ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

ปรับปรุงสำนักงานเขตสัมพันธวงศ์ : 50030000-3404

สำนักงานเขตสัมพันธวงศ์ : (2564)

11

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 11

หัวหน้าฝ่ายโยธา โทร.7162

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 2 0

หลักการและเหตุผล

ด้วยพื้นที่ใช้สอยชั้น 4 อาคาร 1 เดิมเป็นพื้นที่ทำงานสรรพากรพื้นที่เขต หน่วยงานดังกล่าวได้ดำเนินการย้ายออกจากพื้นที่แล้ว มติคณะผู้บริหาร มีนโยบายเห็นควรให้ปรับปรุงเพื่อให้สอดคล้องกับการปรับปรุงในภาพรวมของอาคารสำนักงานเขตช่วงที่ผ่านมา โดยปรับปรุงภาพรวมภายใน ได้แก่ พื้น ช่องเปิดหน้าต่าง ฝ้าเพดาน ไฟฟ้าส่องสว่าง ให้เหมาะสมต่อการใช้งานของบุคคลากรฝ่ายและสร้างภาพลักษณ์ขององค์กรที่ดีต่อประชาชนผู้มาติดต่อ ส่วนพื้นที่ใช้สอยชั้น 1 อาคาร 1 เป็นงานทะเบียนที่มีบริการ Bangkok Fast & Clear สำหรับประชาชนที่สามารถติดต่อได้ทุกฝ่ายของสำนักงานเขตและด้วยนโยบายเรื่องสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้สูงอายุและผู้พิการจึงจำเป็นต้องจัดเตรียมเรื่องดังกล่าว อาทิ ที่จอดรถยนต์สำหรับคนพิการ ปุ่มนำทางผู้พิการ ทางสายตา ทางลาดและห้องน้ำ เป็นต้น

50030300/50030300

วัตถุประสงค์ของโครงการ

ปรับปรุงพื้นที่ใช้สอยของฝ่ายต่างๆ ที่ชำรุดทรุดโทรม และเพื่อเป็นการจัดระเบียบสภาพแวดล้อมให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย

เป้าหมายของโครงการ

1.ปรับปรุงบริเวณลานจอดรถยนต์ 2.ปรับปรุงบริเวณทางเข้าอาคาร 1 3.ปรับปรุงบริเวณโถงภายในอาคารและห้องน้ำคนพิการ (อาคาร 1) 4.ปรับปรุงบริเวณชั้น 4 (อาคาร 1) 5.ปรับปรุงบริเวณชั้น 5 (อาคาร 1) 6.ปรับปรุงบริเวณชั้นดาดฟ้า (อาคาร 1) 7.ปรับปรุงบริเวณกลุ่มงานระบายน้ำ (ชั้นล่างอาคาร 2) 8.ปรับปรุงบริเวณชั้น 4 (อาคาร 2) 9.ปรับปรุงบริเวณชั้น 5 ห้องประชุมเยาวราช (อาคาร 2)

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****%
**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 11.00 (2021-02-23)

11.00

23/02/2564 : อยู่ระหว่างทบทวนราคากลางจากคณะกรรมการ เนื่องจากมีการประกาศยกเลิกการประกวดราคา ครั้งที่ 1 และราคากลางมีอายุเกิน 30 วัน (ยกเลิกเนื่องจากไม่มีผู้ยื่นเสนอราคา)

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2021-01-25)

10.00

25/01/2564 : อยู่ระหว่างประกาศร่างประกาศประกวดราคาจ้าง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 9.00 (2020-12-24)

9.00

24/12/2563 : อยู่ระหว่างกำหนดราคากลางจากคณะกรรมการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 7.00 (2020-11-24)

7.00

24/11/2563 : อยู่ระหว่างกำหนดราคากลางจากคณะกรรมการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2020-10-28)

5.00

28/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...อยู่ระหว่างกำหนดแบบรูป รายการ งานก่อสร้าง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:แผนการจัดซื้อจัดจ้าง เตรียมการ
:5%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:แผนการจัดซื้อจัดจ้าง เตรียมการ
:5%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:ร่างขอบเขตงาน/รายละเอียดพัสดุและร่างเอกสารเชิญชวน
:5%
เริ่มต้น :2020-10-16 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-16 00:00:00
ขั้นตอน 5
:รายงานขอซื้อขอจ้าง
:20%
เริ่มต้น :2020-11-11 00:00:00
สิ้นสุด :2020-11-11 00:00:00
ขั้นตอน 6
:รายงานขอซื้อขอจ้าง
:20%
เริ่มต้น :2020-11-11 00:00:00
สิ้นสุด :2020-11-11 00:00:00
ขั้นตอน 7
:รายงานผลการพิจารณา อนุมัติซื้อ/จ้าง และประกาศผู้ชนะ
:40%
เริ่มต้น :2020-12-11 00:00:00
สิ้นสุด :2020-12-11 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50030000-3404

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50030000-3404

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5003-893

ตัวชี้วัด : ร้อยละความสำเร็จของการจัดทำโครงการประจำของสำนักงานเขตสัมพันธวงศ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 20

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
20.00

0 / 0
2
0.00

0 / 0
3
0.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **