ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการบำรุงรักษาปรับปรุงและเพิ่มพื้นที่สีเขียว : 50040000-3391

สำนักงานเขตบางรัก : (2563)

100

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100

นางสาวพัชรี วีระมิตร

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 2 100

หลักการและเหตุผล

ปรับปรุงภูมิทัศน์เมืองและเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้สวยงามจะช่วยลดปัญหาสิ่งแวดล้อมและภาวะโลกร้อน ตลอดจนสร้างบรรยากาศที่ดีให้แก่ประชาชนที่พักอาศัยอยู่ในพื้นที่เขตบางรักและผู้สัญจรผ่านไปมา

50040600/50040600

วัตถุประสงค์ของโครงการ

- เพื่อจัดหาและอนุรักษ์สภาพพื้นที่สีเขียวในพื้นที่เขตให้คงอยู่และคงสภาพสามารถใช้เป็นที่พักผ่อนและกรองมลภาวะของเมือง - ติดตามการเปลี่ยนแปลงสภาพพื้นที่สีเขียวให้คงอยู่

เป้าหมายของโครงการ

พื้นที่ว่างและพื้นที่ที่มีต้นไม้ใหญ่

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๒ - มหานครสีเขียว สะดวกสบาย : Bangkok as a Green and Convenient City
๒.๒ - มีพื้นที่สาธารณะ พื้นที่สีเขียวกระจายทั่วทุกพื้นที่
๒.๒.๑ กรุงเทพมหานครเป็นมหานครที่ร่มรื่นด้วยพรรณไม้ มีพื้นที่สีเขียวเพื่อการพักผ่อนเพียงพ%
๒.๒.๑.๑ พัฒนาพื้นที่สีเขียวสำหรับพักผ่อนหย่อนใจและสร้างความร่มรื่นเพิ่มขึ้นกระจาย ทั่วในพื้นที่

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-08-31)

100.00

31/8/2563 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว

** ปัญหาของโครงการ :เนื่องจากไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ ตามหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ กท 1902/00555 ลงวันที่ 23 มีนาคม 2563 เรื่องแนวทางการบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563 จากผลกระทบกับรายได้ของกรุงเทพมหานคร ปลัดกรุงเทพมหานครได้สั่งการให้ชะลอการดำเนินการไว้ก่อน จึงต้องมอบหมายให้เจ้าหน้าที่กลุ่มงานปลูกและบำรุงรักษาต้นไม้ เข้าดำเนินการสำรวจ ดูแลรักษาพร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์เพื่อคงไว้และเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้สวยงามในพื้นที่เขต ให้คงอยู่ตามสภาพ เพื่อลดปัญหาสิ่งแวดล้อมและภาวะโลกร้อน ตลอดจนสร้างบรรยากาศที่ดีให้แก่ประชาชนที่พักอาศัยอยู่ในพื้นที่เขตบางรักและผู้สัญจรผ่านไปมา โดยในปีงบประมาณ 2563 ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ และสามารถดำเนินการเพิ่มพื้นที่สีเขียวได้ตามเป้าหมาย

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-06-21)

60.00

21/06/2563 :- ได้รับประสานจากสำนักงบประมาณกรุงเทพมหานครได้พิจารณา ตามหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ กท 1902/00555 ลงวันที่ 23 มีนาคม 2563 เรื่องแนวทางการบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563 จากผลกระทบกับรายได้ของกรุงเทพมหานคร ปลัดกรุงเทพมหานครได้สั่งการให้ชะลอการดำเนินการไว้ก่อน - จัดทำบันทึกขออนุมัติผู้อำนวยการเขตเพื่อทราบและชะลอโครงการ ซึ่งได้รับอนุมัติตามหนังสือ ที่ กท 4306/ ลว. 8 เม.ย. 63 - ติดตามปรับปรุงและบำรุงรักษาให้สภาพพื้นที่สีเขียวให้คงอยู่

** ปัญหาของโครงการ :ชลอการอนุมัติงบประมาณ

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มีงบประมาณในการดำเนินงาน

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-05-29)

60.00

29/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... - ได้รับประสานจากสำนักงบประมาณกรุงเทพมหานครได้พิจารณา ตามหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ กท 1902/00555 ลงวันที่ 23 มีนาคม 2563 เรื่องแนวทางการบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563 จากผลกระทบกับรายได้ของกรุงเทพมหานคร ปลัดกรุงเทพมหานครได้สั่งการให้ชะลอการดำเนินการไว้ก่อน - ติดตามการเปลี่ยนแปลงสภาพพื้นที่สีเขียวให้คงอยู่

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 55.00 (2020-04-12)

55.00

12/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... - รออนุมัติเงินประจำงวด และรายการจัดซื้อวัสดุเพิ่มเติม เพื่อใช้ในการพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ทั่วพื้นที่เขตบางรักให้ร่มรื่น สวยงาม น่ามอง และเหมาะเป็นเขตกลางใจเมือง - จัดทำเอกสารประกวดราคาจัดซื้อต้นไม้และวัสดุในการพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ทั่วพื้นที่เขตบางรักให้ร่มรื่น สวยงาม น่ามอง และเหมาะเป็นเขตกลางใจเมืองตามแผนขออนุมัติเงินประจำงวด และจะก่อหนี้เมื่อได้รับอนุมัติเงินประจำงวดแล้ว - มอบหมายเจ้าหน้าที่งานสวนจัดเตรียมพื้นที่ ดูแลความสะอาด ให้พร้อมสำหรับการพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ทั่วพื้นที่เขตบางรัก

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2020-03-27)

50.00

27/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... - สำนักงบประมาณประสานให้จัดทำเอกสารประกอบการขอเงินประจำงวด และรายการจัดซื้อวัสดุเพิ่มเติม เพื่อใช้ในการพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ทั่วพื้นที่เขตบางรักให้ร่มรื่น สวยงาม น่ามอง และเหมาะเป็นเขตกลางใจเมือง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 45.00 (2020-02-08)

45.00

8/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... - ติดตามการเปลี่ยนแปลงสภาพพื้นที่สีเขี่ยวให้คงอยู่ และดำเนินการซ่อมแซม บำรุงรักษาเพื่อรอการพัฒนาให้เป็นพื้นที่สีเขียว - ออกสำรวจพื้นที่เพื่อพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ทั่วพื้นที่เขตบางรักให้ร่มรื่น สวยงาม น่ามอง และเหมาะเป็นเขตกลางใจเมือง - รวบรวมข้อมูลและจัดทำสถิติที่ออกสำรวจข้อมูลไว้เพื่อเตรียมพร้อมดำเนินการให้เป็นไปตามแผนการพัฒนาปรับปรุงพื้นที่ - สำนักงบประมาณประสานให้จัดทำเอกสารประกอบการขอเงินประจำงวด และรายการจัดซื้อวัสดุในการพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ทั่วพื้นที่เขตบางรักให้ร่มรื่น สวยงาม น่ามอง และเหมาะเป็นเขตกลางใจเมือง แผนการดำเนินงานเพื่อดำเนินการช่วงเดิอนมีนาคม 2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2020-01-13)

30.00

13/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... - ติดตามการเปลี่ยนแปลงสภาพพื้นที่สีเขี่ยวให้คงอยู่ - ออกสำรวจพื้นที่เพื่อพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ทั่วพื้นที่เขตบางรักให้ร่มรื่น สวยงาม น่ามอง และเหมาะเป็นเขตกลางใจเมือง - รวบรวมข้อมูลเพื่อจัดทำแผนการพัฒนาปรับปรุงพื้นที่ - จัดทำโครงการเสนอผู้บังคับบัญชาเพื่อขออนุมัติเงินประจำงวดที่ 2

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 24.00 (2019-12-09)

24.00

9/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... - ติดตามการเปลี่ยนแปลงสภาพพื้นที่สีเขี่ยวให้คงอยู่ - ออกสำรวจพื้นที่เพื่อพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ทั่วพื้นที่เขตบางรักให้ร่มรื่น สวยงาม น่ามอง และเหมาะเป็นเขตกลางใจเมือง - รวบรวมข้อมูลเพื่อจัดทำแผนการพัฒนาปรับปรุงพื้นที่

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 16.00 (2019-11-22)

16.00

22/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... - ติดตามการเปลี่ยนแปลงสภาพพื้นที่สีเขียวให้คงอยู่ - ออกสำรวจพื้นที่เพื่อพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ทั่วพื้นที่เขตบางรักให้ร่มรื่น สวยงาม น่ามอง และเหมาะเป็นเขตกลางใจเมือง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 8.00 (2019-10-24)

8.00

24/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... - มอบหมายเจ้าหน้าที่เข้าดำเนินการสำรวจพื้นที่เพื่อปรับปรุงประดับและอนุรักษ์สภาพพื้นที่สีเขียวในพื้นที่เขตให้คงอยู่และคงสภาพสามารถใช้เป็นที่พักผ่อนและกรองมลภาวะของเมือง - ติดตามการเปลี่ยนแปลงสภาพพื้นที่สีเขี่ยวให้คงอยู่และเป็นสภาพพื้นที่สีเขียวเพิ่มขึ้นในพื้นที่เขต

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:ออกสำรวจพื้นที่ในการพัฒนาปรับปรุงพื้นที่
:5%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:จัดทำโครงการเสนอของบประมาณตามแผนปฏิบัติงาน เสนอแผนดำเนินงาน
:10%
เริ่มต้น :2020-03-02 00:00:00
สิ้นสุด :2020-03-02 00:00:00
ขั้นตอน 3
:ดำเนินการตามแผนปฏิบัติงาน จัดซื้อวัสดุ ต้นไม้ในการนำมาปรับปรุงและเพิ่มพื้นที่สีเขียวเพิ่มขึ้น
:30%
เริ่มต้น :2020-04-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-04-01 00:00:00
ขั้นตอน 4
:ปรับปรุงพื้นที่ด้วยวัสดุ ต้นไม้ ให้มีสภาพแวดล้อมที่ดีและเพิ่มพื้นที่สีเขียวในพื้นที่เขต
:50%
เริ่มต้น :2020-05-25 00:00:00
สิ้นสุด :2020-05-25 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50040000-3391

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50040000-3391

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5004-0873

ตัวชี้วัด : พื้นที่สีเขียวที่เพิ่มขึ้น

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
10.00

100 / 100
2
50.00

100 / 100
3
70.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **