ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการศูนย์ประสานงานธนาคารสมองของกรุงเทพมหานคร : 50030000-3326

สำนักงานเขตสัมพันธวงศ์ : (2563)

100

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100

นางสาวศิริวรรณ บินอับดุรมาน โทร. 022359127

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 2 100

หลักการและเหตุผล

กรุงเทพมหานครได้มีนโยบายส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานธนาคารสมองของกรุงเทพมหานคร โดยการนำผู้ที่เกษียณอายุราชการจากภาครัฐและเอกชนที่มีความรู้ ความสามารถ และประสบความสำเร็จเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมและประเทศชาติ โดยไม่หวังผลตอบแทนในการเข้ามามีส่วนร่วม เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายของกรุงเทพมหานคร สำนักงานเขตสัมพันธวงศ์ตระหนักถึงความสำคัญของภูมิปัญญาผู้สูงอายุ จึงได้จัดทำโครงการเพื่อคัดเลือกภูมิปัญญาท้องถิ่นของผู้สูงอายุ เพื่ออนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมที่มีคุณค่าให้คงอยู่ในท้องถิ่นต่อไป

50031000/50031000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1.เพื่อเผยแพร่ภูมิปัญญาผู้สูงอายุที่ควรอนุรักษ์และสืบทอดให้กับประชาชนในพื้นที่เขตสัมพันธวงศ์ 2. เพื่อเผยแพร่ภูมิปัญญาผู้สูงอายุต่อสาธารณชน 3. เพื่อเป็นศูนย์กลางในการรวบรวมคลังสมอง และภูมิปัญญาผู้สูงอายุในพื้นที่เขตสัมพันธวงศ์

เป้าหมายของโครงการ

บรรยาย สาธิต ภูมิปัญญาท้องถิ่น ให้แก่เด็ก เยาวชน และประชาชนในพื้นที่เขต จำนวน 35 คน

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๓ - มหานครสำหรับทุกคน : Bangkok as a City for All
๓.๑ - ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส ได้รับการดูแลอย่างครบวงจร
๓.๑.๒ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาสสามารถดำารงชีวิตได้อย่างมีศักดิ์ศรี%
๓.๑.๒.๑ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาสสามารถดำรงชีวิตได้อย่างมีศักดิ์ศรี

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-09-29)

100.00

29/9/2563 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 90.00 (2020-08-31)

90.00

31/8/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนดำเนินกิจกรรมเมื่อวันที่24 สิงหาคม 2563 และจัดทำเอกสารเบิกจ่ายเงิน หมายเหตุ : เมื่อช่วงเดือนพฤษภาคม - กรกฎาคม 63 มีแนวโน้มที่จะชะลอโครงการเนื่องจากสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (Covid - 19) ทำให้เดือน ก.ค. 63 ได้ยกเลิกที่จะทำโครงการ จึงไม่ได้รายงานอย่างต่อเนื่อง แต่สถานการณ์ปัจจุบันเรื่มผ่อนคลายขึ้นจึงได้กลับมาจัดกิจกรรมใหม่ในวัน 24 สิงหาคม 2563

** ปัญหาของโครงการ :เมื่อช่วงเดือนพฤษภาคม - กรกฎาคม 63 มีแนวโน้มที่จะชะลอโครงการเนื่องจากสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (Covid - 19) ทำให้เดือน ก.ค. 63 ได้ยกเลิกที่จะทำโครงการ จึงไม่ได้รายงานอย่างต่อเนื่อง แต่สถานการณ์ปัจจุบันเรื่มผ่อนคลายขึ้นจึงได้กลับมาจัดกิจกรรมใหม่ในวัน 24 สิงหาคม 2563

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 48.00 (2020-06-26)

48.00

2020-6-26 : ขอชะลอโครงการ เนื่องจาสถานะการณ์ไวรัสโควิด 19

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 48.00 (2020-05-29)

48.00

29/5/2563 : ขอชะลอโครงการ เนื่องจากการระบาดเชื้อไวรัสโควิด-19

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 48.00 (2020-04-29)

48.00

29/4/2563 : ขอชะลอโครงการ เนื่องจากการระบาดเชื้อไวรัสโควิด-19

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 48.00 (2020-03-30)

48.00

30/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนจัดเตรียมเอกสารการจัดกิจกรรม

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่ี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2020-02-27)

40.00

27/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนจัดเตรียมเอกสารการจัดกิจกรรม

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 32.00 (2020-01-28)

32.00

28/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนจัดเตรียมเอกสารการจัดกิจกรรม

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 24.00 (2019-12-25)

24.00

25/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนจัดเตรียมเอกสารการจัดกิจกรรม

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 16.00 (2019-11-26)

16.00

26/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนจัดเตรียมเอกสารการจัดกิจกรรม

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-10-31)

10.00

2019-10-31 : อยู่ระหว่างขั้นตอนจัดเตรียมเอกสารการจัดกิจกรรม

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:ดำเนินการคัดเลือกวุฒิอาสาและประสานวุฒิอาสาดำเนิน การขอข้อมูลเพื่อจัดทำนิทรรศการ
:0%
เริ่มต้น :2019-12-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-12-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์
:0%
เริ่มต้น :2020-03-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-03-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:ดำเนินการจัดนิทรรศการธนาคารสมอง
:0%
เริ่มต้น :2020-04-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-04-01 00:00:00
ขั้นตอน 4
:สรุปและประเมินผลการดำเนินงานและรายงานผล
:0%
เริ่มต้น :2020-05-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-05-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50030000-3326

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50030000-3326

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5003-0883

ตัวชี้วัด : จำนวนภูมิปัญญาจากผู้สูงอายุเพิ่มขึ้น

ค่าเป้าหมาย ภูมิปัญญา : 1

ผลงานที่ทำได้ ภูมิปัญญา : 1

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ภูมิปัญญา)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.20

100 / 100
2
0.50

100 / 100
3
0.50

0 / 0
4
1.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **