ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

ปรับปรุงซอยเยาวราช 2 ซอยพิพากษา 1 และซอยพิพากษา 2 : 50030000-3401

สำนักงานเขตสัมพันธวงศ์ : (2564)

12

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 12

หัวหน้าฝ่ายโยธา โทร.7162

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 2 100

หลักการและเหตุผล

ด้วยความเป็นย่านไชน่าทาวน์ที่มีชื่อเสียงโด่งดัง ประกอบกับมีรถไฟฟ้าใต้ดินสายสีน้ำเงินผ่านพื้นที่เขตสัมพันธวงศ์ โดยมีสถานีวัดมังกรเป็นจุดที่ดึงประชาชนหรือนักท่องเที่ยวเข้ามาท่องเที่ยวหรือทำธุระต่างๆ เข้ามาในปริมาณที่เพิ่มขึ้นเพื่อรองรับการกระจายตัวของคนเดินเท้า หรือการปั่นจักรยานท่องเที่ยวชมเมือง เห็นควรปรับปรุงเส้นทางเดินเท้า ตรอก ซอก ซอย เพื่อเชื่อมโยงการสัญจรไปยังถนนหลัก อาทิ ถนนเจริญกรุง ถนนเยาวราช และระบบขนส่งสาธารณะ ให้มีความต่อเนื่องได้อย่างสะดวกและปลอดภัยอันจะช่วยส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนจากการสำรวจพบเส้นทาง เดินได้ เดินดี ได้แก่ ซอยเยาวราช ซอยพิพากษา 1 และซอยพิพากษา 2 ที่เชื่อมโยงถนนผดุงด้าวไปยังถนนแปลงนามและสถานีรถไฟฟ้าใต้ดิน เพื่อส่งเสริมการสัญจรเดินเท้าเดินได้ เดินดี

50030300/50030300

วัตถุประสงค์ของโครงการ

ปรับปรุงผิวพื้นด้วยการปูกระเบื้องซีเมนต์ เพื่อความสวยงาม สะอาด เป็นระเบียบและเพื่อการสร้างขอบเขตแนวพื้นที่สาธารณะให้ชัดเจน

เป้าหมายของโครงการ

1.ซอยเยาวราช 2 1.1 ปูพื้นกระเบื้องซีเมนต์อัดแรง ขนาด 0.40 x 0.40 x 0.035 ม. ตามแบบ มท.-13 พื้นที่ประมาณ 814 ตร.ม. 1.2 รื้อฝาเดิม ขนไป และซ่อมขอบบ่อพักพร้อมติดตั้งฝาบ่อ ขนาด 0.74 x 1.14 ม. จำนวน 20 แห่ง 1.3 รื้อฝาเดิม ขนไป และซ่อมขอบบ่อพักพร้อมติดตั้งฝาบ่อ ขนาด 0.60 x 0.60 ม. จำนวน 17 แห่ง 2.ซอยพิพากษา 1 2.1 ปูพื้นกระเบื้องซีเมนต์อัดแรง ขนาด 0.40 x 0.40 x 0.035 ม. ตามแบบ มท.-13 พื้นที่ประมาณ 480 ตร.ม. 2.2 รื้อฝาเดิม ขนไป และซ่อมขอบบ่อพักพร้อมติดตั้งฝาบ่อ ขนาด 0.74 x 1.14 ม. จำนวน 29 แห่ง 3.ซอยพิพากษา 2 3.1 ปูพื้นกระเบื้องซีเมนต์อัดแรง ขนาด 0.40 x 0.40 x 0.035 ม. ตามแบบ มท.-13 พื้นที่ประมาณ 417 ตร.ม. 3.2 รื้อฝาเดิม ขนไป และซ่อมขอบบ่อพักพร้อมติดตั้งฝาบ่อ ขนาด 0.74 x 1.14 ม. จำนวน 12 แห่ง 3.3 รื้อฝาเดิม ขนไป และซ่อมขอบบ่อพักพร้อมติดตั้งฝาบ่อ ขนาด 0.60 x 0.60 ม. จำนวน 3 แห่ง

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****%
**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 12.00 (2021-02-23)

12.00

23/02/2564 : อยู่ระหว่างรายงานขอจ้างปรับปรุง และนำร่างประกาศเพื่อรับฟังข้อเสนอแนะวิจารณ์ ครั้งที่ 2

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 11.00 (2021-01-25)

11.00

25/01/2564 : อยู่ระหว่างทบทวนราคากลาง (ราคากลางอายุเกิน 30 วัน) ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างครั้งที่ 1 เนื่องจากมีผู้เสนอราคารายเดียว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2020-12-24)

10.00

24/12/2563 : อยู่ระหว่างเผยแพร่ประกาศประกวดราคาจ้าง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 7.00 (2020-11-24)

7.00

24/11/2563 : อยู่ระหว่างเห็นชอบราคากลางงานก่อสร้าง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2020-10-28)

5.00

28/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:แผนการจัดซื้อจัดจ้าง เตรียมการ
:10%
เริ่มต้น :2020-09-20 00:00:00
สิ้นสุด :2020-09-20 00:00:00
ขั้นตอน 2
:ร่างขอบเขตงาน/รายละเอียดพัสดุและร่างเอกสารเชิญชวน
:10%
เริ่มต้น :2020-10-11 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-11 00:00:00
ขั้นตอน 3
:รายงานขอซื้อขอจ้าง
:10%
เริ่มต้น :2020-10-21 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-21 00:00:00
ขั้นตอน 4
:การจัดหา...........
:10%
เริ่มต้น :2020-11-16 00:00:00
สิ้นสุด :2020-11-16 00:00:00
ขั้นตอน 5
:รายงานผลการพิจารณา อนุมัติซื้อ/จ้าง และประกาศผู้ชนะ
:10%
เริ่มต้น :2020-12-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-12-01 00:00:00
ขั้นตอน 6
:ลงนามสัญญาถึงสิ้นสุดสัญญา
:40%
เริ่มต้น :2020-12-16 00:00:00
สิ้นสุด :2020-12-16 00:00:00
ขั้นตอน 7
:แผนการใช้จ่ายเงิน
:10%
เริ่มต้น :2021-03-21 00:00:00
สิ้นสุด :2021-03-21 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50030000-3401

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50030000-3401

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5003-893

ตัวชี้วัด : ร้อยละความสำเร็จของการจัดทำโครงการประจำของสำนักงานเขตสัมพันธวงศ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 20

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
20.00

100 / 100
2
0.00

0 / 0
3
0.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **