำเนินการรณรงค์ประชาสัมพันธ์การคัดแยกขยะมูลฝอยอินทรีย์นำกลับมาใช้ประโยชน์ และสาธิตการทำน้ำหมักชีวภาพจากเปลือกผลไม้ ตามชุมชน สถานศึกษา 2. ปริมาณมูลฝอยที่คัดแยกนำกลับไปใช้ประโยชน์ (ขยะอินทรีย์หรือมูลฝอยย่อยสลายได้) จำนวน 119.66 ตัน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 80.00 (2020-06-30)

80.00

30/06/2563 : การดำเนินการเดือนมิถุนายน 2563 1. ดำเนินการรณรงค์ประชาสัมพันธ์การคัดแยกขยะมูลฝอยอินทรีย์นำกลับมาใช้ประโยชน์ และสาธิตการทำน้ำหมักชีวภาพจากเปลือกผลไม้ ณ ชุมชนตลาดน้อย ชุมชนโปลิศสภา และชุมชนนี้จงสวัสดิ์ 2. ปริมาณมูลฝอยที่คัดแยกนำกลับไปใช้ประโยชน์ (ขยะอินทรีย์หรือมูลฝอยย่อยสลายได้) จำนวน 124.75 ตัน

** ปัญหาของโครงการ :-ไม่มี-

** อุปสรรคของโครงการ :-ไม่มี-

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2020-05-29)

70.00

29/05/2563 : การดำเนินการเดือนพฤษภาคม 2563 -ปริมาณมูลฝอยที่คัดแยกนำกลับไปใช้ประโยชน์ (ขยะอินทรีย์หรือมูลฝอยย่อยสลายได้) จำนวน 115 ตัน

** ปัญหาของโครงการ :-ไม่สามารถออกประชาสัมพันธ์ สาธิตการทำน้ำหมักชีวภาพ ตามชุมชน สถานศึกษา สถานประกอบการ เนื่องจากสถานการณ์เกิดโรคระบาดโควิด-19

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-04-29)

60.00

29/4/2563 : การดำเนินการเดือนเมษายน 2563 - ปริมาณมูลฝอยที่คัดแยกนำกลับไปใช้ประโยชน์ (ขยะอินทรีย์หรือมูลฝอยย่อยสลายได้) จำนวน 122.2 ตัน

** ปัญหาของโครงการ :-ไม่สามารถออกประชาสัมพันธ์ สาธิตการทำน้ำหมักชีวภาพให้แก่ชุมชน สถานศึกษา สถานประกอบการได้ เนื่องจากสถานการณ์เกิดโรคระบาด โควิด - 19

** อุปสรรคของโครงการ :-ไม่มี-

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2020-03-30)

50.00

30/3/2563 : การดำเนินการเดือนมีนาคม 2563 1. เจ้าหน้าที่ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ ออกประชาสัมพันธ์การคัดแยกขยะอินทรีย์และการนำกลับมาใช้ประโยชน์ พร้อมทั้งสาธิตการทำน้ำหมักชีวภาพ ณ ชุมชนโรงแรมรอยัลบางกอก แอทไชน่าทาวน์ และบริเวณหน้าสำนักงานเขตสัมพันธวงศ์ 2. ปริมาณมูลฝอยที่คัดแยกนำกลับไปใช้ประโยชน์ (ขยะอินทรีย์หรือมูลฝอยย่อยสลายได้) จำนวน 122 ตัน

** ปัญหาของโครงการ :-ไม่มี-

** อุปสรรคของโครงการ :-ไม่มี-

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 43.00 (2020-02-27)

43.00

27/2/2563 : การดำเนินการเดือนกุมภาพันธ์ 2563 1. ดำเนินการรณรงค์ประชาสัมพันธ์การคัดแยกขยะมูลฝอยอินทรีย์นำกลับมาใช้ประโยชน์ และสาธิตการทำน้ำหมักชีวภาพจากเปลือกผลไม้ ณ ชุมชนอิสรานุภาพ ชุมชนมิตรชัยภูมิ และบริษัทฮาตาริ 2. ปริมาณมูลฝอยที่คัดแยกนำกลับไปใช้ประโยชน์ (ขยะอินทรีย์หรือมูลฝอยย่อยสลายได้) จำนวน 129.50 ตัน

** ปัญหาของโครงการ :-ไม่มี-

** อุปสรรคของโครงการ :-ไม่มี-

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2020-01-30)

40.00

30/1/2563 : การดำเนินการเดือนมกราคม 2563 1. ดำเนินการรณรงค์ประชาสัมพันธ์การคัดแยกขยะมูลฝอยอินทรีย์นำกลับมาใช้ประโยชน์ และสาธิตการทำน้ำหมักชีวภาพจากเปลือกผลไม้ ตามสถานศึกษา ชุมชน 2. ปริมาณมูลฝอยที่คัดแยกนำกลับไปใช้ประโยชน์ (ขยะอินทรีย์หรือมูลฝอยย่อยสลายได้) จำนวน 124 ตัน

** ปัญหาของโครงการ :-ไม่มี-

** อุปสรรคของโครงการ :-ไม่มี-

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2019-12-27)

30.00

27/12/2562 : การดำเนินการเดือนธันวาคม 2562 1. ดำเนินการรณรงค์ประชาสัมพันธ์การคัดแยกขยะมูลฝอยอินทรีย์นำกลับมาใช้ประโยชน์ และสาธิตการทำน้ำหมักชีวภาพจากเปลือกผลไม้ ณ ชุมชนตลาดน้อย 2. ปริมาณมูลฝอยที่คัดแยกนำกลับไปใช้ประโยชน์ (ขยะอินทรีย์หรือมูลฝอยย่อยสลายได้) จำนวน 130 ตัน

** ปัญหาของโครงการ :-ไม่มี-

** อุปสรรคของโครงการ :-ไม่มี-

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2019-11-29)

20.00

29/11/2562 : การดำเนินการเดือนพฤศจิกายน 2562 1. ดำเนินการรณรงค์ประชาสัมพันธ์การคัดแยกขยะมูลฝอยอินทรีย์นำกลับมาใช้ประโยชน์ และสาธิตการทำน้ำหมักชีวภาพจากเปลือกผลไม้ ณ โรงเรียนวัดปทุมคงคา 2. ปริมาณมูลฝอยที่คัดแยกนำกลับไปใช้ประโยชน์ (ขยะอินทรีย์หรือมูลฝอยย่อยสลายได้) จำนวน 122 ตัน

** ปัญหาของโครงการ :-ไม่มี-

** อุปสรรคของโครงการ :-ไม่มี-

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-10-31)

10.00

31/10/2562 : 1. อยู่ระหว่างขั้นตอนดำเนินการด้านการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการดำเนินการตามโครงการ 2. ปริมาณมูลฝอยที่คัดแยกนำกลับไปใช้ประโยชน์ (ขยะอินทรีย์หรือมูลฝอยย่อยสลายได้) จำนวน 130.39 ตัน

** ปัญหาของโครงการ :-ไม่มี-

** อุปสรรคของโครงการ :-ไม่มี-

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:จัดทำโครงการและเสนออนุมัติ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:ดำเนินการด้านงานงบประมาณ และจัดหาวัสดุอุปกรณ์และวัตถุดิบ เพื่อใช้ในการสาธิตและเผยแพร่ให้ความรู้ในการทำ น้ำหมักชีวภาพแล้วขยายผลตามโครงการได้อย่างเป็นรูปธรรม
:10%
เริ่มต้น :2021-11-01
สิ้นสุด :2021-11-01
ขั้นตอน 3
:จัดอบรมสาธิต เผยแพร่ความรู้และวิธีการแปรรูปขยะเศษอาหารเป็นน้ำหมักชีวภาพ ให้กับสถานศึกษา สถานประกอบการ และชุมชน เพื่อสามารถนำความรู้ไปถ่ายทอดแก่ผู้อื่นได้ถูกต้อง
:70%
เริ่มต้น :2019-12-01
สิ้นสุด :2019-12-01
ขั้นตอน 4
:ติดตามประเมินกลุ่มเป้าหมาย
:10%
เริ่มต้น :2020-08-01
สิ้นสุด :2020-08-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50030000-3316

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50030000-3316

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5003-0860

ตัวชี้วัด : ร้อยละของปริมาณมูลฝอยที่คัดแยกและนำกลับไปใช้ประโยชน์ที่แหล่งกำเนิดเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2560 (2,419.97 ตันต่อวัน)

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 15.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 19.0500

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
5.00

100 / 100
2
10.00

100 / 100
3
15.37

0 / 0
4
19.05

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **