ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

ค่าใช้จ่ายโครงการอาสาสมัครชักลากมูลฝอยในชุมชน : 50040000-3376

สำนักงานเขตบางรัก : (2563)

100.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100.00

นายพัฒนา จันทะแสง โทร.6222

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100.0000

หลักการและเหตุผล

จ้างอาสาสมัครชักลากมูลฝอยในชุมชน เพื่อชักลากมูลฝอยจากบ้านเรือนประชาชนที่รถเก็บขนมูลฝอยเข้าไปไม่ถึงออกมาพักไว้ที่จุดรวบรวมมูลฝอย เพื่อให้จัดเก็บได้โดยสะดวก โดยกรุงเทพมหานครจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัครงานบริการสาธารณะ (ชักลากมูลฝอยในชุมชน) วันละ ๑๕๐ บาท จำนวน ๑๕ วันต่อเดือน และให้การสนับสนุนงบประมาณด้านวัสดุ เพื่อซ่อมแซมหรือปรับปรุงจุดพักหรือจุดรวบรวมมูลฝอย วัสดุอุปกรณ์ในการทำความสะอาด

50040600/50040600

วัตถุประสงค์ของโครงการ

- เพื่อให้ประชาชนและชุมชนเกิดจิตสำนึกการมีส่วนร่วมในการรับผิดชอบ เรื่องการรักษาความสะอาดในชุมชน - เพื่อส่งเสริมให้สมาชิกในชุมชนลดและคัดแยกมูลฝอยก่อนทิ้งและสร้างรายได้เพิ่มขึ้น - เพื่อให้พื้นที่สำนักงานเขตบางรัก สะอาด เรียบร้อย และมีสิ่งแวดล้อมที่ดี

เป้าหมายของโครงการ

ชุมชนแออัดและชุมชนที่รถเก็บขนมูลฝอยไม่สามารถเข้าไปเก็บขนมูลฝอยได้ในพื้นที่เขตบางรัก จำนวน 4 ชุมชน มีอาสาสมัครชักลากมูลฝอยจำนวน 7 คน ดังนี้ 1. ชุมชนซอยวัดมหาพฤฒารา จำนวน 1 คน 2. ชุมชนจอมสมบูรณ์ จำนวน 2 คน 3. ชุมชนตรอกห้านาย จำนวน 2 คน 4. ชุมชนซอยหลังวัดแก้วแจ่มฟ้า จำนวน 2 คน

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
มิติที่ ๑.๑ - ปลอดมลพิษ
เป้าหมายที่ ๑.๑.๒ กรุงเทพมหานครมีการลดและควบคุมปริมาณมูลฝอยที่แหล่งกำาเนิดและเพิ่มประสิทธิภาพ การจั%
เป้าประสงค์ที่ ๑.๑.๒.๑ ลดและควบคุมปริมาณมูลฝอยที่แหล่งกำเนิดและเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการขยะมูลฝอยตั้งแต่แหล่งกำเนิดจนถึงการกำจัดอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-09-10)

100.00

10/9/2563 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 98.00 (2020-09-01)

98.00

1/9/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... - ออกตรวจสอบพื้นที่ และประสานชุมชนทั้ง 4 ชุมชนเพื่อสำรวจความสะอาดเรียบร้อยในพื้นที่เขตและการปฏิบัติงานของอาสาสมัครชักลากมูลฝอย - ประสานอาสาสมัครชักลากรวบรวมเอกสารเบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัครประจำเดือนกันยายน 2563 จำนวน 4 ชุมชน 7 คน เป็นเงิน 15,750.- บาท เงินสมทบกองทุนประกันสังคม เป็นเงิน 339.- บาท รวมทั้งสิ้น 16,089.- บาท เนื่องจากจะปิดรับฎีกา

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 95.00 (2020-08-17)

95.00

17/8/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... - ออกตรวจสอบพื้นที่ และประสานชุมชนทั้ง 4 ชุมชนเพื่อสำรวจความสะอาดเรียบร้อยในพื้นที่เขตและการปฏิบัติงานของอาสาสมัครชักลากมูลฝอย - ประสานอาสาสมัครชักลากรวบรวมเอกสารเบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัครประจำเดือนสิงหาคม 2563 จำนวน 4 ชุมชน 7 คน เป็นเงิน 15,750.- บาท เงินสมทบกองทุนประกันสังคม เป็นเงิน 339.- บาท รวมทั้งสิ้น 16,089.- บาท

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 85.00 (2020-07-09)

85.00

- ออกตรวจสอบพื้นที่ และประสานชุมชนทั้ง 4 ชุมชนเพื่อสำรวจความสะอาดเรียบร้อยในพื้นที่เขตและการปฏิบัติงานของอาสาสมัครชักลากมูลฝอย - ประสานอาสาให้สอดส่องความเรียบร้อยในชุมชนไม่ให้มีขยะตกค้างและให้จัดเตรียมเอกสารการเบิกจ่ายค่าตอบแทนประจำเดือนกรกฏาคม 2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2020-06-21)

70.00

21/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... - ประสานอาสาสมัครชักลากรวบรวมเอกสารเบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัครประจำเดือนมิถุนายน 2563 จำนวน 4 ชุมชน 7 คน เป็นเงิน 15,750.- บาท เงินสมทบกองทุนประกันสังคม เป็นเงิน 339.- บาท รวมทั้งสิ้น 16,089.- บาท - ออกตรวจสอบพื้นที่ และประสานชุมชนทั้ง 4 ชุมชนเพื่อสำรวจความสะอาดเรียบร้อยในพื้นที่เขต ทั้งนี้คำนึงถึงความปลอดภัยในการปฏิบัติงานต้องสอดคล้องกับสถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด-19 - แจกจ่ายวัสดุในการรักษาความสะอาดในพื้นที่ ได้แก่ ไม้กวาด บุ้งกี๋ ถุงพลาสติกใส่ขยะ ถุงมือ ผ้าปิดจมูก ให้กับอาสาสมัครชักลากเพื่อนำไปใช้ในการปฏิบัติงานในชุมชน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 65.00 (2020-05-29)

65.00

29/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... - ประสานอาสาสมัครชักลากรวบรวมเอกสารเบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัครประจำเดือนพฤษภาคม 2563 จำนวน 4 ชุมชน 7 คน เป็นเงิน 15,750.- บาท เงินสมทบกองทุนประกันสังคม เป็นเงิน 270.- บาท รวมทั้งสิ้น 16,020.- บาท - ออกตรวจสอบพื้นที่ และประสานชุมชนทั้ง 4 ชุมชนเพื่อสำรวจความสะอาดเรียบร้อยในพื้นที่เขต ทั้งนี้คำนึงถึงความปลอดภัยในการปฏิบัติงานต้องสอดคล้องกับสถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด-19 - แจกจ่ายวัสดุในการรักษาความสะอาดในพื้นที่ ได้แก่ ไม้กวาด บุ้งกี๋ ถุงพลาสติกใส่ขยะ ถุงมือ ผ้าปิดจมูก ให้กับอาสาสมัครชักลากเพื่อนำไปใช้ในการปฏิบัติงานในชุมชน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 55.00 (2020-04-12)

55.00

12/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... - ประสานอาสาสมัครชักลากรวบรวมเอกสารเบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัครประจำเดือนเมษายน 2563 จำนวน 4 ชุมชน 7 คน เป็นเงิน 15,750.- บาท เงินสมทบกองทุนประกันสังคม เป็นเงิน 270.- บาท รวมทั้งสิ้น 16,020.- บาท - ออกตรวจสอบพื้นที่ และประสานชุมชนทั้ง 4 ชุมชนเพื่อสำรวจความสะอาดเรียบร้อยในพื้นที่เขต ทั้งนี้คำนึงถึงความปลอดภัยในการปฏิบัติงานต้องสอดคล้องกับสถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด-19 - แจกจ่ายวัสดุในการรักษาความสะอาดในพื้นที่ ได้แก่ ไม้กวาด บุ้งกี๋ ถุงพลาสติกใส่ขยะ ถุงมือ ผ้าปิดจมูก ให้กับอาสาสมัครชักลากเพื่อนำไปใช้ในการปฏิบัติงานในชุมชน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2020-03-27)

50.00

27/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... ตั้งฎีกาเบิกจ่ายค่าตอบแทนให้อาสาฯ ประจำเดือนมีนาคม 2563 ดังนี้ 1. ชุมชนซอยวัดมหาพฤฒาราม จำนวน 1 คน 2. ชุมชนจอมสมบูรณ์ จำนวน 2 คน 3. ชุมชนตรอกห้านาย จำนวน 2 คน 4. ชุมชนซอยหลังวัดแก้วแจ่มฟ้า จำนวน 2 คน - อยู่ระหว่างรวบรวมเอกสารเบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัคร จำนวน 4 ชุมชน 7 คน เป็นเงิน 15,750.- บาท เงินสมทบกองทุนประกันสังคม เป็นเงิน 339.- บาท รวมทั้งสิ้น 16,089.- บาท - จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการชักลากมูลฝอยมากอง ณ จุดจัดเก็บของสำนักงานเขต แจกจ่ายให้อาสาในชุมชน 4 ชุมชน เป็นเงิน 6,000 บาท

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2020-02-03)

40.00

3/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...- รวบรวมเอกสารการตั้งฎีกาเบิกจ่ายค่าตอบแทนให้อาสาฯ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563 ดังนี้ 1. ชุมชนซอยวัดมหาพฤฒาราม จำนวน 1 คน 2. ชุมชนจอมสมบูรณ์ จำนวน 2 คน 3. ชุมชนตรอกห้านาย จำนวน 2 คน 4. ชุมชนซอยหลังวัดแก้วแจ่มฟ้า จำนวน 2 คน - อยู่ระหว่างรวบรวมเอกสารเบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัคร จำนวน 4 ชุมชน 7 คน เป็นเงิน 15,750.- บาท เงินสมทบกองทุนประกันสังคม เป็นเงิน 339 บาท รวมทั้งสิ้น 16,089.- บาท - ออกตรวจสอบพื้นที่ และประสานชุมชนทั้ง 4 ชุมชนเพื่อเตรียมจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการชักลากมูลฝอยมากอง ณ จุดจัดเก็บของสำนักงานเขต

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 33.00 (2020-01-13)

33.00

13/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... - ประสานชุมชนที่มีอาสาสมัครชักลากมูลฝอยในพื้นที่เขตบางรัก เพื่อจัดส่งเอกสารในการตั้งเบิก และตรวจสอบการปฏิบัติงานไม่ให้มีขยะตกค้างในพื้นที่ที่ทางสำนักงานเขตไม่สามารถชักลากออกมาได้ - รวบรวมเอกสารการตั้งฎีกาเบิกจ่ายค่าตอบแทนให้อาสาฯ ประจำเดือนมกราคม 2563 ดังนี้ 1. ชุมชนซอยวัดมหาพฤฒาราม จำนวน 1 คน 2. ชุมชนจอมสมบูรณ์ จำนวน 2 คน 3. ชุมชนตรอกห้านาย จำนวน 2 คน 4. ชุมชนซอยหลังวัดแก้วแจ่มฟ้า จำนวน 2 คน - รวบรวมเอกสารเบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัคร จำนวน 4 ชุมชน 7 คน เป็นเงิน 15,750.- บาท เงินสมทบกองทุนประกันสังคม เป็นเงิน 339 บาท รวมทั้งสิ้น 16,089.- บาท - ออกตรวจสอบพื้นที่ และประสานชุมชนทั้ง 4 ชุมชนเพื่อเตรียมจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการชักลากมูลฝอยมากอง ณ จุดจัดเก็บของสำนักงานเขต

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 24.00 (2019-12-09)

24.00

9/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... - ประสานชุมชนที่มีอาสาสมัครชักลากมูลฝอยในพื้นที่เขตบางรัก เพื่อจัดส่งเอกสารในการตั้งเบิก และตรวจสอบการปฏิบัติงานไม่ให้มีขยะตกค้างในพื้นที่ที่ทางสำนักงานเขตไม่สามารถชักลากออกมาได้ - รวบรวมเอกสารการตั้งฎีกาเบิกจ่ายค่าตอบแทนให้อาสาฯ ประจำเดือนธันวาคม 2562 1. ชุมชนซอยวัดมหาพฤฒาราม จำนวน 1 คน 2. ชุมชนจอมสมบูรณ์ จำนวน 2 คน 3. ชุมชนตรอกห้านาย จำนวน 2 คน 4. ชุมชนซอยหลังวัดแก้วแจ่มฟ้า จำนวน 2 คน - รวบรวมเอกสารเบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัคร จำนวน 4 ชุมชน 7 คน เป็นเงิน 15,750.- บาท เงินสมทบกองทุนประกันสังคม เป็นเงิน 339 บาท รวมทั้งสิ้น 16,089.- บาท

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2019-11-22)

20.00

22/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... - ประสานชุมชนที่มีอาสาสมัครชักลากมูลฝอยในพื้นที่เขตบางรัก เพื่อจัดส่งเอกสารในการตั้งเบิก และตรวจสอบการปฏิบัติงานไม่ให้มีขยะตกค้างในพื้นที่ที่ทางสำนักงานเขตไม่สามารถชักลากออกมาได้ - รวบรวมเอกสารการตั้งฎีกาเบิกจ่ายค่าตอบแทนให้อาสาฯ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2562 1. ชุมชนซอยวัดมหาพฤฒาราม จำนวน 1 คน 2. ชุมชนจอมสมบูรณ์ จำนวน 2 คน 3. ชุมชนตรอกห้านาย จำนวน 2 คน 4. ชุมชนซอยหลังวัดแก้วแจ่มฟ้า จำนวน 2 คน - รวบรวมเอกสารเบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัคร จำนวน 4 ชุมชน 7 คน เป็นเงิน 15,750.- บาท เงินสมทบกองทุนประกันสังคม เป็นเงิน 339 บาท รวมทั้งสิ้น 16,089.- บาท

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(13) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-10-24)

10.00

24/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... - มอบหมายหน้าที่เจ้าหน้าที่ให้ดำเนินการ - จัดทำโครงการเสนอผู้บริหารเพื่ออนุมัติเงินประจำงวด - จัดทำประกาศการรับสมัคร ดำเนินการคัดเลือกอาสาสมัคร และออกคำสั่งแต่งตั้งอาสาสมัครชักลากมูลฝอย จำนวน 4 ชุมชน มีอาสาสมัครชักลากมูลฝอยจำนวน 7 คน ดังนี้ 1. ชุมชนซอยวัดมหาพฤฒาราม จำนวน 1 คน 2. ชุมชนจอมสมบูรณ์ จำนวน 2 คน 3. ชุมชนตรอกห้านาย จำนวน 2 คน 4. ชุมชนซอยหลังวัดแก้วแจ่มฟ้า จำนวน 2 คน - รวบรวมเอกสารเพื่อเตรียมเบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัครฯ ประจำเดือนตุลาคม 2562 จำนวน 15,750.- บาท เงินสมทบกองทุนประกันสังคม เป็นเงิน 339 บาท รวมทั้งสิ้น 16,089.- บาท

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:มอบหมายภารกิจ / หน้าที่ความรับผิดชอบ
:5%
เริ่มต้น :2019-09-23
สิ้นสุด :2019-09-23
ขั้นตอน 2
:จัดทำแผนปฏิบัติงาน เสนอแผนดำเนินงาน
:5%
เริ่มต้น :2019-10-21
สิ้นสุด :2019-10-21
ขั้นตอน 3
:ประสานชุมชน ประชาสัมพันธ์ จัดทำเอกสารการรับสมัคร ฯลฯ
:5%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 4
:เสนอคำสั่ง แต่งตั้งอาสาสมัครชักลากมูลฝอย เรียกอาสาประชุมทราบแนวทางการทำงาน
:5%
เริ่มต้น :2019-10-21
สิ้นสุด :2019-10-21
ขั้นตอน 5
:เบิกจ่ายค่าตอบแทน เงินประกันสังคมประจำเดือนปีงบ63
:50%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 6
:จัดซื้อวัสดุในการทำความสะอาดในชุมชนที่มีอาสาสมัครฯ
:30%
เริ่มต้น :2020-03-02
สิ้นสุด :2020-03-02

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50040000-3376

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50040000-3376

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5004-0866

ตัวชี้วัด : การลดและการคัดแยกมูลฝอยที่แหล่งกำเนิด - ร้อยละของปริมาณมูลฝอยที่คัดแยกและนำกลับไปใช้ประโยชน์ที่แหล่งกำเนิดเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2560 (2,419.97 ตันต่อวัน) - ร้อยละปริมาณมูลฝอยอันตรายที่คัดแยกจากแหล่งกำเนิดเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2560 (993 ตันต่อปี)

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 20.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 24.2300

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
5.00

100 / 100
2
10.00

100 / 100
3
15.00

100 / 100
4
24.23

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **