ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการบูรณาการความร่วมมือในการพัฒนาประสิทธิภาพการแก้ไขปัญหาโรคไข้เลือดออกในพื้นที่กรุงเทพมหานคร : 50030000-3414

สำนักงานเขตสัมพันธวงศ์ : (2564)

30

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 30

นางสาวปรารถนา ทาเหล็ก โทร 022330846

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 2 100

หลักการและเหตุผล

โรคไข้เลือดออกเป็น 1 ใน 5 ของโรคติดต่อที่เป็นปัญหาสาธารณสุขในพื้นที่กรุงเทพมหานคร โดยสถานการณ์โรคไข้เลือดออกในกรุงเทพมหานครในปี 2563 (5 มกราคม 2563 – 6 มิถุนายน 2563) พบว่ามีผู้ป่วยสะสมจำนวน 8,364 ราย อัตราป่วย 147.34 ต่อประชากรแสนคน เสียชีวิต 5 ราย คิดเป็นอัตราป่วยตายร้อยละ 0.06 โดยจำนวนผู้ป่วยที่พบมากที่สุดเป็นกลุ่มเด็กและเยาวชนอายุระหว่าง 5 – 14 ปี รองลงมา ได้แก่ กลุ่มอายุ 15- 34 ปี และ 0 – 4 ปี ตามลำดับ โดยอัตราป่วยโรคไข้เลือดออกเปอร์เซ็นต์ไทล์ที่ 80 (ปี 2557 – 2561) มีค่าเท่ากับ 232.84 ต่อแสนประชากร โดยสถานการณ์โรคไข้เลือดออกในเขตสัมพันธวงศ์ (1 ตุลาคม 2562 – 24 มิถุนายน 2563) พบว่ามีผู้ป่วยสะสมจำนวน 19 คน โดยจำนวนผู้ป่วยที่พบมากที่สุดเป็นกลุ่มอายุระหว่าง 15 – 34 ปี รองลงมา ได้แก่ กลุ่มอายุ 5 – 14 ปี กลุ่มอายุ 35 – 59 กลุ่มอายุ 60 ปีขึ้นไป และกลุ่มอายุ 0 – 4 ปี ตามลำดับ อีกทั้งโรคไข้เลือดออกยังเป็นโรคติดต่อที่สร้าง ความสูญเสียชีวิต สูญเสียค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลและความสูญเสียทางด้านเศรษฐกิจของประเทศ เพื่อให้การแก้ไขปัญหาโรคไข้เลือดออกมีประสิทธิภาพและยั่งยืน จำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือและขับเคลื่อนจากทุกภาคส่วนทั้งเครือข่ายความร่วมมือต่างๆ องค์กร ชุมชน สังคม ครอบครัวและบุคคลโดยนำแนวทางจัดการพาหะนำโรคแบบผสมผสาน ( Integrated Vectors Management ) มาบริหารจัดการดูแลสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นระบบ รวมถึงการสร้างความรู้ ความเข้าใจ สร้างความตระหนักให้แก่ประชาชนและ การมีส่วนร่วมในการป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออกในพื้นที่ สำนักงานเขตสัมพันธวงศ์ ได้ตระหนักถึงความสำคัญของปัญหาโรคไข้เลือดออก จึงได้จัดทำโครงการสัมพันธวงศ์เขตปลอดลูกน้ำยุงลายขึ้น โดยมุ่งเน้นการบูรณาการและการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายในพื้นที่ เพื่อให้ประชาชนได้ตระหนักถึงอันตรายของโรคไข้เลือดออก และลดปัญหาการแพร่ระบาดของโรค สร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนและมีการดำเนินการด้านควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออกตามาตรการอย่าง มีประสิทธิภาพและต่อเนื่อง ส่งผลต่อการป้องกันไม่ให้คนในชุมชนป่วยด้วยโรคไข้เลือดออกและไม่เป็นปัญหาด้านสาธารณสุขของกรุงเทพมหานครอีกต่อไป

50030400/50030400

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1 ประชาชนในชุมชนสามารถนำความรู้ ทักษะ เกี่ยวกับโรคที่ติดต่อนำโดยยุงลาย สามารถปฏิบัติตนและจัดการแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลายได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม 2 เขตสัมพันธวงศ์มีเครือข่ายความร่วมมือทั้งภาครัฐ เอกชน และประชาชน ทุกระดับ ซึ่งส่งเสริมให้ดำเนินงานด้านควบคุมโรคติดต่อนำโดยยุงลายมีประสิทธิภาพ 3 การดำเนินงานควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออกมีประสิทธิภาพมากขึ้น ส่งผลให้ อัตราป่วยด้วยโรคไข้เลือดออกลดลง

เป้าหมายของโครงการ

1 เชิงคุณภาพ ชุมชนเป้าหมายมีค่าดัชนีลูกน้ำยุงลายอยู่ในเกณฑ์ที่กำหนด 2 เชิงปริมาณ ดำเนินกิจกรรมการจัดการพาหะนำโรคแบบผสมผสานในชุมชน

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****%
**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2021-02-25)

30.00

25/02/2564 : อยู่ระหว่างดำเนินกิจกรรมป้องกับและควบคุมโรคไข้เลือดออก

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 25.00 (2021-01-22)

25.00

1/22/2021 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการจัดกิจกรรมในชุมชน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2020-12-23)

20.00

23/12/2563 : อยู่ระหว่างดำเนินกิจกรรมควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2020-11-27)

15.00

27/11/2563 : อยู่ระหว่างดำเนินกิจกรรมควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2020-10-28)

10.00

28/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนจัดทำโครงการและได้รับอนุมัติโครงการเรียบร้อยแล้ว

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:จัดทำโครงการเพื่อขออนุมัติโครงการ
:10%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:ดำเนินกิจกรรมการควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก
:35%
เริ่มต้น :2020-11-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-11-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:ดำเนินกิจกรรมการจัดการพาหะนำโรคแบบผสมผสาน
:35%
เริ่มต้น :2020-11-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-11-01 00:00:00
ขั้นตอน 4
:สรุปและจัดทำรายงานการดำเนินกิจกรรมการจัดการพาหะ นำโรคแบบผสมผสาน
:10%
เริ่มต้น :2021-08-01 00:00:00
สิ้นสุด :2021-08-01 00:00:00
ขั้นตอน 5
:สรุปและจัดทำรายงานผลการดำเนินการเพื่อนำเสนอผู้บริหารและรายงานผลให้กองควบคุมโรคติดต่อ สำนักอนามัย
:10%
เริ่มต้น :2021-09-01 00:00:00
สิ้นสุด :2021-09-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50030000-3414

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50030000-3414

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5003-893

ตัวชี้วัด : ร้อยละความสำเร็จของการจัดทำโครงการประจำของสำนักงานเขตสัมพันธวงศ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 20

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
20.00

100 / 100
2
0.00

0 / 0
3
0.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **