ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซม บำรุงรักษาถนน ตรอก ซอย และสิ่งสาธารณประโยชน์ เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน : 50030000-3406

สำนักงานเขตสัมพันธวงศ์ : (2564)

10

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 10

หัวหน้าฝ่ายโยธา โทร.7161

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 2 0

หลักการและเหตุผล

-สำนักงานเขตสัมพันธวงศ์ เป็นพื้นที่เขตชั้นในของกรุงเทพมหานคร มีเนื้อที่ประมาณ 1.416 ตารางกิโลเมตร แบ่งพื้นที่เป็นแขวง จำนวน 3 แขวง ดังนี้ 1.1 แขวงสัมพันธวงศ์ 1.2 แขวงตลาดน้อย 1.3 แขวงจักรวรรดิ สภาพโดยทั่วไปเป็นพื้นที่ที่มีความแออัด ประกอบด้วยอาคารพาณิชย์เต็มพื้นที่ ประชากรส่วนใหญ่เป็นคนไทยเชื้อสายจีน ประกอบอาชีพค้าขายสินค้านา ๆ ชนิด จึงมีประชาชนต่างพื้นที่หลั่งไหลเข้ามาเพื่อทำธุรกิจการค้าเป็นจำนวนมาก ถนน ตรอก และซอยที่มีอยู่เต็มไปด้วยยานพาหนะและการสัญจรทางเท้าจึงต้องมีการตรวจสภาพถนน ตรอก ซอย และสิ่งสาธารณประโยชน์ให้อยู่ในสภาพเรียบร้อยอยู่ตลอดเวลา หากพบการชำรุดเสียหายต้องรีบดำเนินการซ่อมแซมโดยเร่งด่วนและมีประสิทธิภาพ

50030300/50030300

วัตถุประสงค์ของโครงการ

-1. เพื่อให้ถนน ตรอก ซอย และสิ่งสาธารณประโยชน์ ในพื้นที่เขตได้รับการปรับปรุงซ่อมแซมให้อยู่ในสภาพเรียบร้อยสวยงาม และใช้ประโยชน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 2. เพื่อให้การแก้ไขปัญหาร้องเรียนเกี่ยวกับสาธารณูปโภคเป็นไปด้วยความรวดเร็วทันเหตุการณ์ 3. เพื่อให้สำนักงานเขตสัมพันธวงศ์ มีความคล่องตัวในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน

เป้าหมายของโครงการ

-เพื่อให้พื้นที่เขตสัมพันธวงศ์ ประกอบด้วยถนน 26 สาย ซอย 59 ซอย และตรอก 9 ตรอก และสิ่งสาธารณประโยชน์ มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย สวยงาม ได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการดำรงชีวิตของประชาชน

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****%
**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2021-02-23)

10.00

23/02/2564 : อยู่ระหว่างดำเนินการสำรวจ ถนน ตรอก ชอย ในพื้นที่เขตฯ เพื่อจะได้ดำเนินการประมาณการซ่อมแชมต่อไป

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 9.00 (2021-01-25)

9.00

25/01/2564 : อยู่ระหว่างดำเนินการสำรวจถนน ตรอก ซอย ในพื้นที่เขตฯ เพื่อจะได้ดำเนินการประมาณการซ่อมแซม

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 8.00 (2020-12-24)

8.00

24/12/2563 : อยู่ระหว่างดำเนินการสำรวจ ถนน ตรอก ซอย ในพื้นที่เขตฯ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 7.00 (2020-11-24)

7.00

24/11/2563 : อยู่ระหว่างดำเนินการสำรวจถนน ตรอก ซอย ในพื้นที่เขตฯ เพื่อจะได้ดำเนินการประมาณการซ่อมแซมต่อไป

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2020-10-28)

5.00

28/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...สำรวจถนน ตรอก ซอย ในพื้นที่เขต เพื่อจะได้ดำเนินการประมาณการซ่อมแซมต่อไป

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:แผนการจัดซื้อจัดจ้าง เตรียมการ
:10%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:ร่างขอบเขตงาน/รายละเอียดพัสดุและร่างเอกสารเชิญชวน
:10%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:รายงานขอซื้อขอจ้าง
:10%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 4
:การจัดหา...........
:10%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 5
:รายงานผลการพิจารณา อนุมัติซื้อ/จ้าง และประกาศผู้ชนะ
:10%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 6
:ลงนามสัญญาถึงสิ้นสุดสัญญา
:40%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 7
:แผนการใช้จ่ายเงิน
:10%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50030000-3406

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50030000-3406

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5003-893

ตัวชี้วัด : ร้อยละความสำเร็จของการจัดทำโครงการประจำของสำนักงานเขตสัมพันธวงศ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 20

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
20.00

0 / 0
2
0.00

0 / 0
3
0.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **