ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

ประชาสัมพันธ์สร้างความรู้ความเข้าใจในการเสียภาษีที่ถูกต้องแก่ประชาชน : 50030000-3320

สำนักงานเขตสัมพันธวงศ์ : (2563)

100.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100.00

ฝ่ายรายได้

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100.0000

หลักการและเหตุผล

ด้วย ฝ่ายรายได้ มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ซึ่งจะให้เริ่มจัดเก็บตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๓ และตามพระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดิน พ.ศ.๒๔๗๕, ภาษีบำรุงท้องที่ (กรณีรายที่ยังไม่เคยยื่นเสียภาษี) และภาษีป้าย ซี่งเป็นพันธกิจหลักในการจัดเก็บภาษีให้บรรลุเป้าหมายตามประมาณการรายรับที่กำหนดไว้ ดังนั้น เพื่อให้แผนการเร่งรัดจัดเก็บรายได้ภาษีทุกประเภทเกิดผลสัมฤทธิ์ตามวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด จึงเห็นควรจัดทำโครงการประชาสัมพันธ์สร้างความรู้ความเข้าใจในการเสียภาษีที่ถูกต้องเพื่อเป็นการกระตุ้นเตือนให้ประชาชนรู้หน้าที่และปฏิบัติตามกฎหมายอย่างถูกต้องครบถ้วน

50030500/50030500

วัตถุประสงค์ของโครงการ

เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชนในพื้นที่เขตสัมพันธวงศ์ ให้ได้รับทราบถึงรายละเอียดสาระสำคัญของกฎหมาย หน้าที่ความรับผิดชอบต่อการยื่นเสียภาษีประเภทต่างๆ แนวทางวิธีการปฏิบัติที่ถูกต้องครบถ้วน

เป้าหมายของโครงการ

เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่เขตสัมพันธวงศ์มีความรู้ความเข้าใจ และเกิดจิตสำนึกที่ดีต่อหน้าที่ผู้เสียภาษี มีความรู้สึกเต็มใจในการเสียภาษีอย่างถูกต้องครบถ้วน ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
มิติที่ ๗.๔ - การคลังและงบประมาณ
เป้าหมายที่ ๗.๔.๑ กรุงเทพมหานครมีการบริหารจัดการด้านการเงินการคลังและการงบประมาณ ที่เป็นมาตรฐานสากลแ%
เป้าประสงค์ที่ ๗.๔.๑.๑ เพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-04-29)

100.00

29/4/2563 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 90.00 (2020-03-30)

90.00

30/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนประชาสัมพันธ์สร้างความรู้ความเข้าใจในการเสียภาษีที่ถูกต้องแก่ประชาชน

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 80.00 (2020-02-28)

80.00

28/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการประชาสัมพันธ์

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 75.00 (2020-01-31)

75.00

31/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการประชาสัมพันธ์

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2019-12-30)

5.00

30/12/2562 : ประชาสัมพันธ์ทุกแขวงและประชาชนส่วนใหญ่ทราบเกี่ยวกับความสำคัญของภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2019-11-26)

5.00

26/11/2562 : 1. จัดทีมมอบหมายเจ้าหน้าที่ประจำแขวงผู้รับผิดชอบ เนื้องานรายขั้นตอน ร้อยละ 5 2. เจ้าหน้าที่ออกประชาสัมพันธ์ตามพื้นที่และกรอบเวลาที่กำหนด แขวงจักวรรดิ จำนวน 1,000 หลังคาเรือน/แขวงสัมพันธวงศ์ จำนวน 1,000 หลังคาเรือน/แขวงตลาดน้อย จำนวน 500 หลังคาเรือน รวม 2,500 หลังคาเรือน เนื้องานรายขั้นตอน ร้อยละ 90 3. สรุปผลการปฏิบัติงานพร้อมภาพถ่ายรายงานให้หัวหน้าฝ่ายทราบ เนื้องานรายขั้นตอน ร้อยละ 5

** ปัญหาของโครงการ :1. ประชาชนไม่เห็นความสำคัญหรือไม่ปฏิบัติตามข้อกฎหมาย

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2019-10-30)

5.00

30/10/2562 : 1. จัดทีมมอบหมายเจ้าหน้าที่ประจำแขวงผู้รับผิดชอบ เนื้องานรายขั้นตอน ร้อยละ 5 2. เจ้าหน้าที่ออกประชาสัมพันธ์ตามพื้นที่และกรอบเวลาที่กำหนด แขวงจักวรรดิ จำนวน 1,000 หลังคาเรือน/แขวงสัมพันธวงศ์ จำนวน 1,000 หลังคาเรือน/แขวงตลาดน้อย จำนวน 500 หลังคาเรือน รวม 2,500 หลังคาเรือน เนื้องานรายขั้นตอน ร้อยละ 90 3. สรุปผลการปฏิบัติงานพร้อมภาพถ่ายรายงานให้หัวหน้าฝ่ายทราบ เนื้องานรายขั้นตอน ร้อยละ 5

** ปัญหาของโครงการ : 1. ไม่ได้รับความสนใจจากประชาชนเท่าที่ควร 2. ประชาชนไม่เห็นความสำคัญหรือไม่ปฏิบัติตามข้อกฎหมาย

** อุปสรรคของโครงการ :

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:จัดทีมมอบหมายเจ้าหน้าที่ประจำแขวงผู้รับผิดชอบ
:5%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:เจ้าหน้าที่ออกประชาสัมพันธ์ตามพื้นที่และกรอบเวลาที่กำหนด
:90%
เริ่มต้น :2019-10-16
สิ้นสุด :2019-10-16
ขั้นตอน 3
:สรุปผลการปฏิบัติงานพร้อมภาพถ่ายรายงานให้หัวหน้าฝ่ายทราบ
:5%
เริ่มต้น :2020-02-01
สิ้นสุด :2020-02-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50030000-3320

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50030000-3320

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5003-0869

ตัวชี้วัด : ร้อยละความสำเร็จของการแจ้งประเมินภาษี

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
10.00

100 / 100
2
90.00

100 / 100
3
100.00

0 / 0
4
100.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **