ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการจัดงานตรุษจีนเยาวราช : 50030000-3333

สำนักงานเขตสัมพันธวงศ์ : (2563)

100

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100

หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 2 100

หลักการและเหตุผล

เขตสัมพันธวงศ์เป็นเขตที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวที่เรียนกว่า “ไชน่าทาวน์ของเมืองไทย” เป็นพื้นที่เศรษฐกิจที่สำคัญของกรุงเทพมหานคร งานตรุษจีนเยาวราช เป็นกิจกรรมหนึ่งที่รู้จักแพร่หลายอยู่ในปฏิทินการท่องเที่ยวของหลายประเทศ รวมทั้งเป็นการกระชับความสัมพันธ์ระหว่างไทยและสาธารณรัฐประชาชนจีน ตลอดมาการจัดกิจกรรมตรุษจีนเยาวราชจึงถือว่าเป็นงานที่มีคุณค่าต่อจิตใจประชาคมเขตสัมพันธวงศ์เป็นอย่างยิ่ง เนื่องจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี เสด็จเป็นองค์ประธานพิธีเปิดงานตรุษจีนเยาวราชเสมอมา

50031000/50031000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อเป็นการอนุรักษ์ ส่งเสริมวัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่นของชาวไทยเชื้อสายจีนในพื้นที่เขตให้ธำรงอยู่และสืบทอดสู่อนุชนรุ่นหลัง 2. เพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติให้เดินทางมาท่องเที่ยวอันเป็นการช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจของประชาชนในพื้นที่อีกทางหนึ่ง 3. เพื่อกระชับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทยและจีนให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น

เป้าหมายของโครงการ

จัดงานในช่วงเทศกาลตรุษจีน ณ ซุ้มประตูเฉลิมพระเกียรติ และถนนต่อเนื่องในบริเวณใกล้เคียง วันที่ 16-17 กุมภาพันธ์ 2561 การจัดนิทรรศการเกี่ยวกับวัฒนธรรมไทย-จีน การแสดงศิลปวัฒนธรรม ไทย-จีน

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
๗.๒ - การบริหารแผนและประเมินผล
๗.๒.๑ กรุงเทพมหานครมีระบบการติดตามและรายงานความก้าวหน้าผลการดำาเนินงานตามแผนพัฒนากรุงเทพ%
๗.๒.๑.๑ พัฒนาระบบการติดตามและรายงานความก้าวหน้าตามแผนพัฒนา

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-03-26)

100.00

26/3/2563 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 90.00 (2020-02-27)

90.00

27/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนเบิกจ่ายเงินจัดกิจกรรม

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 80.00 (2020-01-28)

80.00

28/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการดำเนินกิจกรรม

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 24.00 (2019-12-25)

24.00

25/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนจัดเตรียมการจัดกิจกรรม

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 16.00 (2019-11-26)

16.00

26/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการประกวดราคาผู้รับเหมาจัดกิจกรรม

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-10-31)

10.00

2019-10-31 : อยู่ระหว่างขั้นตอนเตรียมการดำเนินงานระหว่างวันที่ 25-26 มกราคม 2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:ขออนุมัติเงินประจำงวด
:0%
เริ่มต้น :2019-11-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-11-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:ดำเนินการหาผู้รับจ้างจัดงานฯ ตามขั้นตอน
:0%
เริ่มต้น :2019-11-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-11-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:ดำเนินการจัดงานตรุษจีน
:0%
เริ่มต้น :2020-01-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-01-01 00:00:00
ขั้นตอน 4
:ประเมินผลโครงการ
:0%
เริ่มต้น :2020-02-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-02-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50030000-3333

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50030000-3333

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5003-0879

ตัวชี้วัด : ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 97.29

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
27.18

100 / 100
2
57.24

100 / 100
3
66.24

0 / 0
4
97.29

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **