ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการรักษาความสงบเรียบร้อยความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนฝ่ายเทศกิจ : 50030000-3344

สำนักงานเขตสัมพันธวงศ์ : (2563)

100.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100.00

หัวหน้าฝ่ายเทศกิจ โทร.7181

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100.0000

หลักการและเหตุผล

-เพื่อป้องกันและรักษาความสงบเรียบร้อยและดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน จึงจัดเจ้าเทศกิจกิจตรวจจุดเสี่ยงภัยในพื้นที่ เช่น จุดอับ ตรอก ซอย สถานที่เปลี่ยวต่าง ๆ แหล่งที่อาชญากรมักใช้เป็นสถานที่ก่ออาชญากรรมอยู่เป็นประจำ

50030900/50030900

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่เขตสัมพันธวงศ์มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินมากยิ่งขึ้น 2. เพื่อกระตุ้นเตือนให้ประชาชนตระหนักถึงอันตรายที่อาจเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา 3. เพื่อภาพลักษณ์ที่ดีของเจ้าหน้าที่เทศกิจและของกรุงเทพมหานคร

เป้าหมายของโครงการ

-ลดโอกาสการก่ออาชญากรรมในพื้นที่เขตสัมพันธวงศ์ โดยจัดเจ้าหน้าที่เทศกิจตรวจพื้นที่เสี่ยงภัยอย่างน้อย 2 ครั้ง/วัน/จุด ดังนี้ 1. ท่าเรือราชวงศ์ 2. ชุมชนภิรมย์ 3. สะพานลอยคนข้ามหน้ามหาวิทยาลัยราชมงคลรัตนโกสินทร์บพิตรพิมุข จักรวรรดิ 4. ริมคลองผดุงกรุงเกษม (ชุมชนโปริสภา) 5. สะพานเจริญสวัสดิ์ 6. สวนสมเด็จธีรญาณมุณี 7. ป้ายรถโดยสารประจำทางตลาดน้อย ถนนเจริญกรุง 8. หน้าโรงเรียนเผยอิง ถนนทรงวาด 9. หน้ามัสยิดหลวงโกชา ถนนทรงวาด

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
มิติที่ ๑.๒ - ปลอดอาชญากรรมและยาเสพติด
เป้าหมายที่ ๑.๒.๑ ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน%
เป้าประสงค์ที่ ๑.๒.๑.๑ เสริมสร้างความปลอดภัยเพื่อลดความล่อแหลมของสภาพแวดล้อมต่อการก่อ อาชญากรรม

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-09-28)

100.00

28/09/2563 : จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจตรวจจุดเสี่ยงในพื้นที่เขต จำนวน 7 จุด ไม่น้อยกว่า 3 ครั้ง/วัน/7 จุด

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 98.00 (2020-08-27)

98.00

27/08/2563 : จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจตรวจจุดเสี่ยงในพื้นที่เขตฯ จำนวน 7 จุด

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 95.00 (2020-07-24)

95.00

24/07/2563 : จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจตรวจจุดเสี่ยงภัยตามบริเวณที่กำหนดในพื้นที่เขต จำนวน 7 จุด เช่น บริเวณท่าน้ำราชวงศ์ และหน้ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์วิทยาเขตบพิตรพิมุข , สวนสมเด็จธีรญาณมุณี

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 93.00 (2020-06-26)

93.00

26/06/2563 : จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจตรวจจุดเสี่ยงภัยในพื้นที่เขตตามบริเวณที่กำหนด เช่น หน้ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์วิทยาเขตบพิตรพิมุข

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 90.00 (2020-05-27)

90.00

27/05/2563 : จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจตรวจจุดเสี่ยงภัยในพื้นที่เขตตามบริเวณที่กำหนด เช่น หน้ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์วิทยาเขตบพิตรภิมุข ,สวนสมเด็จพระธีรญาณมุนี

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 80.00 (2020-04-28)

80.00

28/4/2563 : จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจตรวจจุดเสี่ยงในพื้นที่เขตตามบริเวณที่กำหนด จำนวน 9 จุด เช่น บริเวณสะพานลอยคนเดิมข้าม หน้ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์วิทยาเขตบพิตรพิมุข ถนนจักรวรรดิ, ชุมชนภิรมย์, ท่่าน้ำราชวงศ์

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 68.00 (2020-03-26)

68.00

26/3/2563 : จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจตรวจจุดเสี่ยงตามบริเวณที่กำหนดในพื้นที่เขต จำนวน 9 จุด

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไมมี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 55.00 (2020-02-28)

55.00

28/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจตรวจจุดเสี่ยงภัยตามบริเวณที่กำหนดในพื้นที่เขต จำนวน 9 จุด

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 45.00 (2020-01-26)

45.00

26/1/2563 : จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจตรวจจุดเสี่ยงภัยตามบริเวณที่กำหนดในพื้นที่เขต จำนวน 9 จุด

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 38.00 (2019-12-25)

38.00

25/12/2562 : จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจตรวจจุดเสี่ยงภัยในพื้นที่เขต จำนวน 7 จุด

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 25.00 (2019-11-25)

25.00

25/11/2562 : จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจตรวจจุดเสี่ยงภัยในพื้นที่เขตตามจุดที่กำหนด ไม่น้อยกว่า 3 ครั้ง/ วัน/จุด

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 13.00 (2019-10-28)

13.00

28/10/2562 : จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจตรวจจุดเสี่ยงภัยตามบริเวณที่กำหนดในพื้นเขต จำนวน 9 จุด

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:สำรวจจุดเสี่ยงภัยในพื้นที่เขต
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:จัดทำโครงการฯ และจัดทำคำสั่งมอบหมายหน้าที่ เสนอต่อผู้บังคับบัญชา
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 3
:จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจตรวจพื้นที่เสี่ยงภัยในพื้นที่เขต
:60%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 4
:รายงานผลการปฏิบัติงานเสนอต่อผู้บังคับบัญชา
:20%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50030000-3344

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50030000-3344

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5003-0862

ตัวชี้วัด : พื้นที่เสี่ยงภัยได้รับการลดเงื่อนไขความล่อแหลมต่อการเกิดอาชญากรรม

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
38.00

100 / 100
2
68.00

100 / 100
3
93.00

0 / 0
4
100.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **