ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษา ปรับปรุงและเพิ่มพื้นที่สีเขียว : 50030000-3319

สำนักงานเขตสัมพันธวงศ์ : (2563)

100.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100.00

นายเมืองมนต์ วงค์คง โทร 7171

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100.0000

หลักการและเหตุผล

เพื่อให้มีสภาพแวดล้อมที่ดี ให้นักท่องเที่ยวมาเที่ยวหรือผู้สัญจรผ่านไปมาเกิดความประทับใจ และเพื่อตอบสนองนโยบายกรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานครเป็นมหานครสีเขียว สะดวกสบาย ภูมิทัศน์สวยงาม พื้นที่สวนสาธารณะ พื้นที่สีเขียวกระจายทั่วทุกพื้นที่ จึงได้ดำเนินการบำรุงรักษาต้นไม้ ปรับปรุงภูมิทัศน์ โดยการปลูกไม้ยืนต้น ไม้ประดับตามถนนสายต่างๆพื้นที่เขต ปรับปรุงสวนหย่อมให้สวยงาม ปรับปรุงภูมิทัศน์พื้นที่เดิมที่มีการปรับปรุงไว้แล้วให้มีความสวยงามอยู่ตลอด เพื่อสภาพแวดล้อมที่ดี

50030600/50030600

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว รักษาสภาพแวดล้อมที่ดีของกรุงเทพมหานคร 2. เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์และเสริมสร้างทัศนียภาพบริเวณทางสัญจรให้มีความร่มรื่น สวยงาม ประชาชน นักท่องเที่ยวและผู้สัญจรผ่านไปมาในพื้นที่เขตสัมพันธวงศ์สามารถเข้าถึงพื้นที่สีเขียว และเกิดความประทับใจ 3. เพื่อเป็นการลดสภาวะโลกร้อน และลดมลพิษในอากาศ

เป้าหมายของโครงการ

1. กิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์ในพื้นที่เขตสัมพันธวงศ์ และปรับปรุงภูมิทัศน์เดิมตามจุดพื้นที่ที่เคยมีการปรับปรุงภูมิทัศน์ไว้ ให้มีความร่มรื่น สวยงาม 2. กิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์ริมคลองผดุงกรุงเกษม 3. กิจกรรมประดับตกแต่งพื้นที่เขตสัมพันธวงศ์ ตามวันสำคัญต่างๆประจำปีงบประมาณ 2563

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๒ - มหานครสีเขียว สะดวกสบาย : Bangkok as a Green and Convenient City
มิติที่ ๒.๒ - มีพื้นที่สาธารณะ พื้นที่สีเขียวกระจายทั่วทุกพื้นที่
เป้าหมายที่ ๒.๒.๑ กรุงเทพมหานครเป็นมหานครที่ร่มรื่นด้วยพรรณไม้ มีพื้นที่สีเขียวเพื่อการพักผ่อนเพียงพ%
เป้าประสงค์ที่ ๒.๒.๑.๒ อนุรักษ์ ฟื้นฟูและรักษาพื้นที่สีเขียวเพื่อรักษาสภาพแวดล้อมที่ดีของกรุงเทพมหานคร

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-09-28)

100.00

28/09/2563 : ดำเนินการแล้วเสร็จตามโครงการ พร้อมสรุปผลการดำเนินการให้ผู้บังคับบัญชาเรียบร้อยแล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :-ไม่มี-

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 97.00 (2020-08-31)

97.00

31/08/2563 : เจ้าหน้าที่ดำเนินการดูแล และบำรุงรักษา

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 90.00 (2020-07-30)

90.00

30/07/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์ ตามโครงการบำรุงรักษา ปรับปรุงและเพิ่มพื้นที่สีเขียว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 85.00 (2020-06-30)

85.00

30/06/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์ ตามโครงการบำรุงรักษา ปรับปรุงและเพิ่มพื้นที่สีเขียว

** ปัญหาของโครงการ :-ไม่มี-

** อุปสรรคของโครงการ :-ไม่มี-

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2020-05-29)

70.00

29/05/2563 : ยู่ระหว่างขั้นตอนการดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์ ตามโครงการบำรุงรักษา ปรับปรุงและเพิ่มพื้นที่สีเขียว

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-04-29)

60.00

29/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์ ตามโครงการบำรุงรักษา ปรับปรุงและเพิ่มพื้นที่สีเขียว

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2020-03-30)

50.00

30/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์ ตามโครงการบำรุงรักษา ปรับปรุงและเพิ่มพื้นที่สีเขียว

** ปัญหาของโครงการ :-ไม่มี-

** อุปสรรคของโครงการ :-ไม่มี-

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2020-02-27)

40.00

27/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์ ตามโครงการบำรุงรักษา ปรับปรุงและเพิ่มพื้นที่สีเขียว

** ปัญหาของโครงการ :-ไม่มี-

** อุปสรรคของโครงการ :-ไม่มี-

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2020-01-30)

30.00

30/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์ ตามโครงการบำรุงรักษา ปรับปรุงและเพิ่มพื้นที่สีเขียว

** ปัญหาของโครงการ :-ไม่มี-

** อุปสรรคของโครงการ :-ไม่มี-

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2019-12-27)

20.00

27/12/2562 :อยู่ระหว่างขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างต้นไม้และวัสดุปลูก

** ปัญหาของโครงการ :-ไม่มี-

** อุปสรรคของโครงการ :-ไม่มี-

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2019-11-29)

15.00

29/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างต้นไม้และวัสดุปลูก

** ปัญหาของโครงการ :-ไม่มี-

** อุปสรรคของโครงการ :-ไม่มี-

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-10-31)

10.00

31/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนดำเนินการด้านงบประมาณ

** ปัญหาของโครงการ :-ไม่มี-

** อุปสรรคของโครงการ :-ไม่มี-

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:จัดทำโครงการและเสนออนุมัติ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:ดำเนินการด้านงบประมาณได้แก่ ขออนุมัติจัดซื้อต้นไม้ และวัสดุในการปลูก
:15%
เริ่มต้น :2019-11-01
สิ้นสุด :2019-11-01
ขั้นตอน 3
:จัดเจ้าหน้าที่เพื่อดำเนินการปลูกตามแผนที่กำหนดไว้ให้บรรลุเป้าหมาย และดูแล บำรุงรักษาอย่างต่อเนื่อง
:70%
เริ่มต้น :2019-12-01
สิ้นสุด :2019-12-01
ขั้นตอน 4
:สรุปรายงานผลการดำเนินงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบ
:5%
เริ่มต้น :2020-08-01
สิ้นสุด :2020-08-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50030000-3319

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50030000-3319

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5003-0867

ตัวชี้วัด : พื้นที่สีเขียวที่เพิ่มขึ้น

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
20.00

100 / 100
2
50.00

100 / 100
3
85.00

0 / 0
4
100.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **