ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

กลับบ้านปลอดภัยไปกับเทศกิจ : 50030000-3353

สำนักงานเขตสัมพันธวงศ์ : (2563)

100.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100.00

หัวหน้าฝ่ายเทศกิจ โทร.7181

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100.0000

หลักการและเหตุผล

-เพื่อให้ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินโดยเฉพาะสุภาพสตรี ผู้ที่ต้องกลับที่พักอาศัยในช่วงเวลากลางคืน ต้องอาศัยรถรับจ้าง ต้องเดินตามซอยเปลี่ยว ซึ่งอาจก่อให้เกิดอันตราย โดยปฏิบัติการลาดตระเวนดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน เป็นการป้องปรามและลดการสูญเสีย สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าหรือเหตุฉุกเฉินได้ทันท่วงที

50030900/50030900

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อเป็นการป้องกันและลดอาขญากรรมที่เกิดกับประชาชนโดยเฉพาะสตรีในเวลากลางคืน 2. เพื่อเป็นการให้บริการประชาชนที่ใช้รถใช้ถนนในการเดินทางกลับบ้านพัก ที่ไม่มีรถในช่วงเวลากลางคืนซึ่งเป็นช่วงอันตราย 3. เพื่อเป็นการดูแลและรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อยและตลอดจนความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในเวลากลางคืน 4. เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกปลอดภัย และเป็นการให้บริการกับประชาชน 5. เพื่อให้เกิดความรวดเร็วทันต่อเหตุการณ์ หากเกิดเหตุฉุกเฉินต่าง ๆ จะได้แก้ไขได้ทันท่วงที 6. เพื่อให้ประชาชนเกิดความอุ่นใจที่มีเจ้าหน้าที่คอยดูแลและบริการ

เป้าหมายของโครงการ

-ประชาชนโดยเฉพาะสุภาพสตรีที่ต้องเดินทางกลับที่พักในเวลากลางคืน ช่วงเวลา 21.00 - 24.00 น. ตามถนนหรือซอยที่เปลี่ยวหรือจุดเสี่ยงต่าง ๆ ได้รับบริการจากเจ้าหน้าที่เทศกิจ สำนักงานเขตสัมพันธวงศ์ ด้วยความปลอดภัย

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
มิติที่ ๗.๒ - การบริหารแผนและประเมินผล
เป้าหมายที่ ๗.๒.๑ กรุงเทพมหานครมีระบบการติดตามและรายงานความก้าวหน้าผลการดำาเนินงานตามแผนพัฒนากรุงเทพ%
เป้าประสงค์ที่ ๗.๒.๑.๑ พัฒนาระบบการติดตามและรายงานความก้าวหน้าตามแผนพัฒนา

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-09-28)

100.00

28/09/2563 : จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจปฏิบัติหน้าที่ออกตรวจตระเวณตามตรอก ซอย จุดเสี่ยงบนถนนเยาวราช และจอดรถใช้ปฏิบัติการบริเวณใกล้ป้ายรถโดยสารประจำทาง หน้าโรงแรมไชน่าทาวน์ และซุ้มประตูเฉลิมพระเกียรติ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 92.00 (2020-08-27)

92.00

27/08/2563 : จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจออกตรวจตระเวณตามซอย และจุดเสี่ยงบนถนนเยาวราช และจอดใช้บริการฯ บริเวณใกล้รถโดยสารประจำทาง หน้าโรงแรมไชน่าทาวน์ และซุ้มประตูเฉลิมพระเกียรติ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 83.00 (2020-07-24)

83.00

24/07/2563 : จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจปฏิบัติการออกตรวจตระเวนตามตรอก ซอย จุดเสี่ยงบนถนนเยาวราช และจอดใช้ปฏิบัติงานบริเวณใกล้ป้ายรถเมล์ประจำทาง หน้าโรงแรมไชน่าทาวน์ และซุ้มประตูเฉลิมพระเกียรติ์

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 75.00 (2020-06-26)

75.00

26/06/2563 : จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจปฏิบัติการออกตรวจตระเวนตามตรอก ซอย จุดเสี่ยงบนถนนเยาวราช และจอดใช้ปฏิบัติการ ณ บริเวณใกล้ป้ายรถเมล์โดยสารประจำทาง โรงแรมไชน่าทาวน์ และซุ้มประตูเฉลิมพระเกียรติฯ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 67.00 (2020-05-27)

67.00

27/05/2563 : จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจปฏิบัติการออกตรวจตระเวนตามตรอก ซอย และจอดรถใช้ปฏิบัติการฯ บริเวณซุ้มประตูเฉลิมพระเกียรติฯ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-04-28)

60.00

28/4/2563 : จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจปฏิบัติการออกตรวจตระเวนตามตรอก ซอย จุดเสี่ยงบนถนนเยาวราช และจอดรถใช้ปฏิบัติการฯ บริเวณใกล้ป้ายรถเมล์โดยสารประจำทาง หน้าโรงแรมไชน่าทาวน์ และซุ้มประตูเฉลิมพระเกียรติฯ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2020-03-26)

50.00

26/3/2563 : จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจปฏิบัติการออกตรวจตระเวนตามตรอก ซอย จุดเสี่ยงบนถนนเยาวราช และจอดรถใช้ปฏิบัติการฯ บริเวณใกล้ป้ายรถเมล์โดยสารประจำทาง หน้าโรงแรมไชน่าทาวน์

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 43.00 (2020-02-28)

43.00

28/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจปฏิบัติการออกตรวจตระเวน ตามตรอก ซอย จุดเสี่ยงบนถนนเยาวราช และจอดใช้บริการบริเวณใกล้ป้ายรถโดยสารประจำทาง หน้าโรงแรมไชน่าทาวน์ และซุ้มประตูเฉลิมพระเกียรติฯ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 33.00 (2020-01-26)

33.00

26/1/2563 : จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจออกตรวจตระเวนตามตรอก ซอย จุดเสี่ยงบนถนนเยาวราช และจอดรถใช้ปฏิบัติการฯ บริเวณใกล้ป้ายรถเมล์โดยสารประจำทาง หน้าโรงแรมไชน่าทาวน์ฯ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 25.00 (2019-12-25)

25.00

25/12/2562 : จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจปฏิบัติการออกตรวจตระเวน ตามตรอก ซอย จุดเสี่ยงบนถนนเยาวราช และจอดใช้บริการบริเวณใกล้ป้ายรถโดยสารประจำทาง หน้าโรงแรมไชน่าทาวน์ และซุ้มประตูเฉลิมพระเกียรติฯ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 17.00 (2019-11-25)

17.00

25/11/2562 : จัดเจ้าหน้าที่ออกตรวจตระเวนตามตรอก ซอย จุดเสี่ยงบนถนนเยาวราช และจอดรถใช้ปฏิบัติการฯ บริเวณใกล้ป้ายรถเมล์โดยสารประจำทาง หน้าโรงแรมไชน่าทาวน์ ฯ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 8.46 (2019-10-28)

8.46

28/10/2562 : จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจปฏิบัติการออกตรวจตระเวนตามตรอก ซอย จุดเสี่ยงบนถนนเยาวราช และจอดรถใช้ปฏิบัติการณ บริเวณใกล้ป้ายรถโดยสารประจำทาง หน้าโรงแรมไชน่าทาวน์

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:ดำเนินการกำหนดเส้นทางที่จะปฏิบัติการตามโครงการ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:จัดทำป้ายหรือสื่อประชาสัมพันธ์โครงการเพื่อเผยแพร่ให้ประชาชนทราบ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 3
:จัดทำคำสั่งผู้ปฏิบัติและผู้ควบคุมจัดรถยนต์สายตรวจหรือรถจักรยานยนต์สายตรวจพร้อมอุปกรณ์
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 4
:จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจ ปฏิบัติตามโครงการฯ ประจำวัน ตามแผนฯ
:50%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 5
:จัดทำรายงานสรุปผลการปฏิบัติงาน ส่งสำนักเทศกิจ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 6
:จัดทำรายงานสรุปผลการปฏิบัติงาน เสนอผู้บังคับบัญชา
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50030000-3353

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50030000-3353

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5003-0862

ตัวชี้วัด : พื้นที่เสี่ยงภัยได้รับการลดเงื่อนไขความล่อแหลมต่อการเกิดอาชญากรรม

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
38.00

100 / 100
2
68.00

100 / 100
3
93.00

0 / 0
4
100.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **