ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการ “วันทิ้งของเหลือใช้ และขยะชิ้นใหญ่” : 50030000-3317

สำนักงานเขตสัมพันธวงศ์ : (2563)

100.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100.00

นายมานูญ แจ้งโรจน์ โทร 7171

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100.0000

หลักการและเหตุผล

เพื่อให้ประชาชนตระหนักถึงความสำคัญของการนำวัสดุกลับมาใช้ประโยชน์ได้อีก โดยการส่งเสริมให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมพร้อมทั้งให้ความร่วมมือในการจัดการขยะมูลฝอย 3 วิธี 1. ใช้น้อยหรือลดการใช้ 2. การใช้ซ้ำ 3. นำกลับมาใช้ใหม่ จึงได้มีโครงการ "วันทิ้งของเหลือใช้ และขยะชิ้นใหญ่" โดยการนัดเวลาทิ้งนัดเวลาจัดเก็บขยะชิ้นใหญ่ เพื่อนำกลับมาใช้ประโยชน์ เป็นการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมตามแผนพัฒนากรุงเทพมหานครฉบับที่ 6 ทั้งยังเป็นการลดปริมาณมูลฝอยที่กรุงเทพมหานครจะต้องจัดเก็บและทำลาย เพื่อเป็นการประหยัดงบประมาณและพลังงานของชาติ และเพื่อให้สอดคล้องตามยุทธศาสตร์ที่ 3 ที่มีเป้าหมายในการพัฒนากรุงเทพมหานครให้เป็นมหานครแห่งสิ่งแวดล้อม

50030600/50030600

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยตามอาคารบ้านเรือน ทั้งทางบกและทางน้ำ 2. เพื่อให้ประชาชนในหมู่บ้านและชุมชน พัฒนาทำความสะอาดที่อยู่อาศัยให้เกิดความสะอาดและเป็นระเบียบเรียบร้อย 3. เพื่อสร้างเครือข่ายให้เกิดความร่วมมือและมีส่วนร่วม ระหว่างหน่วยงานรัฐกับประชาชนในหมู่บ้านและชุมชน สร้างจิตสำนึกกระตุ้นให้เกิดความกระตือรือร้นในการดูแลรักษาสภาพแวดล้อมอย่างถูกสุขลักษณะ 4. เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการเก็บขนมูลฝอย และแก้ไขปัญหาขยะตกค้างในพื้นที่เขตสัมพันธวงศ์

เป้าหมายของโครงการ

1. หมู่บ้านและชุมชน ในพื้นที่เขตสัมพันธวงศ์ 2. สามารถจัดเก็บขยะชิ้นใหญ่ ประเภทสิ่งของเหลือใช้นำกลับมาใช้ประโยชน์ ตามเป้าหมายที่กำหนด 2 ตัน/เดือน

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
มิติที่ ๑.๑ - ปลอดมลพิษ
เป้าหมายที่ ๑.๑.๒ กรุงเทพมหานครมีการลดและควบคุมปริมาณมูลฝอยที่แหล่งกำาเนิดและเพิ่มประสิทธิภาพ การจั%
เป้าประสงค์ที่ ๑.๑.๒.๑ ลดและควบคุมปริมาณมูลฝอยที่แหล่งกำเนิดและเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการขยะมูลฝอยตั้งแต่แหล่งกำเนิดจนถึงการกำจัดอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-09-28)

100.00

28/09/2563 : เดือนกันยายน 2563 ดำเนินการจัดเก็บขยะเหลือใช้และขยะชิ้นใหญ่ ปริมาณขยะที่นำกลับมาใช้ประโยชน์ จำนวน 3,050 กก. หรือ 3.05 ตัน ดังนี้ - ชุมชนโชฎึก - ชุมชนจงสวัสดิ์ - ตรอกชุ่ม ถนนมหาจักร - ชุมชนโปลิศสภา - ชุมชนวานิชสัมพันธ์และผู้ค้าอะไหล่เก่า

** ปัญหาของโครงการ :-ไม่มี-

** อุปสรรคของโครงการ :-ไม่มี-

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 98.00 (2020-08-31)

98.00

31/08/2563 : เดือนสิงหาคม 2563 ดำเนินการจัดเก็บขยะเหลือใช้และขยะชิ้นใหญ่ ปริมาณขยะที่นำกลับมาใช้ประโยชน์ จำนวน 3,900 กก. หรือ 3.9 ตัน ดังนี้ - ชุมชนภิรมย์ - ชุมชนกรมภูธเรศร์ - ชุมชนพิพากษา - ชุมชนเล่งบ้วยเอี๊ยะ - ชุมชนตรอกโพธิ์ - ชุมชนพาดสาย -ชุมชนตลาดน้อย

** ปัญหาของโครงการ :-ไม่มี-

** อุปสรรคของโครงการ :-ไม่มี-

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 90.00 (2020-07-30)

90.00

30/07/2563 : เดือนกรกฎาคม 2563 ดำเนินการจัดเก็บขยะเหลือใช้และขยะชิ้นใหญ่ ปริมาณขยะที่นำกลับมาใช้ประโยชน์ จำนวน 5,270 กก. หรือ 5.27 ตัน ดังนี้ - ชุมชนผู้ค้าอะไหล่เก่า และชุมชนวานิชสัมพันธ์ - ชุมชนริมคลองโอ่งอ่าง และสะพานหัน - ชุมชนกุศลสามัคคี - ชุมชนโปลิศสภา

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 85.00 (2020-06-30)

85.00

30/06/2563 : เดือนมิถุนายน 2563 ดำเนินการจัดเก็บขยะเหลือใช้และขยะชิ้นใหญ่ จำนวน 4 ครั้ง ปริมาณขยะที่นำกลับมาใช้ประโยชน์ จำนวน 4,190 กก. หรือ 4.19 ตัน ดังนี้ - ชุมชนตรอกโพธิ์ - ชุมชนพาดสาย - ชุมชนตลาดน้อย - ชุมชนนี้จงสวัสดิ์ - ชุมชนโปลิศสภา - โรงเรียนมหาวีรานุวัตร - โรงเรียนไตรมิตรฯ

** ปัญหาของโครงการ :-ไม่มี-

** อุปสรรคของโครงการ :-ไม่มี-

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 80.00 (2020-05-29)

80.00

29/05/2563 : เดือนพฤษภาคม 2563 ดำเนินการจัดเก็บขยะเหลือใช้และขยะชิ้นใหญ่ ปริมาณขยะที่นำกลับมาใช้ประโยชน์ จำนวน 5,600 กก. หรือ 5.6 ตัน ดังนี้ - ชุมชนมิตรชัย และชุมชนอิศรานุภาพ - ชุมชนโปลิศสภา - ชุมชนภิรมย์ - ชุมชนกรมภูธเรศ และชุมชนเล่งบ้วยเอี๊ยะ - ชุมชนพิพากษา

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2020-04-29)

70.00

29/4/2563 : เดือนเมษายน 2563 ดำเนินการจัดเก็บขยะเหลือใช้และขยะชิ้นใหญ่ ปริมาณขยะที่นำกลับมาใช้ประโยชน์ จำนวน 6,235 กก. หรือ 6.235 ตัน ดังนี้ - ชุมชนผู้ค้าอะไหล่เก่า - ชุมชนวานิชสัมพันธ์ - ชุมชนจงสวัสดิ์ - ชุมชนโชฎึก - ภายในสำนักงานเขตฯ - สถานีตำรวจนครบาล

** ปัญหาของโครงการ :-ไม่มี-

** อุปสรรคของโครงการ :-ไม่มี-

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-03-30)

60.00

30/3/2563 : เดือนมีนาคม 2563 ดำเนินการจัดเก็บขยะเหลือใช้และขยะชิ้นใหญ่ ปริมาณขยะที่นำกลับมาใช้ประโยชน์ จำนวน 3,980 กก. หรือ 3.98 ตัน ดังนี้ - ชุมชนตรอกโพธิ์ - ชุมชนพาดสาย - ชุมชนตลาดน้อย - ชุมชนภิรมย์ - ชุมชนกรมภูธเรศน์ พิพากษา เล่งบ๊วยเอี๊ยะ

** ปัญหาของโครงการ :-ไม่มี-

** อุปสรรคของโครงการ :-ไม่มี-

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2020-02-27)

50.00

27/2/2563 : เดือนกุมภาพันธ์ 2563 ดำเนินการจัดเก็บขยะเหลือใช้และขยะชิ้นใหญ่ ปริมาณขยะที่นำกลับมาใช้ประโยชน์ จำนวน 5,690 กก. หรือ 5.69 ตัน ดังนี้ - ชุมชนริมคลองโอ่งอ่างและชุมชนสะพานหัน - ชุมชนกุศลสามัคคี - สถานีตำรวจนครบาลจักรวรรดิ - ชุมชนมิตรชัยภูมิ - ชุมชนโปลิศสภา

** ปัญหาของโครงการ :-ไม่มี-

** อุปสรรคของโครงการ :-ไม่มี-

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2020-01-30)

40.00

30/1/2563 :เดือนมกราคม 2563 ดำเนินการจัดเก็บขยะเหลือใช้และขยะชิ้นใหญ่ ปริมาณขยะที่นำกลับมาใช้ประโยชน์ จำนวน 1,375 กก. หรือ 1.375 ตัน ดังนี้ - ชุมชนจงสวัสดิ์ - ชุมชนโชฎึก - ชุมชนภิรมย์

** ปัญหาของโครงการ :-ไม่มี-

** อุปสรรคของโครงการ :-ไม่มี-

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2019-12-27)

30.00

27/12/2562 : เดือนธันวาคม 2562 ดำเนินการจัดเก็บขยะเหลือใช้และขยะชิ้นใหญ่ ปริมาณขยะที่นำกลับมาใช้ประโยชน์ จำนวน 1,990 กก. หรือ 1.99 ตัน ดังนี้ - ชุมชนพิพากษา - ชุมชนกุศลสามัคคี - ชุมชนพาดสาย - ชุมชนตลาดน้อย

** ปัญหาของโครงการ :-ไม่มี-

** อุปสรรคของโครงการ :-ไม่มี-

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2019-11-29)

20.00

29/11/2562 : เดือนพฤศจิกายน 2562 ดำเนินการจัดเก็บขยะเหลือใช้และขยะชิ้นใหญ่ ปริมาณขยะที่นำกลับมาใช้ประโยชน์ จำนวน1,110 กก. หรือ 1.11 ตัน ดังนี้ - ชุมชนวานิชสัมพันธ์และชุมชนผู้ค้าอะไหล่เก่า - ชุมชนกุศลสามัคคี - ชุมชนมิตรชัยภูมิและชุมชนอิสชศรานุภาพ - สถานประกอบการ ห้างร้าน บริเวณถนนข้าวหลาม

** ปัญหาของโครงการ :-ไม่มี-

** อุปสรรคของโครงการ :-ไม่มี-

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2019-10-31)

15.00

31/10/2562 : เดือนตุลาคม 2562 ดำเนินการจัดเก็บขยะเหลือใช้และขยะชิ้นใหญ่ ปริมาณขยะที่นำกลับมาใช้ประโยชน์ จำนวน 2,270 กก. หรือ 2.27 ตัน ดังนี้ - ณ ชุมชนตรอกโพธิ์ - ภายในสำนักงานเขตสัมพันธวงศ์ - ณ ชุมชนพิพากษา - ณ ชุมชนสะพานหันและชุมชนริมคลองโอ่งอ่าง

** ปัญหาของโครงการ :-ไม่มี-

** อุปสรรคของโครงการ :-ไม่มี-

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:จัดทำโครงการและเสนออนุมัติ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:จัดทำประกาศ “วันทิ้งของเหลือใช้ และขยะชิ้นใหญ่”
:5%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 3
:ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในบริเวณที่จะดำเนินการทราบล่วงหน้า (อย่างน้อย 3 วัน)
:5%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 4
:จัดเตรียมอัตรากำลังเจ้าหน้าที่ รถบรรทุก พร้อมวัสดุ อุปกรณ์ ในการจัดเก็บสิ่งของเหลือใช้ตามแผนที่กำหนด
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 5
:เข้าดำเนินการจัดเก็บขยะตามแผนที่กำหนด
:70%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50030000-3317

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50030000-3317

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5003-0860

ตัวชี้วัด : ร้อยละของปริมาณมูลฝอยที่คัดแยกและนำกลับไปใช้ประโยชน์ที่แหล่งกำเนิดเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2560 (2,419.97 ตันต่อวัน)

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 15.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 19.0500

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
5.00

100 / 100
2
10.00

100 / 100
3
15.37

0 / 0
4
19.05

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **