ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

ปรับปรุงซอยเจริญกรุง 24 : 50030000-3400

สำนักงานเขตสัมพันธวงศ์ : (2564)

15

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 15

หัวหน้าฝ่ายโยธา โทร.7162

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 2 100

หลักการและเหตุผล

ด้วยซอยเจริญกรุง 24 เป็นเส้นทางที่มุ่งหน้าสู่สถานที่ท่องเที่ยวทางน้ำ ที่มีชื่อเสียง จึงมีรถทัวร์ขนาดใหญ่ เข้าใช้เส้นทางเป็นจำนวนมากและบ่อยครั้ง ส่งผลให้ถนนชำรุด เสียหาย อีกทั้งยังเป็นเส้นทางเข้าหลักที่มีระยะสั้นสุด สามารถหลีกเลี่ยงได้หากใช้เส้นทางอื่นต้องใช้ระยะทางที่ไกลมาก

50030300/50030300

วัตถุประสงค์ของโครงการ

รับปรุงถนน ให้ปลอดภัยและเหมาะสมต่อการใช้งานในการสัญจรของรถยนต์ขนาดใหญ่และการระบายน้ำที่ดี

เป้าหมายของโครงการ

1.รื้อผิวลาดยางเดิม พื้นที่ประมาณ 800 ตร.ม. 2.ทุบรื้อผิวจราจร ค.ส.ล. เดิมพร้อมขนไป พื้นที่ประมาณ 320 ตร.ม. 3.สร้างผิวทาง ค.ส.ล. หนา 0.15 ม. ตามแบบ มท.-01 พื้นที่ประมาณ 320 ตร.ม. 4.สร้างผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต หนาเฉลี่ย 0.05 ม. พร้อม TACK COAT ตามแบบ มท.-04 พื้นที่ประมาณ 800 ตร.ม. 5.รื้อฝาเดิม ขนกอง และซ่อมขอบบ่อพักท่อระบายน้ำในผิวจราจร พร้อมเปลี่ยนฝาใหม่ (ฝาเหล็กหล่อชนิดกลม) ตามแบบ มน.-05 จำนวน 15 แห่ง

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****%
**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2021-02-23)

15.00

23/02/2564 : ได้ตัวผู้รับจ้างแล้วอย่ะหว่างขออนุมัติเงินประจำงวดจากสำนักงบประมาณ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2021-01-25)

10.00

25/01/2564 : ได้ตัวผู้รับจ้างแล้วอยู่ระหว่างขออนุมัติเงินประจำงวดจากสำนักงบประมาณ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2020-12-24)

10.00

24/12/2563 : อยู่ระหว่างเผยแพร่ประกาศประกวดราคาจ้าง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไมมี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 7.00 (2020-11-24)

7.00

24/11/2563 : อยู่ระหว่างเห็นชอบราคากลางงานก่อสร้าง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2020-10-28)

5.00

28/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:แผนการจัดซื้อจัดจ้าง เตรียมการ
:10%
เริ่มต้น :2020-09-20 00:00:00
สิ้นสุด :2020-09-20 00:00:00
ขั้นตอน 2
:ร่างขอบเขตงาน/รายละเอียดพัสดุและร่างเอกสารเชิญชวน
:10%
เริ่มต้น :2020-10-11 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-11 00:00:00
ขั้นตอน 3
:รายงานขอซื้อขอจ้าง
:10%
เริ่มต้น :2020-11-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-11-01 00:00:00
ขั้นตอน 4
:การจัดหา...........
:10%
เริ่มต้น :2020-11-21 00:00:00
สิ้นสุด :2020-11-21 00:00:00
ขั้นตอน 5
:รายงานผลการพิจารณา อนุมัติซื้อ/จ้าง และประกาศผู้ชนะ
:10%
เริ่มต้น :2020-12-11 00:00:00
สิ้นสุด :2020-12-11 00:00:00
ขั้นตอน 6
:ลงนามสัญญาถึงสิ้นสุดสัญญา
:40%
เริ่มต้น :2020-12-26 00:00:00
สิ้นสุด :2020-12-26 00:00:00
ขั้นตอน 7
:แผนการใช้จ่ายเงิน
:10%
เริ่มต้น :2021-04-25 00:00:00
สิ้นสุด :2021-04-25 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50030000-3400

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50030000-3400

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5003-893

ตัวชี้วัด : ร้อยละความสำเร็จของการจัดทำโครงการประจำของสำนักงานเขตสัมพันธวงศ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 20

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
20.00

100 / 100
2
0.00

0 / 0
3
0.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **