ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

กิจกรรมการสำรวจวัสดุรีไซเคิลของร้านรับซื้อของเก่า : 50040000-3383

สำนักงานเขตบางรัก : (2563)

100

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100

น.ส.ทิพย์พาภรณ์ คำสุข โทร.6221

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 2 100

หลักการและเหตุผล

ให้มีการคัดแยกวัสดุรีไซเคิลที่ถูกคัดแยกสามารถนำกลับไปใช้ประโยชน์

50040600/50040600

วัตถุประสงค์ของโครงการ

สามารถทราบว่าวัสดุรีไซเคิลที่ถูกคัดแยกสามารถนำกลับไปใช้ประโยชน์ และมีมูลค่าเพิ่ม

เป้าหมายของโครงการ

ร้านรับซื้อของเก่าในพื้นที่เขตบางรัก

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
๑.๑ - ปลอดมลพิษ
๑.๑.๒ กรุงเทพมหานครมีการลดและควบคุมปริมาณมูลฝอยที่แหล่งกำาเนิดและเพิ่มประสิทธิภาพ การจั%
๑.๑.๒.๑ ลดและควบคุมปริมาณมูลฝอยที่แหล่งกำเนิดและเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการขยะมูลฝอยตั้งแต่แหล่งกำเนิดจนถึงการกำจัดอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-09-01)

100.00

1/9/2563 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 95.00 (2020-08-17)

95.00

17/8/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... มอบหมายเจ้าหน้าที่เข้าดำเนินการสำรวจวัสดุรีไซเคิลของร้านรับซื้อของเก่าในพื้นที่เขตบางรัก จำนวนทั้งหมด 31 ร้านค้า และรวบรวมข้อมูลเพื่อจัดทำรายงานส่งให้สำนักสิ่งแวดล้อมภายในกำหนด 3 เดือนต่อครั้งไตรมาส 4 โดยสำนักงานเขตได้สำรวจร้านค้าของเก่า จาก พขบ.ทุกคัน (โดยประมาณ) อยู่ระหว่างรวบรวมปริมาณการจัดเก็บได้ประจำเดือนสิงหาคม 2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 85.00 (2020-07-09)

85.00

มอบหมายเจ้าหน้าที่เข้าดำเนินการสำรวจวัสดุรีไซเคิลของร้านรับซื้อของเก่าในพื้นที่เขตบางรัก จำนวนทั้งหมด 31 ร้านค้า และรวบรวมข้อมูลเพื่อจัดทำรายงานส่งให้สำนักสิ่งแวดล้อมภายในกำหนด 3 เดือนต่อครั้งไตรมาส 4 โดยสำนักงานเขตได้สำรวจร้านค้าของเก่า จาก พขบ.ทุกคัน (โดยประมาณ) อยู่ระหว่างรวบรวมปริมาณการจัดเก็บได้ประจำเดือนกรกฎาคม 2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2020-06-21)

70.00

21/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... มอบหมายเจ้าหน้าที่เข้าดำเนินการสำรวจวัสดุรีไซเคิลของร้านรับซื้อของเก่าในพื้นที่เขตบางรัก จำนวนทั้งหมด 31 ร้านค้า และรวบรวมข้อมูลเพื่อจัดทำรายงานส่งให้สำนักสิ่งแวดล้อมภายในกำหนด 3 เดือนต่อครั้งไตรมาส 4 โดยสำนักงานเขตได้สำรวจร้านค้าของเก่า จาก พขบ.ทุกคัน (โดยประมาณ) ดำเนินการรวบรวมการจัดเก็บประจำเดือนมิถุนายน 2563 ได้ จำนวน 84.78 ตัน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 65.00 (2020-05-29)

65.00

29/05/2563 : มอบหมายเจ้าหน้าที่เข้าดำเนินการสำรวจวัสดุรีไซเคิลของร้านรับซื้อของเก่าในพื้นที่เขตบางรัก จำนวนทั้งหมด 31 ร้านค้า และรวบรวมข้อมูลเพื่อจัดทำรายงานส่งให้สำนักสิ่งแวดล้อมภายในกำหนด 3 เดือนต่อครั้งไตรมาส 3 โดยสำนักงานเขตได้สำรวจร้านค้าของเก่า จาก พขบ.ทุกคัน (โดยประมาณ) อยู่ระหว่างรวบรวมปริมาณการจัดเก็บได้ประจำเดือนพฤษภาคม 2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-04-12)

60.00

12/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... มอบหมายเจ้าหน้าที่เข้าดำเนินการสำรวจวัสดุรีไซเคิลของร้านรับซื้อของเก่าในพื้นที่เขตบางรัก จำนวนทั้งหมด 31 ร้านค้า และรวบรวมข้อมูลเพื่อจัดทำรายงานส่งให้สำนักสิ่งแวดล้อมภายในกำหนด 3 เดือนต่อครั้งไตรมาส 3 โดยสำนักงานเขตได้สำรวจร้านค้าของเก่า จาก พขบ.ทุกคัน (โดยประมาณ) ปริมาณการจัดเก็บได้เดือนเมษายน 2563 จำนวน 87.09 ตัน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2020-03-27)

50.00

27/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... มอบหมายเจ้าหน้าที่เข้าดำเนินการสำรวจวัสดุรีไซเคิลของร้านรับซื้อของเก่าในพื้นที่เขตบางรัก จำนวนทั้งหมด 31 ร้านค้า และรวบรวมข้อมูลเพื่อจัดทำรายงานส่งให้สำนักสิ่งแวดล้อมภายในกำหนด 3 เดือนต่อครั้งไตรมาส 2 โดยสำนักงานเขตได้สำรวจร้านค้าของเก่า จาก พขบ.ทุกคัน (โดยประมาณ) ปริมาณการจัดเก็บได้เดือนมีนาคม 2563 จำนวน 76.92 ตัน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2020-02-08)

40.00

8/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... มอบหมายเจ้าหน้าที่เข้าดำเนินการสำรวจวัสดุรีไซเคิลของร้านรับซื้อของเก่าในพื้นที่เขตบางรัก จำนวนทั้งหมด 31 ร้านค้า และรวบรวมข้อมูลเพื่อจัดทำรายงานส่งให้สำนักสิ่งแวดล้อมภายในกำหนด 3 เดือนต่อครั้งไตรมาส 2 โดยสำนักงานเขตได้สำรวจร้านค้าของเก่า จาก พขบ.ทุกคัน (โดยประมาณ) อยู่ระหว่างดำเนินการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2020-01-13)

30.00

13/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...มอบหมายเจ้าหน้าที่เข้าดำเนินการสำรวจวัสดุรีไซเคิลของร้านรับซื้อของเก่าในพื้นที่เขตบางรัก จำนวนทั้งหมด 31 ร้านค้า และรวบรวมข้อมูลเพื่อจัดทำรายงานส่งให้สำนักสิ่งแวดล้อมภายในกำหนด 3 เดือนต่อครั้งไตรมาส 2 โดยสำนักงานเขตได้สำรวจร้านค้าของเก่า จาก พขบ.ทุกคัน (โดยประมาณ) ปริมาณการจัดเก็บได้เดือนมกราคม 2563 จำนวน 6.958 ตัน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 24.00 (2019-12-09)

24.00

9/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...มอบหมายเจ้าหน้าที่เข้าดำเนินการสำรวจวัสดุรีไซเคิลของร้านรับซื้อของเก่าในพื้นที่เขตบางรัก จำนวนทั้งหมด 31 ร้านค้า และรวบรวมข้อมูลเพื่อจัดทำรายงานส่งให้สำนักสิ่งแวดล้อมภายในกำหนด 3 เดือนต่อครั้ง โดยสำนักงานเขตได้สำรวจร้านค้าของเก่า จาก พขบ.ทุกคัน (โดยประมาณ) - ประสานสำนักสิ่งแวดล้อมเพื่อดูแลความเรียบร้อยระบบรายงานในตอนสิ้นเดือนธันวาคม 62 ปริมาณการจัดเก็บได้เดือนธันวาคม 2562 จำนวน 7.167 ตัน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 16.00 (2019-11-22)

16.00

22/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... มอบหมายเจ้าหน้าที่เข้าดำเนินการสำรวจวัสดุรีไซเคิลของร้านรับซื้อของเก่าในพื้นที่เขตบางรัก จำนวนทั้งหมด 31 ร้านค้า และรวบรวมข้อมูลเพื่อจัดทำรายงานส่งให้สำนักสิ่งแวดล้อมภายในกำหนด 3 เดือนต่อครั้ง โดยสำนักงานเขตได้สำรวจร้านค้าของเก่า จาก พขบ.ทุกคัน (โดยประมาณ) ปริมาณการจัดเก็บได้เดือนพฤศจิกายน 2562 จำนวน 8.84 ตัน - ประสานสำนักสิ่งแวดล้อมเพื่อดูแลความเรียบร้อยระบบรายงานในตอนสิ้นเดือนพ.ย. 62

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 8.00 (2019-10-24)

8.00

24/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... มอบหมายเจ้าหน้าที่เข้าดำเนินการสำรวจวัสดุรีไซเคิลของร้านรับซื้อของเก่าในพื้นที่เขตบางรัก จำนวนทั้งหมด 31 ร้านค้า และรวบรวมข้อมูลเพื่อจัดทำรายงานส่งให้สำนักสิ่งแวดล้อมภายในกำหนด 3 เดือนต่อครั้ง โดยสำนักงานเขตได้สำรวจร้านค้าของเก่า จาก พขบ.ทุกคัน (โดยประมาณ) ปริมาณการจัดเก็บได้เดือนตุลาคม 2562 อยู่ระหว่างดำเนินการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:จัดทำแผนปฏิบัติงาน เสนอแผนดำเนินงาน
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:มอบหมายภารกิจ / หน้าที่ความรับผิดชอบ
:5%
เริ่มต้น :2019-10-07 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-07 00:00:00
ขั้นตอน 3
:ดำเนินการตามแผนปฏิบัติงาน
:70%
เริ่มต้น :2019-10-21 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-21 00:00:00
ขั้นตอน 4
:รายงานผลการดำเนินการ
:15%
เริ่มต้น :2019-10-31 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-31 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50040000-3383

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50040000-3383

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5004-0866

ตัวชี้วัด : การลดและการคัดแยกมูลฝอยที่แหล่งกำเนิด - ร้อยละของปริมาณมูลฝอยที่คัดแยกและนำกลับไปใช้ประโยชน์ที่แหล่งกำเนิดเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2560 (2,419.97 ตันต่อวัน) - ร้อยละปริมาณมูลฝอยอันตรายที่คัดแยกจากแหล่งกำเนิดเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2560 (993 ตันต่อปี)

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 20

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 24.23

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
5.00

100 / 100
2
10.00

100 / 100
3
15.00

100 / 100
4
24.23

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **