ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการถนนปลอดป้ายโฆษณาผิดกฎหมาย : 50040000-3407

สำนักงานเขตบางรัก : (2563)

100.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100.00

นายกำพล เลี้ยงบำรุง และ นายเอกรินทร์ อินทร์สุวรรณ 6210

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 4 100.0000

หลักการและเหตุผล

ด้วยสำนักงานเขตบางรัก เป็นพืนที่เขตชั้นในของกรุงเทพมหานครที่มีการแข่งขันทางด้านเศรษฐกิจค่อนข้างสูง และมีผู้สัญจรเข้าออกในพื้นที่เป็นจำนวนมากในแต่ละวัน จึงเป็นเป้าหมายในการเข้าใช้พื้นที่ในการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ธุรกิจการค้า ซึ่งหมายรวมถึงโครงการหมู่บ้านจัดสรร คอนโดมิเนียม และผู้ประกอบการอื่นที่มักมีผู้นำป้ายโฆษณาชนิดต่าง ๆ มาติดตามเสาไฟฟ้า ต้นไม้ ตู้โทรศัพท์ และติดตั้งในที่สาธารณะโดยไม่ได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่และเจ้าพนักงานท้องถิ่น ทำให้บดบังทัศนียภาพในการสัญจรของประชาชน เกิดความไม่เป็นระเบียบเรียบร้อย และเป็นความผิดตามพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. 2535 ประกอบกับนโยบายผู้บริหารกรุงเทพมหานคร ได้ให้ความสำคัญกับปัญหาการติดตั้งป้ายโฆษณาในที่สาธารณะโดยไม่ได้รับอนุญาต ฝ่ายเทศกิจ ในฐานะที่มีหน้าที่บังคับการให้เป็นไปตามกฎหมาย มีหน้าที่รับผิดชอบ ควบคุม กำกับ ดูแล ความเป็นระเบียบเรียบร้รอยของบ้านเมือง และต้องปฏิบัติตามกฏหมายให้สอดคล้องกับนโยบายผู้บริหารกรุงเทพมหานครด้านเมืองน่าอยู่ยั่งยืน จึงได้จัดทำโครงการการดำเนินการจัดระเบียบป้ายโฆษณาในที่สาธารณะขึ้น

50040900/50040900

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อให้เกิดความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยในที่สาธารณะ 2. เพื่อเสริมสร้างวินัยและการมีส่วนร่วมของประชาชนในการรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง 3. เพื่อให้ประชาชนทราบถึงกฎระเบียบและการบังคับการตามกฎหมาย อันเป็นการลดการกระทำผิด ป้องกัน และควบคุมให้เกิดความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยในพื้นที่ที่สาธารณะให้มากยิ่งขึ้น

เป้าหมายของโครงการ

1. เจ้าหน้าที่เทศกิจทุกชุดสายตรวจปฏิบัติการออกตรวจสอบกวดขันป้ายโฆษณาในที่สาธารณะโดยไม่ได้รับอนุญาตในพื้นที่รับผิดชอบเป็นประจำทุกวัน โดยเน้นในถนนและซอยหลักที่ตรวจสอบพบ จะต้องดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ 2. เพื่อให้ประชาชนมีความพึงพอใจในระดับมากต่อการดำเนินการตามโครงการ 3. ดำเนินการอย่างต่อเนื่องตลอดปีงบประมาณ

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๒ - มหานครสีเขียว สะดวกสบาย : Bangkok as a Green and Convenient City
มิติที่ ๒.๑ - ภูมิทัศน์สวยงาม
เป้าหมายที่ ๒.๑.๑ กรุงเทพมหานครจัดระเบียบเมือง ปรับปรุงทัศนียภาพของเมืองให้แลดูสะอาด ไม่มีสายไฟฟ้า%
เป้าประสงค์ที่ ๒.๑.๑.๑ ตลาดหรือแผงค้าขายที่กีดขวางทางเท้า กีดขวางการจราจรและบดบังทัศนียภาพ ได้รับการจัดระเบียบได้ครบทุกกลุ่มเขต

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-09-16)

100.00

16/09/2563 :

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 90.00 (2020-08-17)

90.00

17/08/2563 : 1. เจ้าหน้าที่ชุดสายตรวจ จำนวน 5 ชุดสายตรวจ ได้แก่ 1.1 ชุดสายตรวจ 251 มีนายจตุรวิทย์ หอมเอื้อม พนักงานเทศกิจชำนาญงาน หัวหน้าชุด 1.2 ชุดสายตรวจ 252 มีนายภูวนาถ น่วมทะนงค์ พนักงานเทศกิจชำนาญงาน หัวหน้าชุด 1.3 ชุดสายตรวจ 253 มีนายจิรัฏฐ์ บิณฑวิหค พนักงานเทศกิจชำนาญงาน หัวหน้าชุด 1.4 ชุดสายตรวจ 254 มีนายสาโรจน์ ศรีนิล เจ้าพนักงานเทศกิจชำนาญการ หัวหน้าชุด 1.5 ชุดสายตรวจ 255 มีนายพีรศักดิ์ เกษรกุล พนักงานเทศกิจชำนาญงาน หัวหน้าชุด ออกตรวจตราพืันที่ที่รับผิดชอบในช่วงเวลาที่กำหนด 2. หากตรวจพบป้ายผิดกฎหมายและพบเจ้าของป้ายก็จะตักเตือนและสั่งให้แก้ไข หากไม่แก้ไขดำเนินการจับกุมตาม พรบ. รักษา ความสะอาดฯ 3. กรณีไม่พบผู้กระทำผิดหรือไม่แก้ไขตามคำสั่ง ก็จะจัดเก็บเพื่อติดตามตัวมาดำเนินคดี 4. รวบรวมผลการปฏิบัติงานพร้อมภาพถ่ายรายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบ 16/07/2563 : - ชุดสายตรวจ จำนวน 5 ชุดสายตรวจ ได้แก่ 1. ชุดสายตรวจ 251 นายจตุรวิทย์ หอมเอื้อม พนักงานเทศกิจชำนาญงาน หัวหน้าชุด 2. ชุดสายตรวจ 252 นายภูวนาถ น่วมทะนงค์ พนักงานเทศกิจชำนาญงาน หัวหน้าชุด 3. ชุดสายตรวจ 253 นายจิรัฏฐ์ บิณฑวิหค พนักงานเทศกิจชำนาญงาน หัวหน้าชุด 4. ชุดสายตรวจ 254 นายสาโรจน์ ศรีนิล เจ้าพนักงานเทศกิจชำนาญการ หัวหน้าชุด 5. ชุดสายตรวจ 255 นายพีรศักดิ์ เกษรกุล พนักงานเทศกิจชำนาญ หัวหน้าชุด ออกปฏิบัติหน้าที่ตามพื้นที่ที่รับผิดชอบในช่วงเวลาที่กำหนด - หากตรวจพบป้ายผิดกฎหมายและพบเจ้าของป้ายจะตักเตือนและสั่งให้แก้ไข หากไม่แก้ไขดำเนินการจับกุมเพื่อดำเนินคดีตาม พรบ.รักษาความสะอาดฯ - กรณีไม่พบผู้กระทำผิดหรือไม่แก้ไขตามคำสั่ง ก็จะจัดเก็บเพื่อติดตามตัวมาดำเนินคดี - รวบรวมผลการปฏิบัติงานพร้อมภาพถ่ายรายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบ

** ปัญหาของโครงการ :1. เจ้าหน้าที่ต้องปฏิบัติภารกิจประจำหรือได้รับมอบหมายหลายประการ และพื้นที่เขตมีตรอก ซอยหลัก ซอยแยก และซอยลัดจำนวนมาก ประกอบกับมีการจราจรค่อนข้างติดขัด จึงทำหให้การปฏิบัติงานตามโครงการมีปัจจัยแทรกในการดำเนินการจัดเก็บในทันที ไม่เป็นไปอย่างต่อเนื่องและทั่วถึง 2. เจ้าหน้าที่อาจได้รับภารกิจที่มีความจำเป็นเร่งด่วน มีการร้องขอสนับสนุนกำลังเจ้าหน้าที่ในการดำเนินการตามนโยบายของกรุงเทพมหานคร หน่วยงานเอกชนหรือหน่วยงานภาครัฐ ทำให้การดำเนินการไม่สามารถปฏิบัติงานได้อย่างต่อเนื่อง 3. เจ้าหน้าที่อาจไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบและขั้นตอนของกฎหมาย 4. การประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องแก่ประชาชนอาจเป็นไปอย่างไม่ทั่วถึง

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 80.00 (2020-07-16)

80.00

16/07/2563 : - ชุดสายตรวจ จำนวน 5 ชุดสายตรวจ ได้แก่ 1. ชุดสายตรวจ 251 นายจตุรวิทย์ หอมเอื้อม พนักงานเทศกิจชำนาญงาน หัวหน้าชุด 2. ชุดสายตรวจ 252 นายภูวนาถ น่วมทะนงค์ พนักงานเทศกิจชำนาญงาน หัวหน้าชุด 3. ชุดสายตรวจ 253 นายจิรัฏฐ์ บิณฑวิหค พนักงานเทศกิจชำนาญงาน หัวหน้าชุด 4. ชุดสายตรวจ 254 นายสาโรจน์ ศรีนิล เจ้าพนักงานเทศกิจชำนาญการ หัวหน้าชุด 5. ชุดสายตรวจ 255 นายพีรศักดิ์ เกษรกุล พนักงานเทศกิจชำนาญ หัวหน้าชุด ออกปฏิบัติหน้าที่ตามพื้นที่ที่รับผิดชอบในช่วงเวลาที่กำหนด - หากตรวจพบป้ายผิดกฎหมายและพบเจ้าของป้ายจะตักเตือนและสั่งให้แก้ไข หากไม่แก้ไขดำเนินการจับกุมเพื่อดำเนินคดีตาม พรบ.รักษาความสะอาดฯ - กรณีไม่พบผู้กระทำผิดหรือไม่แก้ไขตามคำสั่ง ก็จะจัดเก็บเพื่อติดตามตัวมาดำเนินคดี - รวบรวมผลการปฏิบัติงานพร้อมภาพถ่ายรายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบ

** ปัญหาของโครงการ :1. เจ้าหน้าที่ต้องปฏิบัติภารกิจประจำหรือได้รับมอบหมายหลายประการ และพื้นที่เขตมีตรอก ซอยหลัก ซอยแยก และซอยลัดจำนวนมาก ประกอบกับมีการจราจรค่อนข้างติดขัด จึงทำให้การปฏิบัติงานตามโครงการมีปัจจัยแทรกในการดำเนินการจัดเก็บในทันที ไม่เป็นไปอย่างต่อเนื่องและทั่วถึง 2. เจ้าหน้าที่อาจได้รับภารกิจที่มีความจำเป็นเร่งด่วน มีการร้องขอสนับสนุนกำลังเจ้าหน้าที่ในการดำเนินการตามนโยบายของกรุงเทพมหานคร หน่วยงานเอกชนหรือหน่วยงานภาครัฐ ทำให้การดำเนินการไม่สามารถปฏิบัติงานได้อยางต่อเนื่อง 3. เจ้าหน้าที่อาจไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบและขั้นตอนของกฎหมาย 4. การประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องแก่ประชาชนอาจเป็นไปอย่างไม่ทั่วถึง

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 75.00 (2020-06-15)

75.00

15/06/2563 : 1. เจ้าหน้าที่ชุดสายตรวจ จำนวน 5 ชุดสายตรวจ ได้แก่ 1.1 ชุดสายตรวจ 251 มีนายจตุรวิทย์ หอมเอื้อม พนักงานเทศกิจชำนาญงาน หัวหน้าชุด 1.2 ชุดสายตรวจ 252 มีนายภูวนาถ น่วมทะนงค์ พนักงานเทศกิจชำนาญงาน หัวหน้าชุด 1.3 ชุดสายตรวจ 253 มีนายจิรัฏฐ์ บิณฑวิหค พนักงานเทศกิจชำนาญงาน หัวหน้าชุด 1.4 ชุดสายตรวจ 254 มีนายสาโรจน์ ศรีนิล เจ้าพนักงานเทศกิจชำนาญการ หัวหน้าชุด 1.5 ชุดสายตรวจ 255 มีนายพีรศักดิ์ เกษรกุล พนักงานเทศกิจชำนาญงาน หัวหน้าชุด ออกตรวจตราพืันที่ที่รับผิดชอบในช่วงเวลาที่กำหนด 2. หากตรวจพบป้ายผิดกฎหมายและพบเจ้าของป้ายก็จะตักเตือนและสั่งให้แก้ไข หากไม่แก้ไขดำเนินการจับกุมตาม พรบ. รักษา ความสะอาดฯ 3. กรณีไม่พบผู้กระทำผิดหรือไม่แก้ไขตามคำสั่ง ก็จะจัดเก็บเพื่อติดตามตัวมาดำเนินคดี 4. รวบรวมผลการปฏิบัติงานพร้อมภาพถ่ายรายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบ

** ปัญหาของโครงการ :1. เจ้าหน้าที่ต้องปฏิบัติภารกิจประจำหรือได้รับมอบหมายหลายประการ และพื้นที่เขตมีตรอก ซอยหลัก ซอยแยก และซอยลัดจำนวนมาก ประกอบกับมีการจราจรค่อนข้างติดขัด จึงทำให้การปฏิบัติการตามโครงการมีปัจจัยแทรกในการดำเนินการจัดเก็บในทันที ไม่เป็นไปอย่างต่อเนื่องและทั่วถึง 2. เจ้าหน้าที่อาจได้รับภารกิจที่มีความจำเป็นเร่งด่วน มีการร้องขอสนับสนุนกำลังเจ้าหน้าที่ในการดำเนินการตามนโยบายของกรุงเทพมหานคร หน่วยงานเอกชนหรือหน่วยงานภาครัฐ ทำให้การดำเนินการไม่สามารถปฏิบัติงานได้อย่างต่อเนื่อง 3. เจ้าหน้าที่อาจไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบและขั้นตอนของกฎหมาย 4. การประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องแก่ประชาชนอาจเป็นไปอย่างไม่ทั่วถึง

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2020-05-14)

70.00

14/05/2563 : 1. ชุดสายตรวจ จำนวน 5 ชุดสายตรวจ ออกปฏิบัติหน้าที่ตามพื้นที่ที่รับผิดชอบในช่วงเวลาที่กำหนด ดังนี้ 1.1 ชุดสายตรวจ 251 มีนายจตุรวิทย์ หอมเอื้อม พนักงานเทศกิจชำนาญงาน หัวหน้าชุด 1.2 ชุดสายตรวจ 252 มีนายภูวนาถ น่วมทะนงค์ พนักงานเทศกิจชำนาญงาน หัวหน้าชุด 1.3 ชุดสายตรวจ 253 มีนายจิรัฏฐ์ บิณฑวิหค พนักงานเทศกิจชำนาญงาน หัวหน้าชุด 1.4 ชุดสายตรวจ 254 มีนายสาโรจน์ ศรีนิล เจ้าพนักงานเทศกิจชำนาญการ หัวหน้าชุด 1.5 ชุดสายตรวจ 255 มีนายพีรศักดิ์ เกษรกุล พนักงานเทศกิจชำนาญงาน หัวหน้าชุด 2. หากตรวจพบป้ายผิดกฏหมายและพบเจ้าของป้ายจะตักเตือนและสั่งให้แก้ไข หากไม่แก้ไข ดำเนินการจับกุมเพื่อดำเนินคดีตาม พรบ.รักษาความสะอาดฯ 3. กรณีไม่พบผู้กระทำผิดหรือไม่แก้ไขตามคำสั่ง ก็จะจัดเก็บเพื่อติดตามตัวมาดำเนินคดี 4. รวบรวมผลปฏิบัติงานพร้อมภาพถ่ายรายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบ

** ปัญหาของโครงการ :1. เจ้าหน้าที่ต้องปฏิบัติภารกิจประจำหรือได้รับมอบหมายหลายประการ และพื้นที่เขตมีตรอก ซอยหลัก ซอยแยก และซอยลัดจำนวนมาก ประกอบกับมีการจราจรค่อนข้างติดขัด จึงทำให้การปฏิบัติงานตามโครงการมีปัจจัยแทรกในการดำเนินการจัดเก็บในทันที ไม่เป็นไปอย่างต่อเนื่องและทั่วถึง 2. เจ้าหน้าที่อาจได้รับภารกิจที่มีความจำเป็นเร่งด่วน มีการร้องขอสนับสนุนกำลังเจ้าหน้าที่ในการดำเนินการตามนโยบายของกรุงเทพมหานคร หน่วยงานเอกชนหรือหน่วยงานภาครัฐ ทำให้การดำเนินการไม่สามารถปฏิบัติงานได้อย่างต่อเนื่อง 3. เจ้าหน้าที่อาจไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบและขั้นตอนของกฎหมาย 4. การประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องแก่ประชาชนอาจเป็นไปอย่างไม่ทั่วถึง

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-04-30)

60.00

30/04/2563 : 1. ชุดสายตรวจ จำนวน 5 ชุดสายตรวจ ออกปฏิบัติหน้าที่ตามพื้นที่ที่รับผิดชอบ ดังนี้ - ชุดสายตรวจ 251 นายจตุรวิทย์ หอมเอื้อม หัวหน้าชุด - ชุดสายตรวจ 252 นายภูวนาถ น่วมทะนงค์ หัวหน้าชุด - ชุดสายตรวจ 253 นายจิรัฏฐ์ บิณฑวิหค หัวหน้าชุด - ชุดสายตรวจ 254 นายสาโรจน์ ศรีนิล หัวหน้าชุด - ชุดสายตรวจ 255 นายพีรศักดิ์ เกษรกุล หัวหน้าชุด 2. หากตรวจพบป้ายผิดกฎหมายและพบเจ้าของป้ายจะตักเตือนและสั่งให้แก้ไข หากไม่แก้ไขดำเนินการจับกุมเพื่อดำเนินคดีตาม พรบ. รักษาความสะอาดฯ 3. กรณีไม่พบผู้กระทำผิดหรือไม่แก้ไขตามคำสั่ง ก็จะจัดเก็บเพื่อติดตามตัวมาดำเนินคดี 4. รวบรวมผลปฏิบัติงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบ

** ปัญหาของโครงการ :1. เจ้าหน้าที่ต้องปฏิบัติภารกิจประจำหรือได้รับมอบหมายหลายประการ และพื้นที่เขตมีตรอก ซอยหลัก ซอยแยก และซอยลัดจำนวนมาก ประกอบกับมีการจราจรค่อนข้างติดขัด จึงทำให้การปฏิบัติงานตามโครงการมีปัจจัยแทรกในการดำเนินการจัดเก็บในทันที 2. เจ้าหน้าที่อาจได้รับภารกิจที่มีความจำเป็นเร่งด่วน มีการร้องขอสนับสนุนกำลังเจ้าหน้าที่ในการดำเนินการตามนโยบายของกรุงเทพมหานคร หน่วยงานเอกชนหรือหน่วยงานภาครัฐ ทำให้การดำเนินการไม่สามารถปฏิบัติงานได้อย่างต่อเนื่อง 3. เจ้าหน้าที่อาจไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบและขั้นตอนของกฎหมาย 4. การประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องแก่ประชาชนอาจเป็นไปอย่างไม่ทั่วถึง

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2020-03-17)

50.00

17/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... 1. ชุดสายตรวจ จำนวน 5 ชุดสายตรวจ ได้แก่ - ชุดสายตรวจ 251 นายจตุรวิทย์ หอมเอื้อม พนักงานเทศกิจชำนาญงาน เป็นหัวหน้าชุด - ชุดสายตรวจ 252 นายภูวนาถ น่วมทะนงค์ พนักงานเทศกิจชำนาญงาน เป็นหัวหน้าชุด - ชุดสายตรวจ 253 นายจิรัฏฐ์ บิณฑวิหค พนักงานเทศกิจชำนาญงาน เป็นหัวหน้าชุด - ชุดสายตรวจ 254 นายสาโรจน์ ศรีนิล เจ้าพนักงานเทศกิจชำนาญการ เป็นหัวหน้าชุด - ชุดสายตรวจ 255 นายพีรศักดิ์ เกษรกุล พนักงานเทศกิจชำนาญงาน เป็นหัวหน้าชุด ออกปฏิบัติหน้าที่ตามพื้นที่ที่รับผิดชอบในช่วงเวลาที่กำหนด 2. หากตรวจพบป้ายผิดกฎหมายและพบเจ้าของป้ายจะตักเตือนและสั่งให้แก้ไข หากไม่แก้ไขดำเนินการจับกุมเพื่อดำเนินคดีตาม พ.ร.บ.รักษาความสะอาดฯ 3. กรณีไม่พบผู้กระทำผิดหรือไม่แก้ไขตามคำสั่ง ก็จะจัดเก็บเพื่อติดตามตัวมาดำเนินคดี 4. รวบรวมผลการปฏิบัติงานพร้อมภาพถ่ายรายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบ

** ปัญหาของโครงการ :1. เจ้าหน้าที่ต้องปฏิบัติภารกิจประจำหรือได้รับมอบหมายหลายประการ และพื้นที่เขตมีตรอก ซอยหลัก ซอยแยก และซอยลัดจำนวนมาก ประกอบกับมีการจราจรค่อนข้างติดขัด จึงทำให้การปฏิบัติงานตามโครงการมีปัจจัยแทรกในการดำเนินการจัดเก็บในทันที ไม่เป็นไปอย่างต่อเนื่องและทั่วถึง 2. เจ้าหน้าที่อาจได้รับภารกิจที่มีความจำเป็นเร่งด่วน มีการร้องขอสนับสนุนกำลังเจ้าหน้าที่ในการดำเนินการตามนโยบายของกรุงเทพมหานคร หน่วยงานเอกชนหรือหน่วยงานภาครัฐ ทำให้การดำเนินการไม่สามารถปฏิบัติงานได้อย่างต่อเนื่อง 3. เจ้าหน้าที่อาจไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบและขั้นตอนของกฎหมาย 4. การประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องแก่ประชาชนอาจเป็นไปอย่างไม่ทั่วถึง

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2020-02-15)

40.00

15/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... - ชุดสายตรวจ จำนวน 5 ชุดสายตรวจ ได้แก่ 1. ชุดสายตรวจ 251 นายจตุรวิทย์ หอมเอื้อม พนักงานเทศกิจชำนาญงาน หัวหน้าชุด 2. ชุดสายตรวจ 252 นายภูวนาถ น่วมทะนงค์ พนักงานเทศกิจชำนาญงาน หัวหน้าชุด 3. ชุดสายตรวจ 253 นายจิรัฏฐ์ บิณฑวิหค พนักงานเทศกิจชำนาญงาน หัวหน้าชุด 4. ชุดสายตรวจ 254 นายสาโรจน์ ศรีนิล เจ้าพนักงานเทศกิจชำนาญการ หัวหน้าชุด 5. ชุดสายตรวจ 255 นายพีรศักดิ์ เกษรกุล พนักงานเทศกิจชำนาญ หัวหน้าชุด ออกปฏิบัติหน้าที่ตามพื้นที่ที่รับผิดชอบในช่วงเวลาที่กำหนด - หากตรวจพบป้ายผิดกฎหมายและพบเจ้าของป้ายจะตักเตือนและสั่งให้แก้ไข หากไม่แก้ไขดำเนินการจับกุมเพื่อดำเนินคดีตาม พรบ.รักษาความสะอาดฯ - กรณีไม่พบผู้กระทำผิดหรือไม่แก้ไขตามคำสั่ง ก็จะจัดเก็บเพื่อติดตามตัวมาดำเนินคดี - รวบรวมผลการปฏิบัติงานพร้อมภาพถ่ายรายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบ

** ปัญหาของโครงการ :1. เจ้าหน้าที่ต้องปฏิบัติภารกิจประจำหรือได้รับมอบหมายหลายประการ และพื้นที่เขตมีตรอก ซอยหลัก ซอยแยก และซอยลัดจำนวนมาก ประกอบกับมีการจราจรค่อนข้างติดขัด จึงทำให้การปฏิบัติงานตามโครงการมีปัจจัยแทรกในการดำเนินการจัดเก็บในทันที ไม่เป็นไปอย่างต่อเนื่องและทั่วถึง 2. เจ้าหน้าที่อาจได้รับภารกิจที่มีความจำเป็นเร่งด่วน มีการร้องขอสนับสนุนกำลังเจ้าหน้าที่ในการดำเนินการตามนโยบายของกรุงเทพมหานคร หน่วยงานเอกชนหรือหน่วยงานภาครัฐ ทำให้การดำเนินการไม่สามารถปฏิบัติงานได้อย่างต่อเนื่อง 3. เจ้าหน้าที่อาจไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบและขั้นตอนของกฎหมาย 4. การประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องแก่ประชาชนอาจเป็นไปอย่างไม่ทั่วถึง

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2020-01-16)

30.00

16/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... 1. ชุดสายตรวจ จำนวน 5 ชุดสายตรวจ ได้แก่ - ชุดสายตรวจ 251 นายจตุรวิทย์ หอมเอื้อม หัวหน้าชุด - ชุดสายตรวจ 252 นายภูวนาถ น่วมทะนงค์ หัวหน้าชุด - ชุดสายตรวจ 253 นายจิรัฏฐ์ บิณฑวิหค หัวหน้าชุด - ชุดสายตรวจ 254 นายสาโรจน์ ศรีนิล หัวหน้าชุด - ชุดสายตรวจ 255 นายพีรศักดิ์ เกษรกุล หัวหน้าชุด ออกปฏิบัติหน้าที่ตามพื้นที่ที่รับผิดชอบในช่วงเวลาที่กำหนด 2. หากตรวจพบป้ายผิดกฎหมายและพบเจ้าของป้ายจะตักเตือนและสั่งให้แก้ไข หากไม่แก้ไขดำเนินการจับกุมดำเนินคดีตาม พรบ.รักษาความสะอาดฯ 3. กรณีไม่พบผู้กระทำผิดหรือไม่แก้ไขตามคำสั่ง ก็จะจัดเก็บเพื่อติดตามตัวมาดำเนินคดี 4. รวบรวมผลปฏิบัติงานพรัอมภาพถ่ายรายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบ

** ปัญหาของโครงการ :1. เจ้าหน้าที่ต้องปฏิบัติภารกิจประจำหรือได้รับมอบหมายหลายประการ และพื้นที่เขตมีตรอก ซอยหลัก ซอยแยก และซอยลัดจำนวนมาก ประกอบกับมีการจราจรค่อนข้างติดขัด จึงทำให้การปฏิบัติงานตามโครงการมีปัจจัยแทรกในการดำเนินการจัดเก็บในทันที ไม่เป็นไปอย่างต่อเนื่องและทั่วถึง 2. เจ้าหน้าที่อาจได้รับภารกิจที่มีความจำเป็นเร่งด่วน มีการร้องขอสนับสนุนกำลังเจ้าหน้าที่ในการดำเนินการตามนโยบายของกรุงเทพมหานคร หน่วยงานเอกชนหรือหน่วยงานภาครัฐ ทำให้การดำเนินการไม่สามารถปฏิบัติงานได้อย่างต่อเนื่อง 3. เจ้าหน้าทีอาจไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบและขั้นตอนของกฎหมาย 4. การประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่า่วสารที่เกี่ยวข้องแก่ประชาชนอาจเป็นไปอย่างไม่ทั่วถึง

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2019-12-16)

20.00

16/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... 1. เจ้าหน้าที่ชุดสายตรวจ จำนวน 5 ชุดสายตรวจ คือ - ชุดสายตรวจ 251 มีนายจตุรวิทย์ หอมเอื้อม เป็นหัวหน้าชุด - ชุดสายตรวจ 252 มีนายภูวนาถ น่วมทะนงค์ เป็นห้วหน้าชุด - ชุดสายตรวจ 253 มีนายจิรัฏฐ์ บิณฑวิหค เป็นหัวหน้าชุด - ชุดสายตรวจ 254 มีนายสาโรจน์ ศรีนิล เป็นหัวหน้าชุด - ชุดสายตรวจ 255 มีนายพีรศักดิ์ เกษรกุล เป็นหัวหน้าชุด ออกปฏิบัติหน้าที่ตามพื้นที่ที่รับผิดชอบในช่วงเวลาที่กำหนด 2. หากตรวจพบป้ายผิดกฎหมายและพบเจ้าของป้ายจะตักเตือนและสั่งให้แก้ไข หากไม่แก้ไขดำเนินการจับกุมเพื่อดำเนินคดีตาม พ.ร.บ. รักษาความสะอาดฯ 3. กรณีไม่พบผู้กระทำผิดหรือไม่แก้ไขตามคำสั่ง ก็จะจัดเก็บเพื่อติดตามตัวมาดำเนินคดี 4. รวบรวมผลการปฏิบัติงานรายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบ

** ปัญหาของโครงการ :1. เจ้าหน้าที่ต้องปฏิบัติภารกิจที่ได้รับมอบหมายหลายประการ และพื้นที่มีตรอก ซอยหลัก ซอยแยก และซอยลัดจำนวนมาก ประกอบกับมีการจราจรค่อนข้างติดขัด ทำให้การปฏิบัติงานมีปัจจัยแทรกในการดำเนินการจัดเก็บในทันที และไม่เป็นไปอย่างต่อเนื่องและทั่วถึง 2. เจ้าหน้าที่อาจได้รับภารกิจด่วน ทำให้การดำเนินการไม่สามารถปฏิบัติได้อย่างต่อเนื่อง 3. เจ้าหน้าที่อาจไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบและตามขั้นตอนของกฎหมาย

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-11-17)

10.00

17/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... 1. เจ้าหน้าที่ชุดสายตรวจ จำนวน 5 ชุดสายตรวจ - ชุดสายตรวจ 251 มีนายจตุรวิทย์ หอมเอื้อม เป็นหัวหน้าชุด - ชุดสายตรวจ 252 มีนายภูวนาถ น่วมทะนงค์ เป็นหัวหน้าชุด - ชุดสายตรวจ 253 มีนายจิรัฏฐ์ บิณฑวิหค เป็นหัวหน้าชุด - ชุดสายตรวจ 254 มีนายสาโรจน์ ศรีนิล เป็นหัวหน้าชุด - ชุดสายตรวจ 255 มีนายพีรศักดิ์ เกษรกุล เป็นหัวหน้าชุด ออกปฏิบัติหน้าที่ตามพื้นที่ที่รับผิดชอบในช่วงเวลาที่กำหนด 2. หากตรวจพบป้ายผิดกฎหมายและพบเจ้าของป้ายจะตักเตือนและสั่งให้แก้ไข หากไม่แก้ไขดำเนินการจับกุมเพื่อดำเนินคดีตาม พรบ.รักษาความสะอาดฯ 3. กรณีไม่พบผู้กระทำผิดหรือไม่แก้ไข ก็จะจัดเก็บเพื่อติดตามตัวมาดำเนินคดี 4. รวบรวมผลการปฏิบัติหน้าที่ให้ผู้บังคับบัญชาทราบ

** ปัญหาของโครงการ :1. เจ้าหน้าที่ต้องปฏิบัติภารกิจหรือได้รับมอบหมายหลายประการ และพื้นที่มีตรอก ซอยหลัก ซอยแยก และซอยลัดจำนวนมาก ประกอบกับมีการจราจรค่อนข้างติดขัด ทำให้การปฏิบัติงานมีปัจจัยแทรกในการดำเนินการจัดเก็บในทันที และไม่เป็นไปอย่างต่อเนื่องและทั่วถึง 2. เจ้าหน้าที่อาจได้รับภารกิจเร่งด่วน ทำให้การดำเนินการไม่สามารถปฏิบัติได้อย่างต่อเนื่อง 3. เจ้าหน้าที่อาจไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบและขั้นตอนของกฎหมาย

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2019-10-28)

5.00

28/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... 1. จัดทำโครงการ 2. มอบเจ้าหน้าที่ชุดสายตรวจ จำนวน 5 ชุดสายตรวจ คือ - ชุดสายตรวจ 251 นายจตุรวิทย์ หอมเอื้อม เป็นหัวหน้าชุด - ชุดสายตรวจ 252 นายภูวนาถ น่วมทะนงค์ เป็นหัวหน้าชุด - ชุดสายตรวจ 253 นายจิรัฏฐ์ บิณฑวิหค เป็นหัวหน้าชุด - ชุดสายตรวจ 254 นายสาโรจน์ ศรีนิล เป็นหัวหน้าชุด - ชุดสายตรวจ 255 นายพีรศักดิ์ เกษรกุล เป็นหัวหน้าชุด ออกปฏิบัติหน้าที่ตามพืนที่ที่รับผิดชอบในช่วงเวลาที่กำหนด 2. หากตรวจพบป้ายผิดกฏหมายและพบเจ้าของป้ายจะตักเตือนและสั่งให้แก้ไข หากไม่แก้ไขดำเนินการจับกุมเพื่อดำเนินคดีตาม พรบ.รักษาความสะอาดฯ 3. กรณีไม่พบผู้กระทำผิดหรือไม่แกไ้ขตามคำสั่ง ก็จะจัดเก็บเพื่อติดตามตัวมาดำเนินคดี 4. รวบรวมผลปฏิบัติงานพร้อมภาพถ่ายรายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบ

** ปัญหาของโครงการ :1. เจ้าหน้าที่ต้องปฏิบัติภารกิจหรือได้รับมอบหมายหลายประการ และพื้นที่มีตรอก ซอยหลัก ซอยแยก และซอยลัดจำนวนมาก ประกอบกับมีการจราจราค่อนข้างติดขัด ทำให้การปฏิบัติการมีปัจจัยแทรกในการดำเนินการจัดเก็บในทันที และไม่เป็นไปอย่างต่อเนื่อง 2. เจ้าหน้าที่อากจได้รับภารกิจเร่งด่วน ทำให้การดำเนินการไม่สามารถปฏิบัติได้อย่างต่อเนื่อง 3. เจ้าหน้าที่อาจไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบและขั้นตอนของกฎหมาย

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:จัดทำโครงการและแผนปฏิบัติการ
:50%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:จัดทำคำสั่งมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบ
:30%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 3
:ดำเนินการตามโครง
:20%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 4
:รายงานผลการปฏิบัติงาน
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50040000-3407

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50040000-3407

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5004-0880

ตัวชี้วัด : - จำนวนครั้งในการจัดระเบียบป้ายโฆษณาตามแผนการจัดระเบียบป้ายฯ จำแนกรายเขต - ประชาชนมีความพึงพอใจในระดับมากต่อการจัดระเบียบป้ายโฆษณาตามแผนการจัดระเบียบ

ค่าเป้าหมาย ครั้ง/ปี : 1095.0000

ผลงานที่ทำได้ ครั้ง/ปี : 1095.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ครั้ง/ปี)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
276.00

100 / 100
2
549.00

100 / 100
3
822.00

100 / 100
4
1,095.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **