ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการจัดงานวันสำคัญและอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมประเพณี : 50030000-3334

สำนักงานเขตสัมพันธวงศ์ : (2563)

100.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100.00

หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100.0000

หลักการและเหตุผล

กรุงเทพมหานครเป็นศูนย์กลางของความเจริญของประเทศไทย มีประชากรอาศัยเป็นจำนวนมาก ทั้งที่เป็นคนกรุงเทพมหานครโดยกำเนิดและผู้ที่ย้ายถิ่นฐานมาจากภาคต่าง ๆ ของประเทศ โดยอาศัยกรุงเทพมหานครเป็นแหล่งประกอบอาชีพอย่างถาวร ดังนั้น จะพบว่ากรุงเทพมหานครเป็นเมืองที่มีความหลากหลายทั้งด้านผู้คนและด้านวัฒนธรรม ในบางพื้นที่ทำให้ขาดการมีเอกลักษณ์ประจำท้องถิ่นของตน สาเหตุเกิดจากประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ไม่ได้เป็นคนในพื้นที่ ทำให้ขาดความผูกพันและความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน พื้นที่ของเขตสัมพันธวงศ์นับเป็นศูนย์กลางความเจริญในหลายๆ ด้านที่ตั้งอยู่ใจกลางเมืองกรุงเทพมหานคร มีประชาชนจากหลายภูมิภาคเข้ามาพำนักอาศัย ผลที่ตามมาคือประชาชน ในพื้นที่ขาดความสัมพันธ์ และขาดสิ่งยึดเหนี่ยวด้านจิตใจซึ่งรวมถึงวัฒนธรรมประเพณีประจำท้องถิ่น หากไม่มีองค์กรใดตระหนักถึงความสำคัญประเด็นนี้ จะทำให้พี่น้องชาวสัมพันธวงศ์ ขาดเอกลักษณ์ของท้องถิ่น ซึ่งเป็นสิ่งที่น่าเสียดายอย่างยิ่ง สำนักงานเขตสัมพันธวงศ์ โดยฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม ได้ตระหนักถึงความสำคัญในเรื่องดังกล่าว จึงได้จัดทำโครงการจัดงานวันสำคัญและอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมประเพณี เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ได้มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม เพื่อส่งเสริมสืบสานอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณี และกระตุ้นให้ชาวสัมพันธวงศ์เกิดจิตสำนึกหวงแหน และช่วยกันรักษาวัฒนธรรมประเพณีให้คงอยู่ตลอดไป

50031000/50031000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อเป็นการส่งเสริมให้พี่น้องชาวสัมพันธวงศ์ได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมทางวัฒนธรรมเนื่องในวันสำคัญ ประเพณี และวัฒนธรรมของชาวสัมพันธวงศ์ ตลอดไป 2. เพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยว ทำให้นักท่องเที่ยวรู้จักขนบธรรมเนียมประเพณีศิลปวัฒนธรรม 3. เพื่อเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างองค์กรภาครัฐ/องค์กรภาคเอกชน และกลุ่มประชาคมในพื้นที่

เป้าหมายของโครงการ

จัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมอนุรักษ์ สืบสานวัฒนธรรมประเพณี ซึ่งเป็นกิจกรรมที่จัดต่อเนื่องทุกปี โดยการมีส่วนร่วมขององค์กรภาครัฐ องค์กรภาคเอกชน และองค์กรภาคประชาชนในพื้นที่ รวมถึงเด็กและเยาวชนเพื่อให้ชาวสัมพันธวงศ์ได้มีโอกาสร่วมกิจกรรมในปีงบประมาณ 2562 ดังต่อไปนี้ 3.1 กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ (5 ธันวาคม) 3.2 กิจกรรมวันสงกรานต์ 3.3 กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (ร.10) 3.4 กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหา (วันแม่แห่งชาติ)

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
มิติที่ ๗.๒ - การบริหารแผนและประเมินผล
เป้าหมายที่ ๗.๒.๑ กรุงเทพมหานครมีระบบการติดตามและรายงานความก้าวหน้าผลการดำาเนินงานตามแผนพัฒนากรุงเทพ%
เป้าประสงค์ที่ ๗.๒.๑.๑ พัฒนาระบบการติดตามและรายงานความก้าวหน้าตามแผนพัฒนา

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-09-29)

100.00

29/9/2563 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 90.00 (2020-08-29)

90.00

29/8/2563 : อยู่ระหว่าขั้นตอนการกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหา (วันแม่แห่งชาติ) โดยไม่ใช้งบประมาณ เนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด-19

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 80.00 (2020-07-24)

80.00

24/7/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนจัดกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (ร.10)โดยไม่ใช้งบประมาณ เนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด-19

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 72.00 (2020-06-26)

72.00

26/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนเตรียมจัดกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (ร.10)

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 64.00 (2020-05-29)

64.00

29/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนเตรียมจัดกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (ร.10)

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 56.00 (2020-04-29)

56.00

29/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนเตรียมจัดกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (ร.10)

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 48.00 (2020-03-26)

48.00

26/3/2563 : ยกเลิกการจัดกิจกรรมสงกรานต์เนื่องจากการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด-19 และเตรียมจัดกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (ร.10)

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2020-02-27)

40.00

27/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนเตรียมจัดงานวันสงกรานต์

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 32.00 (2020-01-28)

32.00

28/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนเตรียมจัดงานวันสงกรานต์

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 24.00 (2019-12-25)

24.00

25/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนตั้งเบิกงบกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ ในวันที่ 4 ธันวาคม

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 16.00 (2019-11-26)

16.00

26/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนเตรียมจัดกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ ในวันที่ 4 ธันวาคม 2562

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-10-31)

10.00

31/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนเตรียมจัดกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ ในวันที่ 4 ธันวาคม 2562

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ
:0%
เริ่มต้น :2019-12-01
สิ้นสุด :2019-12-01
ขั้นตอน 2
:กิจกรรมวันสงกรานต์
:0%
เริ่มต้น :2020-04-01
สิ้นสุด :2020-04-01
ขั้นตอน 3
:กิจกรรมวันเฉลิม พระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัว
:0%
เริ่มต้น :2020-07-01
สิ้นสุด :2020-07-01
ขั้นตอน 4
:กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ
:0%
เริ่มต้น :2020-08-01
สิ้นสุด :2020-08-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50030000-3334

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50030000-3334

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5003-0879

ตัวชี้วัด : ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 97.2900

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
27.18

100 / 100
2
57.24

100 / 100
3
66.24

0 / 0
4
97.29

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **