ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการแปรรูปมูลฝอยอินทรีย์เพื่อนำมาใช้ประโยชน์ : 50040000-3377

สำนักงานเขตบางรัก : (2563)

100

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100

น.ส.ทิพย์พาภรณ์ คำสุข โทร.6221

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 2 100

หลักการและเหตุผล

การแปรรูปเศษอาหาร ผัก ผลไม้ให้เป็นปุ๋ยชีวภาพ สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ เป็นการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม การแพร่ของเชื้อโรค ลดปริมาณที่กรุงเทพมหานครจะต้องจัดการ และเป็นการประหยัดงบประมาณตลอดจนนำปุ๋ยน้ำชีวภาพมาต่อยอดองค์ความรู้ในหน่วยงาน โดยใช้ในการทำน้ำยาเอนกประสงค์ อีกทั้งเป็นการสนองนโยบายของผู้บริหารกรุงเทพมหานคร จึงจัดทำโครงการส่งเสริมการแปรรูปขยะเศษอาหารเพื่อนำมาใช้ประโยชน์ขึ้น

50040600/50040600

วัตถุประสงค์ของโครงการ

- ลดปริมาณมูลฝอยครัวเรือน - ส่งเสริมให้ประชาชนสามารถคัดแยกมูลฝอยนำไปใช้ประโยชน์

เป้าหมายของโครงการ

- ดำเนินการสาธิตในชุมชน โรงเรียน สถานประกอบการ - ชุมชน โรงเรียน และสถานประกอบการในพื้นที่เขต สามารถนำความรู้ไปใช้ประโยชน์และลดปริมาณขยะในองค์กรได้

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
๑.๑ - ปลอดมลพิษ
๑.๑.๒ กรุงเทพมหานครมีการลดและควบคุมปริมาณมูลฝอยที่แหล่งกำาเนิดและเพิ่มประสิทธิภาพ การจั%
๑.๑.๒.๑ ลดและควบคุมปริมาณมูลฝอยที่แหล่งกำเนิดและเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการขยะมูลฝอยตั้งแต่แหล่งกำเนิดจนถึงการกำจัดอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-08-17)

100.00

17/8/2563 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 75.00 (2020-07-09)

75.00

9/7/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... - ได้รับการประสานฝ่ายการคลังให้ดำเนินการตามจัดซื้อและเบิกจ่ายวัสดุตามโครงการภายในงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร - ทำหนังสือนำเรียนผู้อำนวยการเขต เพื่อขอนุมัติดำเนินงานตามโครงการ โดยได้รับอนุมัติให้ดำเนินการได้ ตามหนังสือ ที่ กท 4306/1027 ลว. 15 ก.ค. 2563 - สำรวจวัสดุที่ต้องใช้ในการดำเนิรการตามโครงการส่งเสริมการแปรรูปมูลฝอยอินทรีย์เพื่อนำมาใช้ประโยชน์ - ประสานร้านค้าเพื่อจัดซื้ดวัสดุตามโครงการส่งเสริมการแปรรูปมูลฝอยอินทรีย์เพื่อนำมาใช้ประโยชน์

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 65.00 (2020-06-21)

65.00

21/06/2563 : - ได้รับประสานจากสำนักงบประมาณกรุงเทพมหานครได้พิจารณา ตามหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ กท 1902/00555 ลงวันที่ 23 มีนาคม 2563 เรื่องแนวทางการบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563 จากผลกระทบกับรายได้ของกรุงเทพมหานคร ปลัดกรุงเทพมหานครได้สั่งการให้ชะลอการดำเนินการงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2563 หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้างและหมวดรายจ่ายอื่น ที่ยังไม่ก่อหนี้ผูกพันไว้ก่อน - จัดทำบันทึกขออนุมัติผู้อำนวยการเขตเพื่อทราบและชะลอโครงการ ซึ่งได้รับอนุมัติตามหนังสือ ที่ กท 4306/ ลว. 8 เม.ย. 63

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 65.00 (2020-05-29)

65.00

29/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... - ได้รับประสานจากสำนักงบประมาณกรุงเทพมหานครได้พิจารณา ตามหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ กท 1902/00555 ลงวันที่ 23 มีนาคม 2563 เรื่องแนวทางการบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563 จากผลกระทบกับรายได้ของกรุงเทพมหานคร ปลัดกรุงเทพมหานครได้สั่งการให้ชะลอการดำเนินการงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2563 หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้างและหมวดรายจ่ายอื่น ที่ยังไม่ก่อหนี้ผูกพันไว้ก่อน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 55.00 (2020-04-12)

55.00

12/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... - ดำเนินการประสานขอใบเสนอราคาประกอบการเพื่อจัดซื้อวัสดุตามโครงการค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการแปรรูปมูลฝอยอินทรีย์เพื่อนำมาใช้ประโยชน์ ในการออกรณรงค์ส่งเสริมในพื้นที่เขตบางรัก

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2020-03-27)

50.00

27/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... - จัดทำแผนประชาสัมพันธ์การลด การคัดแยกมูลฝอยอินทรีย์เพื่อนำมาใช้ประโยชน์ เพื่อประชาสัมพันธ์การจัดทำกิจกรรมในโรงเรียน ชุมชน และสถานประกอบการในพื้นที่เขตบางรัก ประจำเดือนมีนาคม 2563 - มอบเจ้าหน้าที่เก็บขนมูลฝอย และเจ้าหน้าที่กวาด นำเปลือกผลไม้จากร้านค้าที่จะทิ้งนำกลับมาทำน้ำหมักชีวภาพเพื่อแจกจ่ายให้ประชาชนที่มาติดต่อ และสามารถนำเศษผักผลไม้ทำน้ำหมักไว้ใช้เอง รวมทั้งใช้เป็นสื่อในการสาธิตในการออกรณรงค์ส่งเสริมในพื้นที่เขตบางรัก - ประมาณการวัสดุที่ต้องดำเนินการจัดซื้อตามโครงการค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการแปรรูปมูลฝอยอินทรีย์เพื่อนำมาใช้ประโยชน์ และประสานขอใบเสนอราคาประกอบการประมาณการวัสดุดังกล่าว - ดำเนินการสำรวจวัสดุที่จะจัดซื้อวัสดุตามโครงการค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการแปรรูปมูลฝอยอินทรีย์เพื่อนำมาใช้ประโยชน์

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 45.00 (2020-02-08)

45.00

8/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... - จัดทำแผนประชาสัมพันธ์การลด การคัดแยกมูลฝอยอินทรีย์เพื่อนำมาใช้ประโยชน์ เพื่อประชาสัมพันธ์การจัดทำกิจกรรมในโรงเรียน ชุมชน และสถานประกอบการในพื้นที่เขตบางรัก ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563 - มอบเจ้าหน้าที่เก็บขนมูลฝอย และเจ้าหน้าที่กวาด นำเปลือกผลไม้จากร้านค้าที่จะทิ้งนำกลับมาทำน้ำหมักชีวภาพเพื่อแจกจ่ายให้ประชาชนที่มาติดต่อ และสามารถนำเศษผักผลไม้ทำน้ำหมักไว้ใช้เอง รวมทั้งใช้เป็นสื่อในการสาธิตในการออกรณรงค์ส่งเสริมในพื้นที่เขตบางรัก - ประมาณการวัสดุที่ต้องดำเนินการจัดซื้อตามโครงการค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการแปรรูปมูลฝอยอินทรีย์เพื่อนำมาใช้ประโยชน์ และประสานขอใบเสนอราคาประกอบการประมาณการวัสดุดังกล่าว - จัดส่งเอกสารเพิ่มเติมเพื่อประกอบการจัดขอเงินประจำงวดเพื่อดำเนินการจัดซื้อวัสดุตามโครงการค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการแปรรูปมูลฝอยอินทรีย์เพื่อนำมาใช้ประโยชน์

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 33.00 (2020-01-13)

33.00

13/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... - จัดทำแผนประชาสัมพันธ์การลด การคัดแยกมูลฝอยอินทรีย์เพื่อนำมาใช้ประโยชน์ เพื่อประชาสัมพันธ์การจัดทำกิจกรรมในโรงเรียน ชุมชน และสถานประกอบการในพื้นที่เขตบางรัก ประจำเดือนมกราคม 2563 - มอบเจ้าหน้าที่เก็บขนมูลฝอย และเจ้าหน้าที่กวาด นำเปลือกผลไม้จากร้านค้าที่จะทิ้งนำกลับมาทำน้ำหมักชีวภาพเพื่อแจกจ่ายให้ประชาชนที่มาติดต่อ และสามารถนำเศษผักผลไม้ทำน้ำหมักไว้ใช้เอง รวมทั้งใช้เป็นสื่อในการสาธิตในการออกรณรงค์ส่งเสริมในพื้นที่เขตบางรัก - ประสานฝ่ายการคลังเสนอโครงการเพื่ออนุมัติเงินประจำงวด

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 24.00 (2019-12-09)

24.00

9/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... - จัดทำแผนประชาสัมพันธ์การลด การคัดแยกมูลฝอยอินทรีย์เพื่อนำมาใช้ประโยชน์ เพื่อประชาสัมพันธ์การจัดทำกิจกรรมในโรงเรียน ชุมชน และสถานประกอบการในพื้นที่เขตบางรัก ประจำเดือนธันวาคม 2562 - มอบเจ้าหน้าที่เก็บขนมูลฝอย และเจ้าหน้าที่กวาด นำเปลือกผลไม้จากร้านค้าที่จะทิ้งนำกลับมาทำน้ำหมักชีวภาพเพื่อแจกจ่ายให้ประชาชนที่มาติดต่อ และสามารถนำเศษผักผลไม้ทำน้ำหมักไว้ใช้เอง รวมทั้งใช้เป็นสื่อในการสาธิตในการออกรณรงค์ส่งเสริมในพื้นที่เขตบางรัก

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 16.00 (2019-11-23)

16.00

23/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... - จัดทำแผนประชาสัมพันธ์การลด การคัดแยกมูลฝอยอินทรีย์เพื่อนำมาใช้ประโยชน์ เพื่อประชาสัมพันธ์การจัดทำกิจกรรมในโรงเรียน ชุมชน และสถานประกอบการในพื้นที่เขตบางรัก - มอบเจ้าหน้าที่เก็บขนมูลฝอย และเจ้าหน้าที่กวาด นำเปลือกผลไม้จากร้านค้าที่จะทิ้งนำกลับมาทำน้ำหมักชีวภาพเพื่อแจกจ่ายให้ประชาชนที่มาติดต่อ และสามารถนำเศษผักผลไม้ทำน้ำหมักไว้ใช้เอง รวมทั้งใช้เป็นสื่อในการสาธิตในการออกรณรงค์ส่งเสริมในพื้นที่เขตบางรัก

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 8.00 (2019-10-24)

8.00

24/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... - มอบหมายหน้าที่เจ้าหน้าที่ - จัดทำโครงการเสนอผู้บังคับบัญาพิจารณาอนุมัติ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:จัดทำแผนปฏิบัติงาน เสนอแผนดำเนินงาน
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:มอบหมายภารกิจ / หน้าที่ความรับผิดชอบ
:5%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:ดำเนินการตามแผนปฏิบัติงาน
:70%
เริ่มต้น :2019-10-21 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-21 00:00:00
ขั้นตอน 4
:รายงานผลการดำเนินการ
:15%
เริ่มต้น :2019-10-31 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-31 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50040000-3377

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50040000-3377

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5004-0866

ตัวชี้วัด : การลดและการคัดแยกมูลฝอยที่แหล่งกำเนิด - ร้อยละของปริมาณมูลฝอยที่คัดแยกและนำกลับไปใช้ประโยชน์ที่แหล่งกำเนิดเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2560 (2,419.97 ตันต่อวัน) - ร้อยละปริมาณมูลฝอยอันตรายที่คัดแยกจากแหล่งกำเนิดเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2560 (993 ตันต่อปี)

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 20

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 24.23

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
5.00

100 / 100
2
10.00

100 / 100
3
15.00

100 / 100
4
24.23

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **