ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการตรวจจุดเสี่ยงจุดล่อแหลมต่อการเกิดอาชญากรรมในพื้นที่เขตสัมพันธวงศ์ : 50030000-3354

สำนักงานเขตสัมพันธวงศ์ : (2563)

100.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100.00

หัวหน้าฝ่ายเทศกิจ โทร.7181

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100.0000

หลักการและเหตุผล

-สำนักงานเขตสัมพันธวงศ์ เป็นเขตชั้นในของกรุงเทพมหานคร มีประชาชนอาศัยอย่างหนาแน่น หลายเชื้อชาติ เข้ามาประกอบอาชีพ หรือพักอาศัยในพื้นที่เขต ฝ่ายเทศกิจจึงเล็งเห็นความสำคัญของปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้น จึงได้ร่วมกับฝ่ายโยธาและรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ พัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์และสภาพแวดล้อม ในพื้นที่เขตสัมพันธวงศ์ ให้มีความปลอดภัยยิ่งขึ้น เพื่อลดปัญหาอาชญากรรมที่อาจเกิดขึ้น โดยจัดเจ้าหน้าที่เทศกิจออกตรวจตราในเขตชุมชน ซอยเปลี่ยวฯ ฝ่ายโยธาตรวจสอบปรับปรุงติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง ตรวจสอบประสิทธิภาพการทำงานของกล้องวงจรปิด (CCTV) และฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ พัฒนาทำความสะอาด ตัดแต่งกิ่งไม้ กิ่งไม้ให้โล่งโปร่งในที่เปลี่ยว

50030900/50030900

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่ออำนวยความสะดวก และดูแลความปลอดภัยให้กับประชาชนให้กับพื้นที่กรุงเทพมหานคร 2. เพื่อลดการเกิดเหตุความไม่ปลอดภัยจากอุบัติเหตุการจราจรทางถนน 3. เพื่อลดพื้นที่เสี่ยงภัย หรือพื้นที่อันตรายที่มีความล่อแหลมต่อการเกิดเหตุความไม่ปลอดภัยในการดำเนินชีวิตของประชาชน 4. เพื่อเป็นการป้องปรามการเกิดเหตุความไม่ปลอดภัยกับประชาชนในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

เป้าหมายของโครงการ

1. สนับสนุนหน่วยงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบโดยตรงในการเฝ้าระวังและตรวจตราจุดเสี่ยงภัยเพื่อป้องปรามไม่ให้เกิดเหตุ อาชญากรรม หรือเหตุการณ์ที่ไม่พึงประสงค์ในการดำเนินชีวิตของประชาชน 2. ปรับปรุงดูแลสภาพแวดล้อมในจุดเสี่ยงภัยเพื่อลดความล่อแหลมต่อการเกิดเหตุความไม่ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 3. ตรวจสอบประสิทธิภาพการทำงานของกล้องวงจรปิด (CCTV) และไฟฟ้าส่องสว่างที่ติดตั้งบริเวณจุดเสี่ยงภัยให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานอยู่ตลอดเวลา เพื่อส่งเสริมความปลอดภัยในการดำเนินชีวิตของประชาชน

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
มิติที่ ๑.๒ - ปลอดอาชญากรรมและยาเสพติด
เป้าหมายที่ ๑.๒.๑ ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน%
เป้าประสงค์ที่ ๑.๒.๑.๑ เสริมสร้างความปลอดภัยเพื่อลดความล่อแหลมของสภาพแวดล้อมต่อการก่อ อาชญากรรม

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-09-28)

100.00

28/09/2563 : จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจตรวจจุดเสี่ยงภัยในพื้นที่เขต, ตรวจสอบไฟฟ้าส่องสว่าง, ตรวจสอบกล้องวงจรปิด CCTV ชำรุด,เฝ้าระวังบริเวณท่าเทียบเรือ, ฝ่ายรักษาฯ จัดเจ้าหน้าที่ดูแลตัดต้นไม้รกทึบ, ฝ่ายโยธา ดำเนินการติดตั้งหรือซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่าง และตรวจสอบกล้อง CCTV ชำรุด และรายงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 92.00 (2020-08-27)

92.00

27/08/2563 : จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจตรวจจุดเสี่ยงภัยในพื้นที่เขต, ตรวจสอบไฟฟ้าส่องสว่าง CCTV, เฝ้าระวังบริเวณท่าเทียบเรือ, ฝ่ายรักษาฯ จัดเจ้าหน้าที่ดูแลต้นไม้ ทำความสะอาดพื้นที่, ฝ่ายโยธา ติดตั้งซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่าง และดำเนินการอื่นที่เกี่ยวข้อง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 83.00 (2020-07-24)

83.00

24/07/2563 : จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจตรวจจุดเสี่ยงภัยในพื้นที่เขต, จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจตรวจสอบไฟฟ้าส่องสว่าง และตรวจสอบกล้อง CCTV ชำรุด, จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจเฝ้าระวังบริเวณท่าเทียบเรือ, ฝ่ายรักษาฯ จัดเจ้าหน้าที่ดูแลตัดต้นไม้ ทำความสะอาดพื้นที่, ฝ่ายโยธา ดำเนินการติดตั้งซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่าง กล้อง CCTV และดำเนินการอื่นที่เกี่ยวข้อง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 74.00 (2020-06-26)

74.00

27/05/2563 : จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจตรวจจุดเสี่ยงภัยในพื้นที่เขต, จัดเจ้าหน้าที่ตรวจสอบไฟฟ้าส่องสว่าง และตรวจสอบกล้อง (CCTV) ชำรุด , จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจเฝ้าระวังบริเวณท่าเทียบเรือ, ฝ่ายรักษาจัดเจ้าหน้าที่ดำเนินการดูแลต้นไม้ ทำความสะอาดป้ายรถเมล์ ทำความสะอาดพื้นที่, ฝ่ายโยธา ดำเนินการติดตั้งหรือซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่าง CCTV) และดำเนินการอื่นที่เกี่ยวข้อง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 67.00 (2020-05-27)

67.00

27/05/2563 : จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจตรวจจุดเสี่ยงภัยในพื้นที่เขต, จัดเจ้าหน้าที่ตรวจสอบไฟฟ้าส่องสว่าง และตรวจสอบกล้อง (CCTV) ชำรุด , จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจเฝ้าระวังบริเวณท่าเทียบเรือ, ฝ่ายรักษาจัดเจ้าหน้าที่ดำเนินการดูแลต้นไม้ ทำความสะอาดป้ายรถเมล์ ทำความสะอาดพื้นที่, ฝ่ายโยธา ดำเนินการติดตั้งหรือซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่าง CCTV) และดำเนินการอื่นที่เกี่ยวข้อง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-04-28)

60.00

28/4/2563 : จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจตรวจจุดเสี่ยงภัยในพื้นที่เขต จำนวน 9 จุด, จัดเจ้าหน้าที่ตรวจสอบไฟฟ้าแสงสว่าง และตรวจสอบกล้อง (CCTV) ชำรุด, จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจเฝ้าระวังบริเวณท่าเทียบเรือ, ฝ่ายรักษาฯ จัดเจ้าหน้าที่ดำเนินการดูแลต้นไม้ ทำความสะอาดพื้นที่, ฝ่ายโยธา ดำเนินการติดตั้งหรือซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่าง ติดตั้งหรือซ่อมแซมกล้องวงจรปิด (CCTV) และดำเนินการอื่นที่เกี่ยวข้อง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2020-03-26)

50.00

26/3/2563 : จัดเจ้าหน้าที่ตรวจจุดเสี่ยงภัยในพื้นที่เขต จำนวน 9 จุด ,จัดเจ้าหน้าที่ตรวจสอบไฟฟ้าส่องสว่าง และตรวจสอบกล้อง (CCTV) ชำรุด, จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจเฝ้าระวังบริเวณท่าเทียบเรือ,ฝ่ายรักษาฯ จัดเจ้าหน้าที่ดำเนินการดูแลต้นไม้ ทำความสะอาดพื้นที่, ฝ่ายโยธา ดำเนินการติดตั้งหรือซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่าง ติดตั้งหรือซ่อมแซมกล้องวงจรปิด (CCTV) และดำเนินการอื่นที่เกี่ยวข้อง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 43.00 (2020-02-28)

43.00

28/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ฝ่ายเทศกิจ จัดเจ้าหน้าที่ตรวจจุดเสี่ยงภัยในพื้นที่เขต จำนวน 9 จุด ,จัดเจ้าหน้าที่ตรวจสอบไฟฟ้าส่องสว่าง และตรวจสอบกล้อง (CCTV) ชำรุด, จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจเฝ้าระวังบริเวณท่าเทียบเรือ,ฝ่ายรักษาฯ จัดเจ้าหน้าที่ดำเนินการดูแลต้นไม้ ทำความสะอาดพื้นที่, ฝ่ายโยธา ดำเนินการติดตั้งหรือซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่าง ติดตั้งหรือซ่อมแซมกล้องวงจรปิด (CCTV) และดำเนินการอื่นที่เกี่ยวข้อง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 33.00 (2020-01-26)

33.00

26/1/2563 : ฝ่ายเทศกิจ จัดเจ้าหน้าที่ตรวจจุดเสี่ยงภัยในพื้นที่เขต จำนวน 9 จุด ,จัดเจ้าหน้าที่ตรวจสอบไฟฟ้าส่องสว่าง และตรวจสอบกล้อง (CCTV) ชำรุด, จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจเฝ้าระวังบริเวณท่าเทียบเรือ,ฝ่ายรักษาฯ จัดเจ้าหน้าที่ดำเนินการดูแลต้นไม้ ทำความสะอาดพื้นที่, ฝ่ายโยธา ดำเนินการติดตั้งหรือซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่าง ติดตั้งหรือซ่อมแซมกล้องวงจรปิด (CCTV) และดำเนินการอื่นที่เกี่ยวข้อง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 25.00 (2019-12-25)

25.00

25/12/2562 : จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจตรวจจุดเสี่ยงภัยในพื้นที่เขต จำนวน 7 จุด ไม่น้อยกว่า 2 ครั้ง/วัน/จุด, จัดเจ้าหน้าที่ตรวจสอบไฟฟ้าส่องสว่าง และตรวจสอบกล้อง CCTV ชำรุด, จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจเฝ้าระวังบริเวณท่าเทียบเรือ, ฝ่ายรักษาฯ จัดเจ้าหน้าที่ดูแลตัดต้นไม้ ทำความสะอาดพื้นที่, ฝ่ายโยธา ดำเนินการติดตั้งหรือซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่าง และดำเนินการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 17.00 (2019-11-25)

17.00

25/11/2562 : จัดเจ้าหน้าที่ตรวจจุดเสี่ยงภัยในพื้นที่เขต จำนวน 9 จุด , ตรวจสอบไฟฟ้าส่องสว่าง, ตรวจสอบกล้อง CCTV, ตรวจเฝ้าระวังบริเวณท่าเทียบเรือ, ฝ่ายรักษาฯ ดำเนินการดูแลตัดต้นไม้ ทำความสะอาดพื้นที่, ฝ่ายโยธา ดำเนินการติดตั้งหรือซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่าง ติดตั้งหรือซ่อมแซมกล้องวงจรปิด CCTV และดำเนินการอื่นที่เกี่ยวข้อง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 8.46 (2019-10-28)

8.46

28/10/2562 : ฝ่ายเทศกิจ จัดเจ้าหน้าที่ตรวจจุดเสี่ยงในพื้นที่เขตจำนวน 9 จุด ไม่น้อยกว่า 2 ครั้ง/วัน/จุด ,จัดเจ้าหน้าที่ตรวจสอบไฟฟ้าส่องสว่าง และตรวจสอบกล้อง (CCTV) ชำรุด, จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจเฝ้าระวังบริเวณท่าเทียบเรือ, ฝ่ายรักษาฯ จัดเจ้าหน้าที่ดำเนินการดูแลตัดต้นไม้ ทำความสะอาดพื้นที่ , ฝ่ายโยธา ดำเนินการติดตั้งหรือซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่าง ติดตั้งหรือซ่อมแซมกล้องวงจรปิด (CCTV) และดำเนินการอื่นที่เกี่ยวข้อง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:ฝ่ายเทศกิจ สำรวจพื้นที่ที่เป็นจุดเสี่ยงภัยในพื้นที่เขตสัมพันธวงศ์ เพื่อกำหนดจุดตรวจ
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:ฝ่ายเทศกิจ ดำเนินการจัดโครงการฯ เพื่อกำหนดวัตถุประสงค์ เป็าหมาย แผนการปฏิบัติการตรวจจุดพื้นที่เสี่ยงภัยฯ
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 3
:ฝ่ายเทศกิจ ดำเนินการจัดทำคำสั่งมอบหมายให้เจ้าหน้าที่เทศกิจปฏิบัติหน้าที่ ตรวจจุดเสี่ยงภัยฯ
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 4
:ฝ่ายรักษาฯ ดำเนินการประสานหน่วยงานอื่นที่มีอำนาจหน้าที่ดำเนินการดูแลต้นไม้ ทำความสะอาดพื้นที่ และดำเนินการอื่นที่เกี่ยวข้อง
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 5
:ฝ่ายโยธา ดำเนินการประสานหน่วยงานอื่นที่มีอำนาจหน้าที่ดำเนินการติดตั้งหรือซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่างติดตั้งหรือซ่อมแซมกล้องวงจรปิด (CCTV) และดำเนินการอื่นที่เกี่ยวข้อ
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50030000-3354

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50030000-3354

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5003-0862

ตัวชี้วัด : พื้นที่เสี่ยงภัยได้รับการลดเงื่อนไขความล่อแหลมต่อการเกิดอาชญากรรม

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
38.00

100 / 100
2
68.00

100 / 100
3
93.00

0 / 0
4
100.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **