ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

กิจกรรมการรายงานการเบิกจ่ายเงินงบประมาณในระบบ MIS : 50040000-3371

สำนักงานเขตบางรัก : (2563)

100.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100.00

นายธัชกร พลอยงาม 6236

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100.0000

หลักการและเหตุผล

นิยาม/คำอธิบายตัวชี้วัด 1. ความสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม หมายถึง หน่วยงานสามารถดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายปี 2563 รวม 5 หมวดรายจ่าย ได้แก่ หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ หมวดค่าสาธารณูปโภค หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง หมวดเงินอุดหนุน หมวดรายจ่ายอื่น รวมทั้งงบกลางทุกประเภทที่ได้รับจัดสรร ในปีงบประมาณ 2563 ณ สิ้นเดือนกันยายน 2563 (ไม่รวมงบประจำปี หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ หมวดค่าจ้างชั่วคราว งบกลาง รายการเงินช่วยเหลือข้าราชการและลูกจ้าง งบการรายการเงินบำเน็จลูกจ้าง งบเพิ่มเติม งบเงินอุดหนุน จากรัฐบาล เงินกันเหลื่อมปี) 2. จำนวนเงินงบประจำปีที่เบิกจ่ายจริงสะสม ณ สิ้นเดือนกันยายน 2563 หมายถึง ผลรวมของการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563 รวม 5 หมวดรายจ่าย ได้แก่ หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ หมวดค่าสาธารณูปโภค หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง หมวดเงินอุดหนุน หมวดรายจ่ายอื่น รวมทั้งงบกลางทุกประเภทที่ได้รับจัดสรรในปีงบประมาณ 2563 ณ สิ้นเดือนกันยายน 2563 (ไม่รวมงบประจำปี หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ หมวดค่าจ้างชั่วคราว งบกลาง รายการเงินช่วยเหลือข้าราชการและลูกจ้าง งบการรายการเงินบำเน็จลูกจ้าง งบเพิ่มเติม งบเงินอุดหนุน จากรัฐบาล เงินกันเหลื่อมปี) 3. งบประจำปีหลังปรับโอน ณ สิ้นกันยายน 2563 หมายถึง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2563 รวม 5 หมวดรายจ่าย ได้แก่ หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ หมวดค่าสาธารณูปโภค หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง หมวดเงินอุดหนุน และหมวดรายจ่ายอื่น รวมทั้งงบกลางทุกประเภทที่ได้รับจัดสรรในปีงบประมาณ 2563 ณ สิ้นเดือนกันยายน 2563 (ไม่รวมงบประจำปี หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ หมวดค่าจ้างชั่วคราว งบกลาง รายการเงินช่วยเหลือข้าราชการและลูกจ้าง งบการรายการเงินบำเน็จลูกจ้าง งบเพิ่มเติม งบเงินอุดหนุน จากรัฐบาล เงินกันเหลื่อมปี)

50040800/50040800

วัตถุประสงค์ของโครงการ

เพื่อติดตามการเบิกจ่ายเงินงบประมาณประจำปี

เป้าหมายของโครงการ

- เร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและงบกลางทุกประเภทที่ได้รับจัดสรรในปีงบประมาณ 2563 ให้เสร็จภายในปีงบประมาณ - รายงานการเบิกจ่ายเงินงบประมาณประจำปีในระบบ MIS

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
มิติที่ ๗.๔ - การคลังและงบประมาณ
เป้าหมายที่ ๗.๔.๑ กรุงเทพมหานครมีการบริหารจัดการด้านการเงินการคลังและการงบประมาณ ที่เป็นมาตรฐานสากลแ%
เป้าประสงค์ที่ ๗.๔.๑.๔ ปรับปรุงมาตรฐานและแนวปฏิบัติด้านการเงินการบัญชี และการตรวจสอบ

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-09-23)

100.00

23/09/2563 :สรุปการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย ของสำนักงานเขตบางรัก ณ. วันที่ 23 ก.ย. 63 เป็นร้อยละ 100

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 79.00 (2020-09-18)

79.00

18/09/2563 : สรุปการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย ของสำนักงานเขตบางรัก ณ วันที่ 18 ก.ย. 63 เป็นร้อยละ 79

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 67.00 (2020-08-25)

67.00

สรุปการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย ของสำนักงานเขตบางรัก ณ วันที่ 25 ส.ค. 63 เป็นร้อยละ 67

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 65.00 (2020-07-24)

65.00

24/07/2563 : สรุปการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย ของสำนักงานเขตบางรัก ณ วันที่ 24 ก.ค. 63 เป็นร้อยละ 65

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 63.00 (2020-06-25)

63.00

สรุปการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย ของสำนักงานเขตบางรัก ณ วันที่ 25 มิ.ย. 63 เป็นร้อยละ 63

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 55.00 (2020-05-26)

55.00

26/05/2563 : สรุปการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย ของสำนักงานเขตบางรัก ณ วันที่ 26 พ.ค. 63 เป็นร้อยละ 55.37

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 45.00 (2020-04-24)

45.00

24/04/2563 : สรุปการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย ของสำนักงานเขตบางรัก ณ วันที่ 24 เม.ย. 63 เป็นร้อยละ 44.55

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 32.90 (2020-03-26)

32.90

2020-3-26 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...สรุปการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย ของสำนักงานเขตบางรัก ณ วันที่ 26 มี.ค. 63 เป็นร้อยละ 32.90

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 25.53 (2020-02-24)

25.53

24/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...สรุปการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย ของสำนักงานเขตบางรัก ณ วันที่ 24 ก.พ. 63 เป็นร้อยละ 25.53

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 18.98 (2020-01-27)

18.98

27/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...สรุปการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย ของสำนักงานเขตบางรัก ณ วันที่ 27 ม.ค. 63 เป็นร้อยละ 18.98

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 12.00 (2019-12-25)

12.00

สรุปการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย ของสำนักงานเขตบางรัก ณ วันที่ 25 ธ.ค. 62 เป็นร้อยละ 12.03

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 7.00 (2019-11-26)

7.00

26/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...สรุปการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย ของสำนักงานเขตบางรัก ณ วันที่ 26 พ.ย. 62 เป็นร้อยละ 5.84

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(13) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2019-10-25)

5.00

25/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ร้อยละของการเบิกจ่ายประจำเดือน ตุลาคม 2562 ได้ร้อยละ 4.58 ( ณ วันที่ 24 ต.ค. 62) และมีการเร่งรัดการเบิกจ่ายในแต่ละฝ่ายให้เป็นไปตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณที่ได้วางแผนไว้

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:การเบิกจ่ายในภาพรวม
:100%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:การเบิกจ่ายในภาพรวม
:0%
เริ่มต้น :2019-09-30
สิ้นสุด :2019-09-30
ขั้นตอน 3
:การเบิกจ่ายในภาพรวม
:0%
เริ่มต้น :2019-09-02
สิ้นสุด :2019-09-02

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50040000-3371

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50040000-3371

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5004-0845

ตัวชี้วัด : ร้อยละความสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
12.00

100 / 100
2
32.00

100 / 100
3
62.35

100 / 100
4
100.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **