ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

กิจกรรมศูนย์การเรียนรู้การจัดการมูลฝอยโดยชุมชน : 50040000-3380

สำนักงานเขตบางรัก : (2563)

100.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100.00

นายสุริยา พละศักดิ์ และน.ส.ทิพย์พาภรณ์ คำสุข โทร.6221

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100.0000

หลักการและเหตุผล

เข้าดำเนินการรณรงค์ส่งเสริมให้ชุมชนเพื่อสร้างพฤติกรรมในการคัดแยกมูลฝอยอย่างถูกวิธี มีการคัดแยกตามประเภทอย่างถูกต้อง เพื่อสร้างคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ดีและน่าอยู่แก่ชุมชน

50040600/50040600

วัตถุประสงค์ของโครงการ

- เพื่อลดปริมาณมูลฝอย - เพื่อส่งเสริมให้มีการคัดแยกขยะก่อนทิ้ง

เป้าหมายของโครงการ

เข้าดำเนินการประชาสัมพันธ์ในชุมชนพื้นที่เขตบางรัก

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
มิติที่ ๑.๑ - ปลอดมลพิษ
เป้าหมายที่ ๑.๑.๒ กรุงเทพมหานครมีการลดและควบคุมปริมาณมูลฝอยที่แหล่งกำาเนิดและเพิ่มประสิทธิภาพ การจั%
เป้าประสงค์ที่ ๑.๑.๒.๑ ลดและควบคุมปริมาณมูลฝอยที่แหล่งกำเนิดและเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการขยะมูลฝอยตั้งแต่แหล่งกำเนิดจนถึงการกำจัดอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-09-01)

100.00

1/9/2563 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 95.00 (2020-08-17)

95.00

17/8/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... มอบหมายเจ้าหน้าที่จัดทำแผนการเข้ารณรงค์เพื่อให้ความรู้ในการจัดการมูลฝอยในชุมชน และเข้ารณรงค์เพื่อให้ความรู้ในการจัดการมูลฝอยในชุมชน เดือนสิงหาคม 2563 ทั้งนี้เนื่องจากมีเหตุความจำเป็นและคำนึงถึงความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่จากเชื้อไวรัสโควิด ซึ่งเจ้าหน้าที่ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ ได้เข้าดำเนินการรณรงค์ส่งเสริมการคัดแยกขยะ 4 ประเภท

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 85.00 (2020-07-09)

85.00

- มอบหมายเจ้าหน้าที่จัดทำแผนการเข้ารณรงค์เพื่อให้ความรู้ในการจัดการมูลฝอยในชุมชน และเข้ารณรงค์เพื่อให้ความรู้ในการจัดการมูลฝอยในชุมชน เดือนกรกฎาคม 2563 ทั้งนี้เนื่องจากมีเหตุความจำเป็นและคำนึงถึงความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่จากเชื้อไวรัสโควิด ซึ่งเจ้าหน้าที่ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ ได้เข้าดำเนินการรณรงค์ส่งเสริมการคัดแยกขยะ 4 ประเภท ดังนี้ - วันที่ 16 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.30 เข้ารณรงค์เพื่อให้ความรู้ในการจัดการมูลฝอยในบริเวณท่าน้ำสี่พระยา - วันที่ 17 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.00 เข้ารณรงค์เพื่อให้ความรู้ในการจัดการมูลฝอยในบริเวณชุมชนซอยพิพัฒน์ 2 - วันที่ 17 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.30 เข้ารณรงค์เพื่อให้ความรู้ในการจัดการมูลฝอยในบริเวณชุนชนวัดม่วงแคและมัสยิดฮารูณ, - วันที่ 17 กรกฎาคม 2563 เวลา 10.00 เข้ารณรงค์เพื่อให้ความรู้ในการจัดการมูลฝอยในบริเวณชุนชนตรอกขุนนาวา - วันที่ 17 กรกฎาคม 2563 เวลา 10.30 เข้ารณรงค์เพื่อให้ความรู้ในการจัดการมูลฝอยในบริเวณชุนชนซอยพระนคเรศ - วันที่ 17 กรกฎาคม 2563 เวลา 11.00 เข้ารณรงค์เพื่อให้ความรู้ในการจัดการมูลฝอยในบริเวณชุนชนซอยหลังวัดหัวลำโพง - วันที่ 17 กรกฎาคม 2563 เวลา 10.30 การเข้ารณรงค์เพื่อให้ความรู้ในการจัดการมูลฝอยในชุมชนตรอกขุนนาวา

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2020-06-21)

70.00

21/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... - มอบหมายเจ้าหน้าที่จัดทำแผนการเข้ารณรงค์เพื่อให้ความรู้ในการจัดการมูลฝอยในชุมชน และเข้ารณรงค์เพื่อให้ความรู้ในการจัดการมูลฝอยในชุมชน เดือนมิถุนายน 2563 ทั้งนี้เนื่องจากมีเหตุความจำเป็นและคำนึงถึงความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่จากเชื้อไวรัสโควิด ซึ่งเจ้าหน้าที่ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ ได้เข้าดำเนินการรณรงค์ส่งเสริมการคัดแยกขยะ 4 ประเภท ดังนี้ วันที่ 16 มิถุนายน 2563 เวลา 09.00 น. หัวหน้าฝ่ายรักษาความสะอาดฯ นำวิทยากรฝ่ายรักษาความสะอาดฯ เข้าดำเนินการรณรงค์ส่งเสริมการคัดแยกขยะ 4 ประเภท การคัดแยกขยะตามโครงการแยกก่อนทิ้ง ประชาสัมพันธ์การทิ้งขยะชิ้นใหญ่ ประชาสัมพันธ์การบริการสูบสิ่งปฎิกูลและไขมัน การเพิ่มพื้นที่สีเขียว การทำสิ่งประดิษฐ์สิ่งของเหลือใช้ให้กับประชาชนในพื้นที่เขตบางรัก ตามโครงการอบรมการลดปัญหาขยะในชุมชน ณ บริเวณลานเอนกประสงค์ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเขตบางรัก (กศน. เขตบางรัก) วันที่ 17 มิถุนายน 2563 เวลา 09.00 น. หัวหน้าฝ่ายรักษาความสะอาดฯ นำวิทยากรฝ่ายรักษาความสะอาดฯ เข้าดำเนินการรณรงค์ส่งเสริมการคัดแยกขยะ 4 ประเภท การคัดแยกขยะตามโครงการแยกก่อนทิ้ง การคัดแยกขยะตามโครงการวน ประชาสัมพันธ์การทิ้งขยะชิ้นใหญ่และขยะอันตราย ประชาสัมพันธ์การบริการสูบสิ่งปฎิกูลและไขมัน การเพิ่มพื้นที่สีเขียว การทำน้ำหมักชีวภาพจากเปลือกผลไม้ การทำสิ่งประดิษฐ์สิ่งของเหลือใช้ (การทำหมอนหลอดเพื่อสุขภาพ) ให้กับประชาชนในพื้นที่เขตบางรัก ตามโครงการอบรมการลดปัญหาขยะในชุมชน ณ บริเวณลานเอนกประสงค์ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเขตบางรัก (กศน. เขตบางรัก) วันที่ 18 มิถุนายน 2563 เวลา 09.00 น. หัวหน้าฝ่ายรักษาความสะอาดฯ นำวิทยากรฝ่ายรักษาความสะอาดฯ เข้าดำเนินการรณรงค์ส่งเสริมการคัดแยกขยะ 4 ประเภท การคัดแยกขยะตามโครงการแยกก่อนทิ้ง การคัดแยกขยะตามโครงการวน ประชาสัมพันธ์การทิ้งขยะชิ้นใหญ่และขยะอันตราย ประชาสัมพันธ์การบริการสูบสิ่งปฎิกูลและไขมัน การเพิ่มพื้นที่สีเขียว การทำน้ำหมักชีวภาพจากเปลือกผลไม้ การทำน้ำยาเอนกประสงค์ การทำสิ่งประดิษฐ์สิ่งของเหลือใช้ ให้กับประชาชนในพื้นที่เขตบางรัก ตามโครงการอบรมการลดปัญหาขยะในชุมชน ณ บริเวณลานเอนกประสงค์ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเขตบางรัก (กศน. เขตบางรัก)

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 65.00 (2020-05-29)

65.00

- มอบหมายเจ้าหน้าที่จัดทำแผนการเข้ารณรงค์เพื่อให้ความรู้ในการจัดการมูลฝอยในชุมชน และเข้ารณรงค์เพื่อให้ความรู้ในการจัดการมูลฝอยในชุมชน เดือนพฤษภาคม 2563 ทั้งนี้เนื่องจากมีเหตุความจำเป็นและคำนึงถึงความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่จากเชื้อไวรัสโควิด จึงต้องเลื่อนการเข้าไปรณรงค์ส่งเสริมความรู้การจัดการมูลฝอยในชุมชน ดังนี้ - วันที่ 1 พฤษภาคม 2563 เวลา 09.00 น. เจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนมีส่วนร่วมและให้ความรู้ในการคัดแยกขยะ 4 ประเภท การลดใช้ถุงพลาสติก การลดใช้โฟม การใช้ทรัพยากรอย่างมีคุณค่า และการทิ้งขยะมูลฝอยเป็นเวลา นัดเวลาทิ้ง นัดเวลาเก็บ และแจกคู่มือการคัดแยกขยะและวิธีการคัดแยกขยะ แยกก่อนทิ้ง สำนักงานเขตบางรัก - วันที่ 13 พฤษภาคม 2563 เวลา 09.00 น.- 10.00 น. เจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนมีส่วนร่วมและให้ความรู้ในการคัดแยกขยะ 4 ประเภท การลดใช้ถุงพลาสติก การลดใช้โฟม การใช้ทรัพยากรอย่างมีคุณค่า และการทิ้งขยะมูลฝอยเป็นเวลา นัดเวลาทิ้ง นัดเวลาเก็บ และแจกคู่มือการคัดแยกขยะและวิธีการคัดแยกขยะ "แยกก่อนทิ้ง ทุกอาคารบ้านเรือน แยกสิ่งของเหลือใช้ บรรจุภัณฑ์ใช้ประโยชน์และแยกสำหรับทิ้ง" กับประชาชน อาคาร บ้านเรือน ณ บริเวณชุมชนตลาดสดเพชรพลอย วันที่ 22 พฤษภาคม 2563 เวลา 10.00 น. เจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนมีส่วนร่วมและให้ความรู้ในการคัดแยกขยะ 4 ประเภท การลดใช้ถุงพลาสติก การลดใช้โฟม การใช้ทรัพยากรอย่างมีคุณค่า และการทิ้งขยะมูลฝอยเป็นเวลา นัดเวลาทิ้ง นัดเวลาเก็บ และแจกคู่มือการคัดแยกขยะและวิธีการคัดแยกขยะ "แยกก่อนทิ้ง ทุกอาคารบ้านเรือน แยกสิ่งของเหลือใช้ บรรจุภัณฑ์ใช้ประโยชน์และแยกสำหรับทิ้ง" กับประชาชน อาคาร บ้านเรือน ณ บริเวณชุมชนไวตี - วันที่ 29 พฤษภาคม 2563 เวลา 09.00 น. เจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนมีส่วนร่วมและให้ความรู้ในการคัดแยกขยะ 4 ประเภท การลดใช้ถุงพลาสติก การลดใช้โฟม การใช้ทรัพยากรอย่างมีคุณค่า และการทิ้งขยะมูลฝอยเป็นเวลา นัดเวลาทิ้ง นัดเวลาเก็บ และแจกคู่มือการคัดแยกขยะและวิธีการคัดแยกขยะ แยกก่อนทิ้ง สำนักงานเขตบางรัก - มีประชาชนขอสูตรน้ำหนักชีวภาพและน้ำหมักเพื่อนำไปทำใช้ในครัวเรือน จำนวน 1 ราย

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-04-11)

60.00

11/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... - มอบหมายเจ้าหน้าที่จัดทำแผนการเข้ารณรงค์เพื่อให้ความรู้ในการจัดการมูลฝอยในชุมชน และเข้ารณรงค์เพื่อให้ความรู้ในการจัดการมูลฝอยในชุมชน เดือนเมษายน 2563 ทั้งนี้เนื่องจากมีเหตุความจำเป็นและคำนึงถึงความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่จากเชื้อไวรัสโควิด จึงต้องเลื่อนการเข้าไปรณรงค์ส่งเสริมความรู้การจัดการมูลฝอยในชุมชน ดังนี้ วันที่ 8 เมษายน 2563 เวลา 10.00 น. เดินรณรงค์สงเสริมการคัดแยกมูลฝอยชุมชนตรอกห้านาย เขตบางรัก วันที่ 16 เมษายน 2563 เวลา 09.00 น. เดินรณรงค์สงเสริมการคัดแยกมูลฝอยคลองหัวลำโพงเก่า เขตบางรัก วันที่ 16 เมษายน 2563 เวลา 09.30 น. เข้ารงค์สงเสริมการคัดแยกมูลฝอยชุมชนจอมสมบูรณ์ เขตบางรัก วันที่ 16 เมษายน 2563 เวลา 10.00 น. เข้ารงค์สงเสริมการคัดแยกมูลฝอยอาคารศุภาลัย คอนโดมิเนียม เขตบางรัก วันที่ 16 เมษายน 2563 เวลา 10.00 น. เข้ารงค์สงเสริมการคัดแยกมูลฝอยร้านแกแฟมวลชล เขตบางรัก - มีประชาชนขอสูตรน้ำหนักชีวภาพและน้ำหมักเพื่อนำไปทำใช้ในครัวเรือน จำนวน 2 ราย - มอบหมายเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนมีส่วนร่วมและให้ความรู้ในการคัดแยกขยะ 4 ประเภท การลดใช้ถุงพลาสติก การลดใช้โฟม การใช้ทรัพยากรอย่างมีคุณค่า และการทิ้งขยะมูลฝอยเป็นเวลา นัดเวลาทิ้ง นัดเวลาเก็บ และแจกคู่มือการคัดแยกขยะและวิธีการคัดแยกขยะ "แยกก่อนทิ้ง ทุกอาคารบ้านเรือน แยกสิ่งของเหลือใช้ บรรจุภัณฑ์ใช้ประโยชน์และแยกสำหรับทิ้ง" กับประชาชน อาคาร บ้านเรือน บริเวณถนนสี่พระยา และถนนนเรศ เขตบางรัก

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2020-03-27)

50.00

27/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... มอบหมายเจ้าที่จัดทำแผนการเข้ารณรงค์เพื่อให้ความรู้ในการจัดการมูลฝอยในชุมชน และเข้ารณรงค์เพื่อให้ความรู้ในการจัดการมูลฝอยในชุมชน เดือนมีนาคม 2563 ทั้งนี้เนื่องจากมีเหตุความจำเป็นและคำนึงถึงความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่จากเชื้อไวรัสโควิด จึงต้องเลื่อนการเข้าไปรณรงค์ส่งเสริมความรู้การจัดการมูลฝอยในชุมชน สามารถประสานดำเนินการรณรงค์ส่งเสริมได้ ดังนี้ วันที่ 18 มีนาคม 2563 เวลา 10.00 น. เดินรณรงค์สงเสริมการคัดแยกมูลฝอยชุมชนหลังวัดแก้วแจ่มฟ้า วันที่ 31 มีนาคม 2563 เวลา 10.00 น. เดินรณรงค์สงเสริมการคัดแยกมูลฝอยชุมชนสันติภาพ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2020-02-08)

40.00

8/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...มอบหมายเจ้าที่จัดทำแผนการเข้ารณรงค์เพื่อให้ความรู้ในการจัดการมูลฝอยในชุมชน และเข้ารณรงค์เพื่อให้ความรู้ในการจัดการมูลฝอยในชุมชน วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 10.00 น. เจ้าหน้าที่ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ และบุคลากรฝ่ายรักษาความสะอาดฯ เข้ารณรงค์ส่งเสริมความรู้การจัดการมูลฝอย ณ ชุมชนศรีเวียง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2020-01-13)

30.00

13/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... - มอบหมายเจ้าที่จัดทำแผนการเข้ารณรงค์เพื่อให้ความรู้ในการจัดการมูลฝอยในชุมชน -27 มกราคม 2563 เจ้าหน้าที่ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ และบุคลากรฝ่ายรักษาความสะอาดฯ เข้ารณรงค์ส่งเสริมความรู้การจัดการมูลฝอยในโรงเรียนพื้นที่เขตบางรัก ดำเนินการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 24.00 (2019-12-09)

24.00

9/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...มอบหมายเจ้าหน้าที่รักษาความสะอาดจัดทำแผนการเข้าส่งเสริมเพื่อให้ความรู้ในการจัดการมูลฝอยในชุมชน ของสำนักงานเขตบางรัก เดือนธันวาคม 2562 ดังนี้ วันที่ 4 ธันวาคม 2562 เวลา 09.00 น. เจ้าหน้าที่ฝ่ายรักษาความสะอาดและบุคลากรฝ่ายรักษาความสะอาดฯ เข้ารณรงค์ส่งเสริมความรู้การจัดการมูลฝอยที่ชุมชนเพชรพลอย วันที่ 4 ธันวาคม 2562 เวลา 10.00 น. เจ้าหน้าที่ฝ่ายรักษาความสะอาดและบุคลากรฝ่ายรักษาความสะอาดฯ เข้ารณรงค์ส่งเสริมความรู้การจัดการมูลฝอย ณ สำนักงานเขตบางรัก วันที่ 25 ธันวาคม 2562 เวลา 09.00 น. เจ้าหน้าที่ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ และบุคลากรฝ่ายรักษาความสะอาดฯ เข้ารณรงค์ส่งเสริมความรู้การจัดการมูลฝอย ณ ชุมชนซอยสันติภาพ วันที่ 26 ธันวาคม 2562 เวลา 09.00 น. เจ้าหน้าที่ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ และบุคลากรฝ่ายรักษาความสะอาดฯ เข้ารณรงค์ส่งเสริมความรู้การจัดการมูลฝอย ณ วัดมหาพฤฒารามวรวิหาร

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 16.00 (2019-11-22)

16.00

22/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... วันที่ 27 พ.ย.62 เวลา 09.00 น. มอบหมายเจ้าหน้าที่รักษาความสะอาดและบุคลากรฝ่ายรักษาความสะอาดฯ ร่วมเข้าส่งเสริมเพื่อให้ความรู้ในการจัดการมูลฝอยในชุมชน หลังวัดแก้วแจ่มฟ้า วันที่ 28 พ.ย.62 เวลา 09.00 น. มอบหมายเจ้าหน้าที่รักษาความสะอาดและบุคลากรฝ่ายรักษาความสะอาดฯ ร่วมเข้าเดินรณรงค์ในสำนักงานเขตบางรัก

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 8.00 (2019-10-24)

8.00

24/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...มอบหมายเจ้าที่จัดทำโครงการและแผนการเข้ารณรงค์เพื่อให้ความรู้ในการจัดการมูลฝอยในชุมชน และเสนอผู้บังคับบัญชาอนุมัติโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:จัดทำแผนปฏิบัติงาน เสนอแผนดำเนินงาน
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:มอบหมายภารกิจ / หน้าที่ความรับผิดชอบ
:5%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 3
:ดำเนินการตามแผนปฏิบัติงาน
:70%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 4
:รายงานผลการดำเนินการ
:15%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50040000-3380

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50040000-3380

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5004-0866

ตัวชี้วัด : การลดและการคัดแยกมูลฝอยที่แหล่งกำเนิด - ร้อยละของปริมาณมูลฝอยที่คัดแยกและนำกลับไปใช้ประโยชน์ที่แหล่งกำเนิดเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2560 (2,419.97 ตันต่อวัน) - ร้อยละปริมาณมูลฝอยอันตรายที่คัดแยกจากแหล่งกำเนิดเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2560 (993 ตันต่อปี)

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 20.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 24.2300

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
5.00

100 / 100
2
10.00

100 / 100
3
15.00

100 / 100
4
24.23

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **