ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

กวดขันจับ - ปรับผู้ทิ้งสิ่งปฏิกูลมูลฝอยหรือ สิ่งอื่นใดลงบนที่สาธารณะ : 50030000-3352

สำนักงานเขตสัมพันธวงศ์ : (2563)

100.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100.00

หัวหน้าฝ่ายเทศกิจ โทร.7181

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100.0000

หลักการและเหตุผล

-ปัญหาสภาวะแวดล้อมเป็นพิษ เป็นปัญหาในระดับต้น ๆ ของมหานครชั้นนำของโลกความหนาแน่นของประชากรในเขตชุมชนเมือง ก่อให้เกิดปัญหาต่าง ๆ มากมาย เช่น ปัญหาการจราจร ปัญหาจากไอเสียและเสียงดังจากรถยนต์ ปัญหาความไม่เป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง การตั้งวางสิ่งของเกะกะกีดขวางทางสัญจร การทิ้งขยะมูลฝอยนอกสถานที่รองรับ การทิ้งขยะ ไม่เป็นไปตามเวลาที่กำหนด และการทิ้งขยะมูลฝอยในที่สาธารณะ ส่งผลต่อสุขภาพอนามัยและคุณภาพชีวิตของประชาชน กรุงเทพมหานครจึงกำหนดนโยบายเพื่อให้มีการกวดขันทิ้งจับ-ปรับผู้ทิ้งขยะในสาธารณะ จึงจัดทำโครงการกวดขันจับ-ปรับผู้ทิ้งสิ่งปฏิกูล มูลฝอยหรือสิ่งอื่นใด ลงบนที่สาธารณะ

50030900/50030900

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยในพื้นที่เขตสัมพันธวงศ์ 2. เพื่อลดมลพิษอันเกิดจากขยะมูลฝอย

เป้าหมายของโครงการ

1. จัดตั้งซุ้มจับ - ปรับ ผู้ทิ้งสิ่งปฏิกูล มูลฝอยหรือสิ่งอื่นใด ลงบนที่สาธารณะ จำนวน 2 จุด กวดขัน จับกุมผู้กระทำผิดทิ้งขยะในที่สาธารณะครอบคลุมทั้งพื้นที่ 2. จัดให้มีกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ ในพื้นที่สาธารณะอย่างน้อยเดือนละ 1 กิจกรรม

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๒ - มหานครสีเขียว สะดวกสบาย : Bangkok as a Green and Convenient City
มิติที่ ๒.๑ - ภูมิทัศน์สวยงาม
เป้าหมายที่ ๒.๑.๑ กรุงเทพมหานครจัดระเบียบเมือง ปรับปรุงทัศนียภาพของเมืองให้แลดูสะอาด ไม่มีสายไฟฟ้า%
เป้าประสงค์ที่ ๒.๑.๑.๑ ตลาดหรือแผงค้าขายที่กีดขวางทางเท้า กีดขวางการจราจรและบดบังทัศนียภาพ ได้รับการจัดระเบียบได้ครบทุกกลุ่มเขต

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-09-28)

100.00

28/09/2563 : จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจอยู่ประจำจุดจับ-ปรับผู้ทิ้งสิ่งปฏิกูลมูลฝอยในที่สาธารณะ จำนวน 2 จุด คือ บริเวณตลาดเก่า ถนนเยาวราช และบริเวณแยกหมอมี ถนนเจริญกรุง และจัดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ จำนวน 2 กิจกรรม คือ บริเวณถนนโยธา และซอยสำนักงานเขตฯ และบริเวณตลาดน้อย

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 95.00 (2020-08-27)

95.00

27/08/2563 : จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจอยู่ประจำจุดจับ-ปรับผู้ทิ้งสิ่งปฏิกูลมูลฝอยฯ จำนวน 2 ซุ้ม คือ บริเวณแยกหมอมี ถนนเจริญกรุง และบริเวณตลาดเก่า ถนนเยาวราช และดำเนินกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ตามแผนฯ จำนวน 2 กิจกรรม คือ ซอยผลิตผล และซอยไพบูลย์สมบัติ และซอยเยาวราช 6 (เล่งบ๊วยเอี๊ยะ) ตั้งแต่ถนนเยาวราชถึงถนนเจริญกรุง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 95.00 (2020-07-24)

95.00

24/07/2563 : จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจอยู่ประจำจุดจับ - ปรับ ผู้ทิ้งสิ่งปฏิกูลมูลฝอยฯ จำนวน 2 จุด คือ บริเวณตลาดเก่า ถนนเยาวราช และบริเวณแยกหมอมี ถนนเจริญกรุง และจัดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ฯ จำนวน 2 กิจกรรม คือ บริเวณซอยเพาะพานิช ตั้งแต่ถนนมหาจักร ถึงถนนราชวงศ์ และซอยเสริมสินค้า ตั้งแต่ซอยวานิช 1 ถึงถนนเยาวราช

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 93.00 (2020-06-26)

93.00

จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจอยู่ประจำจุดจับ-ปรับฯ จำนวน 2 จุด คือ บริเวณแยกหมอมี ถนนเจริญกรุง และบริเวณตลาดเก่า ถนนเยาวราช และจัดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ฯ ตามแผน ในเดือนมิถุนายน 63 บริเวณถนนบำรุงรัฐ ตั้งแต่ถนนเยาวราช ถึงถนนเจริญกรุง และซอยวิวัฒน์เวียง ตั้งแต่ถนนมหาจักร ถึงถนนราชวงศ์

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 90.00 (2020-05-27)

90.00

27/05/2563 : จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจอยู่ประจำจุดจับ-ปรับผู้ทิ้งสิ่งปฏิกูลมูลฝอยในที่สาธารณะ จำนวน 2 จุด คือ บริเวณตลาดเก่า ถนนเยาวราช และบริเวณแยกหมอมี ถนนเจริญกรุง และรณรงค์ประชาสัมพันธ์ฯ จำนวน 2 กิจกรรม คือ ถนนเยาวราช ฝั่งซ้าย ตั้งแต่ซุ้มประตูเฉลิมพระเกียรติฯ ถึงซอยเยาวพานิช และถนนเยาวราช ฝั่งขวา ตั้งแต่ซุ้มประตูเฉลิมพระเกียรติฯ ถึงถนนแปลงนาม

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 80.00 (2020-04-28)

80.00

28/4/2563 : จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจอยู่ประจำจุดจับ-ปรับผู้ทิ้งขยะในที่สาธารณะ จำนวน 2 จุด คือ บริเวณตลาดเก่า ถนนเยาวราช และบริเวณแยกหมอมี ถนนเจริญกรุง และรณรงค์ประชาสัมพันธ์ ผู้ทิ้งขยะในที่สาธารณะฯ จำนวน 2 กิจกรรม คือ ถนนเยาวราช ตั้งแต่ถนนแปลงนาม ถึงแยกราชวงศ์ และถนนแปลงนาม ฝั่งซ้าย

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 72.00 (2020-03-26)

72.00

26/3/2563 : จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจอยู่ประจำจุดจับปรับฯ จำนวน 2 จุด คือ บริเวณตลาดเก่า ถนนเยาวราช และบริเวณแยกหมอมี ถนนเจริญกรุง และจัดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ฯ จำนวน 2 กิจกรรม คือ ถนนราชวงศ์ ฝั่งขวา ตั้งแต่แยกราชวงศ์ ถึงท่าน้ำราชวงศ์ และถนนมหาจักร ตั้งแต่ถนนเยาวราชถึงถนนอนุวงศ์

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-02-28)

60.00

28/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจอยู่ประจำซุ้มจับ - ปรับ ผู้ทิ้งสิ่งปฏิกูลมูลฝอยฯ จำนวน 2 จุด คือ บริเวณแยกหมอมี ถนนเจริญกรุง และบริเวณตลาดเก่า ถนนเยาวราช และจัดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ เดือนกุมภาพันธ์ 2563 บริเวณถนนจักรวรรดิ ตั้งแต่แยกเอส เอ บี ถึงทางขึ้นสะพานพระปกเกล้า และบริเวณเยาวราช ฝั่งขวา ตั้งแต่แยกราชวงศ์ถึงสะพานภานุพันธ์

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 51.00 (2020-01-26)

51.00

26/1/2563 : จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจอยู่ประจำจุดจับ-ปรับ ผู้ทิ้งสิ่งปฏิกูลมูลฝอยฯ จำนวน 2 จุด คือ บริเวณตลาดเก่า ถนนเยาวราช และบริเวณแยกหมอมี ถนนเจริญกรุง และจัดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ฯ จำนวน 2 กิจกรรม คือ ถนนเจริญกรุง ตั้งแต่แยกแปลงนาม ถึงซุ้มประตูเฉลิมพระเกียรติฯ และถนนแปลงนาม ฝั่งขวา ซอยผดุงด้าว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 38.00 (2019-12-25)

38.00

25/12/2562 : จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจอยู่ประจำจุดจับ-ปรับ ฯ จำนวน 2 จุด คือ บริเวณตลาดเก่า ถนนเยาวราช และถนนเจริญกรุง แยกหมอมี และรณรงค์ประชาสัมพันธ์ผู้ทิ้งขยะในที่สาธารณะ จำนวน 2 กิจกรรม ในเดือนธันวาคม 2562 คือ ซอยวานิช 1 ตั้งแต่ถนนราชวงศ์ถึงซอยเยาวพานิช และซอยวานิช 1 ตั้งแต่ถนนราชวงศ์ ถึงถนนจักรวรรดิ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 25.00 (2019-11-25)

25.00

25/11/2562 : จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจอยู่ประจำจุดจับ - ปรับ ผู้ทิ้งสิ่งปฏิกูลมูลฝอยฯ จำนวน 2 จุด คือ บริเวณตลาดเก่า ถนนเยาวราช และบริเวณแยกหมอมี ถนนเจริญกรุง และรณรงค์ประชาสัมพันธ์ฯ จำนวน 2 กิจกรรม คือ ถนนมังกร ตั้งแต่ถนนเจริญกรุง ถึงถนนทรงวาด และถนนจักรวรรดิ ฝั่งขวา ตั้งแต่แยกวัดตึกถึงสะพานพระปกเกล้าฯ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 13.00 (2019-10-28)

13.00

28/10/2562 :จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจอยู่ประจำซุ้มจับ - ปรับ ผู้ทิ้งสิ่งปฏิกูลมูลฝอยฯ จำนวน 2 จุด คือ บริเวณแยกหมอมี ถนนเจริญกรุง และบริเวณตลาดเก่า ถนนเยาวราช และจัดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ เดือนตุลาคม 2562 บริเวณถนนจักรวรรดิ ตั้งแต่แยกเอส เอ บี ถึงทางขึ้นสะพานพระปกเกล้า และบริเวณเยาวราช ฝั่งขวา ตั้งแต่แยกราชวงศ์ถึงสะพานภานุพันธ์

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:สำรวจสถานที่บริเวณจัดตั้งซุ้มจับ - ปรับ ผู้ทิ้่งสิ่งปฏิกูลมูลฝอบหรือสิ่งอื่นใดลงบนที่สาธารณะ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:จัดทำโครงการฯ และจัดทำแผนกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ผู้ทิ้งขยะฯ เสนอผู้บังคับบัญชาลงนาม
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 3
:จัดทำคำสั่งมอบหมายเจ้าหน้าที่อยู่ประจำจุดจับ - ปรับฯ และคำสั่งมอบหมายประชาสัมพันธ์ผู้ทิ้งขยะตามแผนฯ
:50%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 4
:จัดเจ้าหน้าที่อยู่ประจำจุดจับ - ปรับฯ และจัดเจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่ตามแผนกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ฯ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 5
:รายงานผลการปฏิบัติงานเสนอต่อผู้บังคับบัญชา
:20%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50030000-3352

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50030000-3352

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5003-0882

ตัวชี้วัด : จำนวนกิจกรรมประชาสัมพันธ์ในพื้นที่เขต

ค่าเป้าหมาย ครั้ง/เดือน : 1.0000

ผลงานที่ทำได้ ครั้ง/เดือน : 2.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ครั้ง/เดือน)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
2.00

100 / 100
2
2.00

100 / 100
3
2.00

0 / 0
4
2.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **