ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

กิจกรรมจัดเก็บมูลฝอยอันตราย : 50040000-3381

สำนักงานเขตบางรัก : (2563)

85.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 85.00

น.ส.ทิพย์พาภรณ์ คำสุข โทร.6220

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 4 100.0000

หลักการและเหตุผล

การลดปริมาณขยะมูลฝอยและนำของเสียกลับไปใช้ประโยชน์โดยมุ่งส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในการลดปริมาณขยะมูลฝอยและผลักดันให้มีการนำหลักการ 3R ไปสู่การปฏิบัติ

50040600/50040600

วัตถุประสงค์ของโครงการ

- เพื่อรณรงค์ให้ประชาชนคัดแยกขยะอันตรายออกจากขยะครัวเรือนก่อนทิ้ง - เพื่อสามารถดำเนินการกำจัดขยะอันตรายได้อย่างถูกวิธี

เป้าหมายของโครงการ

สถานประกอบการ อาคารสำนักงาน ชุมชน ประชาชน สามารถจัดการกับขยะอันตรายได้เป็นระบบและถูกวิธี

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
มิติที่ ๑.๑ - ปลอดมลพิษ
เป้าหมายที่ ๑.๑.๒ กรุงเทพมหานครมีการลดและควบคุมปริมาณมูลฝอยที่แหล่งกำาเนิดและเพิ่มประสิทธิภาพ การจั%
เป้าประสงค์ที่ ๑.๑.๒.๑ ลดและควบคุมปริมาณมูลฝอยที่แหล่งกำเนิดและเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการขยะมูลฝอยตั้งแต่แหล่งกำเนิดจนถึงการกำจัดอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 85.00 (2020-07-09)

85.00

- มอบเจ้าหน้าที่เข้าประชาสัมพันธ์และเข้าจัดเก็บมูลฝอยอันตรายตามที่โทรประสานหรือติดต่อให้จัดเก็บมูลฝอยอันตราย ได้แก่ หลอดไฟ ถ่านไฟฉาย ภาชนะบรรจุสารเคมี ซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้า อื่นๆ พร้อมรวบรวมปริมาณการจัดเก็บเป็นสถิติรายงานผลเมื่อสิ้นเดือนกรกฎาคม 2563 - เจ้าหน้าที่รักษาความสะอาดฯ เข้าประชาสัมพันธ์และเข้าจัดเก็บมูลฝอยอันตรายในชุมชน โรงเรียน และสถานประกอบการในพื้นที่เขตบางรัก ดังนี้ - วันที่ 4 กรกฎาคม 2563 จัดเก็บมูลฝอยอันตรายที่ชุมชนหลังวัดแก้วแจ่มฟ้า เขตบางรัก หมายเลขทะเบียน 95-7044 โดยสามารถดำเนินการจัดเก็บได้ รวม 90 กก. - วันที่ 11 กรกฎาคม 2563 จัดเก็บมูลฝอยอันตรายที่ชุมชนซอยสันติภาพ เขตบางรัก หมายเลขทะเบียน 95-7044 โดยสามารถดำเนินการจัดเก็บได้ รวม 80 กก. - วันที่ 13 กรกฎาคม 2563 จัดเก็บมูลฝอยอันตรายที่อาคารธนิยะ, โรงแรมโซฟิเทล, สาธรฮอนด้า คาร์ เขตบางรัก หมายเลขทะเบียน 95-7044 โดยสามารถดำเนินการจัดเก็บได้ รวม 400 กก. - วันที่ 14 กรกฎาคม 2563 จัดเก็บมูลฝอยอันตรายที่อาคารประภาวิทย์, โรงแรมคราวน์ พลาซ่า เขตบางรัก หมายเลขทะเบียน 95-7044 โดยสามารถดำเนินการจัดเก็บได้ รวม 350 กก. - วันที่ 15 กรกฎาคม 2563 จัดเก็บมูลฝอยอันตรายที่อาคารวอลล์สตรีท ทาวเวอร์, อาคารจิวเวลลี่ สุรวงศ์ เขตบางรัก หมายเลขทะเบียน 95-7044 โดยสามารถดำเนินการจัดเก็บได้ รวม 200 กก. - วันที่ 18 กรกฎาคม 2563 จัดเก็บมูลฝอยอันตรายที่ห้างเซ็นทรัลสีลม คอมเพล็กซ์, ชุมชนไวตี เขตบางรัก หมายเลขทะเบียน 95-7044 โดยสามารถดำเนินการจัดเก็บได้ รวม 300 กก. - วันที่ 21 กรกฎาคม 2563 จัดเก็บมูลฝอยอันตรายที่โรงเรียนเซนโยเซฟ คอนแวนต์ เขตบางรัก หมายเลขทะเบียน 95-7044 โดยสามารถดำเนินการจัดเก็บได้ รวม 100 กก. - วันที่ 25 กรกฎาคม 2563 จัดเก็บมูลฝอยอันตรายทีชุมชนตรอกขุนนาวา เขตบางรัก หมายเลขทะเบียน 95-7044 โดยสามารถดำเนินการจัดเก็บได้ รวม 70 กก. - วันที่ 30 กรกฎาคม 2563 จัดเก็บมูลฝอยอันตรายที่อาคารจิวเวอลี่ เขตบางรัก หมายเลขทะเบียน 95-7044 โดยสามารถดำเนินการจัดเก็บได้ รวม 200 กก. และลงข้อมูลการดำเนินการเพื่อรายงานผลผ่านระบบกูลเกิลไดท์ประจำเดือนกรกฎาคม 2563 และรายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบเป็นที่เรียบร้อย

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2020-06-21)

70.00

21/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... - มอบเจ้าหน้าที่เข้าประชาสัมพันธ์และเข้าจัดเก็บมูลฝอยอันตรายตามที่โทรประสานหรือติดต่อให้จัดเก็บมูลฝอยอันตราย ได้แก่ หลอดไฟ ถ่านไฟฉาย ภาชนะบรรจุสารเคมี ซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้า อื่นๆ พร้อมรวบรวมปริมาณการจัดเก็บเป็นสถิติรายงานผลเมื่อสิ้นเดือนมิถุนายน 2563 - เจ้าหน้าที่รักษาความสะอาดฯ เข้าประชาสัมพันธ์และเข้าจัดเก็บมูลฝอยอันตรายในชุมชน โรงเรียน และสถานประกอบการในพื้นที่เขตบางรัก ดังนี้ วันที่ 20 มิถุนายน 2563 จัดเก็บมูลฝอยอันตรายที่ชุมชนซอยพระนคเรศ เขตบางรัก หมายเลขทะเบียน 95-7044 โดยสามารถดำเนินการจัดเก็บได้ รวม 910 กก. และลงข้อมูลการดำเนินการเพื่อรายงานผลผ่านระบบกูลเกิลไดท์ประจำเดือนมิถุนายน 2563 และรายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบเป็นที่เรียบร้อย

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 65.00 (2020-05-29)

65.00

29/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... - มอบเจ้าหน้าที่เข้าประชาสัมพันธ์และเข้าจัดเก็บมูลฝอยอันตรายตามที่โทรประสานหรือติดต่อให้จัดเก็บมูลฝอยอันตราย ได้แก่ หลอดไฟ ถ่านไฟฉาย ภาชนะบรรจุสารเคมี ซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้า อื่นๆ พร้อมรวบรวมปริมาณการจัดเก็บเป็นสถิติรายงานผลเมื่อสิ้นเดือนพฤษภาคม 2563 - เจ้าหน้าที่รักษาความสะอาดฯ เข้าประชาสัมพันธ์และเข้าจัดเก็บมูลฝอยอันตรายในชุมชน โรงเรียน และสถานประกอบการในพื้นที่เขตบางรัก ดังนี้ วันที่ 2 พฤษภาคม 2563 จัดเก็บมูลฝอยอันตรายที่ชุมชนวัดม่วงแคและมัสยิดฮารูณ เขตบางรัก หมายเลขทะเบียน 95-7044 น้ำหนักมูลฝอยที่จัดเก็บได้ 40 กก. วันที่ 9 พฤษภาคม 2563 จัดเก็บมูลฝอยอันตรายที่ชุมชนหลังวัดหัวลำโพง เขตบางรัก หมายเลขทะเบียน 95-7044 น้ำหนักมูลฝอยที่จัดเก็บได้ 50 กก. วันที่ 13 พฤษภาคม 2563 จัดเก็บมูลฝอยอันตรายที่อาคาร The Address Sathorn ซอยสาทร 12 เขตบางรัก หมายเลขทะเบียน 95-7044 น้ำหนักมูลฝอยที่จัดเก็บได้ 180 กก. วันที่ 15 พฤษภาคม 2563 จัดเก็บมูลฝอยอันตรายที่อาคาร CP Tower Silom 1 เขตบางรัก หมายเลขทะเบียน 95-7044 น้ำหนักมูลฝอยที่จัดเก็บได้ 160 กก. วันที่ 16 พฤษภาคม 2563 จัดเก็บมูลฝอยอันตรายที่ชุมชนเพชรพลอย เขตบางรัก หมายเลขทะเบียน 95-7044 น้ำหนักมูลฝอยที่จัดเก็บได้ 20 กก. วันที่ 23 พฤษภาคม 2563 จัดเก็บมูลฝอยอันตรายที่ชุมชนไวตี เขตบางรัก หมายเลขทะเบียน 95-7044 น้ำหนักมูลฝอยที่จัดเก็บได้ 90 กก. วันที่ 25 พฤษภาคม 2563 จัดเก็บมูลฝอยอันตรายที่อาคารอาคเนย์ ประกันภัย สีลม เขตบางรัก หมายเลขทะเบียน 95-7044 น้ำหนักมูลฝอยที่จัดเก็บได้ 180 กก. วันที่ 29 พฤษภาคม 2563 จัดเก็บมูลฝอยอันตรายที่ชุมชนสองพระ เขตบางรัก หมายเลขทะเบียน 95-7044 น้ำหนักมูลฝอยที่จัดเก็บได้ 40 กก. โดยสามารถดำเนินการจัดเก็บได้ รวม 760 กก. และลงข้อมูลการดำเนินการเพื่อรายงานผลผ่านระบบกูลเกิลไดท์ประจำเดือนพฤษภาคม 2563 เป็นที่เรียบร้อย และอยูระหว่างรวบรวมรายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 55.00 (2020-04-12)

55.00

12/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... - มอบเจ้าหน้าที่เข้าประชาสัมพันธ์และเข้าจัดเก็บมูลฝอยอันตรายตามที่โทรประสานหรือติดต่อให้จัดเก็บมูลฝอยอันตราย ได้แก่ หลอดไฟ ถ่านไฟฉาย ภาชนะบรรจุสารเคมี ซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้า อื่นๆ พร้อมรวบรวมปริมาณการจัดเก็บเป็นสถิติรายงานผลเมื่อสิ้นเดือนเมษายน 2563 - เจ้าหน้าที่รักษาความสะอาดฯ เข้าประชาสัมพันธ์และเข้าจัดเก็บมูลฝอยอันตรายในชุมชน โรงเรียน และสถานประกอบการในพื้นที่เขตบางรัก ดังนี้ วันที่ 3 เมษายน 2563 จัดเก็บมูลฝอยอันตรายที่ศูนย์บริการสาธารณสุข 23 สี่พระยา เขตบางรัก หมายเลขทะเบียน 95-7044 น้ำหนักมูลฝอยที่จัดเก็บได้ 100 กก. วันที่ 3 เมษายน 2563 จัดเก็บมูลฝอยอันตรายที่ชุมชนจอมสมบูรณ์ เขตบางรัก หมายเลขทะเบียน 95-7044 น้ำหนักมูลฝอยที่จัดเก็บได้ 20 กก. วันที่ 5 เมษายน 2563 จัดเก็บมูลฝอยอันตรายที่ชุมชนสันติภาพ เขตบางรัก หมายเลขทะเบียน 95-7044 น้ำหนักมูลฝอยที่จัดเก็บได้ 30 กก. วันที่ 11 เมษายน 2563 จัดเก็บมูลฝอยอันตรายที่ชุมชนห้านาย เขตบางรัก หมายเลขทะเบียน 95-7044 น้ำหนักมูลฝอยที่จัดเก็บได้ 40 กก. วันที่ 17 เมษายน 2563 จัดเก็บมูลฝอยอันตรายที่คริสตจักรสะพานเหลือง เขตบางรัก หมายเลขทะเบียน 95-7044 น้ำหนักมูลฝอยที่จัดเก็บได้ 100 กก. วันที่ 17 เมษายน 2563 จัดเก็บมูลฝอยอันตรายที่อาคารยูไนเต็ด เซ็นตอร์ เขตบางรัก หมายเลขทะเบียน 95-7044 น้ำหนักมูลฝอยที่จัดเก็บได้ 110 กก. วันที่ 19 เมษายน 2563 จัดเก็บมูลฝอยอันตรายที่ชุมชนซอยพิพัฒน์ 2 เขตบางรัก หมายเลขทะเบียน 95-7044 น้ำหนักมูลฝอยที่จัดเก็บได้ 30 กก. วันที่ 25 เมษายน 2563 จัดเก็บมูลฝอยอันตรายที่ขุนนาวา เขตบางรัก หมายเลขทะเบียน 95-7044 น้ำหนักมูลฝอยที่จัดเก็บได้ 50 กก. โดยสามารถดำเนินการจัดเก็บได้ จำนวน 480 กก. และลงข้อมูลการดำเนินการเพื่อรายงานผลผ่านระบบกูลเกิลไดท์ประจำเดือนเมษายน 2563 และรายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบ และลงข้อมูลในระบบกูลเกิลไดท์ประจำเดือนเมษายน 2563 เป็นที่เรียบร้อย

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2020-03-27)

50.00

27/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... - มอบเจ้าหน้าที่เข้าประชาสัมพันธ์และเข้าจัดเก็บมูลฝอยอันตรายตามที่โทรประสานหรือติดต่อให้จัดเก็บมูลฝอยอันตราย ได้แก่ หลอดไฟ ถ่านไฟฉาย ภาชนะบรรจุสารเคมี ซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้า อื่นๆ พร้อมรวบรวมปริมาณการจัดเก็บเป็นสถิติรายงานผลเมื่อสิ้นเดือนมีนาคม 2563 - เจ้าหน้าที่รักษาความสะอาดฯ เข้าประชาสัมพันธ์และเข้าจัดเก็บมูลฝอยอันตรายในชุมชน โรงเรียน และสถานประกอบการในพื้นที่เขตบางรัก ดังนี้ วันที่ 7 มีนาคม 2563 จัดเก็บมูลฝอยอันตรายที่ชุมชนแฟลต สน.บางรัก หมายเลขทะเบียน 95-7044 น้ำหนักมูลฝอยที่จัดเก็บได้ 80 กก. วันที่ 10 มีนาคม 2563 จัดเก็บมูลฝอยอันตรายที่อาคารยูไนเต็ด เซ็นเตอร์ และโรงแรมแชงกรี-ล่า หมายเลขทะเบียน 95-7044 น้ำหนักมูลฝอยที่จัดเก็บได้ 450 กก. วันที่ 12 มีนาคม 2563 จัดเก็บมูลฝอยอันตรายที่ศูนย์บริการสาธารณสุข 23 สี่พระยา, อาคารเพิลด์ การ์เด้นท์ พิพัฒน์ 2 หมายเลขทะเบียน 95-7044 น้ำหนักมูลฝอยที่จัดเก็บได้ 310 กก. วันที่ 13 มีนาคม 2563 จัดเก็บมูลฝอยอันตรายที่อาคารยูไนเต็ด เซ็นเตอร์ หมายเลขทะเบียน 95-7044 น้ำหนักมูลฝอยที่จัดเก็บได้ 100 กก. วันที่ 14 มีนาคม 2563 จัดเก็บมูลฝอยอันตรายที่ชุมชนหลังวัดแก้วแจ่มฟ้า หมายเลขทะเบียน 95-7044 น้ำหนักมูลฝอยที่จัดเก็บได้ 60 กก. วันที่ 20 มีนาคม 2563 จัดเก็บมูลฝอยอันตรายที่โรงแรมโซฟิเทล หมายเลขทะเบียน 95-7044 น้ำหนักมูลฝอยที่จัดเก็บได้ 300 กก. วันที่ 21 มีนาคม 2563 จัดเก็บมูลฝอยอันตรายที่ชุมชนตลาดสดเพชรพลอย หมายเลขทะเบียน 95-7044 น้ำหนักมูลฝอยที่จัดเก็บได้ 70 กก. วันที่ 14 มีนาคม 2563 จัดเก็บมูลฝอยอันตรายที่ชุมชนซอยพระนครเรศ หมายเลขทะเบียน 95-7044 น้ำหนักมูลฝอยที่จัดเก็บได้ 150 กก. โดยสามารถดำเนินการจัดเก็บได้ จำนวน 1,520 กก. และลงข้อมูลการดำเนินการเพื่อรายงานผลผ่านระบบกูลเกิลไดท์ประจำเดือนมีนาคม 2563 และรายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบ และลงข้อมูลในระบบกูลเกิลไดท์ประจำเดือนมีนาคม 2563 เป็นที่เรียบร้อย

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2020-02-08)

40.00

8/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... - มอบเจ้าหน้าที่เข้าประชาสัมพันธ์และเข้าจัดเก็บมูลฝอยอันตรายตามที่โทรประสานหรือติดต่อให้จัดเก็บมูลฝอยอันตราย ได้แก่ หลอดไฟ ถ่านไฟฉาย ภาชนะบรรจุสารเคมี ซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้า อื่นๆ พร้อมรวบรวมปริมาณการจัดเก็บเป็นสถิติรายงานผลเมื่อสิ้นเดือนกุมภาพันธ์ 2563 - เจ้าหน้าที่รักษาความสะอาดฯ เข้าประชาสัมพันธ์และเข้าจัดเก็บมูลฝอยอันตรายในชุมชน โรงเรียน และสถานประกอบการในพื้นที่เขตบางรัก วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563 เก็บมูลฝอยอันตรายชุมชนวัดม่วงแคและมัสยิดฮารูน หมายเลขทะเบียน 95-7044 น้ำหนักมูลฝอยที่จัดเก็บได้ 60 กก. วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563 จัดเก็บมูลฝอยอันตรายอาคารปภาดา คอนโด หมายเลขทะเบียน 95-7044 น้ำหนักมูลฝอยที่จัดเก็บได้ 120 กก. วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563 จัดเก็บมูลฝอยอันตรายที่โรงแรมคราวน์ พลาซ่า หมายเลขทะเบียน 95-7044 น้ำหนักมูลฝอยที่จัดเก็บได้ 400 กก. วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563 จัดเก็บมูลฝอยอันตรายที่ อาคารประภาวิทย์ หมายเลขทะเบียน 95-7044 น้ำหนักมูลฝอยที่จัดเก็บได้ 200 กก. วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2563 จัดเก็บมูลฝอยอันตรายชุมชนซอยพิพัฒน์ 2 หมายเลขทะเบียน 95-7044 น้ำหนักมูลฝอยที่จัดเก็บได้ 50 กก. วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 จัดเก็บมูลฝอยอันตรายขยะที่อาคารจิวเวอร์ลี่ สุรศักดิ์ เขตบางรัก หมายเลขทะเบียน 95-7044 น้ำหนักมูลฝอยที่จัดเก็บได้ 500 กก. วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2563 จัดเก็บมูลฝอยอันตรายชุมชนจอมสมบูรณ์ และชุมชนสองพระ หมายเลขทะเบียน 95-7044 น้ำหนักมูลฝอยที่จัดเก็บได้ 40 กก. วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563 จัดเก็บมูลฝอยอันตรายที่โรงแรมแชงกรี-ล่า, อาคารอาคเนย์ ประกันภัยสีลม, อาคารอับดุลราฮิม หมายเลขทะเบียน 95-7044 น้ำหนักมูลฝอยที่จัดเก็บได้ 900 กก. วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 จัดเก็บมูลฝอยอันตรายที่อาคารชลันทิพย์ เขตบางรัก หมายเลขทะเบียน 95-7044 น้ำหนักมูลฝอยที่จัดเก็บได้ 400 กก. วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 จัดเก็บมูลฝอยอันตรายที่ชุมชนศรีเวียง เขตบางรัก หมายเลขทะเบียน 95-7044 น้ำหนักมูลฝอยที่จัดเก็บได้ 50 กก. วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 จัดเก็บมูลฝอยอันตรายที่สถานีน้ำมันเซลล์ เขตบางรัก หมายเลขทะเบียน 95-7044 น้ำหนักมูลฝอยที่จัดเก็บได้ 150 กก. วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563 จัดเก็บมูลฝอยอันตรายที่อาคารเดอะ รอยัล ศาลาแดง เขตบางรัก หมายเลขทะเบียน 95-7044 น้ำหนักมูลฝอยที่จัดเก็บได้ 120 กก. วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 จัดเก็บมูลฝอยอันตรายที่โรงแรมไอเรสซิเดนท์ เขตบางรัก หมายเลขทะเบียน 95-7044 น้ำหนักมูลฝอยที่จัดเก็บได้ 90 กก. โดยสามารถดำเนินการจัดเก็บได้ จำนวน 3,080 กก. และลงข้อมูลการดำเนินการเพื่อรายงานผลผ่านระบบกูลเกิลไดท์ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563 และรายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบ และลงข้อมูลในระบบกูลเกิลไดท์ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563 เป็นที่เรียบร้อย

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2020-01-13)

30.00

13/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... - มอบเจ้าหน้าที่เข้าประชาสัมพันธ์และเข้าจัดเก็บมูลฝอยอันตรายตามที่โทรประสานหรือติดต่อให้จัดเก็บมูลฝอยอันตราย ได้แก่ หลอดไฟ ถ่านไฟฉาย ภาชนะบรรจุสารเคมี ซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้า อื่นๆ พร้อมรวบรวมปริมาณการจัดเก็บเป็นสถิติรายงานผลเมื่อสิ้นเดือนมกราคม 2563 - เจ้าหน้าที่รักษาความสะอาดฯ เข้าประชาสัมพันธ์และเข้าจัดเก็บมูลฝอยอันตรายในชุมชน โรงเรียน และสถานประกอบการในพื้นที่เขตบางรัก วันที่ 4 มกราคม 2563 เก็บมูลฝอยอันตรายชุมชนหลังวัดหัวลำโพง หมายเลขทะเบียน 95-7044 น้ำหนักมูลฝอยที่จัดเก็บได้ 30 กก. วันที่ 11 มกราคม 2563 จัดเก็บมูลฝอยอันตรายชุมชนตรอกขุนนาวา หมายเลขทะเบียน 95-7044 น้ำหนักมูลฝอยที่จัดเก็บได้ 10 กก. วันที่ 14 มกราคม 2563 จัดเก็บมูลฝอยอันตรายที่อาคารยูไนเต็ด เซ็นเตอร์ หมายเลขทะเบียน 95-7044 น้ำหนักมูลฝอยที่จัดเก็บได้ 100 กก. วันที่ 14 มกราคม 2563 จัดเก็บมูลฝอยอันตรายที่ อาคารวอลล์สตรีท ทาวเวอร์, บางกอกสหประกันภัย, อาคารไทยสมุทรประกันภัย, อาคารธนิยะ, อาคารเศรษฐีวรรณ ทาวเวอร์, อาคารเซ็ฯทรัล สีลม, อาคาร CLT, อาคารสาาทรแสควร์ หมายเลขทะเบียน 95-7044 น้ำหนักมูลฝอยที่จัดเก็บได้ 1,000 กก. วันที่ 17 มกราคม 2563 จัดเก็บมูลฝอยอันตรายโรงแรมแซงกรี-ล่า หมายเลขทะเบียน 95-7044 น้ำหนักมูลฝอยที่จัดเก็บได้ 50 กก. วันที่ 18 มกราคม 2563 จัดเก็บมูลฝอยอันตรายขยะพิษช่วงเทศกาลตรุษจีนทั่วพื้นที่เขตบางรัก หมายเลขทะเบียน 95-7044 น้ำหนักมูลฝอยที่จัดเก็บได้ 20 กก. วันที่ 25 มกราคม 2563 จัดเก็บมูลฝอยอันตรายชุมชนไวตี (รอบ 2) หมายเลขทะเบียน 95-7044 น้ำหนักมูลฝอยที่จัดเก็บได้ 20 กก. วันที่ 28 มกราคม 2563 จัดเก็บมูลฝอยอันตรายบริษัทสาธร ฮอนด้า คาร์หมายเลขทะเบียน 95-7044 น้ำหนักมูลฝอยที่จัดเก็บได้ 100 กก. วันที่ 30 มกราคม 2563 จัดเก็บมูลฝอยอันตรายที่อาคารอาคเนย์ประกันภัยสีลม เขตบางรัก หมายเลขทะเบียน 95-7044 น้ำหนักมูลฝอยที่จัดเก็บได้ 20 กก. โดยสามารถดำเนินการจัดเก็บได้ จำนวน 1,320 กก. และลงข้อมูลการดำเนินการเพื่อรายงานผลผ่านระบบกูลเกิลไดท์ประจำเดือนมกราคม 2563 และรายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบ และลงข้อมูลในระบบกูลเกิลไดท์ประจำเดือนมกราคม 2563 เป็นที่เรียบร้อย

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 24.00 (2019-12-09)

24.00

9/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... - เจ้าหน้าที่รักษาความสะอาดฯ เข้าประชาสัมพันธ์และเข้าจัดเก็บมูลฝอยอันตรายในชุมชน โรงเรียน และสถานประกอบการในพื้นที่เขตบางรัก - มอบเจ้าหน้าที่เข้าประชาสัมพันธ์และเข้าจัดเก็บมูลฝอยอันตรายตามที่โทรประสานหรือติดต่อให้จัดเก็บมูลฝอยอันตราย ได้แก่ หลอดไฟ ถ่านไฟฉาย ภาชนะบรรจุสารเคมี ซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้า อื่นๆ พร้อมรวบรวมปริมาณการจัดเก็บเป็นสถิติรายงานผลเมื่อสิ้นเดือนธันวาคม 2562 - เจ้าหน้าที่เข้าดำเนินการจัดเก็บอันตรายตามเวลานัดเวลาเก็บ และเข้าจัดเก็บเป็นประจำทุกวันอาทิตย์ในชุมชนตามประกาศเดือนธันวาคม 2562 อย่างต่อเนื่อง ดังนี้ วันที่ 1 ธันวาคม 2562 จัดเก็บมูลฝอยอันตรายชุมชนหลังวัดแก้วแจ่มฟ้า หมายเลขทะเบียน 95-7044 น้ำหนักมูลฝอยที่จัดเก็บได้ 100 กก. วันที่ 2 ธันวาคม 2562 จัดเก็บมูลฝอยอันตราย ที่อาคารอับดุลราฮิม หมายเลขทะเบียน 95-7044 น้ำหนักมูลฝอยที่จัดเก็บได้ 450 กก. วันที่ 4 ธันวาคม 2562 จัดเก็บมูลฝอยอันตรายที่ศูนย์กำจัดมูลฝอย กทม.2 (พระราม 7) หมายเลขทะเบียน 95-7044 น้ำหนักมูลฝอยที่จัดเก็บได้ 400 กก. วันที่ 8 ธันวาคม 2562 จัดเก็บมูลฝอยอันตรายชุมชนเพชรพลอย หมายเลขทะเบียน 95-7044 น้ำหนักมูลฝอยที่จัดเก็บได้ 80 กก. วันที่ 12 ธันวาคม 2562 จัดเก็บมูลฝอยอันตราย ที่โรงแรมแซงการีล่า หมายเลขทะเบียน 95-7044 น้ำหนักมูลฝอยที่จัดเก็บได้ 120 กก. วันที่ 15 ธันวาคม 2562 จัดเก็บมูลฝอยอันตรายชุมชนพระนคเรศ หมายเลขทะเบียน 95-7044 น้ำหนักมูลฝอยที่จัดเก็บได้ 70 กก. วันที่ 18 ธันวาคม 2562 จัดเก็บมูลฝอยอันตรายชุมชนที่อาคารชาร์เตอร์ สแควร์ เขตบางรัก หมายเลขทะเบียน 95-7044 น้ำหนักมูลฝอยที่จัดเก็บได้ 300 กก. วันที่ 19 ธันวาคม 2562 จัดเก็บมูลฝอยอันตรายที่อาคารอาคเนย์ประกันภัยสีลม เขตบางรัก หมายเลขทะเบียน 95-7044 น้ำหนักมูลฝอยที่จัดเก็บได้ 400 กก. วันที่ 22 ธันวาคม 2562 จัดเก็บมูลฝอยอันตรายชุมชนแฟลต สน.บางรัก หมายเลขทะเบียน 95-7044 น้ำหนักมูลฝอยที่จัดเก็บได้ 90 กก. วันที่ 26 ธันวาคม 2562 จัดเก็บมูลฝอยอันตรายที่อาคาร ดิเอ็กคลูซีฟ สุรวงศ์ จำนวน 300 ก.ก.และที่โรงแรมแซงกรีล่า จำนวน 150 กก. หมายเลขทะเบียน 95-7044 น้ำหนักมูลฝอยที่จัดเก็บได้ 450 กก. วันที่ 29 ธันวาคม 2562 จัดเก็บมูลฝอยอันตรายชุมชนสันติภาพ หมายเลขทะเบียน 95-7044 น้ำหนักมูลฝอยที่จัดเก็บได้ 100 กก. โดยสามารถดำเนินการจัดเก็บได้ จำนวน 2,460 กก. และลงข้อมูลการดำเนินการเพื่อรายงานผลผ่านระบบกูลเกิลไดท์ประจำเดือนธันวาคม 2562 และรายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบ และลงข้อมูลในระบบกูลเกิลไดท์ประจำเดือนธันวาคม 2562 เป็นที่เรียบร้อย

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 16.00 (2019-11-23)

16.00

23/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... - เจ้าหน้าที่รักษาความสะอาดฯ เข้าประชาสัมพันธ์และเข้าจัดเก็บมูลฝอยอันตรายในชุมชน โรงเรียน และสถานประกอบการในพื้นที่เขตบางรัก - มอบเจ้าหน้าที่เข้าประชาสัมพันธ์และเข้าจัดเก็บมูลฝอยอันตรายตามที่โทรประสานหรือติดต่อให้จัดเก็บมูลฝอยอันตราย ได้แก่ หลอดไฟ ถ่านไฟฉาย ภาชนะบรรจุสารเคมี ซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้า อื่นๆ พร้อมรวบรวมปริมาณการจัดเก็บเป็นสถิติรายงานผลเมื่อสิ้นเดือนพฤศจิกายน 2562 จำนวน 10,490 กก. (10.49 ตัน) - เจ้าหน้าที่เข้าดำเนินการจัดเก็บมูลฝอยอันตรายตามเวลานัดเวลาเก็บโดยเข้าจัดเก็บเป็นประจำทุกวันอาทิตย์ในชุมชนตามประกาศเดือนพฤศจิกายน 2562 อย่างต่อเนื่อง ดังนี้ วันที่ 3 พฤศจิกายน 2562 จัดเก็บมูลฝอยอันตรายชุมชนซอยพิพัฒน์ 2 หมายเลขทะเบียน 95-7044 น้ำหนักมูลฝอยที่จัดเก็บได้ 1,530 กก. (1.53 ตัน) วันที่ 11 พฤศจิกายน 2562 จัดเก็บมูลฝอยอันตรายบริเวณลานจอดรถปฏิบัติงานฝ่ายรักษาความสะอาดฯ หมายเลขทะเบียน 95-7044 น้ำหนักมูลฝอยที่จัดเก็บได้ 1,320 กก. (1.32 ตัน) วันที่ 12 พฤศจิกายน 2562 จัดเก็บมูลฝอยอันตรายชุมชนวัดหัวลำโพง หมายเลขทะเบียน 95-7044 น้ำหนักมูลฝอยที่จัดเก็บได้ 2,410 กก. (2.41 ตัน) วันที่ 13 พฤศจิกายน 2562 จัดเก็บขยะอันตรายชุมชนวัดหัวลำโพง หมายเลขทะเบียน 95-7044 น้ำหนักมูลฝอยที่จัดเก็บได้ 2,170 กก. (2.41 ตัน) วันที่ 14 พฤศจิกายน 2562 จัดเก็บขยะอันตรายชุมชนวัดหัวลำโพง หมายเลขทะเบียน 95-7044 น้ำหนักมูลฝอยที่จัดเก็บได้ 1,610 กก. (1.61 ตัน) วันที่ 18 พฤศจิกายน 2562 จัดเก็บขยะอันตรายชุมชนวัดหัวลำโพง หมายเลขทะเบียน 95-7044 น้ำหนักมูลฝอยที่จัดเก็บได้ 1,450 กก. (1.45 ตัน) วันที่ 23 พฤศจิกายน 2562 จัดเก็บขยะชิ้นใหญ่ชุมชนจอมสมบูรณ์ และชุมชนสองพระ หมายเลขทะเบียน 95-7044 น้ำหนักมูลฝอยที่จัดเก็บได้ - กก. - อยู่ระหว่างรวบรวมนำส่งผลการจัดเก็บ (ปรับเปลี่ยนการเข้าจัดเก็บจากอาทิตย์ที่ 24 พ.ย.62 เนื่องจากเจ้าหน้าที่เขตไปปฏิบัติหน้าที่ดูแลความสะอาดงานกาชาด ณ สวนลุมพินี ทั้งวัน) - อยูระหว่างรวบรวมผลการจัดเก็บข้อมูลมูลฝอยอันตรายประจำเดือน พฤศจิกายน 2562 เพื่อลงข้อมูลในระบบกูลเกิลไดท์ประจำเดือนพฤศจิกายน 2562 และรายงานให้ผู้บังคับบัญชา

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 8.00 (2019-10-24)

8.00

24/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... มอบเจ้าหน้าที่เข้าประชาสัมพันธ์และเข้าจัดเก็บมูลฝอยอันตรายตามที่ร้องขอ ได้แก่ หลอดไฟ ถ่านไฟฉาย ภาชนะบรรจุสารเคมี ซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้า อื่นๆ ประจำเดือนตุลาคม 2562 อยู่ระหว่างดำเนินการประสาน เข้าจัดเก็บ และรวบรวมรายงานเมื่อสิ้นเดือนตุลาคม 2562

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:จัดทำแผนปฏิบัติงาน เสนอแผนดำเนินงาน
:15%
เริ่มต้น :2019-11-01
สิ้นสุด :2019-11-01
ขั้นตอน 2
:มอบหมายภารกิจ / หน้าที่ความรับผิดชอบ
:5%
เริ่มต้น :2019-10-14
สิ้นสุด :2019-10-14
ขั้นตอน 3
:ดำเนินการตามแผนปฏิบัติงาน
:70%
เริ่มต้น :2019-10-21
สิ้นสุด :2019-10-21
ขั้นตอน 4
:รายงานผลการดำเนินการ
:15%
เริ่มต้น :2019-10-31
สิ้นสุด :2019-10-31

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50040000-3381

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50040000-3381

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5004-0866

ตัวชี้วัด : การลดและการคัดแยกมูลฝอยที่แหล่งกำเนิด - ร้อยละของปริมาณมูลฝอยที่คัดแยกและนำกลับไปใช้ประโยชน์ที่แหล่งกำเนิดเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2560 (2,419.97 ตันต่อวัน) - ร้อยละปริมาณมูลฝอยอันตรายที่คัดแยกจากแหล่งกำเนิดเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2560 (993 ตันต่อปี)

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 20.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 15.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
5.00

100 / 100
2
10.00

100 / 100
3
15.00

100 / 100
4
0.00

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **