ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการพัฒนาฐานข้อมูล สำนักงานเขตบางรัก : 50040000-3339

สำนักงานเขตบางรัก : (2563)

70.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 70.00

นายธิติ ชัยยาคำ 6201

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 3 100.0000

หลักการและเหตุผล

ปัจจุบันข้อมูลมีความสำคัญอย่างมาก โดยเฉพาะในด้านการเป็นเครื่องมือสนับสนุนการตัดสินใจของผู้บริหาร แต่หากไม่ได้รับการจัดการ จัดระเบียบหมวดหมู่ คัดเลือกข้อมูลที่เป็นจริง หรือได้รับการปรับปรุงให้เป็นปัจจุบันอยู่ตลอดเวลา ก็จะสร้างความสับสนให้แก่ผู้ใช้ข้อมูลนั้น

50040100/50040100

วัตถุประสงค์ของโครงการ

เพื่อมีฐานข้อมูลที่มีข้อมูลที่เป็นปัจจุบันและถูกต้อง เพื่อเป็นเครื่องมือในการช่วยการสนับสนุนการตัดสินใจในด้านต่างๆ ของผู้บริหาร รวมถึงเป็นแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้ให้แก่ข้าราชการผู้ปฏิบัติงานและประชาชน ที่ต้องการใช้ข้อมูล

เป้าหมายของโครงการ

ความสำเร็จของการพัฒนาฐานข้อมูล หมายถึง การจัดการฐานข้อมูล (Database) โดยการนำเข้าข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน รวดเร็ว ทันสมัย และมีการแบ่งปันการใช้งานข้อมูล ตามแผนการพัฒนาฐานข้อมูลของหน่วยงาน และเกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาการปฏิบัติงานตามภารกิจหลักของหน่วยงาน และภาพรวมของกรุงเทพมหานคร

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
มิติที่ ๗.๕ - เทคโนโลยีสารสนเทศ
เป้าหมายที่ ๗.๕.๑ กรุงเทพมหานครให้บริการประชาชนด้วยความสะดวก รวดเร็ว ถูกต้องและโปร่งใส โดยประยุกต์ %
เป้าประสงค์ที่ ๗.๕.๑.๒ มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงาน

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2020-05-29)

70.00

29/05/2563 : จัดเก็บข้อมูลและนำเข้าข้อมูลเชิงพื้นที่เขตในระบบบันทึกฐานข้อมูลประกอบตัวชี้วัด 4.1 ตามบัญชีรายการข้อมูลเชิงพื้นที่จำนวน 9 รายการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 45.00 (2020-04-27)

45.00

27/04/2563 : อยู่ระหว่างรอสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผลแจ้งผลการพิจารณาของคณะกรรมการฯ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2020-03-24)

40.00

24/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการทบทวนสถานะข้อมูลปัจจุบัน และนำข้อมูลตามภารกิจของหน่วยงานมาจัดลำดับความสำคัญ รวมทั้งจัดทำแผนพัฒนาข้อมูล ส่งให้สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผลเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการกำกับการพัฒนาฐานข้อมูลฯ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2020-02-17)

30.00

17/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ให้ทุกฝ่ายทบทวนสถานะข้อมูลปัจจุบัน ตามแบบ สยป. 4.1 (2) และจัดทำแผนพัฒนาฐานข้อมูลของสำนักงานเขต ส่ง สยป. ภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563

** ปัญหาของโครงการ :แต่ละฝ่ายยังมีความสับสนกับรายละเอียดของข้อมูลที่ สยป. กำหนด

** อุปสรรคของโครงการ :แต่ละฝ่ายยังมีความสับสนกับรายละเอียดของข้อมูลที่ สยป. กำหนด

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 25.00 (2020-01-17)

25.00

17/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...รอแนวทางการดำเนินงานที่ชัดเจนจาก สยป.

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2019-12-23)

20.00

23/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...นำข้อมูลจำเป็นตามภารกิจหลักมาจัดลำดับความสำคัญ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2019-11-26)

15.00

26/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ทบทวนสถานะข้อมูลที่จำเป็นต่อการพัฒนาเป็นฐานข้อมูล

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-10-21)

10.00

21/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...วิเคราะห์ข้อมูลหรือฐานข้อมูลที่มีอยู่ในปัจจุบัน นำไปประกอบการตัดสินใจพัฒนาเป็นฐานข้อมูลตามตัวชี้วัด

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:ทบทวนสถานะข้อมูลที่จำเป็นต่อการพัฒนาเป็นฐานข้อมูล
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:จัดลำดับความสำคัญและพิจารณาคัดเลือกภารกิจหลัก พัฒนาเป็นฐานข้อมูล
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 3
:จัดทำแผนพัฒนาฐานข้อมูล
:20%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 4
:ดำเนินการพัฒนาฐานข้อมูล
:20%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 5
:นำเข้าข้อมูล
:40%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50040000-3339

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50040000-3339

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5004-0851

ตัวชี้วัด : ร้อยละความสำเร็จของการพัฒนาฐานข้อมูล

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 40.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
20.00

100 / 100
2
40.00

100 / 100
3
0.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **