ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

กิจกรรมนำกิ่งไม้ต้นไม้และใบไม้นำกลับไปใช้ประโยชน์ : 50040000-3386

สำนักงานเขตบางรัก : (2563)

100

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100

น.ส.พัชรี วีระมิตร

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 2 100

หลักการและเหตุผล

คัดแยกกิ่งไม้ ใบไม้ เพื่อนำมาทำปุ๋ยหมักและนำมาใช้ประโยชน์ในพื้นที่เขตบางรัก ก่อนนำส่งโรงงานเพื่อนำบดย่อย

50040600/50040600

วัตถุประสงค์ของโครงการ

- เพื่อคัดแยกกิ่งไม้ ใบไม้ ส่งโรงงานบดย่อยกิ่งไม้ ที่อ่อนนุช/หนองแขม - คัดแยกใบไม้แห้ง นำมาจัดทำปุ๋ยหมัก

เป้าหมายของโครงการ

- กิ่งไม้ ใบไม้ที่ตัดจากริมถนน, บ้านเรือน นำส่งโรงงานบดย่อย - ใบไม้แห้งจัดทำปุ๋ยหมัก ณ สำนักงานเขต

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
๑.๑ - ปลอดมลพิษ
๑.๑.๒ กรุงเทพมหานครมีการลดและควบคุมปริมาณมูลฝอยที่แหล่งกำาเนิดและเพิ่มประสิทธิภาพ การจั%
๑.๑.๒.๑ ลดและควบคุมปริมาณมูลฝอยที่แหล่งกำเนิดและเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการขยะมูลฝอยตั้งแต่แหล่งกำเนิดจนถึงการกำจัดอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-09-16)

100.00

16/9/2563 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 98.00 (2020-09-01)

98.00

1/9/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... จัดเจ้าหน้าที่เข้าดำเนินการตัดแต่งกิ่งไม้ คัดแยกนำกิ่งไม้มาใช้ประโยชน์ ประจำเดือนกันยายน 63 ก่อนนำเข้ากำจัดในโรงงานของกรุงเทพมหานคร และคัดแยกกิ่งไม้นำกลับมาใช้ประโยชน์เดือนกันยายน 63

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 95.00 (2020-08-17)

95.00

17/8/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดเจ้าหน้าที่เข้าดำเนินการตัดแต่งกิ่งไม้ คัดแยกนำกิ่งไม้มาใช้ประโยชน์ ประจำเดือนสิงหาคม 63 ก่อนนำเข้ากำจัดในโรงงานของกรุงเทพมหานคร และคัดแยกกิ่งไม้นำกลับมาใช้ประโยชน์เดือนสิงหาคม 63 ดำเนินการรวบรวมไดเ 98.09 ตัน และรายงานผลเมื่อสิ้นเดือนเดือนสิงหาคม 63 เป็นที่เรียบร้อย

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 85.00 (2020-07-09)

85.00

9/7/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... จัดเจ้าหน้าที่เข้าดำเนินการตัดแต่งกิ่งไม้ คัดแยกนำกิ่งไม้ย่อย/ใบไม้แห้ง มาใช้ประโยชน์ประจำเดือนกรกฎาคม 63 ก่อนนำเข้ากำจัดในโรงงานของกรุงเทพมหานคร โดยคัดแยกกิ่งไม้นำกลับมาทำปุ๋ยใช้ในพื้นที่เขตบางรัก ในเดือนกรกฎาคม 63 จำนวน 55.73 ตัน และรายงานผลเมื่อสิ้นเดือนเดือนกรกฎาคม 63 เป็นที่เรียบร้อย

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2020-06-21)

70.00

21/06/2563 : จัดเจ้าหน้าที่เข้าดำเนินการตัดแต่งกิ่งไม้ คัดแยกนำกิ่งไม้มาใช้ประโยชน์ ประจำเดือนมิถุนายน 63 ก่อนนำเข้ากำจัดในโรงงานของกรุงเทพมหานคร และคัดแยกกิ่งไม้นำกลับมาใช้ประโยชน์เดือนมิถุนายน 63 ดำเนินการรวบรวมไดเ 3.3 ตัน และรายงานผลเมื่อสิ้นเดือนเดือนมิถุนายน 63

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2020-05-29)

15.00

29/05/2563 : จัดเจ้าหน้าที่เข้าดำเนินการตัดแต่งกิ่งไม้ คัดแยกนำกิ่งไม้มาใช้ประโยชน์ ประจำเดือนพฤษภาคม 63 ก่อนนำเข้ากำจัดในโรงงานของกรุงเทพมหานคร และคัดแยกกิ่งไม้นำกลับมาใช้ประโยชน์เดือนพฤษภาคม 63 และอยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูล รายงานผลเมื่อสิ้นเดือนเดือนพฤษภาคม 63 และคัดแยกกิ่งไม้นำกลับมาใช้ประโยชน์เดือนพฤษภาคม 63 จำนวน 30 ตัน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-04-12)

60.00

12/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... จัดเจ้าหน้าที่เข้าดำเนินการตัดแต่งกิ่งไม้ คัดแยกนำกิ่งไม้มาใช้ประโยชน์ ประจำเดือนเมษายน 2563 ก่อนนำเข้ากำจัดในโรงงานของกรุงเทพมหานคร และคัดแยกกิ่งไม้นำกลับมาใช้ประโยชน์เดือนเมษายน 63 จำนวน 33.51 ตัน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-03-27)

60.00

27/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... จัดเจ้าหน้าที่เข้าดำเนินการตัดแต่งกิ่งไม้ คัดแยกนำกิ่งไม้มาใช้ประโยชน์ ประจำเดือนมีนาคม 2563 ก่อนนำเข้ากำจัดในโรงงานของกรุงเทพมหานคร และคัดแยกกิ่งไม้นำกลับมาใช้ประโยชน์เดือนมีนาคม 63 จำนวน 37.35 ตัน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2020-02-08)

40.00

8/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... จัดเจ้าหน้าที่เข้าดำเนินการตัดแต่งกิ่งไม้ คัดแยกนำกิ่งไม้มาใช้ประโยชน์ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563 ก่อนนำเข้ากำจัดในโรงงานของกรุงเทพมหานคร และคัดแยกกิ่งไม้นำกลับมาใช้ประโยชน์เดือน ก.พ. 63 ดำเนินการได้จำนวน 10 ตัน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2020-01-13)

30.00

13/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดเจ้าหน้าที่เข้าดำเนินการตัดแต่งกิ่งไม้ คัดแยกนำกิ่งไม้มาใช้ประโยชน์ ประจำเดือนมกราคม 2563 ก่อนนำเข้ากำจัดในโรงงานของกรุงเทพมหานคร และคัดแยกกิ่งไม้นำกลับมาใช้ประโยชน์เดือน ม.ค. 63 ดำเนินการได้จำนวน 18.79 ตัน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 24.00 (2019-12-09)

24.00

9/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... จัดเจ้าหน้าที่เข้าดำเนินการตัดแต่งกิ่งไม้ คัดแยกนำกิ่งไม้มาใช้ประโยชน์ ประจำเดือนธันวาคม 2562 ก่อนนำเข้ากำจัดในโรงงานของกรุงเทพมหานคร และตัดแยกกิ่งไม้นำกลับมาใช้ประโยชน์เดือน ธ.ค. 62 ดำเนินการได้ 2.30 ตัน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 16.00 (2019-11-22)

16.00

22/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... จัดเจ้าหน้าที่เข้าดำเนินการตัดแต่งกิ่งไม้ คัดแยกนำกิ่งไม้มาใช้ประโยชน์ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2562 ก่อนนำเข้ากำจัดโรงงานของกรุงเทพมหานคร และตัดแยกกิ่งไม้นำกลับมาใช้ประโยชน์เดือน พ.ย. 62 ปัจจุบันดำเนินการได้ 2.20 ตัน และรวบรวมข้อมูลเพื่อเตรียมรายงานผลให้สำนักสิ่งแวดล้อมทราบผ่านระบบกูเกิลไดท์

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(13) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 8.00 (2019-10-24)

8.00

24/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... - ประชุมวางแผนการดำเนินงาน - มอบหมายเจ้าหน้าที่เข้าดำเนินการตัดแต่งกิ่งไม้ คัดแยกนำกิ่งไม้มาใช้ประโยชน์ ประจำเดือนตุลาคม 2562 ก่อนนำเข้ากำจัดโรงงานของกรุงเทพมหานคร - รวบรวมและรายงานผล

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:จัดทำโครงการ แผนปฏิบัติงาน เสนอโครงการ แผนดำเนินงาน
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:มอบหมายภารกิจ / หน้าที่ความรับผิดชอบ
:5%
เริ่มต้น :2019-10-07 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-07 00:00:00
ขั้นตอน 3
:ดำเนินการตามโครงการ ตามแผนปฏิบัติงาน
:70%
เริ่มต้น :2019-10-21 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-21 00:00:00
ขั้นตอน 4
:รายงานผลการดำเนินการ
:15%
เริ่มต้น :2019-10-31 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-31 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50040000-3386

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50040000-3386

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5004-0866

ตัวชี้วัด : การลดและการคัดแยกมูลฝอยที่แหล่งกำเนิด - ร้อยละของปริมาณมูลฝอยที่คัดแยกและนำกลับไปใช้ประโยชน์ที่แหล่งกำเนิดเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2560 (2,419.97 ตันต่อวัน) - ร้อยละปริมาณมูลฝอยอันตรายที่คัดแยกจากแหล่งกำเนิดเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2560 (993 ตันต่อปี)

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 20

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 24.23

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
5.00

100 / 100
2
10.00

100 / 100
3
15.00

100 / 100
4
24.23

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **