ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

กิจกรรมการดำเนินการนัดเวลาทิ้ง นัดเวลาเก็บ ขยะชิ้นใหญ่ : 50040000-3384

สำนักงานเขตบางรัก : (2563)

100

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100

น.ส.ทิพย์พาภรณ์ คำสุข โทร.6221

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 2 100

หลักการและเหตุผล

เขตนัดเวลาเก็บขยะชิ้นใหญ่ ขยะอันตราย โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย.. เพื่อเป็นการลดการตกค้างของขยะชิ้นใหญ่ ขยะอันตราย และสิ่งของเหลือใช้ พร้อมทั้งอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนในพื้นที่ ในกรณีที่ต้องการทิ้งวัสดุชิ้นใหญ่ที่ไม่ใช้งานแล้ว สำนักงานเขตจึงได้จัดกิจกรรมนัดเวลาทิ้ง นัดเวลาเก็บขยะชิ้นใหญ่ และขยะอันตราย เพื่อนำไปทิ้งทำลายอย่างถูกต้อง โดยขอเชิญชวนประชาชนนำสิ่งของเหลือใช้หรือวัสดุที่ต้องการทิ้งมาตั้งวางไว้บริเวณหน้าบ้าน จุดนัดหรือจุดพักขยะของชุมชน เพื่อเจ้าหน้าที่จะได้นำไปทำลายทิ้งต่อไป สำหรับผู้ที่มีความประสงค์จะให้จัดเก็บขยะชิ้นใหญ่ในปริมาณมากสามารถติดต่อได้ที่ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ สำนักงานเขตพื้นที่

50040600/50040600

วัตถุประสงค์ของโครงการ

เพื่อลดปริมาณมูลฝอยและนำกลับไปใช้ประโยชน์

เป้าหมายของโครงการ

ให้มีการคักแยกวัสดุชิ้นใหญ่ เพื่อสามารถนำไปรีไซเคิล หรือนำไปประดิษฐ์เป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ให้มีมูลค่าเพิ่มได้

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
๑.๑ - ปลอดมลพิษ
๑.๑.๒ กรุงเทพมหานครมีการลดและควบคุมปริมาณมูลฝอยที่แหล่งกำาเนิดและเพิ่มประสิทธิภาพ การจั%
๑.๑.๒.๑ ลดและควบคุมปริมาณมูลฝอยที่แหล่งกำเนิดและเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการขยะมูลฝอยตั้งแต่แหล่งกำเนิดจนถึงการกำจัดอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-09-16)

100.00

16/9/2563 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 99.00 (2020-09-04)

99.00

4/9/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... - วันที่ 5 กันยายน 2563 เวลา 09.00 น. จัดเก็บขยะชิ้นใหญ่ชุมชนพระนคเรศ โดยจัดเก็บขยะชิ้นใหญ่และสิ่งของเหลือใช้ประเภทเฟอร์นิเจอร์เก่า เครื่องใช้อิเล็กทรอนิกส์ ตู้ เตียง และจัดเก็บขยะประเภทขยะอันตรายขยะพิษ ประเภทหลอดไฟ แบตเตอรี่ ซากอิเล็กทรอนิกส์ ณ ชุมชนพระนคเรศ รถหมายเลขทะเบียน 95-7044 - วันที่ 12 กันยายน 2563 เวลา 09.00 น. จัดเก็บขยะชิ้นใหญ่ชุมชนศรีเวียง โดยจัดเก็บขยะชิ้นใหญ่และสิ่งของเหลือใช้ประเภทเฟอร์นิเจอร์เก่า เครื่องใช้อิเล็กทรอนิกส์ ตู้ เตียง และจัดเก็บขยะประเภทขยะอันตรายขยะพิษ ประเภทหลอดไฟ แบตเตอรี่ ซากอิเล็กทรอนิกส์ ณ ชุมชนศรีเวียง รถหมายเลขทะเบียน 95-7044 - วันที่ 16 กันยายน 2563 เวลา 09.00 น. จัดเก็บขยะชิ้นใหญ่ชุมชนแฟลต สน.บางรัก โดยจัดเก็บขยะชิ้นใหญ่และสิ่งของเหลือใช้ประเภทเฟอร์นิเจอร์เก่า เครื่องใช้อิเล็กทรอนิกส์ ตู้ เตียง และจัดเก็บขยะประเภทขยะอันตรายขยะพิษ ประเภทหลอดไฟ แบตเตอรี่ ซากอิเล็กทรอนิกส์ ณ ชุมชนแฟลต สน.บางรัก รถหมายเลขทะเบียน 95-7044 - วันที่ 26 กันยายน 2563 เวลา 09.00 น. จัดเก็บขยะชิ้นใหญ่ชุมชนจอมสบบูรณ์และชุมชนสองพระ โดยจัดเก็บขยะชิ้นใหญ่และสิ่งของเหลือใช้ประเภทเฟอร์นิเจอร์เก่า เครื่องใช้อิเล็กทรอนิกส์ ตู้ เตียง และจัดเก็บขยะประเภทขยะอันตรายขยะพิษ ประเภทหลอดไฟ แบตเตอรี่ ซากอิเล็กทรอนิกส์ ณ ชุมชนจอมสบบูรณ์และชุมชนสองพระ รถหมายเลขทะเบียน 95-7044

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 98.00 (2020-09-01)

98.00

1/9/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... - จัดทำประกาศการออกจัดเก็บขยะชิ้นใหญ่ในชุมชนเขตบางรักประจำเดือนกันยายน 2563 - เจ้าหน้าที่เข้าดำเนินการจัดเก็บขยะชิ้นใหญ่ตามเวลานัดเวลาเก็บโดยเข้าจัดเก็บเป็นประจำทุกวันอาทิตย์ในชุมชนตามประกาศเดือนกันยายน 2563 อย่างต่อเนื่อง และอยู่ระหว่างดำเนินการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 95.00 (2020-08-17)

95.00

17/8/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... - จัดทำประกาศการออกจัดเก็บขยะชิ้นใหญ่ในชุมชนเขตบางรักประจำเดือนสิงหาคม 2563 - เจ้าหน้าที่เข้าดำเนินการจัดเก็บขยะชิ้นใหญ่ตามเวลานัดเวลาเก็บโดยเข้าจัดเก็บเป็นประจำทุกวันอาทิตย์ในชุมชนตามประกาศเดือนสิงหาคม 2563 อย่างต่อเนื่อง และอยู่ระหว่างดำเนินการรวบรวมรายงานผลตอนสิ้นเดือน ดังนี้ - วันที่ 2 สิงหาคม 2563 เวลา 09.00 น. จัดเก็บขยะชิ้นใหญ่ชุมชนพิพัฒน์ 2 โดยจัดเก็บขยะชิ้นใหญ่และสิ่งของเหลือใช้ประเภทเฟอร์นิเจอร์เก่า เครื่องใช้อิเล็กทรอนิกส์ ตู้ เตียง และจัดเก็บขยะประเภทขยะอันตรายขยะพิษ ประเภทหลอดไฟ แบตเตอรี่ ซากอิเล็กทรอนิกส์ ณ ชุมชนพิพัฒน์ 2 รถหมายเลขทะเบียน 95-7044 - วันที่ 8 สิงหาคม 2563 เวลา 09.00 น. จัดเก็บขยะชิ้นใหญ่ชุมชนมัสยิดฮารูณ และม่วงแค โดยจัดเก็บขยะชิ้นใหญ่และสิ่งของเหลือใช้ประเภทเฟอร์นิเจอร์เก่า เครื่องใช้อิเล็กทรอนิกส์ ตู้ เตียง และจัดเก็บขยะประเภทขยะอันตรายขยะพิษ ประเภทหลอดไฟ แบตเตอรี่ ซากอิเล็กทรอนิกส์ ณ ชุมชนมัสยิดฮารูณ และม่วงแค รถหมายเลขทะเบียน 95-7044 - วันที่ 15 สิงหาคม 2563 เวลา 09.00 น. จัดเก็บขยะชิ้นใหญ่ชุมชนตราอกห้านาย โดยจัดเก็บขยะชิ้นใหญ่และสิ่งของเหลือใช้ประเภทเฟอร์นิเจอร์เก่า เครื่องใช้อิเล็กทรอนิกส์ ตู้ เตียง และจัดเก็บขยะประเภทขยะอันตรายขยะพิษ ประเภทหลอดไฟ แบตเตอรี่ ซากอิเล็กทรอนิกส์ ณ ชุมชนตราอกห้านาย รถหมายเลขทะเบียน 95-7044 - วันที่ 22 สิงหาคม 2563 เวลา 09.00 น. จัดเก็บขยะชิ้นใหญ่ชุมชนตลาดสดเพชรพลอย โดยจัดเก็บขยะชิ้นใหญ่และสิ่งของเหลือใช้ประเภทเฟอร์นิเจอร์เก่า เครื่องใช้อิเล็กทรอนิกส์ ตู้ เตียง และจัดเก็บขยะประเภทขยะอันตรายขยะพิษ ประเภทหลอดไฟ แบตเตอรี่ ซากอิเล็กทรอนิกส์ ณ ตลาดสดเพชรพลอย รถหมายเลขทะเบียน 95-7044 - วันที่ 29 สิงหาคม 2563 เวลา 09.00 น. จัดเก็บขยะชิ้นใหญ่ชุมชนหลังวัดหัวลำโพง โดยจัดเก็บขยะชิ้นใหญ่และสิ่งของเหลือใช้ประเภทเฟอร์นิเจอร์เก่า เครื่องใช้อิเล็กทรอนิกส์ ตู้ เตียง และจัดเก็บขยะประเภทขยะอันตรายขยะพิษ ประเภทหลอดไฟ แบตเตอรี่ ซากอิเล็กทรอนิกส์ ณ ชุมชนหลังวัดหัวลำโพง รถหมายเลขทะเบียน 95-7044 ดำเนินการจัดเก็บได้ 2.780 ตัน และรายงานผลผ่านระบบกูเกิลไดท์และให้ผู้บังคับบัญชาทราบเรียบร้อย

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 85.00 (2020-07-09)

85.00

- จัดทำประกาศการออกจัดเก็บขยะชิ้นใหญ่ในชุมชนเขตบางรักประจำเดือนกรกฎาคม 2563 - เจ้าหน้าที่เข้าดำเนินการจัดเก็บขยะชิ้นใหญ่ตามเวลานัดเวลาเก็บโดยเข้าจัดเก็บเป็นประจำทุกวันอาทิตย์ในชุมชนตามประกาศเดือนกรกฎาคม 2563 อย่างต่อเนื่อง และสามารถงดำเนินการจัดเก็บได้ 4 ตัน และรวบรวมรายงานผลการดำเนินงานผ่านระบบกูเกิลไดท์ ดังนี้ - วันที่ 4 กรกฏาคม 2563 เวลา 09.00 น. จัดเก็บขยะชิ้นใหญ่ชุมชนหลังวัดแก้วแจ่มฟ้า จัดเก็บขยะชิ้นใหญ่และสิ่งของเหลือใช้ประเภทเฟอร์นิเจอร์เก่า เครื่องใช้อิเล็กทรอนิกส์ ตู้ เตียง และจัดเก็บขยะประเภทขยะอันตรายขยะพิษ ประเภทหลอดไฟ แบตเตอรี่ ซากอิเล็กทรอนิกส์ ณ ชุมชนหลังวัดแก้วแจ่มฟ้า รถหมายเลขทะเบียน 95-7044 - วันที่ 11 กรกฏาคม 2563 เวลา 09.00 น. จัดเก็บขยะชิ้นใหญ่ชุมชนซอยสันติภาพ จัดเก็บขยะชิ้นใหญ่และสิ่งของเหลือใช้ประเภทเฟอร์นิเจอร์เก่า เครื่องใช้อิเล็กทรอนิกส์ ตู้ เตียง และจัดเก็บขยะประเภทขยะอันตรายขยะพิษ ประเภทหลอดไฟ แบตเตอรี่ ซากอิเล็กทรอนิกส์ ณ ชุมชนซอยสันติภาพ รถหมายเลขทะเบียน 95-7044 - วันที่ 18 กรกฏาคม 2563 เวลา 09.00 น. จัดเก็บขยะชิ้นใหญ่ชุมชนไวตี เก็บขยะชิ้นใหญ่และสิ่งของเหลือใช้ประเภทเฟอร์นิเจอร์เก่า เครื่องใช้อิเล็กทรอนิกส์ ตู้ เตียง และจัดเก็บขยะประเภทขยะอันตรายขยะพิษ ประเภทหลอดไฟ แบตเตอรี่ ซากอิเล็กทรอนิกส์ ณ ชุมชนซอยไวตี รถหมายเลขทะเบียน 95-7044 - วันที่ 25 กรกฏาคม 2563 เวลา 09.00 น. จัดเก็บขยะชิ้นใหญ่ชุมชนตรอกขุนนาวา จัดเก็บขยะชิ้นใหญ่และสิ่งของเหลือใช้ประเภทเฟอร์นิเจอร์เก่า เครื่องใช้อิเล็กทรอนิกส์ ตู้ เตียง และจัดเก็บขยะประเภทขยะอันตรายขยะพิษ ประเภทหลอดไฟ แบตเตอรี่ ซากอิเล็กทรอนิกส์ ณ ชุมชนตรอกขุนนาวา รถหมายเลขทะเบียน 95-7044

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 75.00 (2020-07-04)

75.00

4/7/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... วันที่ 4 มิถุนายน 2563 เวลา 09.00 น. จัดเก็บขยะชิ้นใหญ่ชุมชนหลังวัดแก้วแจ่มฟ้า จัดเก็บขยะชิ้นใหญ่และสิ่งของเหลือใช้ประเภทเฟอร์นิเจอร์เก่า เครื่องใช้อิเล็กทรอนิกส์ ตู้ เตียง และจัดเก็บขยะประเภทขยะอันตรายขยะพิษ ประเภทหลอดไฟ แบตเตอรี่ ซากอิเล็กทรอนิกส์ ณ ชุมชนวัดม่วงแคและมัสยิดฮารูณ รถหมายเลขทะเบียน 95-7044

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2020-06-21)

70.00

21/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... - จัดทำประกาศการออกจัดเก็บขยะชิ้นใหญ่ในชุมชนเขตบางรักประจำเดือนมิถุนายน 2563 - เจ้าหน้าที่เข้าดำเนินการจัดเก็บขยะชิ้นใหญ่ตามเวลานัดเวลาเก็บโดยเข้าจัดเก็บเป็นประจำทุกวันอาทิตย์ในชุมชนตามประกาศเดือนมิถุนายน 2563 อย่างต่อเนื่อง ดังนี้ - วันที่ 11 มิถุนายน 2563 เวลา 09.20 น. จัดเจ้าหน้าที่ดำเนินการแจกใบปลิวประชาสัมพันธ์ จัดเก็บขยะชิ้นใหญ่และสิ่งของเหลือใช้ประเภทเฟอร์นิเจอร์เก่า เครื่องใช้อิเล็กทรอนิกส์ ตู้ เตียง และจัดเก็บขยะอันตรายขยะพิษ ขยะอันตรายในชุมชน ประเภทหลอดไฟ แบตเตอรี่ ซากอิเล็กทรอนิกส์ ณ บริเวณตรอกหมอสุ่น ซอยกิจพานิช ชุมชนซอยพระนคเรศ - วันที่ 20 มิถุนายน 2563 จัดเก็บขยะชิ้นใหญ่ชุมชนพระนคเรศ รถหมายเลขทะเบียน 95-7044

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 65.00 (2020-05-29)

65.00

29/05/2563 : - วันที่ 2 พฤษภาคม 2563 เวลา 09.00 น. จัดเก็บขยะชิ้นใหญ่และสิ่งของเหลือใช้ประเภทเฟอร์นิเจอร์เก่า เครื่องใช้อิเล็กทรอนิกส์ ตู้ เตียง และจัดเก็บขยะประเภทขยะอันตรายขยะพิษ ประเภทหลอดไฟ แบตเตอรี่ ซากอิเล็กทรอนิกส์ ณ ชุมชนวัดม่วงแคและมัสยิดฮารูณ รถหมายเลขทะเบียน 95-7044 - วันที่ 9 พฤษภาคม 2563 เวลา 09.00 น. จัดเก็บขยะชิ้นใหญ่และสิ่งของเหลือใช้ประเภทเฟอร์นิเจอร์เก่า เครื่องใช้อิเล็กทรอนิกส์ ตู้ เตียง และจัดเก็บขยะอันตรายขยะพิษ ขยะอันตรายในชุมชน ประเภทหลอดไฟ แบตเตอรี่ ซากอิเล็กทรอนิกส์ ณ ชุมชนหลังวัดหัวลำโพง รถหมายเลขทะเบียน 95-7044 - วันที่ 16 พฤษภาคม 2563 เวลา 09.00 น. จัดกิจกรรมจัดเก็บขยะชิ้นใหญ่และสิ่งของเหลือใช้ประเภทเฟอร์นิเจอร์เก่า เครื่องใช้อิเล็กทรอนิกส์ ตู้ เตียง และจัดเก็บขยะประเภทขยะอันตรายขยะพิษ ในชุมชนประเภทหลอดไฟ แบตเตอรี่ ซากอิเล็กทรอนิกส์ ณ ชุมชนตลาดสดเพชรพลอย รถหมายเลขทะเบียน 95-7044 - วันที่ 23 พฤษภาคม 2563 เวลา 09.00 น. จัดกิจกรรมจัดเก็บขยะชิ้นใหญ่และสิ่งของเหลือใช้ประเภทเฟอร์นิเจอร์เก่า เครื่องใช้อิเล็กทรอนิกส์ ตู้ เตียง และจัดเก็บขยะประเภทขยะอันตรายขยะพิษ ในชุมชนประเภทหลอดไฟ แบตเตอรี่ ซากอิเล็กทรอนิกส์ ณ ชุมชนซอยไวตี - วันที่ 29 พฤษภาคม 2563 เวลา 09.00 น. จัดกิจกรรมจัดเก็บขยะชิ้นใหญ่และสิ่งของเหลือใช้ประเภทเฟอร์นิเจอร์เก่า เครื่องใช้อิเล็กทรอนิกส์ ตู้ เตียง และจัดเก็บขยะประเภทขยะอันตรายขยะพิษ ในชุมชนประเภทหลอดไฟ แบตเตอรี่ ซากอิเล็กทรอนิกส์ ณ สถานีตำรวจนครบาลบางรัก - วันที่ 30 พฤษภาคม 2563 เวลา 09.00 น. จัดกิจกรรมจัดเก็บขยะชิ้นใหญ่และสิ่งของเหลือใช้ประเภทเฟอร์นิเจอร์เก่า เครื่องใช้อิเล็กทรอนิกส์ ตู้ เตียง และจัดเก็บขยะประเภทขยะอันตรายขยะพิษ ในชุมชนประเภทหลอดไฟ แบตเตอรี่ ซากอิเล็กทรอนิกส์ ณ ชุมชนจอมสมบูรณ์ และชุมชนสองพระ อยู่ระหว่างดำเนินการรวบรวมจัดทำรายงานผลตอนสิ้นเดือน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 54.00 (2020-05-09)

54.00

9/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... วันที่ 9 พฤษภาคม 2563 จัดเก็บขยะชิ้นใหญ่ชุมชนวัดหัวลำโพง หมายเลขทะเบียน 95-7044 และอยู่ระหว่างดำเนินการรวบรวมรายงานผลตอนสิ้นเดือน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-04-06)

60.00

6/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... - จัดทำประกาศการออกจัดเก็บขยะชิ้นใหญ่ในชุมชนเขตบางรักประจำเดือนเมษายน 2563 - เจ้าหน้าที่เข้าดำเนินการจัดเก็บขยะชิ้นใหญ่ตามเวลานัดเวลาเก็บโดยเข้าจัดเก็บเป็นประจำทุกวันอาทิตย์ในชุมชนตามประกาศเดือนเมษายน 2563 อย่างต่อเนื่อง รวมปริมาณมูลฝอยทั้งหมด 9.69 ตัน ดังนี้ - วันที่ 5 เมษายน 2563 จัดเก็บขยะชิ้นใหญ่ชุมชนซอยสันติภาพ รถหมายเลขทะเบียน 95-7044 - วันที่ 11 เมษายน 2563 จัดเก็บขยะชิ้นใหญ่ชุมชนตรอกห้านาย รถหมายเลขทะเบียน 95-7044 - วันที่ 18 เมษายน 2563 จัดเก็บขยะชิ้นใหญ่ชุมชนซอยพิพัฒน์ 2 รถหมายเลขทะเบียน 95-7044 - วันที่ 23 เมษายน 2563 จัดเก็บขยะชิ้นใหญ่ชุมชนหลังวัดหัวลำโพง รถหมายเลขทะเบียน 95-7044 - วันที่ 25 เมษายน 2563 จัดเก็บขยะชิ้นใหญ่ชุมชนขุนนาวา รถหมายเลขทะเบียน 95-7044

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2020-03-27)

50.00

27/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... - จัดทำประกาศการออกจัดเก็บขยะชิ้นใหญ่ในชุมชนเขตบางรักประจำเดือนมีนาคม 2563 - เจ้าหน้าที่เข้าดำเนินการจัดเก็บขยะชิ้นใหญ่ตามเวลานัดเวลาเก็บโดยเข้าจัดเก็บเป็นประจำทุกวันอาทิตย์ในชุมชนตามประกาศเดือนมีนาคม 2563 อย่างต่อเนื่อง ดังนี้ - วันที่ 7 มีนาคม 2563 จัดเก็บขยะชิ้นใหญ่ชุมชนวัดม่วงแคและมัสยิดฮารูน รถหมายเลขทะเบียน 95-7044 - วันที่ 14 มีนาคม 2563 จัดเก็บขยะชิ้นใหญ่ชุมชนวัดแก้วแจ่มฟ้า รถหมายเลขทะเบียน 95-7044 - วันที่ 21 มีนาคม 2563 จัดเก็บขยะชิ้นใหญ่ชุมชนตลาดสดเพ็ชรพลอย รถหมายเลขทะเบียน 95-7044 - วันที่ 28 มีนาคม 2563 จัดเก็บขยะชิ้นใหญ่ชุมชนซอยพระนคเรศ ตรอกหมอสุ่น และซอยกิจพานิช รถหมายเลขทะเบียน 95-7044 รวมปริมาณมูลฝอยทั้งหมด 4 ตัน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-02-08)

60.00

8/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... - จัดทำประกาศการออกจัดเก็บขยะชิ้นใหญ่ในชุมชนเขตบางรักประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563 - เจ้าหน้าที่เข้าดำเนินการจัดเก็บขยะชิ้นใหญ่ตามเวลานัดเวลาเก็บโดยเข้าจัดเก็บเป็นประจำทุกวันอาทิตย์ในชุมชนตามประกาศเดือนกุมภาพันธ์ 2563 อย่างต่อเนื่อง ดังนี้ - วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563 จัดเก็บขยะชิ้นใหญ่ชุมชนวัดม่วงแคและมัสยิดฮารูน รถหมายเลขทะเบียน 95-7044 - วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2563 จัดเก็บขยะชิ้นใหญ่ชุมชนพิพัฒน์ 2 รถหมายเลขทะเบียน 95-7044 - วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563 จัดเก็บขยะชิ้นใหญ่ชุมชนวัดแก้วแจ่มฟ้า รถหมายเลขทะเบียน 95-7044 - วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 จัดเก็บขยะชิ้นใหญ่ชุมชนพิพัฒน์ 2 (ครั้งที่ 2) รถหมายเลขทะเบียน 95-7044 - วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2563 จัดเก็บขยะชิ้นใหญ่ชุมชนจอมสมบูรณ์, ชุมชนสองพระและซอยจินดาถวิล รถหมายเลขทะเบียน 95-7044 - วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2563 จัดเก็บขยะชิ้นใหญ่ชุมชนศรีเวียง รถหมายเลขทะเบียน 95-7044 - วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563 จัดเก็บขยะชิ้นใหญ่ชุมชนหลังวัดหัวลำโพง รถหมายเลขทะเบียน 95-7044 - วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 จัดเก็บขยะชิ้นใหญ่ชุมชนหลังวัดมหาพฤฒาราม รถหมายเลขทะเบียน 95-7044 รวมปริมาณมูลฝอยทั้งหมดอยู่ระหว่างดำเนินการรวบรวมตอนสิ้นเดือนเพื่อรายงานผล ได้จำนวน 9 ตัน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(13) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2020-01-13)

30.00

13/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... - จัดทำประกาศการออกจัดเก็บขยะชิ้นใหญ่ในชุมชนเขตบางรักประจำเดือนมกราคม 2563 - เจ้าหน้าที่เข้าดำเนินการจัดเก็บขยะชิ้นใหญ่ตามเวลานัดเวลาเก็บโดยเข้าจัดเก็บเป็นประจำทุกวันอาทิตย์ในชุมชนตามประกาศเดือนมกราคม 2563 อย่างต่อเนื่อง ดังนี้ - วันที่ 4 มกราคม 2563 จัดเก็บขยะชิ้นใหญ่ชุมชนหลังวัดหัวลำโพง รถหมายเลขทะเบียน 95-7044 - วันที่ 11 มกราคม 2563จัดเก็บขยะชิ้นใหญ่ชุมชนตรอกขุนนาวา รถหมายเลขทะเบียน 95-7044 - วันที่ 18 ธันวาคม 2562 จัดเก็บขยะชิ้นใหญ่ก่อนเทศกาลตรุษจีนทั่วพื้นที่เขตบางรัก รถหมายเลขทะเบียน 95-7044 - วันที่ 25 มกราคม 2563 จัดเก็บขยะชิ้นใหญ่ชุมชนไวตี (รอบ 1) รถหมายเลขทะเบียน 95-7044 - วันที่ 25 มกราคม 2563 จัดเก็บขยะชิ้นใหญ่ชุมชนไวตี (รอบ 2) รถหมายเลขทะเบียน 95-7044 รวมปริมาณมูลฝอยทั้งหมดอยู่ระหว่างดำเนินการรวบรวมตอนสิ้นเดือนเพื่อรายงานผล ได้จำนวน 8.91 ตัน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(14) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 24.00 (2019-12-09)

24.00

9/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... - จัดทำประกาศการออกจัดเก็บขยะชิ้นใหญ่ชุมชนในเขตบางรักประจำเดือนธันวาคม 2562 - เจ้าหน้าที่เข้าดำเนินการจัดเก็บขยะชิ้นใหญ่ตามเวลานัดเวลาเก็บโดยเข้าจัดเก็บเป็นประจำทุกวันอาทิตย์ในชุมชนตามประกาศเดือนธันวาคม 2562 อย่างต่อเนื่อง ดังนี้ - วันที่ 1 ธันวาคม 2562 จัดเก็บขยะชิ้นใหญ่ชุมชนหลังวัดแก้วแจ่มฟ้า หมายเลขทะเบียน 95-7044 น้ำหนักมูลฝอยที่จัดเก็บได้ 3.5 ตัน - วันที่ 8 ธันวาคม 2562 จัดเก็บขยะชิ้นใหญ่ชุมชนตลาดเพชรพลอย หมายเลขทะเบียน 95-7044 น้ำหนักมูลฝอยที่จัดเก็บได้ จำนวน 400 ก.ก.(0.40 ตัน) - วันที่ 15 ธันวาคม 2562 จัดเก็บขยะชิ้นใหญ่ชุมชนพระนคเรศ หมายเลขทะเบียน 95-7044 น้ำหนักมูลฝอยที่จัดเก็บได้ จำนวน 350 ก.ก.(0.35 ตัน) - วันที่ 21 ธันวาคม 2562 จัดเก็บขยะชิ้นใหญ่ชุมชนแฟลตครอบครัวสน.บางรัก หมายเลขทะเบียน 95-7044 น้ำหนักมูลฝอยที่จัดเก็บได้จำนวน 400 ก.ก.(0.40 ตัน) - วันที่ 29 ธันวาคม 2562 จัดเก็บขยะชิ้นใหญ่ชุมชนซอยสันติภาพ หมายเลขทะเบียน 95-7044 รวมปริมาณมูลฝอยทั้งหมดอยู่ระหว่างดำเนินการรวบรวมตอนสิ้นเดือนเพื่อรายงานผล ได้จำนวน 1,550 ตัน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(15) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 16.00 (2019-11-22)

16.00

22/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... - จัดทำประกาศการออกจัดเก็บขยะชิ้นใหญ่ในชุมชนเขตบางรักประจำเดือนพฤศจิกายน 2562 - เจ้าหน้าที่เข้าดำเนินการจัดเก็บขยะชิ้นใหญ่ตามเวลานัดเวลาเก็บโดยเข้าจัดเก็บเป็นประจำทุกวันอาทิตย์ในชุมชนตามประกาศเดือนพฤศจิกายน 2562 อย่างต่อเนื่อง ดังนี้ วันที่ 3 พฤศจิกายน 2562 จัดเก็บขยะชิ้นใหญ่ชุมชนซอยพิพัฒน์ 2 หมายเลขทะเบียน 95-7044 น้ำหนักมูลฝอยที่จัดเก็บได้ 1,530 กก. (1.53 ตัน) วันที่ 11 พฤศจิกายน 2562 จัดเก็บขยะชิ้นใหญ่บริเวณลานจอดรถปฏิบัติงานฝ่ายรักษาความสะอาดฯ หมายเลขทะเบียน 95-7044 น้ำหนักมูลฝอยที่จัดเก็บได้ 1,320 กก. (1.32 ตัน) วันที่ 12 พฤศจิกายน 2562 จัดเก็บขยะชิ้นใหญ่ชุมชนวัดหัวลำโพง หมายเลขทะเบียน 95-7044 น้ำหนักมูลฝอยที่จัดเก็บได้ 2,410 กก. (2.41 ตัน) วันที่ 13 พฤศจิกายน 2562 จัดเก็บขยะชิ้นใหญ่ชุมชนวัดหัวลำโพง หมายเลขทะเบียน 95-7044 น้ำหนักมูลฝอยที่จัดเก็บได้ 2,170 กก. (2.41 ตัน) วันที่ 14 พฤศจิกายน 2562 จัดเก็บขยะชิ้นใหญ่ชุมชนวัดหัวลำโพง หมายเลขทะเบียน 95-7044 น้ำหนักมูลฝอยที่จัดเก็บได้ 1,610 กก. (1.61 ตัน) วันที่ 18 พฤศจิกายน 2562 จัดเก็บขยะชิ้นใหญ่ชุมชนวัดหัวลำโพง หมายเลขทะเบียน 95-7044 น้ำหนักมูลฝอยที่จัดเก็บได้ 1,450 กก. (1.45 ตัน) วันที่ 23 พฤศจิกายน 2562 จัดเก็บขยะชิ้นใหญ่ชุมชนจอมสมบูรณ์ และชุมชนสองพระ หมายเลขทะเบียน 95-7044 น้ำหนักมูลฝอยที่จัดเก็บได้ - กก. อยู่ระหว่างรวบรวมนำส่งผลการจัดเก็บ (ปรับเปลี่ยนการเข้าจัดเก็บจากอาทิตย์ที่ 24 พ.ย.62 เนื่องจากเจ้าหน้าที่เขตไปปฏิบัติหน้าที่ดูแลความสะอาดงานกาชาด ณ สวนลุมพินี ทั้งวัน) - รวมปริมาณมูลฝอยทั้งหมดอยู่ระหว่าง 10,490 กก. (10.49 ตัน)

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(16) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-10-24)

10.00

24/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... - จัดทำแผยการประชาสัมพันธ์ระกาศเพื่อออกจัดเก็บขยะชิ้นใหญ่ในชุมชนเขตบางรักประจำปีงบประมาณ 2563 - มอบหมายเจ้าหน้าที่เข้าดำเนินการจัดเก็บขยะชิ้นใหญ่ตามเวลานัดเวลาเก็บโดยเข้าจัดเก็บเป็นประจำทุกวันอาทิตย์ในชุมชนตามประกาศอย่างต่อเนื่อง จำนวน 4 ชุมชน รวมปริมาณมูลฝอยที่จัดเก็บได้ทั้งหมด 4,560 กก. หรือ 4.56 ตัน ดังนี้ วันที่ 6 ตุลาคม 2562 เข้าจัดเก็บขยะชิ้นใหญ่และสิ่งของเหลือใช้ทั่วไปชุมชนวัดม่วงแค รถหมายเลขทะเบียน 95-7044 น้ำหนักมูลฝอยที่จัดเก็บได้ 2,170 กก. (2.17 ตัน) วันที่ 13 ตุลาคม 2562 เข้าจัดเก็บขยะชิ้นใหญ่และสิ่งของเหลือใช้ทั่วไปชุมชนตรอกห้านาย รถหมายเลขทะเบียน 95-7044 วันที่ 20 ตุลาคม 2562 เข้าจัดเก็บขยะชิ้นใหญ่และสิ่งของเหลือใช้ทั่วไปชุมชนไวตรี หมายเลขทะเบียน 95-7044 น้ำหนักมูลฝอยที่จัดเก็บได้ 1,190 กก. (1.19 ตัน) วันที่ 27 ตุลาคม 2562 เข้าจัดเก็บขยะชิ้นใหญ่และสิ่งของเหลือใช้ทั่วไปชุมชนมัสยิดฮารูน รถหมายเลขทะเบียน 95-7044 น้ำหนักมูลฝอยที่จัดเก็บได้ - กก. หรือ - ตัน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:จัดทำแผนปฏิบัติงาน เสนอแผนดำเนินงาน
:10%
เริ่มต้น :2019-12-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-12-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:มอบหมายภารกิจ / หน้าที่ความรับผิดชอบ
:5%
เริ่มต้น :2019-12-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-12-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:มอบหมายภารกิจ / หน้าที่ความรับผิดชอบ
:70%
เริ่มต้น :2019-12-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-12-01 00:00:00
ขั้นตอน 4
:รายงานผลการดำเนินการ
:15%
เริ่มต้น :2019-12-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-12-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50040000-3384

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50040000-3384

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5004-0866

ตัวชี้วัด : การลดและการคัดแยกมูลฝอยที่แหล่งกำเนิด - ร้อยละของปริมาณมูลฝอยที่คัดแยกและนำกลับไปใช้ประโยชน์ที่แหล่งกำเนิดเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2560 (2,419.97 ตันต่อวัน) - ร้อยละปริมาณมูลฝอยอันตรายที่คัดแยกจากแหล่งกำเนิดเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2560 (993 ตันต่อปี)

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 20

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 24.23

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
5.00

100 / 100
2
10.00

100 / 100
3
15.00

100 / 100
4
24.23

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **