ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

ปรับปรุงโรงเรียนวัดสัมพันธวงศ์ : 50030000-3349

สำนักงานเขตสัมพันธวงศ์ : (2563)

100

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100

หัวหน้าฝ่ายโยธา โทร.7161

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 2 100

หลักการและเหตุผล

- โรงเรียนวัดสัมพันธวงศ์ เป็นโรงเรียนที่มีชื่อเสียงเรื่องการเรียนการสอนภาษาจีนที่โดดเด่น เพื่อเป็นการส่งเสริมภาพลักษณ์ของอาคารเรียนให้เป็นที่ประทับใจแก่ผู้ปกครองนักเรียนและบุคลากรของโรงเรียน

50030300/50030300

วัตถุประสงค์ของโครงการ

-ปรับปรุงบริเวณต่างๆ และสภาพแวดล้อมของโรงเรียนให้มีความ สวยงาม เป็นระเบียบและปลอดภัย

เป้าหมายของโครงการ

-ปรับปรุงโรงเรียนวัดสัมพันธวงศ์ 1.ปรับปรุงบริเวณชั้นล่าง (ห้องสมุด) 2.ปรับปรุงบริเวณชั้น 2 (กันสาดหลังคา หน้าต่าง) 3.ปรับปรุงบริเวณหน้าห้องเรียน (ชั้น 2 - ชั้น 4) 4.ปรับปรุงหลังคาห้องอเนกประสงค์และกันสาด ตามแบบเลขที่ ขสว.5/2563

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
๗.๒ - การบริหารแผนและประเมินผล
๗.๒.๑ กรุงเทพมหานครมีระบบการติดตามและรายงานความก้าวหน้าผลการดำาเนินงานตามแผนพัฒนากรุงเทพ%
๗.๒.๑.๑ พัฒนาระบบการติดตามและรายงานความก้าวหน้าตามแผนพัฒนา

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-02-25)

100.00

25/2/2563 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 90.00 (2020-01-27)

90.00

27/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...รวบรวมเอกสารเบิกจ่ายเงิน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2019-12-26)

60.00

26/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการตามสัญญา (ลงนามสัญญาเมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2562)

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 45.00 (2019-11-27)

45.00

27/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว อยู่ระหว่างขออนุมัติเงินประจำงวดจากสำนักงบประมาณ

** ปัญหาของโครงการ :ไมีมี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-10-16)

10.00

16/10/2562 : อยู่ระหว่างประกาศประกวดราคาจ้าง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:เตรียมปฏิบัติการ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:ขออนุมัติดำเนินการ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-21 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-21 00:00:00
ขั้นตอน 3
:อนุมัติถึงเปิดซอง
:10%
เริ่มต้น :2019-11-11 00:00:00
สิ้นสุด :2019-11-11 00:00:00
ขั้นตอน 4
:เปิดซองถึงอนุมัติจ้าง
:10%
เริ่มต้น :2019-12-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-12-01 00:00:00
ขั้นตอน 5
:อนุมัติจ้างถึงลงนามในสัญญา
:10%
เริ่มต้น :2019-12-21 00:00:00
สิ้นสุด :2019-12-21 00:00:00
ขั้นตอน 6
:ลงนามถึงส้นสุดสัญญา
:50%
เริ่มต้น :2020-01-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-01-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50030000-3349

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50030000-3349

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5003-0879

ตัวชี้วัด : ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 97.29

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
27.18

100 / 100
2
57.24

100 / 100
3
66.24

0 / 0
4
97.29

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **