ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

กิจกรรมการตรวจสอบกล้องวงจรปิด CCTV : 50040000-3268

สำนักงานเขตบางรัก : (2562)

100

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100

นายธิติ ชัยยาคำ 6207

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 2 100

หลักการและเหตุผล

ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนถือเป็นเรื่องสำคัญอย่างยิ่งยวดในการให้บริการของกรุงเทพมหานคร ซึ่งสำนักงานเขตบางรักได้ตระหนักถึงความสำคัญในการป้องปรามภัยและปัญหาที่จะเกิดขึ้น จึงได้ดำเนินการตรวจสอบกล้องวงจรปิดในพื้นที่เขตบางรักเป็นประจำทุกเดือน เพื่อให้สามารถใช้การได้อย่างมีประสิทธิภาพและเพิ่มความสบายใจ ปลอดภัยให้แก่ประชาชนการตรวจระบบกล้องวงจรปิด คือ การตรวจสอบอย่างต่อเนื่องเพื่อให้สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยการตรวจสอบจากจอมอนิเตอร์ ถ้าพบจุดที่ชำรุด หรือบดบังจะรายงาน/ประสานไปสำนักการจราจรและขนส่งเพื่อดำเนินการต่อไป

50040100/50040100

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. ตรวจสอบการทำงานของเครื่องบันทึก และกล้อง โดยการเปิดดูภาพจากกล้องวงจรปิด สิ่งที่แสดงถึงความผิดปกติ เช่น สัญญาณภาพขาดหาย มีสัญลักษณ์เตือนต่าง ๆ ขึ้นบนหน้าจอ เช่น ไม่พบฮาร์ดดิส เป็นต้น 2. ตรวจสอบความคมชัดของกล้อง และสิ่งของที่อาจจะบังมุมมองของกล้อง 3. ดำเนินการรายงานผลการตรวจสอบให้ผอ.เขตทราบเดือนละ 1 ครั้ง

เป้าหมายของโครงการ

ตรวจสอบ 24 ครั้ง/ปี (เดือนละ 2 ครั้ง)

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
๑.๒ - ปลอดอาชญากรรมและยาเสพติด
๑.๒.๑ ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน%
๑.๒.๑.๑ เสริมสร้างความปลอดภัยเพื่อลดความล่อแหลมของสภาพแวดล้อมต่อการก่อ อาชญากรรม

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2019-09-16)

100.00

16/9/2562 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ดำเนินการตามเป้าหมายที่กำหนด

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 90.00 (2019-08-27)

90.00

27/8/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ตรวจสอบกล้องวงจรปิด CCTV ในพื้นที่เขตบางรัก ระหว่างวันที่ 1 -15 ก.ค.62 ทั้งหมด 209 ตัว ใช้ได้ 194 ตัว ใช้ไม่ได้ 15 ตัว / ทำหนังสือประสาน สจส. ดำเนินการตรวจสอบแก้ไข และรายงานผู้บริหารทราบเดือนละ 2 ครั้ง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 80.00 (2019-07-19)

80.00

19/7/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ตรวจสอบกล้องวงจรปิด CCTV ในพื้นที่เขตบางรัก ระหว่างวันที่ 1 -15 ก.ค.62 ทั้งหมด 209 ตัว ใช้ได้ 190 ตัว ใช้ไม่ได้ 19 ตัว / ทำหนังสือประสาน สจส. ดำเนินการตรวจสอบแก้ไข และรายงานผู้บริหารทราบเดือนละ 2 ครั้ง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 75.00 (2019-06-20)

75.00

20/6/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนตรวจสอบกล้องวงจรปิด CCTV ในพื้นที่เขตบางรัก ระหว่างวันที่ 1 -15 มิ.ย.62 จำนวน 207 ตัว ใช้งานได้ 165 ตัว ใช้งานไม่ได้ 42 ตัว / ทำหนังสือประสาน สจส. ดำเนินการตรวจสอบแก้ไข และรายงานผู้บริหารทราบเดือนละ 2 ครั้ง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2019-05-25)

70.00

25/5/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนตรวจสอบกล้องวงจรปิด CCTV ในพื้นที่เขตบางรัก ระหว่างวันที่ 1 -15 พ.ค.62 จำนวน 207 ตัว ใช้งานได้ 202 ตัว ใช้งานไม่ได้ 5 ตัว / ทำหนังสือประสาน สจส. ดำเนินการตรวจสอบแก้ไข และรายงานผู้บริหารทราบเดือนละ 2 ครั้ง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 65.00 (2019-04-19)

65.00

19/4/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนตรวจสอบกล้องวงจรปิด CCTV ในพื้นที่เขตบางรัก ระหว่างวันที่ 1 -15 เม.ย.62 จำนวน 207 ตัว ใช้งานได้ 197 ตัว ใช้งานไม่ได้ 10 ตัว / ทำหนังสือประสาน สจส. ดำเนินการตรวจสอบแก้ไข และรายงานผู้บริหารทราบเดือนละ 2 ครั้ง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2019-03-29)

60.00

29/3/2562 : ตรวจสอบกล้องวงจรปิด จำนวน 207 ตัว ใช้งานได้ 190 ตัว ใช้งานไม่ได้ 17 ตัว รายงานผู้บังคับบัญชาทราบ 2 ครั้ง/เดือน และทำหนังสือประสาน สจส. ดำเนินการแก้ไข

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2019-02-25)

50.00

25/2/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนตรวจสอบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) จำนวนทั้งหมด 207 ตัว ใช้งานได้ 161 ตัว ใช้งานไม่ได้ 46 ตัว / ทำหนังสือรายงานผู้อำนวยการเขตทราบทุก 15 วัน และทำหนังสือประสาน สจส. ทราบและตรวจสอบแก้ไข

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2019-01-17)

40.00

17/1/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนตรวจสอบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) จำนวนทั้งหมด 207 ตัว ใช้งานได้ 200 ตัว ใช้งานไม่ได้ 7 ตัว / ทำหนังสือรายงานผู้อำนวยการเขตทราบทุก 15 วัน และทำหนังสือประสาน สจส. ทราบและตรวจสอบแก้ไข

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2018-12-18)

30.00

18/12/2561 : อยู่ระหว่างขั้นตอนตรวจสอบกล้อง CCTV ทั้งหมด 207 ตัว ใชงานได้ 193 ตัว ใช้งานไม่ได้ 14 ตัว รายงานผู้บริหารเขตทราบและทำหนังสือแจ้ง สจส. ดำเนินการตรวจสอบแก้ไขต่อไป

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2018-11-28)

20.00

28/11/2561 : อยู่ระหว่างขั้นตอนตรวจสอบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด จำนวน 207 ตัว ใช้งานได้ 195 ตัว ใช้งานไม่ได้ 12 ตัว จัดทำรายงานผู้อำนวยการเขตทราบและทำหนังสือถึงสำนักการจราจรและขนส่งตรวจสอบแก้ไขต่อไป

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2018-10-26)

10.00

26/10/2561 : อยู่ระหว่างขั้นตอนตรวจสอบกล้องวงจรปิด (CCTV) จำนวน 207 ตัว ใช้งานได้ 159 ตัว ใช้งานไม่ได้ 48 ตัว / ทำหนังสือประสาน สจส. ตรวจสอบแก้ไข

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:ฝ่ายที่เกี่ยวข้องตรวจสอบกล้อง CCTV
:25%
เริ่มต้น :2018-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2018-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:รายงานผลการตรวจสอบให้ผู้อำนวยการเขตทราบ
:25%
เริ่มต้น :2018-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2018-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:ทำหนังสือประสาน สจส.ดำเนินการตรวจสอบ/แก้ไข
:25%
เริ่มต้น :2018-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2018-10-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50040000-3268

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50040000-3268

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5004-0819

ตัวชี้วัด : จำนวนครั้งของการรายงานการตรวจสอบกล้องวงจรปิด (CCTV)

ค่าเป้าหมาย ครั้ง/ปี : 24

ผลงานที่ทำได้ ครั้ง/ปี : 24

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ครั้ง/ปี)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
6.00

100 / 100
2
12.00

100 / 100
3
18.00

100 / 100
4
24.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **