ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

กิจกรรมการคัดแยกเศษอาหารไปทำอาหารสัตว์ : 50040000-3385

สำนักงานเขตบางรัก : (2563)

100.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100.00

น.ส.ทิพย์พาภรณ์ คำสุข โทร.6220

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100.0000

หลักการและเหตุผล

การนำขยะมูลฝอยกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่มีอยู่หลายวิธีขึ้นอยู่กับสภาพและลักษณะสมบัติของขยะมูลฝอยซึ่งสามารถนำขยะมูลฝอยจำพวกเศษอาหารที่เหลือจากการรับประทานหรือการประกอบอาหารไปเลี้ยงสัตว์

50040600/50040600

วัตถุประสงค์ของโครงการ

- เพื่อสนับสนุนโครงการส่งเสริมการลดและแยกมูลฝอย - เพื่อแก้ไขปัญหาขยะเศษอาหารเน่าเสีย สร้างความเดือดร้อนรำคาญ - ขจัดแหล่งเพาะเชื้อโรค - เจ้าหน้าที่ทำงานได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และมีสุขภาพดี - สามารถนำขยะเศษอาหารไปใช้ประโยชน์ได้อีก

เป้าหมายของโครงการ

ลดปริมาณขยะในสถานประกอบการ ครัวเรือน เพื่อนำกลับไปใช้ประโยชน์มากที่สุด

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
มิติที่ ๑.๑ - ปลอดมลพิษ
เป้าหมายที่ ๑.๑.๒ กรุงเทพมหานครมีการลดและควบคุมปริมาณมูลฝอยที่แหล่งกำาเนิดและเพิ่มประสิทธิภาพ การจั%
เป้าประสงค์ที่ ๑.๑.๒.๑ ลดและควบคุมปริมาณมูลฝอยที่แหล่งกำเนิดและเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการขยะมูลฝอยตั้งแต่แหล่งกำเนิดจนถึงการกำจัดอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-09-16)

100.00

16/9/2563 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 98.00 (2020-09-01)

98.00

1/9/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ ประสานโรงแรมในพื้นที่เขตเพื่อขอให้คัดมูลฝอยจำพวกเศษผัก/ผลไม้ เศษอาหารที่เหลือจากการรับประทานหรือการประกอบอาหารไปเลี้ยงสัตว์ ประจำเดือนกันยายน 2563 อยู่ระหว่างดำเนินการรวบรวมและรายงานผลเมื่อสิ้นเดือนกันยายน 2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 95.00 (2020-08-17)

95.00

17/8/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ ประสานโรงแรมในพื้นที่เขตเพื่อขอให้คัดมูลฝอยจำพวกเศษผัก/ผลไม้ เศษอาหารที่เหลือจากการรับประทานหรือการประกอบอาหารไปเลี้ยงสัตว์ ประจำเดือนสิงหาคม 2563 สามารถดำเนินการคัดแยกเพื่อนำไปเลี้ยงสัตว์ได้ 170 ตัน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 85.00 (2020-07-09)

85.00

มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ ประสานโรงแรมในพื้นที่เขตเพื่อขอให้คัดมูลฝอยจำพวกเศษผัก/ผลไม้ เศษอาหารที่เหลือจากการรับประทานหรือการประกอบอาหารไปเลี้ยงสัตว์ ประจำเดือนกรกฎาคม 2563 อยู่ระหว่างดำเนินการรวบรวมและรายงานผลเมื่อสิ้นเดือนกรกฎาคม 2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2020-06-21)

70.00

21/06/2563 : มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ ประสานโรงแรมในพื้นที่เขตเพื่อขอให้คัดมูลฝอยจำพวกเศษผัก/ผลไม้ เศษอาหารที่เหลือจากการรับประทานหรือการประกอบอาหารไปเลี้ยงสัตว์ ประจำเดือนมิถุนายน 2563 ดำเนินการรวบรวมได้ 2.6 ตัน และรายงานผลเมื่อสิ้นเดือนมิถุนายน 2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 65.00 (2020-05-29)

65.00

29/05/2563 :- มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ ประสานโรงแรมในพื้นที่เขตเพื่อขอให้คัดมูลฝอยจำพวกเศษผัก/ผลไม้ เศษอาหารที่เหลือจากการรับประทานหรือการประกอบอาหารไปเลี้ยงสัตว์ ประจำเดือนพฤษภาคม 2563 อยู่ระหว่างดำเนินการรวบรวมและรายงานผลเมื่อสิ้นเดือนพฤษภาคม 2563 สามารถดำเนินการคัดแยกเพื่อนำไปเลี้ยงสัตว์ได้ 2 ตัน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-04-11)

60.00

11/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... - มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ ประสานโรงแรมในพื้นที่เขตเพื่อขอให้คัดมูลฝอยจำพวกเศษผัก/ผลไม้ เศษอาหารที่เหลือจากการรับประทานหรือการประกอบอาหารไปเลี้ยงสัตว์ ประจำเดือนเมษายน 2563 สามารถดำเนินการได้ 4 ตัน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2020-03-27)

50.00

27/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... - มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ ประสานโรงแรมในพื้นที่เขตเพื่อขอให้คัดมูลฝอยจำพวกเศษอาหารที่เหลือจากการรับประทานหรือการประกอบอาหารไปเลี้ยงสัตว์ ประจำเดือนมีนาคม 2563 สามารถดำเนินการคัดแยกเพื่อนำไปเลี้ยงสัตว์ได้ 3.90 ตัน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2020-02-08)

40.00

8/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ ประสานโรงแรมในพื้นที่เขตเพื่อขอให้คัดมูลฝอยจำพวกเศษอาหารที่เหลือจากการรับประทานหรือการประกอบอาหารไปเลี้ยงสัตว์ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563 - ติดตามสอบถามปริมาณมูลฝอยประเภทเศษอาหารกับเกษตรกรที่มารับซื้อเศษอาหารเพื่อนำไปเลี้ยงสัตว์ในพื้นที่เขตบางรัก เดือนก.พ. 2563 สามารถดำเนินการได้ จำนวน 2.40 ตัน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2020-01-13)

30.00

13/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...... - เจ้าหน้าที่ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ ประสานโรงแรมในพื้นที่เขตเพื่อขอให้คัดมูลฝอยจำพวกเศษอาหารที่เหลือจากการรับประทานหรือการประกอบอาหารไปเลี้ยงสัตว์ - ติดตามสอบถามปริมาณมูลฝอยประเภทเศษอาหารกับเกษตรกรที่มารับซื้อเศษอาหารเพื่อนำไปเลี้ยงสัตว์ในพื้นที่เขตและรวบรวมรายงานผลให้สำนักสิ่งแวดล้อม ดำเนินการได้ 4.30 ตัน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 24.00 (2019-12-09)

24.00

9/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... - มอบหมายเจ้าหน้าที่งานรักษาความสะอาดและบุคลากรฝ่ายรักษาความสะอาดฯ เข้าดำเนินการติดต่อประสานกับสถานประกอบการโรงแรมในพื้นที่เขตบางรักเพื่อขอข้อมูลในการคัดแยกเศษอาหารเพื่อนำเศษผัก เศษอาหารไปเลี้ยงสัตว์ - ติดตามสอบถามปริมาณมูลฝอยประเภทเศษอาหารกับเกษตรกรที่มารับซื้อเศษอาหารเพื่อนำไปเลี้ยงสัตว์ในพื้นที่เขตและรวบรวมรายงานผลให้สำนักสิ่งแวดล้อมทราบเมื่อสิ้นเดิอนธ.ค. 2562 สามารถดำเนินการได้ จำนวน 2.40 ตัน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 16.00 (2019-11-22)

16.00

22/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... - มอบหมายเจ้าหน้าที่งานรักษษความสะอาอและบุคลากรฝ่ายรักษาความสะอาดฯ เข้าดำเนินการติดต่อประสานกับสถานประกอบการโรงแรมในพื้นที่เขตบางรักเพื่อขอข้อมูลในการคัดแยกเศษอาหารเพื่อนำเศษผัก เศษอาหารไปเลี้ยงสัตว์ - อยู่ระหว่างติดตามสอบถามปริมาณมูลฝอยประเภทเศษอาหารกับเกษตรกรที่มารับซื้อเศษอาหารเพื่อนำไปเลี้ยงสัตว์ในพื้นที่เขตและรวบรวมรายงานผลให้สำนักสิ่งแวดล้อมทราบ สามารถดำเนินการได้จำนวน 1.90 ตัน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(13) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 8.00 (2019-10-24)

8.00

24/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... - เจ้าหน้าที่รักษาความสะอาดฯ ประสานโรงแรมในพื้นที่เขตเพื่อขอให้คัดมูลฝอยจำพวกเศษอาหารที่เหลือจากการรับประทานหรือการประกอบอาหารไปเลี้ยงสัตว์ - ติดตามสอบถามปริมาณมูลฝอยประเภทเศษอาหารกับเกษตรกรที่มารับซื้อเศษอาหารเพื่อนำไปเลี้ยงสัตว์ในพื้นที่เขตบางรัก

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:จัดทำแผนปฏิบัติงาน เสนอแผนดำเนินงาน
:10%
เริ่มต้น :2019-12-01
สิ้นสุด :2019-12-01
ขั้นตอน 2
:มอบหมายภารกิจ / หน้าที่ความรับผิดชอบ
:5%
เริ่มต้น :2019-10-07
สิ้นสุด :2019-10-07
ขั้นตอน 3
:ดำเนินการตามแผนปฏิบัติงาน
:70%
เริ่มต้น :2019-10-21
สิ้นสุด :2019-10-21
ขั้นตอน 4
:รายงานผลการดำเนินการ
:15%
เริ่มต้น :2019-10-31
สิ้นสุด :2019-10-31

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50040000-3385

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50040000-3385

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5004-0866

ตัวชี้วัด : การลดและการคัดแยกมูลฝอยที่แหล่งกำเนิด - ร้อยละของปริมาณมูลฝอยที่คัดแยกและนำกลับไปใช้ประโยชน์ที่แหล่งกำเนิดเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2560 (2,419.97 ตันต่อวัน) - ร้อยละปริมาณมูลฝอยอันตรายที่คัดแยกจากแหล่งกำเนิดเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2560 (993 ตันต่อปี)

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 20.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 24.2300

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
5.00

100 / 100
2
10.00

100 / 100
3
15.00

100 / 100
4
24.23

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **