ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

กิจกรรมการแจ้งประชาสัมพันธ์ ข้อมูลข่าวสารการรับสวัสดิการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ : 50030000-3323

สำนักงานเขตสัมพันธวงศ์ : (2563)

100.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100.00

หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ โทร. 7184

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100.0000

หลักการและเหตุผล

ปัจจุบันประเทศไทยได้เข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ ซึ่งเห็นได้ชัดเจนจากประชากรจำนวน 1 ใน 10 ของประชากรไทยเป็นประชากรที่มีอายุมากกว่า 60 ปีขึ้นไป และคาดว่าจะเป็นสังคมผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์ ภายใน 5 ปีข้างหน้า กรุงเทพมหานครจึงได้เตรียมความพร้อมรับมือเพื่อเข้าสู่สังคมสูงวัย โดยการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุกรุงเทพมหานคร (ปัจจุบันอยู่ในระยะที่ 2 ของแผน พ.ศ. 2561 – พ.ศ. 2564) โดยมีเป้าหมายสำคัญ คือ “ผู้สูงอายุมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีคุณค่า และมีความสุข” เพื่อเป็นการสร้างการรับรู้ ตระหนักถึงสิทธิ และเข้าถึงแหล่งข้อมูลเกี่ยวกับสวัสดิการของผู้สูงอายุที่ได้รับจากรัฐ จึงได้ดำเนินกิจกรรมประชาสัมพันธ์ข้อมูล ข่าวสารการรับสวัสดิการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เพื่อเป็นการสนับสนุนกลุ่มเป้าหมาย คือผู้สูงอายุให้เข้าถึงสิทธิและสวัสดิการที่ควรได้รับ ผ่านการประชาสัมพันธ์จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในทุกช่องทางที่ทำได้ ซึ่งสอดคล้องกับแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2563 ด้านที่ 3 มหานครสำหรับทุกคน มิติที่ 3.1 การจัดสิ่งอำนวยความสะดวกสวัสดิการและการสงเคราะห์และการดูแลสุขภาพให้กับผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ด้อยโอกาส

50031000/50031000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อเป็นการสนับสนุนการดำเนินงานตามตัวชี้วัดเจรจาตกลงเพื่อประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ. 2563 ของหน่วยงานกรุงเทพมหานคร 2. สร้างการรับรู้โดยการประชาสัมพันธ์ข้อมูล ข่าวสารที่เป็นประโยชน์แก่ผู้สูงอายุในพื้นที่ 3. สร้างความตะหนักถึงสิทธิ และหน้าที่ของผู้สูงอายุที่ได้รับจากรัฐ

เป้าหมายของโครงการ

1. มีการประชาสัมพันธ์ข้อมูล ข่าวสารที่เป็นประโยชน์ด้านสิทธิ สวัสดิการของผู้สูงอายุผ่าน 3 ช่องทาง 1.1 การประชาสัมพันธ์ในชุมชน 1.2 การประชาสัมพันธ์ให้กับผู้ที่มาใช้บริการที่สำนักงานเขตสัมพันธวงศ์ 1.3 ประชาสัมพันธ์ผ่าน Website ของสำนักงานเขตสัมพันธวงศ์ และสื่อ Socialmedia ต่างๆ 2. ผู้สูงอายุมีความพึงพอใจในการรับบริการ ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80 ขึ้นไป

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๓ - มหานครสำหรับทุกคน : Bangkok as a City for All
มิติที่ ๓.๑ - ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส ได้รับการดูแลอย่างครบวงจร
เป้าหมายที่ ๓.๑.๑ ผู้สูงอายุและผู้พิการสามารถใช้ชีวิตได้สะดวก%
เป้าประสงค์ที่ ๓.๑.๑.๑ ผู้สูงอายุและผู้พิการสามารถใช้ชีวิตได้สะดวก

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-09-29)

100.00

29/9/2563 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 90.00 (2020-08-27)

90.00

27/8/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการประชาสัมพันธ์การลงทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2564 และผู้มาลงทะเบียนเพื่อขอเงินเบี้ยยังชีพ เดือนสิงหาคม 2563 จำนวน 20 ราย

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 80.00 (2020-07-24)

80.00

24/7/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการประชาสัมพันธ์การลงทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2564 และผู้มาลงทะเบียนเพื่อขอเงินเบี้ยยังชีพ เดือนกรกฎาคม 2563 จำนวน 23 ราย

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 72.00 (2020-06-26)

72.00

26/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการประชาสัมพันธ์การลงทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2564 และผู้มาลงทะเบียนเพื่อขอเงินเบี้ยยังชีพ เดือนมิถุนายน 2563 จำนวน 23 ราย

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 64.00 (2020-05-29)

64.00

29/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการประชาสัมพันธ์การลงทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2564 และผู้มาลงทะเบียนเพื่อขอเงินเบี้ยยังชีพ เดือนพฤษภาคม 2563 จำนวน 21 ราย

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 56.00 (2020-04-29)

56.00

29/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการประชาสัมพันธ์การลงทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2564 และผู้มาลงทะเบียนเพื่อขอเงินเบี้ยยังชีพ เดือนเมษายน 2563 จำนวน 8 ราย

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 48.00 (2020-03-30)

48.00

30/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการประชาสัมพันธ์การลงทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2564 และผู้มาลงทะเบียนเพื่อขอเงินเบี้ยยังชีพ เดือนมีนาคม 2563 จำนวน 12 ราย

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2020-02-27)

40.00

27/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการประชาสัมพันธ์การลงทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2564 และผู้มาลงทะเบียนเพื่อขอเงินเบี้ยยังชีพ เดือนกุมภาพันธ์ 2563 จำนวน 19 ราย

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 32.00 (2020-01-28)

32.00

28/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการประชาสัมพันธ์การลงทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2564 และผู้มาลงทะเบียนเพื่อขอเงินเบี้ยยังชีพ เดือนมกราคม 2563 จำนวน 34 ราย

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 24.00 (2019-12-25)

24.00

25/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการประชาสัมพันธ์การลงทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2564

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 16.00 (2019-11-26)

16.00

26/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการประชาสัมพันธ์การลงทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2564 และผู้มาลงทะเบียนเพื่อขอเงินเบี้ยยังชีพ เดือนพฤศจิกายน 2562 จำนวน 63 ราย

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2019-10-31)

15.00

31/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการประชาสัมพันธ์การลงทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2564 และผู้มาลงทะเบียนเพื่อขอเงินเบี้ยยังชีพ เดือนตุลาคม 2562 จำนวน 123 ราย

** ปัญหาของโครงการ :ไม่

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:จัดทำแผนลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 3
:ดำเนินการตามแผนลงพื้นที่ และประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อ Social media
:0%
เริ่มต้น :2019-12-01
สิ้นสุด :2019-12-01
ขั้นตอน 4
:วัดและประเมินผลการดำเนินงาน
:0%
เริ่มต้น :2020-08-01
สิ้นสุด :2020-08-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50030000-3323

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50030000-3323

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5003-0872

ตัวชี้วัด : ระดับความสำเร็จของการแจ้งประชาสัมพันธ์ ข้อมูลข่าวสารการรับสวัสดิการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
100.00

100 / 100
2
100.00

100 / 100
3
100.00

0 / 0
4
100.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **