ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

กิจกรรมการดำเนินการนัดเวลาทิ้ง นัดเวลาเก็บ ขยะชิ้นใหญ่ : 50040000-3384

สำนักงานเขตบางรัก

30.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 30.00

น.ส.ทิพย์พาภรณ์ คำสุข โทร.6221

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 4 : 0.0000

หลักการและเหตุผล

เขตนัดเวลาเก็บขยะชิ้นใหญ่ ขยะอันตราย โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย.. เพื่อเป็นการลดการตกค้างของขยะชิ้นใหญ่ ขยะอันตราย และสิ่งของเหลือใช้ พร้อมทั้งอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนในพื้นที่ ในกรณีที่ต้องการทิ้งวัสดุชิ้นใหญ่ที่ไม่ใช้งานแล้ว สำนักงานเขตจึงได้จัดกิจกรรมนัดเวลาทิ้ง นัดเวลาเก็บขยะชิ้นใหญ่ และขยะอันตราย เพื่อนำไปทิ้งทำลายอย่างถูกต้อง โดยขอเชิญชวนประชาชนนำสิ่งของเหลือใช้หรือวัสดุที่ต้องการทิ้งมาตั้งวางไว้บริเวณหน้าบ้าน จุดนัดหรือจุดพักขยะของชุมชน เพื่อเจ้าหน้าที่จะได้นำไปทำลายทิ้งต่อไป สำหรับผู้ที่มีความประสงค์จะให้จัดเก็บขยะชิ้นใหญ่ในปริมาณมากสามารถติดต่อได้ที่ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ สำนักงานเขตพื้นที่

50040600/50040600

วัตถุประสงค์ของโครงการ

เพื่อลดปริมาณมูลฝอยและนำกลับไปใช้ประโยชน์

เป้าหมายของโครงการ

ให้มีการคักแยกวัสดุชิ้นใหญ่ เพื่อสามารถนำไปรีไซเคิล หรือนำไปประดิษฐ์เป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ให้มีมูลค่าเพิ่มได้

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
มิติที่ ๑.๑ - ปลอดมลพิษ
เป้าหมายที่ ๑.๑.๒ กรุงเทพมหานครมีการลดและควบคุมปริมาณมูลฝอยที่แหล่งกำาเนิดและเพิ่มประสิทธิภาพ การจั%
เป้าประสงค์ที่ ๑.๑.๒.๑ ลดและควบคุมปริมาณมูลฝอยที่แหล่งกำเนิดและเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการขยะมูลฝอยตั้งแต่แหล่งกำเนิดจนถึงการกำจัดอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2020-01-13)

30.00

13/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... - จัดทำประกาศการออกจัดเก็บขยะชิ้นใหญ่ในชุมชนเขตบางรักประจำเดือนมกราคม 2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 24.00 (2019-12-09)

24.00

9/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... - จัดทำประกาศการออกจัดเก็บขยะชิ้นใหญ่ชุมชนในเขตบางรักประจำเดือนธันวาคม 2562 - เจ้าหน้าที่เข้าดำเนินการจัดเก็บขยะชิ้นใหญ่ตามเวลานัดเวลาเก็บโดยเข้าจัดเก็บเป็นประจำทุกวันอาทิตย์ในชุมชนตามประกาศเดือนธันวาคม 2562 อย่างต่อเนื่อง ดังนี้ - วันที่ 1 ธันวาคม 2562 จัดเก็บขยะชิ้นใหญ่ชุมชนหลังวัดแก้วแจ่มฟ้า หมายเลขทะเบียน 95-7044 น้ำหนักมูลฝอยที่จัดเก็บได้ ( 3.5 ตัน) - วันที่ 8 ธันวาคม 2562 จัดเก็บขยะชิ้นใหญ่ชุมชนตลาดเพชรพลอย หมายเลขทะเบียน 95-7044 น้ำหนักมูลฝอยที่จัดเก็บได้ จำนวน 400 ก.ก. (0.40 ตัน) - วันที่ 15 ธันวาคม 2562 จัดเก็บขยะชิ้นใหญ่ชุมชนพระนคเรศ หมายเลขทะเบียน 95-7044 น้ำหนักมูลฝอยที่จัดเก็บได้ จำนวน 350 ก.ก. (0.35 ตัน) - วันที่ 21 ธันวาคม 2562 จัดเก็บขยะชิ้นใหญ่ชุมชนแฟลตครอบครัวสน.บางรัก หมายเลขทะเบียน 95-7044 น้ำหนักมูลฝอยที่จัดเก็บได้จำนวน 400 ก.ก. (0.40 ตัน) - วันที่ 29 ธันวาคม 2562 จัดเก็บขยะชิ้นใหญ่ชุมชนซอยสันติภาพ หมายเลขทะเบียน 95-7044 รวมปริมาณมูลฝอยทั้งหมดอยู่ระหว่างดำเนินการรวบรวมตอนสิ้นเดือนเพื่อรายงานผล ได้จำนวน 1,550 ตัน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 16.00 (2019-11-22)

16.00

22/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... - จัดทำประกาศการออกจัดเก็บขยะชิ้นใหญ่ในชุมชนเขตบางรักประจำเดือนพฤศจิกายน 2562 - เจ้าหน้าที่เข้าดำเนินการจัดเก็บขยะชิ้นใหญ่ตามเวลานัดเวลาเก็บโดยเข้าจัดเก็บเป็นประจำทุกวันอาทิตย์ในชุมชนตามประกาศเดือนพฤศจิกายน 2562 อย่างต่อเนื่อง ดังนี้ วันที่ 3 พฤศจิกายน 2562 จัดเก็บขยะชิ้นใหญ่ชุมชนซอยพิพัฒน์ 2 หมายเลขทะเบียน 95-7044 น้ำหนักมูลฝอยที่จัดเก็บได้ 1,530 กก. (1.53 ตัน) วันที่ 11 พฤศจิกายน 2562 จัดเก็บขยะชิ้นใหญ่บริเวณลานจอดรถปฏิบัติงานฝ่ายรักษาความสะอาดฯ หมายเลขทะเบียน 95-7044 น้ำหนักมูลฝอยที่จัดเก็บได้ 1,320 กก. (1.32 ตัน) วันที่ 12 พฤศจิกายน 2562 จัดเก็บขยะชิ้นใหญ่ชุมชนวัดหัวลำโพง หมายเลขทะเบียน 95-7044 น้ำหนักมูลฝอยที่จัดเก็บได้ 2,410 กก. (2.41 ตัน) วันที่ 13 พฤศจิกายน 2562 จัดเก็บขยะชิ้นใหญ่ชุมชนวัดหัวลำโพง หมายเลขทะเบียน 95-7044 น้ำหนักมูลฝอยที่จัดเก็บได้ 2,170 กก. (2.41 ตัน) วันที่ 14 พฤศจิกายน 2562 จัดเก็บขยะชิ้นใหญ่ชุมชนวัดหัวลำโพง หมายเลขทะเบียน 95-7044 น้ำหนักมูลฝอยที่จัดเก็บได้ 1,610 กก. (1.61 ตัน) วันที่ 18 พฤศจิกายน 2562 จัดเก็บขยะชิ้นใหญ่ชุมชนวัดหัวลำโพง หมายเลขทะเบียน 95-7044 น้ำหนักมูลฝอยที่จัดเก็บได้ 1,450 กก. (1.45 ตัน) วันที่ 23 พฤศจิกายน 2562 จัดเก็บขยะชิ้นใหญ่ชุมชนจอมสมบูรณ์ และชุมชนสองพระ หมายเลขทะเบียน 95-7044 น้ำหนักมูลฝอยที่จัดเก็บได้ - กก. อยู่ระหว่างรวบรวมนำส่งผลการจัดเก็บ (ปรับเปลี่ยนการเข้าจัดเก็บจากอาทิตย์ที่ 24 พ.ย.62 เนื่องจากเจ้าหน้าที่เขตไปปฏิบัติหน้าที่ดูแลความสะอาดงานกาชาด ณ สวนลุมพินี ทั้งวัน) - รวมปริมาณมูลฝอยทั้งหมดอยู่ระหว่าง 10,490 กก. (10.49 ตัน)

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-10-24)

10.00

24/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... - จัดทำแผยการประชาสัมพันธ์ระกาศเพื่อออกจัดเก็บขยะชิ้นใหญ่ในชุมชนเขตบางรักประจำปีงบประมาณ 2563 - มอบหมายเจ้าหน้าที่เข้าดำเนินการจัดเก็บขยะชิ้นใหญ่ตามเวลานัดเวลาเก็บโดยเข้าจัดเก็บเป็นประจำทุกวันอาทิตย์ในชุมชนตามประกาศอย่างต่อเนื่อง จำนวน 4 ชุมชน รวมปริมาณมูลฝอยที่จัดเก็บได้ทั้งหมด 4,560 กก. หรือ 4.56 ตัน ดังนี้ วันที่ 6 ตุลาคม 2562 เข้าจัดเก็บขยะชิ้นใหญ่และสิ่งของเหลือใช้ทั่วไปชุมชนวัดม่วงแค รถหมายเลขทะเบียน 95-7044 น้ำหนักมูลฝอยที่จัดเก็บได้ 2,170 กก. (2.17 ตัน) วันที่ 13 ตุลาคม 2562 เข้าจัดเก็บขยะชิ้นใหญ่และสิ่งของเหลือใช้ทั่วไปชุมชนตรอกห้านาย รถหมายเลขทะเบียน 95-7044 วันที่ 20 ตุลาคม 2562 เข้าจัดเก็บขยะชิ้นใหญ่และสิ่งของเหลือใช้ทั่วไปชุมชนไวตรี หมายเลขทะเบียน 95-7044 น้ำหนักมูลฝอยที่จัดเก็บได้ 1,190 กก. (1.19 ตัน) วันที่ 27 ตุลาคม 2562 เข้าจัดเก็บขยะชิ้นใหญ่และสิ่งของเหลือใช้ทั่วไปชุมชนมัสยิดฮารูน รถหมายเลขทะเบียน 95-7044 น้ำหนักมูลฝอยที่จัดเก็บได้ - กก. หรือ - ตัน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:จัดทำแผนปฏิบัติงาน เสนอแผนดำเนินงาน
:10%
เริ่มต้น :2019-12-01
สิ้นสุด :2019-12-01
ขั้นตอน 2
:มอบหมายภารกิจ / หน้าที่ความรับผิดชอบ
:5%
เริ่มต้น :2019-12-01
สิ้นสุด :2019-12-01
ขั้นตอน 3
:มอบหมายภารกิจ / หน้าที่ความรับผิดชอบ
:70%
เริ่มต้น :2019-12-01
สิ้นสุด :2019-12-01
ขั้นตอน 4
:รายงานผลการดำเนินการ
:15%
เริ่มต้น :2019-12-01
สิ้นสุด :2019-12-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50040000-3384

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50040000-3384

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5004-0866

ตัวชี้วัด : การลดและการคัดแยกมูลฝอยที่แหล่งกำเนิด - ร้อยละของปริมาณมูลฝอยที่คัดแยกและนำกลับไปใช้ประโยชน์ที่แหล่งกำเนิดเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2560 (2,419.97 ตันต่อวัน) - ร้อยละปริมาณมูลฝอยอันตรายที่คัดแยกจากแหล่งกำเนิดเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2560 (993 ตันต่อปี)

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 20.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 5.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
5.00

100 / 100
2
0.00

0 / 0
3
0.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **