ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

กิจกรรมส่งเสริมการคัดแยกมูลฝอยของสำนักงานเขตบางรัก : 50040000-3378

สำนักงานเขตบางรัก : (2563)

100.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100.00

น.ส.ทิพย์พาภรณ์ คำสุข โทร.6220

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100.0000

หลักการและเหตุผล

ส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีบทบาทในการจัดการขยะทุกประเภทอย่างถูกวิธี โดยการรณรงค์ส่งเสริมของวิทยากรสำนักงานเขต เพื่อให้เกิดการลดและคัดแยกมูลฝอยตามหลัก 3 R และสามารถนำกลับมาใช้ประโยชน์ก่อนนำไปกำจัดอย่างถูกวิธี

50040600/50040600

วัตถุประสงค์ของโครงการ

- ส่งเสริมให้มีการประชาสัมพันธ์การคัดแยกมูลฝอยก่อนทิ้ง - นำมูลฝอยชิ้นใหญ่ไปเพิ่มมูลค่า - สามารถคัดแยกขยะนำไปขายก่อนทิ้งเพื่อลดปริมาณขยะ

เป้าหมายของโครงการ

ประชาชน, โรงเรียน, ชุมชน อาคาร, สำนักงานและสถานประกอบการในพื้นที่เขตบางรัก

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
มิติที่ ๑.๑ - ปลอดมลพิษ
เป้าหมายที่ ๑.๑.๒ กรุงเทพมหานครมีการลดและควบคุมปริมาณมูลฝอยที่แหล่งกำาเนิดและเพิ่มประสิทธิภาพ การจั%
เป้าประสงค์ที่ ๑.๑.๒.๑ ลดและควบคุมปริมาณมูลฝอยที่แหล่งกำเนิดและเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการขยะมูลฝอยตั้งแต่แหล่งกำเนิดจนถึงการกำจัดอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-09-16)

100.00

16/9/2563 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 98.00 (2020-09-01)

98.00

1/9/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... จัดทำแผนการเข้ารณรงค์ส่งเสริมการคัดแยกมูลฝอยในสำนักงานเขต โรงเรียน ชุมชน หรือสถานประกอบการในพื้นที่เขตบางรัก เดือนกันยายน 2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 95.00 (2020-08-17)

95.00

17/8/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... จัดทำแผนการเข้ารณรงค์ส่งเสริมการคัดแยกมูลฝอยในสำนักงานเขต โรงเรียน ชุมชน หรือสถานประกอบการในพื้นที่เขตบางรัก เดือนสิงหาคม 2563 - มอบหมายเพื่อส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีบทบาทในการจัดการขยะทุกประเภทอย่างถูกวิธี โดยการรณรงค์ส่งเสริมของวิทยากรสำนักงานเขต เพื่อให้เกิดการลดและคัดแยกมูลฝอยตามหลัก 3 R และสามารถนำกลับมาใช้ประโยชน์ก่อนนำไปกำจัดอย่างถูกวิธี อยู่ระหว่างดำเนินการในวันที่ 31 สิงหาคม 2563 หรือปรับเปลี่ยนตามสถานการณ์ปัจจุบันที่เหมาะสม ซึ่งสามารถดำเนินการเข้ารณรงค์ส่งเสริมการคัดแยกมูลฝอยในสำนักงานเขต เดือนสิงหาคม 2563 ได้จำนวน 25 กก.

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 85.00 (2020-07-09)

85.00

จัดทำแผนการเข้ารณรงค์ส่งเสริมการคัดแยกมูลฝอยในสำนักงานเขต โรงเรียน ชุมชน หรือสถานประกอบการในพื้นที่เขตบางรัก เดือนกรกฏาคม 2563 - มอบหมายเพื่อส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีบทบาทในการจัดการขยะทุกประเภทอย่างถูกวิธี โดยการรณรงค์ส่งเสริมของวิทยากรสำนักงานเขต เพื่อให้เกิดการลดและคัดแยกมูลฝอยตามหลัก 3 R และสามารถนำกลับมาใช้ประโยชน์ก่อนนำไปกำจัดอย่างถูกวิธี อยู่ระหว่างดำเนินการในวันที่ 31 กรกฎาคม 2563 หรือปรับเปลี่ยนตามสถานการณ์ปัจจุบันที่เหมาะสม

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2020-06-21)

70.00

21/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... จัดทำแผนการเข้ารณรงค์ส่งเสริมการคัดแยกมูลฝอยในสำนักงานเขต โรงเรียน ชุมชน หรือสถานประกอบการในพื้นที่เขตบางรัก เดือนมิถุนายน 2563 - มอบหมายเพื่อส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีบทบาทในการจัดการขยะทุกประเภทอย่างถูกวิธี โดยการรณรงค์ส่งเสริมของวิทยากรสำนักงานเขต เพื่อให้เกิดการลดและคัดแยกมูลฝอยตามหลัก 3 R และสามารถนำกลับมาใช้ประโยชน์ก่อนนำไปกำจัดอย่างถูกวิธี สามารถคัดแยกกระดาษภายในอาคารสำนักงานเขต โดยจะเข้าดำเนินการรณรงค์ส่งเสริมการคัดแยกมูลฝอย ในวันที่ 27 มิถุนายน 2563 หรือปรับเปลี่ยนตามสถานการณ์ปัจจุบันที่เหมาะสม ดำเนินการจัดเก็บและคัดแยกได้ 26 กก. และรวบรวมรายงานผลเสนอผู้บังคับบัญชาและรายงานผ่านระบบ google เมื่อสิ้นเดือนมิถุนายน 2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 65.00 (2020-05-29)

65.00

29/05/2563 :- จัดทำแผนการเข้ารณรงค์ส่งเสริมการคัดแยกมูลฝอยในสำนักงานเขต โรงเรียน ชุมชน หรือสถานประกอบการในพื้นที่เขตบางรัก เดือนพฤษภาคม 2563 - มอบหมายเพื่อส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีบทบาทในการจัดการขยะทุกประเภทอย่างถูกวิธี โดยการรณรงค์ส่งเสริมของวิทยากรสำนักงานเขต เพื่อให้เกิดการลดและคัดแยกมูลฝอยตามหลัก 3 R และสามารถนำกลับมาใช้ประโยชน์ก่อนนำไปกำจัดอย่างถูกวิธี สามารถคัดแยกกระดาษภายในอาคารสำนักงานเขต โดยจะเข้าดำเนินการรณรงค์ส่งเสริมการคัดแยกมูลฝอย ในวันที่ 29 พฤษภาคม 2563 หรือปรับเปลี่ยนตามสถานการณ์ปัจจุบันที่เหมาะสม และอยู่ระหว่างรวบรวมรายงานผลเสนอผู้บังคับบัญชาและรายงานผ่านระบบ google เมื่อสิ้นเดือนพฤษภาคม 2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-04-12)

60.00

12/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... - จัดทำแผนการเข้ารณรงค์ส่งเสริมการคัดแยกมูลฝอยในสำนักงานเขต โรงเรียน ชุมชน หรือสถานประกอบการในพื้นที่เขตบางรัก เดือนเมษายน 2563 - มอบหมายเพื่อส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีบทบาทในการจัดการขยะทุกประเภทอย่างถูกวิธี โดยการรณรงค์ส่งเสริมของวิทยากรสำนักงานเขต เพื่อให้เกิดการลดและคัดแยกมูลฝอยตามหลัก 3 R และสามารถนำกลับมาใช้ประโยชน์ก่อนนำไปกำจัดอย่างถูกวิธี สามารถคัดแยกกระดาษภายในอาคารสำนักงานเขต โดยจะเข้าดำเนินการรณรงค์ส่งเสริมการคัดแยกมูลฝอย ในวันที่ 30 เมษายน 2563 หรือปรับเปลี่ยนตามสถานการณ์ปัจจุบันที่เหมาะสม ดำเนินการได้ 26 ก.ก. และรวบรวมรายงานผลเสนอผู้บังคับบัญชาและรายงานผ่านระบบ google

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2020-03-27)

50.00

27/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... - จัดทำแผนการเข้ารณรงค์ส่งเสริมการคัดแยกมูลฝอยในสำนักงานเขต โรงเรียน ชุมชน หรือสถานประกอบการในพื้นที่เขตบางรัก เดือนมีนาคม 2563 - มอบหมายเพื่อส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีบทบาทในการจัดการขยะทุกประเภทอย่างถูกวิธี โดยการรณรงค์ส่งเสริมของวิทยากรสำนักงานเขต เพื่อให้เกิดการลดและคัดแยกมูลฝอยตามหลัก 3 R และสามารถนำกลับมาใช้ประโยชน์ก่อนนำไปกำจัดอย่างถูกวิธี สามารถคัดแยกกระดาษภายในอาคารสำนักงานเขต โดยจะเข้าดำเนินการรณรงค์ส่งเสริมการคัดแยกมูลฝอย ในวันที่ 31 มีนาคม 2563 ดำเนินการได้ 23 ก.ก.และรวบรวมรายงานผลเสนอผู้บังคับบัญชาและรายงานผ่านระบบ google ไดรฟ์

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2020-02-08)

40.00

8/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... - จัดทำแผนการเข้ารณรงค์ส่งเสริมการคัดแยกมูลฝอยในสำนักงานเขต โรงเรียน ชุมชน หรือสถานประกอบการในพื้นที่เขตบางรัก เดือนกุมภาพันธ์ 2563 - มอบหมายเพื่อส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีบทบาทในการจัดการขยะทุกประเภทอย่างถูกวิธี โดยการรณรงค์ส่งเสริมของวิทยากรสำนักงานเขต เพื่อให้เกิดการลดและคัดแยกมูลฝอยตามหลัก 3 R และสามารถนำกลับมาใช้ประโยชน์ก่อนนำไปกำจัดอย่างถูกวิธี สามารถคัดแยกกระดาษภายในอาคารสำนักงานเขต โดยเข้าดำเนินการรณรงค์ส่งเสริมการคัดแยกมูลฝอย ในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 จัดเก็บได้ 24 กก. - รวบรวมข้อมูลและรายงานผลเสนอผู้บังคับบัญชาและรายงานผ่านระบบ google ไดรฟ์

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2020-01-13)

30.00

13/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... - เจ้าหน้าที่จัดทำแผนการเข้ารณรงค์ส่งเสริมการคัดแยกมูลฝอยในสำนักงานเขต โรงเรียน ชุมชน หรือสถานประกอบการในพื้นที่เขตบางรัก เดือนมกราคม 2563 - มอบหมายเจ้าหน้าที่เข้าเทำกิจกรรมเพื่อส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีบทบาทในการจัดการขยะทุกประเภทอย่างถูกวิธี โดยการรณรงค์ส่งเสริมของวิทยากรสำนักงานเขต เพื่อให้เกิดการลดและคัดแยกมูลฝอยตามหลัก 3 R และสามารถนำกลับมาใช้ประโยชน์ก่อนนำไปกำจัดอย่างถูกวิธี สามารถคัดแยกกระดาษภายในอาคารสำนักงานเขต 22 ก.ก.

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 24.00 (2019-12-09)

24.00

9/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... - จัดทำแผนการเข้ารณรงค์ส่งเสริมการคัดแยกมูลฝอยในสำนักงานเขต โรงเรียน ชุมชน หรือสถานประกอบการในพื้นที่เขตบางรัก เดือนธันวาคม 2562 - มอบหมายเพื่อส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีบทบาทในการจัดการขยะทุกประเภทอย่างถูกวิธี โดยการรณรงค์ส่งเสริมของวิทยากรสำนักงานเขต เพื่อให้เกิดการลดและคัดแยกมูลฝอยตามหลัก 3 R และสามารถนำกลับมาใช้ประโยชน์ก่อนนำไปกำจัดอย่างถูกวิธี สามารถคัดแยกกระดาษภายในอาคารสำนักงานเขต ดำเนินการได้ 23 กก.

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 16.00 (2019-11-22)

16.00

22/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... - จัดทำแผนการเข้ารณรงค์ส่งเสริมการคัดแยกมูลฝอยในโรงเรียน ชุมชน สถานประกอบการในพื้นที่เขตบางรัก เดือนพฤศจิกายน 2562 - มอบหมายเพื่อส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีบทบาทในการจัดการขยะทุกประเภทอย่างถูกวิธี โดยการรณรงค์ส่งเสริมของวิทยากรสำนักงานเขต เพื่อให้เกิดการลดและคัดแยกมูลฝอยตามหลัก 3 R และสามารถนำกลับมาใช้ประโยชน์ก่อนนำไปกำจัดอย่างถูกวิธี โดยสามารถคัดแยกกระดาษภายในอาคารสำนักงานเขต จำนวน 0.02 ตัน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(13) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 8.00 (2019-10-24)

8.00

24/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... - จัดทำโครงการเสนอผู้บังคับบัญชาเพื่ออนุมัติโครงการ - ประชุมมอบหมายเจ้าหน้าที่เพื่อเข้ารณรงค์ส่งเสริมการคัดแยกมูลฝอยในโรงเรียน ชุมชน สถานประกอบการ ทุกภาคส่วนมีบทบาทในการจัดการขยะทุกประเภทอย่างถูกวิธี - เตรียมวัสดุ อุปกรณ์การรณรงค์ส่งเสริมของวิทยากรสำนักงานเขต เพื่อให้เกิดการลดและคัดแยกมูลฝอยตามหลัก 3 R และสามารถนำกลับมาใช้ประโยชน์ก่อนนำไปกำจัด

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:จัดทำแผนปฏิบัติงาน เสนอแผนดำเนินงาน
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 1
:จัดทำแผนปฏิบัติงาน เสนอแผนดำเนินงาน
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:มอบหมายภารกิจ / หน้าที่ความรับผิดชอบ
:5%
เริ่มต้น :2019-10-14
สิ้นสุด :2019-10-14
ขั้นตอน 2
:มอบหมายภารกิจ / หน้าที่ความรับผิดชอบ
:5%
เริ่มต้น :2019-10-07
สิ้นสุด :2019-10-07
ขั้นตอน 3
:ดำเนินการตามแผนปฏิบัติงาน
:70%
เริ่มต้น :2019-10-21
สิ้นสุด :2019-10-21
ขั้นตอน 3
:ดำเนินการตามแผนปฏิบัติงาน
:70%
เริ่มต้น :2019-10-21
สิ้นสุด :2019-10-21
ขั้นตอน 4
:รายงานผลการดำเนินการ
:15%
เริ่มต้น :2019-10-31
สิ้นสุด :2019-10-31
ขั้นตอน 4
:รายงานผลการดำเนินการ
:15%
เริ่มต้น :2019-10-31
สิ้นสุด :2019-10-31

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50040000-3378

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50040000-3378

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5004-0866

ตัวชี้วัด : การลดและการคัดแยกมูลฝอยที่แหล่งกำเนิด - ร้อยละของปริมาณมูลฝอยที่คัดแยกและนำกลับไปใช้ประโยชน์ที่แหล่งกำเนิดเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2560 (2,419.97 ตันต่อวัน) - ร้อยละปริมาณมูลฝอยอันตรายที่คัดแยกจากแหล่งกำเนิดเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2560 (993 ตันต่อปี)

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 20.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 24.2300

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
5.00

100 / 100
2
10.00

100 / 100
3
15.00

100 / 100
4
24.23

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **