ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

กิจกรรมศูนย์การเรียนรู้การจัดการมูลฝอยโดยชุมชน : 50040000-3380

สำนักงานเขตบางรัก

30.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 30.00

นายสุริยา พละศักดิ์ และน.ส.ทิพย์พาภรณ์ คำสุข โทร.6221

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 4 : 0.0000

หลักการและเหตุผล

เข้าดำเนินการรณรงค์ส่งเสริมให้ชุมชนเพื่อสร้างพฤติกรรมในการคัดแยกมูลฝอยอย่างถูกวิธี มีการคัดแยกตามประเภทอย่างถูกต้อง เพื่อสร้างคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ดีและน่าอยู่แก่ชุมชน

50040600/50040600

วัตถุประสงค์ของโครงการ

- เพื่อลดปริมาณมูลฝอย - เพื่อส่งเสริมให้มีการคัดแยกขยะก่อนทิ้ง

เป้าหมายของโครงการ

เข้าดำเนินการประชาสัมพันธ์ในชุมชนพื้นที่เขตบางรัก

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
มิติที่ ๑.๑ - ปลอดมลพิษ
เป้าหมายที่ ๑.๑.๒ กรุงเทพมหานครมีการลดและควบคุมปริมาณมูลฝอยที่แหล่งกำาเนิดและเพิ่มประสิทธิภาพ การจั%
เป้าประสงค์ที่ ๑.๑.๒.๑ ลดและควบคุมปริมาณมูลฝอยที่แหล่งกำเนิดและเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการขยะมูลฝอยตั้งแต่แหล่งกำเนิดจนถึงการกำจัดอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2020-01-13)

30.00

13/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... มอบหมายเจ้าที่จัดทำแผนการเข้ารณรงค์เพื่อให้ความรู้ในการจัดการมูลฝอยในชุมชน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 24.00 (2019-12-09)

24.00

9/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... มอบหมายเจ้าหน้าที่รักษาความสะอาดจัดทำแผนการเข้าส่งเสริมเพื่อให้ความรู้ในการจัดการมูลฝอยในชุมชน ของสำนักงานเขตบางรัก เดือนธันวาคม 2562 ดังนี้ วันที่ 4 ธันวาคม 2562 เวลา 09.00 น. เจ้าหน้าที่ฝ่ายรักษาความสะอาดและบุคลากรฝ่ายรักษาความสะอาดเข้ารณรงค์ส่งเสริมความรู้การจัดการมูลฝอยที่ชุมชนเพชรพลอย วันที่ 4 ธันวาคม 2562 เวลา 10.00 น. เจ้าหน้าที่ฝ่ายรักษาความสะอาดและบุคลากรฝ่ายรักษาความสะอาดเข้ารณรงค์ส่งเสริมความรู้การจัดการมูลฝอย ณ สำนักงานเขตบางรัก วันที่ 25 ธันวาคม 2562 เวลา 09.00 น. เจ้าหน้าที่ฝ่ายรักษาความสะอาดและบุคลากรฝ่ายรักษาความสะอาดเข้ารณรงค์ส่งเสริมความรู้การจัดการมูลฝอย ณ ชุมชนซอยสันติภาพ วันที่ 26 ธันวาคม 2562 เวลา 09.00 น. เจ้าหน้าที่ฝ่ายรักษาความสะอาดและบุคลากรฝ่ายรักษาความสะอาดเข้ารณรงค์ส่งเสริมความรู้การจัดการมูลฝอย ณ วัดมหาพฤฒารามวรวิหาร

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 16.00 (2019-11-22)

16.00

22/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... วันที่ 27 พ.ย.62 เวลา 09.00 น. มอบหมายเจ้าหน้าที่รักษาความสะอาดและบุคลากรฝ่ายรักษาความสะอาดฯ ร่วมเข้าส่งเสริมเพื่อให้ความรู้ในการจัดการมูลฝอยในชุมชน หลังวัดแก้วแจ่มฟ้า วันที่ 28 พ.ย.62 เวลา 09.00 น. มอบหมายเจ้าหน้าที่รักษาความสะอาดและบุคลากรฝ่ายรักษาความสะอาดฯ ร่วมเข้าเดินรณรงค์ในสำนักงานเขตบางรัก

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 8.00 (2019-10-24)

8.00

24/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... มอบหมายเจ้าที่จัดทำโครงการและแผนการเข้ารณรงค์เพื่อให้ความรู้ในการจัดการมูลฝอยในชุมชน และเสนอผู้บังคับบัญชาอนุมัติโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:จัดทำแผนปฏิบัติงาน เสนอแผนดำเนินงาน
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:มอบหมายภารกิจ / หน้าที่ความรับผิดชอบ
:5%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 3
:ดำเนินการตามแผนปฏิบัติงาน
:70%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 4
:รายงานผลการดำเนินการ
:15%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50040000-3380

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50040000-3380

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5004-0866

ตัวชี้วัด : การลดและการคัดแยกมูลฝอยที่แหล่งกำเนิด - ร้อยละของปริมาณมูลฝอยที่คัดแยกและนำกลับไปใช้ประโยชน์ที่แหล่งกำเนิดเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2560 (2,419.97 ตันต่อวัน) - ร้อยละปริมาณมูลฝอยอันตรายที่คัดแยกจากแหล่งกำเนิดเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2560 (993 ตันต่อปี)

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 20.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 5.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
5.00

0 / 0
2
0.00

0 / 0
3
0.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **