ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการสำรวจที่ดิน สิ่งปลูกสร้าง และห้องชุด ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 : 50030000-3321

สำนักงานเขตสัมพันธวงศ์ : (2563)

100.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100.00

หัวหน้าฝ่ายรายได้ โทร. 7167

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100.0000

หลักการและเหตุผล

สำนักงานเขตสัมพันธวงศ์ มีพื้นที่ที่อยู่ในความรับผิดชอบส่วนใหญ่เป็นแหล่งการค้าเก่าแก่ และเป็นแหล่งท่องเที่ยว ที่สำคัญของกรุงเทพมหานคร ซึ่งในปัจจุบันมีการพัฒนาระบบขนส่งมวลชนสาธารณะหลายเส้นทาง เพิ่มความ สะดวกสบายในการเดินทาง อีกทั้งมีการจัดกิจกรรมตามเทศกาลประเพณีต่าง ๆ ทำให้นักท่องเที่ยวยิ่งให้ความสนใจ ในการเดินทางมาเยือนหรือพักค้างแรมย่านไชน่าทาวน์ของประเทศไทย เป็นผลให้การใช้ประโยชน์อาคารบ้านเรือน และลักษณะการดำเนินธุรกิจมีความเปลี่ยนแปลงไป เช่น บ้านอยู่อาศัย ร้านค้า มีการปรับปรุงเป็นโรงแรมขนาดเล็ก ทั้งประเภทรายวันและรายเดือน หรือร้านอาหารจำพวกคาเฟ่ คอฟฟี่ข็อป ก็มีจำนวนเพิ่มมากขึ้น เป็นต้น ในทาง กลับกันด้วยภาวะเศรษฐกิจชะลอตัวทำให้ธุรกิจบางประเภทที่ไม่มีการปรับตัวให้ทันต่อยุคสมัยไม่สามารถดำเนิน กิจการต่อได้จึงทำให้ต้องปิดตัวลง ซึ่งการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวส่งผลต่อการจัดเก็บภาษีทุกประเภท ฝ่ายรายได้ จึงเห็นควรจัดทำโครงการสำรวจและปรับปรุงประสิทธิภาพการจัดเก้บรายได้ เพื่อเป็นการขยายฐานภาษี เร่งรัด ติดตามการจัดเก็บภาษีทุกประเภท ให้สามารถจัดเก็บภาษีได้ถูกต้องครบถ้วน ตรงตามการใช้ประโยชน์จริงใน ปัจจุบัน และเป็นธรรมแก่ปรพชาชนผู้มีหน้าที่เสียภาษี

50030500/50030500

วัตถุประสงค์ของโครงการ

เพื่อให้การจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้อง มีประสิทธิภาพ และเป็นไปตามขั้นตอนที่กฎหมายกำหนด โดยให้สำรวจเกี่ยวกับประเภท จำนวน ขนาดของที่ดิน สิ่งปลูกสร้าง และห้องชุด การใช้ประโยชน์ในที่ดิน สิ่งปลูกสร้าง และห้องชุด และรายละเอียดอื่นที่จำเป็นแก่การประเมินภาษี

เป้าหมายของโครงการ

แจ้งการประเมินภาษีแก่ผู้ที่ต้องเสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกร้างในปี 2563 ร้อยละ 100

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
มิติที่ ๗.๔ - การคลังและงบประมาณ
เป้าหมายที่ ๗.๔.๑ กรุงเทพมหานครมีการบริหารจัดการด้านการเงินการคลังและการงบประมาณ ที่เป็นมาตรฐานสากลแ%
เป้าประสงค์ที่ ๗.๔.๑.๑ เพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-08-31)

100.00

31/08/2563 :

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 90.00 (2020-07-30)

90.00

30/07/2563 : อยู๋ในขั้นตอนดำเนินการ

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 85.00 (2020-06-29)

85.00

29/06/2563 : อยู่ในช่วงการประเมินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 80.00 (2020-05-28)

80.00

28/05/2563 :

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 80.00 (2020-05-01)

80.00

1/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการสำรวจที่ดิน สิ่งปลูกสร้าง และห้องชุด

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :*หมายเหตุ ได้ลงข้อมูไปเมื่อวันที่ 29/4/2563 แต่เนื่องจากระบบไม่ได้บันทึกให้ จึงลงข้อมูลในวันนี้อีกครั้ง *ขอมูลที่ลง เป็นข้อมูลของเดือน เมษา 2563

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 75.00 (2020-03-30)

75.00

30/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนสำรวจที่ดิน สิ่งปลูกสร้าง และห้องชุด

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2020-02-28)

70.00

28/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 65.00 (2020-01-31)

65.00

31/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการออกสำรวจ จัดเก็บข้อมูลการใช้ประโยชน์

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2019-12-30)

60.00

30/12/2562 : อยู่ระหว่่่่างขั้นตอนการสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 55.00 (2019-11-26)

55.00

26/11/2562 : 1. เจ้าหน้าที่ประจำแขวงออกสำรวจและตรวจสอบพื้นที่ เนื้องานรายขั้นตอน ร้อยละ 50 2. ดำเนินการตรวจสอบการใช้ประโยชน์ตามคำร้องการใช้ประโยชน์ (ภ.ด.ส.5) เนื้องานรายขั้นตอน ร้อยละ 20 3.จัดทำข้อมูลสำรวจเพื่อการประเมินภาษีแก่เจ้าของทรัพย์สิน เนื้องานรายขั้นตอน ร้อยละ 30

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2019-10-30)

50.00

30/10/2562 : 1. เจ้าหน้าที่ประจำแขวงออกสำรวจและตรวจสอบพื้นที่ เนื้องานรายขั้นตอน ร้อยละ 50 2. ดำเนินการตรวจสอบการใช้ประโยชน์ตามคำร้องการใช้ประโยชน์ (ภ.ด.ส.5) เนื้องานรายขั้นตอน ร้อยละ 20 3.จัดทำข้อมูลสำรวจเพื่อการประเมินภาษีแก่เจ้าของทรัพย์สิน เนื้องานรายขั้นตอน ร้อยละ 30

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:เจ้าหน้าที่ประจำแขวงออกสำรวจและตรวจสอบพื้นที่
:50%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:ดำเนินการตรวจสอบการใช้ประโยชน์ตรามคำร้องการใช้ประโยชน์ (ภ.ด.ส.5)
:20%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 3
:จัดทำข้อมูลสำรวจเพื่อการประเมินภาษีแก่เจ้าของทรัพย์สิน
:30%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50030000-3321

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50030000-3321

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5003-0870

ตัวชี้วัด : ร้อยละของการบังคับภาษี

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 85.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
60.00

100 / 100
2
75.00

100 / 100
3
85.00

0 / 0
4
0.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **