ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการปรับภูมิทัศน์พัฒนาคูคลองและถนนเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก : 50040000-3403

สำนักงานเขตบางรัก : (2563)

100

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100

นายสมชาย มั่นทอง 6240

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 2 100

หลักการและเหตุผล

แม่น้ำลำคลองมีสภาพตื้นเขิน น้ำมีสีดำ มีขยะถุงพลาสติก รวมทั้งคราบไขมันที่ถูกปล่อยออกมาจากอาคารบ้านเรือนที่พักอาศัย สถานประกอบการ ร้านค้าอาหาร ภัตตาคาร และสถานประกอบการอื่น ๆ ระบายน้ำเสียทิ้งลงสู่คลองและแม่น้ำตลอดเวลา รวมทั้งถนน บาทวิถี ผิวจราจร สาธารณูปโภค ที่ต้องมีการจัดระเบียบ เพื่อให้เกิดความสะอาด ความเรียบร้อย สวยงามในการสัญจรของประชาชน

50040300/50040300

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อให้เกิดความสะอาด ความสวยงาม และความเป็นระเบียบเรียบร้อยในที่สาธารณะ 2. เพื่อเสริมสร้างวินัยและการมีส่วนร่วมของประชาชนในการรักษ์คูคลอง การรักษาความสะอาดความเป็นระเบียบเรียบร้อย และมีภูมิทัศน์ที่ดีในที่สาธารณะ 3. เพื่อให้ประชาชนทราบถึงกฎระเบียบและการบังคับการตามกฎหมาย ลดการกระทำผิด ป้องกันและควบคุมให้เกิดความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยในพื้นที่ที่สาธารณะให้มากยิ่งขึ้น

เป้าหมายของโครงการ

1.เชิงปริมาณ - ดำเนินการพัฒนาคูคลอง จำนวน 1 คลอง คือ คลองหัวลำโพงเก่า - ดำเนินการพัฒนาถนน จำนวน 2 ถนน คือ ถนนสาทรเหนือ และถนนนราธิวาสราชนครินทร์ 2.เชิงคุณภาพ ดำเนินการตามเป้าหมาย ร้อยละ 100 3.เชิงเวลา ดำเนินการอย่างต่อเนื่องตลอดปีงบประมาณ

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
๑.๔ - ปลอดภัยพิบัติ
๑.๔.๑ กรุงเทพมหานครสามารถลดความเสี่ยงและฟื้นคืนจากภัยพิบัติ%
๑.๔.๑.๑ กรุงเทพมหานครมีความพร้อมในการรับมือกับอุทกภัยทั้งจากน้ำฝนน้ำหนุนและน้ำหลาก เสริมสร้างศักยภาพและความสามารถด้านบุคลากรและเครื่องมือ

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-03-24)

100.00

2020-3-24 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2020-02-25)

50.00

25/2/2563 : ได้มีการซ่อมแซม ปรับปรุง ผิวจราจร บาทวิถี ตัดแต่งต้นไม้ให้สวยงาม, ทำความสะอาดบริเวณจุดจอดรถโดยสารประจำทาง และล้างทำความสะอาดบริเวณทางเท้า ถนนสาทรเหนือ และถนนนราธิวาสราชนครินทร์ พร้อมทั้งติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างบริเวณคลองหัวลำโพงเก่า จำนวน 6 จุด

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2020-01-30)

40.00

30/1/2563 : ได้มีการซ่อมแซม ปรับปรุง ผิวจราจร บาทวิถี ตัดแต่งต้นไม้ให้สวยงาม เก็บขยะในคลองหัวลำโพงเก่า ทำความสะอาดบริเวณจุดจอดรถโดยสารประจำทาง และล้างทำความสะอาดบริเวณทางเท้า บนถนนสาทรเหนือ และถนนนราธิวาสราชนครินทร์

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2019-12-26)

30.00

26/12/2562 : ได้มีการซ่อมแซม ปรับปรุง ผิวจราจร บาทวิถี ตัดแต่งต้นไม้ให้สวยงาม เก็บขยะในคลองหัวลำโพงเก่า ทำความสะอาดบริเวณจุดจอดรถโดยสารประจำทาง และล้างทำความสะอาดบริเวณทางเท้า บนถนนสาทรเหนือ และถนนนราธิวาสราชนครินทร์

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2019-11-29)

20.00

29/11/2562 : ได้มีการซ่อมแซม ปรับปรุง ผิวจราจร บาทวิถี ตัดแต่งต้นไม้ให้สวยงาม เก็บขยะในคลองหัวลำโพงเก่า ทำความสะอาดบริเวณจุดจอดรถโดยสารประจำทาง และล้างทำความสะอาดบริเวณทางเท้า บนถนนสาทรเหนือ และถนนนราธิวาสราชนครินทร์

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2019-10-30)

5.00

30/10/2562 : ได้มีการซ่อมแซม ปรับปรุง ผิวจราจร บาทวิถี ตัดแต่งต้นไม้ให้สวยงาม เก็บขยะในคลองหัวลำโพงเก่า ทำความสะอาดบริเวณจุดจอดรถโดยสารประจำทาง และล้างทำความสะอาดบริเวณทางเท้า ถนนสาทรเหนือ และถนนนราธิวาสราชนครินทร์

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:ประสานฝ่ายพัฒนาชุมชน เชิญชวนประชาชนร่วมโครงการ
:20%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:จัดเจ้าหน้าที่เก็บขยะและตัดแต่งกิ่งไม้
:20%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:ประสานฝ่ายสิ่งแวดล้อมฯจัดเจ้าหน้าที่ให้คำแนะนำผู้ประกอบการมิให้ล้างภาชนะลงคูคลอง
:20%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 4
:เจ้าหน้าที่ฝ่ายโยธา เก็บขยะ วัชพืช ขุดลอกคลอง
:20%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 5
:รายงานผลผู้บังคับบัญชา
:20%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50040000-3403

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50040000-3403

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5004-0869

ตัวชี้วัด : ร้อยละความสำเร็จในการปรับภูมิทัศน์พัฒนาคูคลองและถนนเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
20.00

100 / 100
2
100.00

100 / 100
3
100.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **