ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการส่งเสริมการออกกำลังกาย : 50030000-3324

สำนักงานเขตสัมพันธวงศ์

24.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 24.00

นายมานะชัย เทพสุรินทร์ โทร.0 22359127

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 4 : 0.0000

หลักการและเหตุผล

ปัจจุบันกรุงเทพมหานคร ให้ความสำคัญอย่างยิ่งต่อการส่งเสริมจัดตั้งลานกีฬา สำหรับให้เยาวชน และประชาชนใช้เป็นสถานที่ออกกำลังกาย เสริมสร้างพลานามัย จัดกิจกรรมกีฬานันทนาการ แหล่งเรียนรู้ และกิจกรรมที่ส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยตนเองให้กับประชาชนทุกกลุ่มเป้าหมาย เพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีและสร้างทางเลือกใหม่ของการใช้ชีวิตวันหยุดตลอดจนเพื่อการพัฒนาและจัดระเบียบชุมชนของตนเองให้น่าอยู่ นอกเหนือจากนี้ยังเป็นการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันปัญหาอีกหลายด้าน เช่น การป้องกันยาเสพติดในชุมชนปัญหาอาชญากรรม ฯลฯ ดังนั้นเพื่อเป็นการตอบสนองต่อนโยบายดังกล่าว สำนักงานเขตสัมพันธวงศ์ จึงได้จัดทำโครงการส่งเสริมการออกกำลังกายขึ้น เพื่อเป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสร้างความสามัคคีใน หมู่คณะ อันจะก่อให้เกิดการพัฒนาด้านกิจกรรมการกีฬาที่ยั่งยืนสืบต่อไป

50031000/50031000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อเสริมสร้างสมรรถภาพของประชาชนทุกเพศ ทุกวัย ในพื้นที่ โดยการออกกำลังกายด้วยการเต้นแอโรบิค รำมวยจีน และโยคะ 2. เพื่อให้เกิดประชาคมลานกีฬา นำสู่กระบวนการพัฒนาคุณภาพชีวิต 3. เพื่อสนับสนุนโครงการลานกีฬาของกรุงเทพมหานคร

เป้าหมายของโครงการ

1. จัดให้มีการฝึกสอนเต้นแอโรบิค ณ ลานกีฬาหน้าสำนักงานเขตสัมพันธวงศ์, ลานกีฬาโรงเรียนมหาวีรานุวัตร, บริเวณศาลเจ้าไท้ฮัว, บริเวณซอยภานุรังษี, บริเวณศาลเจ้า เล่งบ๊วยเอี๊ยะ, บริเวณหน้าธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน) สาขาสามแยก และบริเวณสวนสมเด็จพระธีรญาณมุนี โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมประมาณ 200 คน 2. จัดให้มีการฝึกสอนโยคะ ณ โรงเรียนวัดปทุมคงคา โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมประมาณ 25 คน 3. จัดให้มีการฝึกสอนรำมวยจีนสำหรับผู้สูงอายุ ณ ลานกีฬาหน้าสำนักงานเขตสัมพันธวงศ์ และบริเวณศาลเจ้าไท้ฮัว โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมประมาณ 50 คน

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
มิติที่ ๗.๒ - การบริหารแผนและประเมินผล
เป้าหมายที่ ๗.๒.๑ กรุงเทพมหานครมีระบบการติดตามและรายงานความก้าวหน้าผลการดำาเนินงานตามแผนพัฒนากรุงเทพ%
เป้าประสงค์ที่ ๗.๒.๑.๑ พัฒนาระบบการติดตามและรายงานความก้าวหน้าตามแผนพัฒนา

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 24.00 (2019-12-25)

24.00

25/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนเบิกจ่ายค่าสนับสนุนวิทยากรประจำเดือนธันวาคม 2562

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 16.00 (2019-11-26)

16.00

26/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนเบิกจ่ายค่าสนับสนุนวิทยากรประจำเดือนพฤศจิกายน 2562

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2019-10-31)

15.00

31/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการเบิกจ่ายของเดือนตุลาคม 2562

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:จัดกิจกรรมฝึกสอนเต้น แอโรบิค และเบิกจ่ายค่าวิทยากรเป็นรายเดือน
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:จัดกิจกรรมฝึกสอนโยคะ และเบิกจ่ายค่าวิทยากรเป็นรายเดือน
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 3
:จัดกิจกรรมฝึกสอนรำมวยจีนสำหรับผู้สูงอายุ และเบิกจ่ายค่าวิทยากรเป็นรายเดือน
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 4
:สรุปและประเมินผลโครงการเสนอต่อผู้บริหาร
:0%
เริ่มต้น :2020-08-01
สิ้นสุด :2020-08-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50030000-3324

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50030000-3324

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5003-0879

ตัวชี้วัด : ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 27.1800

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
27.18

0 / 0
2
0.00

0 / 0
3
0.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **