ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการสำรวจพื้นที่สีเขียวเพื่อสภาพแวดล้อมที่ดี : 50040000-3373

สำนักงานเขตบางรัก

33.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 33.00

นางสาวพัชรี วีระมิตร

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 4 : 0.0000

หลักการและเหตุผล

สำรวจพื้นที่ว่าง พื้นที่รกร้าง หรือพื้นที่ที่ยังไม่นำมาใช้ประโยชน์ในพื้นที่เขตบางรัก เพื่อนำมาพัฒนาปรับปรุงเพิ่มเป็นพื้นที่สีเขียวเพื่อให้มีสภาพแวดล้อมที่ดีแก่กรุงเทพมหานคร

50040600/50040600

วัตถุประสงค์ของโครงการ

- เพื่อจัดหาและอนุรักษ์สภาพพื้นที่สีเขียวในพื้นที่ให้คงอยู่และคงสภาพสามารถใช้เป็นที่พักผ่อนและกรองมลภาวะของเมือง - ติดตามการเปลี่ยนแปลงสภาพพื้นที่สีเขียวให้คงอยู่

เป้าหมายของโครงการ

ที่ว่างและพื้นที่ที่มีต้นไม้ใหญ่

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๒ - มหานครสีเขียว สะดวกสบาย : Bangkok as a Green and Convenient City
มิติที่ ๒.๒ - มีพื้นที่สาธารณะ พื้นที่สีเขียวกระจายทั่วทุกพื้นที่
เป้าหมายที่ ๒.๒.๑ กรุงเทพมหานครเป็นมหานครที่ร่มรื่นด้วยพรรณไม้ มีพื้นที่สีเขียวเพื่อการพักผ่อนเพียงพ%
เป้าประสงค์ที่ ๒.๒.๑.๑ พัฒนาพื้นที่สีเขียวสำหรับพักผ่อนหย่อนใจและสร้างความร่มรื่นเพิ่มขึ้นกระจาย ทั่วในพื้นที่

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 33.00 (2020-01-13)

33.00

13/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... - เจ้าหน้าที่กลุ่มงานปลูกฯ เข้าสำรวจพื้นที่ว่าง พื้นที่รกร้าง เพื่อรวบรวมข้อมูลไว้ดำเนินการลงระบบและรายงานในระบบพื้นที่สีเขียวของสำนักงานสวน ภายในกำหนด จำนวน 1 ไร่ 90 ตารางวา ดังนี้ 1. บริษัทบิวตี้เจมส์ ซอยศาลาแดง1/1 จำนวน 60 ตารางวา 2. เลขที่ 118/1-3 ซอยศาลาแดง จำนวน 1 ไร่ 3. เลขที่ 112/1 บจก. ไดเทคเจอร์ ซอยศาลาแดง1/1 จำนวน 30 ตารางวา

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 24.00 (2019-12-09)

24.00

9/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... - เจ้าหน้าที่กลุ่มงานปลูกฯ เข้าสำรวจพื้นที่ว่าง พื้นที่รกร้าง เพื่อรวบรวมข้อมูลไว้ดำเนินการลงระบบและรายงานในระบบพื้นที่สีเขียวของสำนักงานสวน ภายในกำหนด

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 16.00 (2019-11-22)

16.00

22/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... - ประสานสำนักงานสวนเพื่อกำหนดเป้าหมายในการเพิ่มพื้นที่สีเขียวในพื้นที่เขตบางรัก - เจ้าหน้าที่กลุ่มงานปลูกฯ เข้าสำรวจพื้นที่ว่าง พื้นที่รกร้าง เพื่อรวบรวมข้อมูลไว้ดำเนินการลงระบบและรายงานในระบบพื้นที่สีเขียวของสำนักงานสวน ภายในกำหนด

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 8.00 (2019-10-24)

8.00

24/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... มอบเจ้าหน้าที่กลุ่มงานปลูกฯเข้าสำรวจประจำเดือนตุลาคม 2562 และดำเนินการลงระบบ และรายงานผลตามเวลาที่กำหนด

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:จัดทำแผนปฏิบัติงาน ประชุมแจ้งนโยบายการดำเนินงาน เสนอแผนการดำเนินงาน
:5%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:มอบหมายและแบ่งภารกิจให้เจ้าหน้าที่รับผิดชอบดำเนินการตรวจสอบ ออกสำรวจ ฯลฯ
:5%
เริ่มต้น :2019-10-28
สิ้นสุด :2019-10-28
ขั้นตอน 3
:ดำเนินการตามแผนปฏิบัติงานออกสำรวจพื้นที่ตามเป้าหมาย
:70%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 4
:รายงานผลการดำเนินการตามระยะเวลาที่กำหนดตามเป้าหมาย
:20%
เริ่มต้น :2019-10-31
สิ้นสุด :2019-10-31

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50040000-3373

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50040000-3373

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5004-0873

ตัวชี้วัด : พื้นที่สีเขียวที่เพิ่มขึ้น

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 10.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
10.00

0 / 0
2
0.00

0 / 0
3
0.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **