ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณท่าน้ำศาลเจ้าเผยอิง : 50030000-3402

สำนักงานเขตสัมพันธวงศ์ : (2564)

11

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 11

หัวหน้าฝ่ายโยธา โทร.7162

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 2 100

หลักการและเหตุผล

ด้วยพื้นที่บริเวณท่าน้ำศาลเจ้าเผยอิง มีอาคารเดิมชั้นเดียวที่มีสภาพชำรุด ทรุดโทรมภายหลังการยกเลิกสัญญาเช่าของฝ่ายรายได้ และสภาพบริบทโดยรอบ รกรุงรังไร้ระเบียบ เกิดเป็นซอกมุมอับ กลายเป็นที่ทิ้งขยะมูลฝอย หากแต่พื้นที่บริเวณดังกล่าวมีศักยภาพ ทำเลติดริมแม่น้ำเจ้าพระยา ที่เป็นมุมโล่งได้ และสมควรพัฒนาให้เป็นพื้นที่โล่งสาธารณะริมน้ำ เพื่อที่ประชาชนหรือนักท่องเที่ยว สามารถแวะพักผ่อนหย่อนใจริมน้ำได้และส่วนตัวอาคาร

50030300/50030300

วัตถุประสงค์ของโครงการ

ปรับปรุงเป็นศูนย์สาธิตขยะแปรรูป เพื่อสร้างองค์ความรู้แก่ชุมชนนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไปอีกทั้งสภาพแวดล้อมบริเวณพื้นที่สาธารณะให้มีความ เป็นระเบียบเรียบร้อย เกิดทัศนียภาพที่สวยงาม และมีอาคารอนุรักษ์โรงเรียนเผยอิง ภายในบริเวณดังกล่าว ทั้งนี้ การพัฒนาพื้นที่ริมน้ำบริเวณท่าน้ำศาลเจ้าเผยอิง ยังสามารถเชื่อมโยงการท่องเที่ยวไปยังสถานที่สำคัญดังกล่าวได้

เป้าหมายของโครงการ

1.ปรับปรุงอาคาร 2.ปรับปรุงภูมิทัศน์ 3.ปรับปรุงทางเข้าหลัก

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****%
**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 11.00 (2021-02-23)

11.00

23/02/2564 : อยู่ระหว่างทบทวนราคากลางจากคณะกรรมการ เนื่องจากมีการประกาศยกเลิกการประกวดราคา ครั้งที่ 1 และราคากลางมีอายุเกิน 30 วัน (ยกเลิกเนื่องจากไม่มีผู้ยื่นเสนอราคา)

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2021-01-25)

10.00

25/01/2564 : อยู่ระหว่างขอความเห็นชอบการกำหนดราคากลาง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 9.00 (2020-12-24)

9.00

24/12/2563 : อยู่ระหว่างกำหนดราคากลางจากคณะกรรมการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 7.00 (2020-11-24)

7.00

24/11/2563 : อยู่ระหว่างขอความเห็นชอบแบบรูป รายการ งานก่อสร้าง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2020-10-28)

5.00

28/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...อยู่ระหว่างกำหนดรูปแบบ รายการ งานก่อสร้างจากคณะกรรมการฯ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:แผนการจัดซื้อจัดจ้าง เตรียมการ
:10%
เริ่มต้น :2020-09-20 00:00:00
สิ้นสุด :2020-09-20 00:00:00
ขั้นตอน 2
:ร่างขอบเขตงาน/รายละเอียดพัสดุและร่างเอกสารเชิญชวน
:10%
เริ่มต้น :2020-10-11 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-11 00:00:00
ขั้นตอน 3
:รายงานขอซื้อขอจ้าง
:10%
เริ่มต้น :2020-11-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-11-01 00:00:00
ขั้นตอน 4
:การจัดหา...........
:10%
เริ่มต้น :2020-11-21 00:00:00
สิ้นสุด :2020-11-21 00:00:00
ขั้นตอน 5
:รายงานผลการพิจารณา อนุมัติซื้อ/จ้าง และประกาศผู้ชนะ
:10%
เริ่มต้น :2020-12-11 00:00:00
สิ้นสุด :2020-12-11 00:00:00
ขั้นตอน 6
:ลงนามสัญญาถึงสิ้นสุดสัญญา
:40%
เริ่มต้น :2020-12-26 00:00:00
สิ้นสุด :2020-12-26 00:00:00
ขั้นตอน 7
:แผนการใช้จ่ายเงิน
:10%
เริ่มต้น :2021-04-01 00:00:00
สิ้นสุด :2021-04-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50030000-3402

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50030000-3402

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5003-893

ตัวชี้วัด : ร้อยละความสำเร็จของการจัดทำโครงการประจำของสำนักงานเขตสัมพันธวงศ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 20

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
20.00

100 / 100
2
0.00

0 / 0
3
0.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **