ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

การเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการของเสียอันตราย : 50030000-3318

สำนักงานเขตสัมพันธวงศ์ : (2563)

100.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100.00

นายประกาศ ถุงคำแสน โทร 7171

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100.0000

หลักการและเหตุผล

ปัจจุบันขยะมูลฝอยอันตรายนับวันจะมีปริมาณเพิ่มมากขึ้น โดยของเสียอันตราย จากชุมชน (Household Hazardous Waste) เป็นของเสียที่เกิดจากกิจกรรมต่างๆ ของชุมชน ได้แก่ ชุมชน สถานศึกษา สถานประกอบการ ร้านค้า โรงแรม ร้านถ่ายรูป ปั้มน้ำมัน เป็นต้น โดยขยะมูลฝอย-อันตราย ที่ก่อให้เกิดสารพิษอันตรายต่อสิ่งแวดล้อม เช่น ถ่านไฟฉาย แบตเตอรี่ หลอดฟลูออเรสเซนต์ กระป๋องสเปรย์ ยาฆ่าแมลง หรือยาที่หมดอายุ เป็นต้น หากไม่มีการจัดเก็บที่มีประสิทธิภาพ ก็จะส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและเป็นอันตรายต่อสุขภาพอนามัยของประชาชน สำนักงานเขตสัมพันธวงศ์ตระหนักถึงผลกระทบดังกล่าว จึงได้จัดทำโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บของเสียอันตราย ด้วยการเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บของเสียอันตรายให้เป็นไปตามหลักวิชาการ เพื่อป้องกันและดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม รวมทั้งประชาชนมิให้รับผลกระทบจากการจัดเก็บขยะมูลฝอยอันตรายที่ไม่เหมาะสม

50030600/50030600

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อเผยแพร่ความรู้ และแนวทางในการคัดแยกและจัดเก็บขยะมูลฝอยให้ประชาชน บุคลากรของสถานศึกษา สถานประกอบการ และนักท่องเที่ยวในพื้นที่เขตสัมพันธวงศ์ 2. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการของเสียอันตรายที่เกิดขึ้นให้ถูกต้องตามหลักวิชาการ 3. เพิ่มลดปริมาณมูลฝอยอันตรายที่เขตสัมพันธวงศ์ต้องจัดเก็บและทำลาย

เป้าหมายของโครงการ

1. เพิ่มประสิทธิภาพการคัดแยกและจัดเก็บขยะมูลฝอยอันตรายให้เป็นไปตามหลักวิชาการ และลดปริมาณมูลฝอยอันตรายที่สำนักงานเขตสัมพันธวงศ์จะต้องจัดเก็บและทำลาย ร้อยละปริมาณมูลฝอยที่คัดแยกจากแหล่งกำเนิดเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2560 ร้อยละ 15 (993 ตันต่อปี) 2. หมู่บ้านและชุมชน โรงแรม และสถานประกอบการต่าง ๆ ในพื้นที่เขตสัมพันธวงศ์

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
มิติที่ ๑.๑ - ปลอดมลพิษ
เป้าหมายที่ ๑.๑.๒ กรุงเทพมหานครมีการลดและควบคุมปริมาณมูลฝอยที่แหล่งกำาเนิดและเพิ่มประสิทธิภาพ การจั%
เป้าประสงค์ที่ ๑.๑.๒.๑ ลดและควบคุมปริมาณมูลฝอยที่แหล่งกำเนิดและเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการขยะมูลฝอยตั้งแต่แหล่งกำเนิดจนถึงการกำจัดอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-09-28)

100.00

28/09/2563 : เดือนกันยายน 2563 ดำเนินการจัดเก็บขยะอันตราย ตามชุมชน สถานศึกษา อาคารสำนักงาน จัดเก็บได้ 580 กก. หรือ 0.58 ตัน

** ปัญหาของโครงการ :-ไม่มี-

** อุปสรรคของโครงการ :-ไม่มี-

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 98.00 (2020-08-31)

98.00

31/08/2563 : เดือนสิงหาคม 2563 ดำเนินการจัดเก็บขยะอันตราย ตามชุมชน สถานศึกษา อาคารสำนักงาน จัดเก็บได้ 580 กก. หรือ 0.58 ตัน

** ปัญหาของโครงการ :-ไม่มี-

** อุปสรรคของโครงการ :-ไม่มี-

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 95.00 (2020-07-30)

95.00

30/07/2563 : เดือนกรกฎาคม 2563 ดำเนินการจัดเก็บขยะอันตราย ตามชุมชน สถานศึกษา อาคารสำนักงาน จัดเก็บได้ 1,014 กก. หรือ1.014 ตัน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 90.00 (2020-06-30)

90.00

30/06/2563 : เดือนมิถุนายน 2563 ดำเนินการจัดเก็บขยะอันตราย ตามชุมชน สถานศึกษา อาคารสำนักงาน จัดเก็บได้ 585 ก. หรือ 0.585 ตัน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :-ไม่มี-

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 85.00 (2020-05-29)

85.00

29/05/2563 : เดือนพฤษภาคม 2563 ดำเนินการจัดเก็บขยะอันตราย ตามชุมชน สถานศึกษา อาคารสำนักงาน จัดเก็บได้ 620กก. หรือ 0.625 ตัน

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 80.00 (2020-04-29)

80.00

29/4/2563 : เดือนเมษายน 2563 ดำเนินการจัดเก็บขยะอันตราย ตามชุมชน สถานศึกษา อาคารสำนักงาน จัดเก็บได้ 1555 กก. หรือ 1.555 ตัน

** ปัญหาของโครงการ :-ไม่มี-

** อุปสรรคของโครงการ :-ไม่มี-

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 65.00 (2020-03-30)

65.00

30/3/2563 : เดือนมีนาคม 2563 ดำเนินการจัดเก็บขยะอันตราย ตามชุมชน สถานศึกษา อาคารสำนักงาน จัดเก็บได้ 625 กก. หรือ 0.625 ตัน

** ปัญหาของโครงการ :-ไม่มี-

** อุปสรรคของโครงการ :-ไม่มี-

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-02-27)

60.00

27/2/2563 : เดือนกุมภาพันธ์ 2563 ดำเนินการจัดเก็บขยะอันตราย ตามชุมชน สถานศึกษา อาคารสำนักงาน จัดเก็บได้ 593 กก. หรือ 0.593 ตัน

** ปัญหาของโครงการ :-ไม่มี-

** อุปสรรคของโครงการ :-ไม่มี-

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2020-01-30)

40.00

30/1/2563 : เดือนมกราคม 2563 ดำเนินการจัดเก็บขยะอันตราย ตามชุมชน สถานศึกษา อาคารสำนักงาน จัดเก็บได้ 1,125 กก. หรือ 1.125 ตัน

** ปัญหาของโครงการ :-ไม่มี-

** อุปสรรคของโครงการ :-ไม่มี-

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2019-12-27)

30.00

27/12/2562 : เดือนธันวาคม 2562 ดำเนินการจัดเก็บขยะอันตราย ตามชุมชน สถานศึกษา อาคารสำนักงาน จัดเก็บได้ 715 กก. หรือ 0.715 ตัน

** ปัญหาของโครงการ :-ไม่มี-

** อุปสรรคของโครงการ :-ไม่มี-

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2019-11-29)

20.00

29/11/2562 : ดำเนินการจัดเก็บขยะอันตราย ตามชุมชน สถานศึกษา อาคารสำนักงาน จัดเก็บได้ 575 กก. หรือ 0.575 ตัน

** ปัญหาของโครงการ :-ไม่มี-

** อุปสรรคของโครงการ :-ไม่มี-

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2019-10-31)

15.00

31/10/2562 : เดือนตุลาคม 2562 ดำเนินการจัดเก็บขยะอันตราย ตามชุมชน สถานศึกษา อาคารสำนักงาน จัดเก็บได้ 1,140 กก. หรือ 1.140 ตัน

** ปัญหาของโครงการ :-ไม่มี-

** อุปสรรคของโครงการ :-ไม่มี-

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:จัดทำโครงการและเสนออนุมัติ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:จัดทำประกาศ และประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในบริเวณที่จะดำเนินการทราบล่วงหน้าเพื่อให้เข้ามามี ส่วนร่วมในการจัดทำกิจกรรม (อย่างน้อย 3 วัน)
:5%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 3
:จัดเตรียมอัตรากำลังเจ้าหน้าที่ รถบรรทุก ในการจัดเก็บและติดป้ายไวนิลตามแผนที่กำหนด
:5%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 4
:เข้าดำเนินการจัดเก็บตามแผนที่กำหนด
:80%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50030000-3318

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50030000-3318

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5003-0861

ตัวชี้วัด : ร้อยละปริมาณมูลฝอยอันตรายที่คัดแยกจากแหล่งกำเนิดเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2560(993 ตันต่อปี)

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 10.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 17.1000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
5.00

100 / 100
2
11.00

100 / 100
3
15.00

0 / 0
4
17.10

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **