ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมวิชาชีพเสริมรายได้ : 50030000-3337

สำนักงานเขตสัมพันธวงศ์ : (2563)

100.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100.00

หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ โทร. 7184

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100.0000

หลักการและเหตุผล

ประเทศไทยเป็นประเทศกำลังพัฒนา ซึ่งยังคงมีปัญหาด้านความมั่นคงทางเศรษฐกิจอันเนื่องมาจากสภาพการหางานทำยากและมีโอกาสตกงานสูง และคนที่ทำงานหลายคนกำลังทำงานในภาวะที่ไม่ได้รับค่าแรงเพียงพอ คนที่ยากจนที่สุดไม่สามารถอยู่รอดได้โดยปราศจากรายได้แม้เพียงช่วงเวลาสั้นๆ เนื่องจากไม่มีความมั่นคงของสังคมรองรับ อย่างไรก็ตามหลายคนสามารถพึ่งพาการสนับสนุนของชุมชนหรือครอบครัวได้ แต่ระบบเช่นนี้กำลังแตกสลายอย่างรวดเร็ว ทางเลือกในการแก้ปัญหาการว่างงาน หรือผู้ที่มีรายได้ไม่เพียงพอคือหันมาประกอบกิจการของตนเองหรือหาอาชีพเสริม จึงจำเป็นที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะต้องกำหนดแนวทางหรือมาตรการเพื่อนำไปสู่การแก้ไขปัญหาอย่างเป็นรูปธรรมในรูปแบบต่าง ๆ และยุทธศาสตร์การพัฒนาประการหนึ่งคือ การสร้างงานสร้างอาชีพและรายได้ให้กับสมาชิกในชุมชน โดยให้ประชาชนในชุมชน มีรายได้และการประกอบอาชีพอย่างมั่นคง สำนักงานเขตสัมพันธวงศ์ ในฐานะหน่วยงานปฏิบัติของกรุงเทพมหานครที่มีหน้าที่พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้มีชีวิตที่ดีขึ้นทั้งด้านเศรษฐกิจสังคม สามารถป้องกันและแก้ไขปัญหาต่างๆ ได้ตามศักยภาพจึงได้กำหนดจัดโครงการค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมวิชาชีพเสริมรายได้ เพื่อเป็นทางเลือกหนึ่งในการเสริมสร้างความมั่นคงด้านเศรษฐกิจให้กับประชาชนที่ประสบปัญหาความเดือดร้อน

50031000/50031000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

๒.๑ เพื่อส่งเสริมพัฒนาทักษะทางอาชีพแก่ผู้มีรายได้น้อยผู้สูงอายุและประชาชนในชุมชนพื้นที่เขตสัมพันธวงศ์ ๒.๒ เพื่อสร้างทางเลือกในการประกอบอาชีพเสริมรายได้ให้แก่ประชาชนผู้มีรายได้น้อยผู้สูงอายุและประชาชนในชุมชนพื้นที่เขตสัมพันธวงศ์

เป้าหมายของโครงการ

ผู้มีรายได้น้อยผู้สูงอายุและประชาชนในชุมชนพื้นที่เขตสัมพันธวงศ์ จำนวน 100 คน

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๓ - มหานครสำหรับทุกคน : Bangkok as a City for All
มิติที่ ๓.๒ - เมืองแห่งโอกาสทางเศรษฐกิจ
เป้าหมายที่ ๓.๒.๒ คนกรุงเทพฯมีโอกาสได้รับการฝึกอาชีพตามความถนัด%
เป้าประสงค์ที่ ๓.๒.๒.๑ พัฒนาโรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร ศูนย์ฝึกอาชีพ และการจัดฝึกอาชีพ

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-04-29)

100.00

29/4/2563 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 90.00 (2020-03-26)

90.00

26/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนจัดกิจกรรมและเบิกจ่ายเงิน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2020-02-27)

40.00

27/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนเตรียมการฝึกอบรมวิชาชีพเสริมรายได้ เดือน มีนาคม 2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 32.00 (2020-01-28)

32.00

28/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนเตรียมการฝึกอบรมวิชาชีพเสริมรายได้ ระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ - มีนาคม 2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 24.00 (2019-12-25)

24.00

25/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการดำเนินการเตรียมจัดกิจกรรม

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 16.00 (2019-11-26)

16.00

26/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนเตรียมการฝึกอบรมวิชาชีพเสริมรายได้ ระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ - มีนาคม 2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-10-31)

10.00

31/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนดำเนินการฝึกอบรมวิชาชีพเสริมรายได้ ระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ - มีนาคม 2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:จัดทำแผนปฏิบัติงาน
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:มอบหมายภารกิจ /หน้าที่ความรับผิดชอบ
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 3
:ดำเนินการตามแผนปฏิบัติงาน
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 4
:ประเมินผลการฝึกอบรม รายงานสรุปผลผลการดำเนินการให้ผู้อำนวยการเขตทราบ
:0%
เริ่มต้น :2019-12-01
สิ้นสุด :2019-12-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50030000-3337

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50030000-3337

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5003-0884

ตัวชี้วัด : ผู้รับบริการในชุมชนพื้นที่เขตสัมพันธวงศ์เข้าร่วมกิจกรรม

ค่าเป้าหมาย คน : 100.0000

ผลงานที่ทำได้ คน : 100.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(คน)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
100.00

100 / 100
3
100.00

0 / 0
4
100.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **