ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

จ้างเหมาล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำ : 50030000-3407

สำนักงานเขตสัมพันธวงศ์ : (2564)

40

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 40

หัวหน้าฝ่ายโยธา โทร.7161

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 2 100

หลักการและเหตุผล

พื้นที่การปกครองของสำนักงานเขตสัมพันธวงศ์ มีพื้นที่ประมาณ ๑.๔๑๖ ตารางกิโลเมตร ด้านทิศเหนือติดพื้นที่เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย ทิศใต้ติดแม่น้ำเจ้าพระยาตลอดแนว ทิศตะวันออกติดพื้นที่เขตบางรัก ทิศตะวันตกติดพื้นที่เขตพระนคร แบ่งการปกครองเป็น ๓ แขวง ได้แก่ แขวงตลาดน้อย แขวงจักรวรรดิ แขวงสัมพันธวงศ์ สภาพพื้นที่โดยทั่วไปอยู่ติดแม่น้ำเจ้าพระยาตลอดแนว ตั้งแต่คลองโอ่งอ่างถึงคลองผดุงกรุงเกษม เป็นชุมชนเมืองเก่าโดยเฉพาะบริเวณริมแม่น้ำเจ้าพระยา เป็นอาคารเก่าแก่ และบางส่วนรุกล้ำแม่น้ำเจ้าพระยา ความเจริญในพื้นที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วและต่อเนื่อง ทำให้อาคารบ้านเรือนมีความหนาแน่นขาดการจัดการเรื่องผังเมืองสิ่งแวดล้อม และสาธารณูปโภค อาคารส่วนใหญ่ประกอบกิจการพาณิชย์ ดังนั้นเมื่อมีฝนได้ตกหนักเป็นเวลานานหรือน้ำทะเลหนุน น้ำเหนือไหลบ่า ล้วนแต่ทำให้มีปัญหาน้ำท่วมขังอาจทำให้เกิดความเสียหายโดยรวม

50030300/50030300

วัตถุประสงค์ของโครงการ

๑.จัดมาตรการและแผนการปฏิบัติการเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมจากน้ำฝนในเขตสัมพันธวงศ์ เพื่อบรรเทาและลดความเสียหายทางเศรษฐกิจ สาธารณูปโภค ทรัพย์สินและความเดือดร้อนของประชาชน ๒.มุ่งลดจุดที่น้ำท่วม ลดพื้นที่และลดระดับความลึกของน้ำท่วม รวมทั้งลดระยะเวลาที่ท่วมขังอันเกิดจากน้ำฝนลงจากที่เคยมีในอดีตให้เหลือน้อยที่สุดตามสภาพและกำลังอุปกรณ์ที่มีอยู่

เป้าหมายของโครงการ

1.ลดจุดน้ำท่วมที่เคยท่วมเล็กน้อยให้เป็นจุดที่ไม่มีน้ำท่วม 2.ลดพื้นที่และความลึกของน้ำท่วม 3.ลดระยะเวลาการระบายน้ำท่วม

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****%
**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2021-02-23)

40.00

23/02/2564 : อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา (ลงนามสัญญา 29 มกราคม 2564 เริ่มสัญญา 30 มกราคม 2564 สิ้นสุดสัญญา 30 มีนาคม 2564)

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2021-01-25)

20.00

25/01/2564 : อยู่ระหว่างแจ้งวางหลักค้ำประกันสัญญา

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2020-12-24)

15.00

24/12/2563 : อยู่ระหว่างรายงานขอจ้างล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำในพื้นที่เขตสัมพันธวงศ์

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 6.00 (2020-11-24)

6.00

24/11/2563 : อยู่ระหว่างขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดร่างขอบเขตงานและราคากลาง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2020-10-28)

5.00

28/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดเตรียมข้อมูลเพื่อดำเนินการตามพรบ.จัดซื้อจัดจ้าง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:แผนการจัดซื้อจัดจ้าง เตรียมการ
:10%
เริ่มต้น :2020-09-20 00:00:00
สิ้นสุด :2020-09-20 00:00:00
ขั้นตอน 2
:ร่างขอบเขตงาน/รายละเอียดพัสดุและร่างเอกสารเชิญชวน
:10%
เริ่มต้น :2020-10-11 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-11 00:00:00
ขั้นตอน 3
:รายงานขอซื้อขอจ้าง
:10%
เริ่มต้น :2020-10-26 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-26 00:00:00
ขั้นตอน 4
:การจัดหา...........
:10%
เริ่มต้น :2020-11-11 00:00:00
สิ้นสุด :2020-11-11 00:00:00
ขั้นตอน 5
:รายงานผลการพิจารณา อนุมัติซื้อ/จ้าง และประกาศผู้ชนะ
:10%
เริ่มต้น :2020-12-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-12-01 00:00:00
ขั้นตอน 6
:ลงนามสัญญาถึงสิ้นสุดสัญญา
:40%
เริ่มต้น :2020-12-21 00:00:00
สิ้นสุด :2020-12-21 00:00:00
ขั้นตอน 7
:แผนการใช้จ่ายเงิน
:10%
เริ่มต้น :2021-05-01 00:00:00
สิ้นสุด :2021-05-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50030000-3407

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50030000-3407

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5003-893

ตัวชี้วัด : ร้อยละความสำเร็จของการจัดทำโครงการประจำของสำนักงานเขตสัมพันธวงศ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 20

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
20.00

100 / 100
2
0.00

0 / 0
3
0.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **