ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจพื้นที่เสี่ยงต่ออาชญากรรม : 50040000-3411

สำนักงานเขตบางรัก : (2563)

100

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100

นายกำพล เลี้ยงบำรุง และนายเอกรินทร์ อินทร์สุวรรณ หมายเลขโทรศัพท์ 6210 - 6211

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 2 100

หลักการและเหตุผล

สภาพการณ์สังคมปัจจุบัน ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนมีความหมิ่นเหม่ต่อการถูกคุกคามเป็นอย่างยิ่ง ภัยจากการก่ออาชญากรรมนับวันจะยิ่งทวีความรุนแรง สภาพสังคม เศรษฐกิจ การดำเนินชีวิตของผู้คนในสังคมเมืองที่ขาดความยึดมั่นในศีลธรรม จรรยา ส่งผลให้เกิดผลร้ายอยู่เนือง ๆ สภาพพื้นที่เป็นจุดเสี่ยง เช่น ที่ดินรกร้างว่างเปล่า อาคารร้าง พื้นที่เปลี่ยว ชุมชน หมู่บ้าน หรือแม้แต่บนสะพานลอยคนข้าม ล้วนเป็นสาเหตุหนึ่งของการเกิดอาชญากรรม ปัญหาดังกล่าวแม้เจ้าหน้าที่ตำรวจจะได้เคร่งครัดเข้มงวดในการตรวจตราป้องกันและปราบปรามแล้ว แต่ปัญหาก็ยังไม่หมดสิ้นไป ซึ่งการรักษาความสงบเรียบร้อยและดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน เป็นหน้าที่สำคัญประการหนึ่งของกรุงเทพมหานคร ในการบำบัดทุกข์บำรุงสุขให้กับประชาชน ประกอบกับเป็นนโยบายของผู้บริหารกรุงเทพมหานครที่มุ่งเน้นให้ความสำคัญในเรื่องความปลอดภัย ฉะนั้น เพื่อให้การดำเนินการในเรื่องดังกล่าวเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และมีประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น รวมทั้งเป็นการสนองนโยบายของผู้บริหารกรุงเทพมหานคร ฝ่ายเทศกิจ สำนักงานเขตบางรัก จึงได้จัดทำโครงการสายตรวจตู้เขียว ขึ้น

50040900/50040900

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อตรวจตราความเป็นระเบียบเรียบร้อยและป้องกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้นตามจุดเสี่ยงภัยต่าง ๆ ในพื้นที่เขต 2. เพื่อตรวจตรา สอดส่อง ดูแล และป้องปรามปัญหาอาชญากรรมและภัยต่าง ๆ ไม่ให้เกิดขึ้นแก่ประชาชนในพื้นที่ 3. เพื่อปฏิบัติหน้าที่เฝ้าระวังภัยจากบุคคลหรือกลุ่มบุคคลไม่ให้กระทำการใด ๆ ซึ่งก่อให้เกิดความเสียหายแก่ชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 4. เพื่อสร้างความอุ่นใจให้กับประชาชนในพื้นที่ในด้านการดูแลความปลอดภัยและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง ทำให้เป็นเมืองน่าอยู่ และปลอดภัยเพิ่มขึ้น

เป้าหมายของโครงการ

1. กำหนดจุดสถานที่เสี่ยงภัยต่าง ๆ ที่ล่อแหลมต่อการเกิดอาชญากรรมเพื่อเป็นจุดตรวจตู้เขียวและจุดเสี่ยงภัย เช่น อาคารสถานที่เปลี่ยว ซอยเปลี่ยว แหล่งย่านชุมชนและบริเวณชุมชนต่าง ๆ ในพื้นที่เขตของสำนักงานเขต 2. จัดเจ้าหน้าที่สายตรวจเทศกิจออกตรวจตรา และตรวจสอบจุดเสี่ยงภัยต่าง ๆ ทุกจุดที่กำหนดครอบคลุมทั้งพื้นที่เขตเพื่อป้องกันดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 3. ตรวจตรา ตรวจสอบความเป็นระเบียบเรีบร้อย และรายงานการตรวจให้ผู้บังคับบัญชาทราบพร้อมประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการดำเนินการแก้ไขทันที 4. จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจออกตรวจตราตามจุดเสี่ยงต่อการเกิดอาชญากรรม และตรวจตราตามสถานที่เปลี่ยว เพื่อดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อย ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินให้กับประชาชนในพื้นที่เขต

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
๑.๒ - ปลอดอาชญากรรมและยาเสพติด
๑.๒.๑ ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน%
๑.๒.๑.๑ เสริมสร้างความปลอดภัยเพื่อลดความล่อแหลมของสภาพแวดล้อมต่อการก่อ อาชญากรรม

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-09-16)

100.00

16/09/2563 :

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 90.00 (2020-08-17)

90.00

17/08/2563 : 1. ชุดสายตรวจออกตรวจสอบพื้นที่ที่กำหนดเป็นพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดอาชญากรรม จำนวน 9 จุด 1.1 นายจตุรวิทย์ หอมเอื้อม พนักงานเทศกิจชำนาญงาน หัวหน้าชุดสายตรวจ 251 รับผิดชอบ - ลานเลิฟลี่ ถนนนราธิวาสฯ 1.2 นายจิรัฏฐ์ บิณฑวิหค พนักงานเทศกิจชำนาญงาน หัวหน้าชุดสายตรวจ 253 รับผิดชอบ - สวนหย่อมมหาพฤฒาราม ถนนมหาพฤฒาราม - อาคารร้างใต้ทางด่วนลานกีฬา ตรอกห้านาย ถนนมหานคร - ใต้ทางด่วน ถนนสี่พระยา - ใต้ทางด่วนถนนเจริญกรุง 43 (สะพานยาว ถนนเจริญกรุง) - สถานทูตรัสเซีย ถนนทรัพย์ 1.3 นายสาโรจน์ ศรีนิล เจ้าพนักงานเทศกิจชำนาญการ หัวหน้าชุดสายตรวจ 254 รับผิดชอบ - บ้านนายเจริญ สิริวัฒนภักดี ถนนสุรวงศ์ 1.4 นายพีรศักดิ์ เกษรกุล พนักงานเทศกิจชำนาญงาน หัวหน้าชุดสายตรวจ 255 รับผิดชอบ - ป่าช้าจีน ซอยสีลม 9 - สถานทูตพม่า ถนนสาทรเหนือ 2. รายงานผลให้ผู้บังคับบัญชาทราบ

** ปัญหาของโครงการ :1. อัตรากำลังเจ้าหน้าที่เทศกิจมีน้อย ซึ่งมีภารกิจต้องปฏิบัติทั้งเวลากลางวันและกลางคืน อาจทำให้การปฏิบัติงานตามโครงการไม่ประสบผลสำเร็จเท่าที่ควร 2. เจ้าหน้าที่ขาดความชำนาญและไม่มีประสบการณ์ในการตรวจตรา แก้ไขเหตุอันตรายที่ต้องเผชิญกับบุคคลอันตราย 3. การดำเนินการตามโครงการ จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องได้รับความร่วมมือ ร่วมใจจากเจ้าหน้าที่หน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องในสังกดัและเจ้าหน้าที่ตำรวจเพราะเป็นงานที่มีความเสี่ยงต่ออันตราย ถ้าไม่ได้รับความร่วมมือ ร่วมใจอย่างจริงจัง และดำเนินการล่าช้าย่อมไม่สามารถบรรลุผลได้ 4. บ้านร้าง อาคารร้าง และที่รกร้างว่างเปล่า ส่วนใหญ่จะไม่ทราบเจ้าของกรรมสิทธิ์ ทำให้การติดต่อประสานงานเพื่อปรับปรุงแก้ไขป้องกันการเป็นแหล่งมั่วสุมเพื่อกระทำผิดกฎหมายเป็นไปด้วยด้วยความยากลำบากและล่าช้า และการเข้าไปในสถานที่ดังกล่าวอาจเป็นปัญหากับเจ้าหน้าที่ในประเด็นข้อกฎหมาย

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 80.00 (2020-07-16)

80.00

16/07/2563 : 1. ชุดสายตรวจออกตรวจสอบพื้นที่ที่กำหนดเป็นพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดอาชญากรรม จำนวน 9 จุด 1.1 นายจตุรวิทย์ หอมเอื้อม พนักงานเทศกิจชำนาญงาน หัวหน้าชุดสายตรวจ 251 รับผิดชอบ - ลานเลิฟลี่ ถนนนราธิวาสฯ 1.2 นายจิรัฏฐ์ บิณฑวิหค พนักงานเทศกิจชำนาญงาน หัวหน้าชุดสายตรวจ 253 รับผิดชอบ - สวนหย่อมมหาพฤฒาราม ถนนมหาพฤฒาราม - อาคารร้างใต้ทางด่วนลานกีฬา ตรอกห้านาย ถนนมหานคร - ใต้ทางด่วน ถนนสี่พระยา - ใต้ทางด่วนถนนเจริญกรุง 43 (สะพานยาว ถนนเจริญกรุง) - สถานทูตรัสเซีย ถนนทรัพย์ 1.3 นายสาโรจน์ ศรีนิล เจ้าพนักงานเทศกิจชำนาญการ หัวหน้าชุดสายตรวจ 254 รับผิดชอบ - บ้านนายเจริญ สิริวัฒนภักดี ถนนสุรวงศ์ 1.4 นายพีรศักดิ์ เกษรกุล พนักงานเทศกิจชำนาญงาน หัวหน้าชุดสายตรวจ 255 รับผิดชอบ - ป่าช้าจีน ซอยสีลม 9 - สถานทูตพม่า ถนนสาทรเหนือ 2. รายงานผลให้ผู้บังคับบัญชาทราบ

** ปัญหาของโครงการ :1. อัตรากำลังเจ้าหน้าที่เทศกิจมีน้อยซึ่งมีภารกิจต้องปฏิบัติทั้งเวลากลางวัน และกลางคืน อาจทำให้การปฏิบัติงานตามโครงการไม่ประสบผลสำเร็จเท่าที่ควร 2. เจ้าหน้าที่ขาดความชำนาญและไม่มีประสบการณ์ในการตรวจตรา แก้ไขเหตุอันตรายที่ต้องเผชิญกับบุคคลอันตราย 3. การดำเนินการตามโครงการ จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องได้รับความร่วมมือ ร่วมใจจากเจ้าหน้าที่หน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องในสังกัดและเจ้าหน้าที่ตำรวจเพราะเป็นงานที่มีความเสี่ยงต่ออันตราย ถ้าไม่ได้รับความร่วมมือ ร่วมใจอย่างจริงจัง และดำเนินการล่าช้าย่อมไม่สามารถบรรลุผลได้ 4. บ้านร้าง อาคารร้าง และที่รกร้างว่างเปล่า ส่วนใหญ่จะไม่ทราบเจ้าของกรรมสิทธิ์ ทำให้การติดต่อประสานงานเพื่อปรับปรุงแก้ไขป้องกันการเป็นแหล่งมั่วสุมเพื่อกระทำผิดกฎหมายเป็นไปด้วยความยากลำบากและล่าช้า และการเข้าไปในสถานที่ดังกล่าวอาจเป็นปัญหากับเจ้าหน้าที่ในประเด็นข้อกฎหมาย

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 75.00 (2020-06-15)

75.00

15/06/2563 : 1. ชุดสายตรวจ ออกตรวจสอบพื้นที่ที่กำหนดเป็นพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดอาชญากรรม จำนวน 9 จุด 1.1 ชุดสายตรวจ 251 นายจตุรวิทย์ หอมเอื้อม พนักงานเทศกิจชำนาญงาน หัวหน้าชุด รับผิดชอบ - ลานเลิฟลี่ ถนนนราธิวาสฯ 1.2 ชุดสายตรวจ 253 นายจิรัฏฐ์ บิณฑวิหค พนักงานเทศกิจชำนาญงาน หัวหน้าชุด รับผิดชอบ - สวนหย่อมมหาพฤฒาราม ถนนมหาพฤฒาราม - อาคารร้างใต้ทางด่วนลานกีฬา ตรอกห้านาย ถนนมหานคร - ใต้ทางด่วน ถนนสี่พระยา - ใต้ทางด่วนถนนเจริญกรุง 43 (สะพานยาว ถนนเจริญกรุง) - สถานทูตรัสเซีย ถนนทรัพย์ 1.3 ชุดสายตรวจ 254 นายสาโรจน์ ศรีนิล เจ้าพนักงานเทศกิจชำนาญการ หัวหน้าชุด รับผิดชอบ - บ้านนายเจริญ สิริวัฒนภักดี ถนนสุรวงศ์ 1.4 ชุดสายตรวจ 255 นายพีรศักดิ์ เกษรกุล พนักงานเทศกิจชำนาญงาน หัวหน้าชุด รับผิดชอบ - ป่าช้าจีน ซอยสีลม 9 - สถานทูตพม่า ถนนสาทรเหนือ 2. รายงานผลให้ผู้บังคับบัญชาทราบ

** ปัญหาของโครงการ :1. อัตรากำลังเจ้าหน้าที่เทศกิจมีน้อยซึ่งมีภารกิจต้องปฏิบัติทั้งเวลากลางวันและกลางคืน อาจทำให้การปฏิบัติงานตามโครงการไม่ประสบผลสำเร็จเท่าที่ควร 2. เจ้าหน้าที่ขาดความชำนาญและไม่มีประสบการณ์ในการตรวจตรา แก้ไขเหตุอันตรายที่ต้องเผชิญกับบุคคลอันตราย 3. การดำเนินการตามโครงการ จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องได้รับความร่วมมือ ร่วมใจจากเจ้าหน้าที่หน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องในสังกัดและเจ้าหน้าที่ตำรวจ เพราะเป็นงานที่มีความเสี่ยงต่ออันตราย ถ้าไม่ได้รับความร่วมมือร่วมใจอย่างจริงจัง และดำเนินการล่าช้าย่อมไม่สามารถบรรลุผลได้ 4. บ้านร้าง อาคารร้าง และที่รกร้างว่างเปล่า ส่วนใหญ่จะไม่ทราบเจ้าของกรรมสิทธิ์ ทำให้การติดต่อประสานงานเพื่อปรับปรุงแก้ไขป้องกันการเป็นแหล่งมั่วสุมเพื่อกระทำผิดกฎหมายเป็นไปด้วยความยากลำบากและล่าช้า และการเข้าไปในสถานที่ดังกล่าวอาจเป็นปัญหากับเจ้าหน้าที่ในประเด็นข้อกฎหมาย

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2020-05-14)

70.00

14/05/2563 : 1. ชุดสายตรวจออกตรวจสอบพื้นที่ที่กำหนดเป็นพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดอาชญากรรม จำนวน 9 จุด 1.1 นายจตุรวิทย์ หอมเอื้อม พนักงานเทศกิจชำนาญงาน หัวหน้าชุดสายตรวจ 251 รับผิดชอบ - ลานเลิฟลี่ ถนนนราธิวาสฯ 1.2 นายจิรัฏฐ์ บิณฑวิหค พนักงานเทศกิจชำนาญงาน หัวหน้าชุดสายตรวจ 253 รับผิดชอบ - สวนหย่อมมหาพฤฒาราม ถนนมหาพฤฒาราม - อาคารร้างใต้ทางด่วนลานกีฬา ตรอกห้านาย ถนนมหานคร - ใต้ทางด่วน ถนนสี่พระยา - ใต้ทางด่วนถนนเจริญกรุง 43 (สะพานยาว ถนนเจริญกรุง) - สถานทูตรัสเซีย ถนนทรัพย์ 1.3 นายสาโรจน์ ศรีนิล เจ้าพนักงานเทศกิจชำนาญการ หัวหน้าชุดสายตรวจ 254 รับผิดชอบ - บ้านนายเจริญ สิริวัฒนภักดี ถนนสุรวงศ์ 1.4 นายพีรศักดิ์ เกษรกุล พนักงานเทศกิจชำนาญงาน หัวหน้าชุดสายตรวจ 255 รับผิดชอบ - ป่าช้าจีน ซอยสีลม 9 - สถานทูตพม่า ถนนสาทรเหนือ 2. รายงานผลให้ผู้บังคับบัญชาทราบ

** ปัญหาของโครงการ :1. อัตรากำลังเจ้าหน้าที่เทศกิจมีน้อย ซึ่งมีภารกิจต้องปฏิบัติทั้งเวลากลางวันและกลางคืน อาจทำให้การปฏิบัติงานตามโครงการไม่ประสบผลสำเร็จเท่าที่ควร 2. เจ้าหน้าที่ขาดความชำนาญและไม่มีประสบการณ์ในการตรวจตรา แก้ไขเหตุอันตรายที่ต้องเผชิญ 3. การดำเนินการตามโครงการ จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องได้รับความร่วมมือ ร่วมใจจากเจ้าหน้าที่หน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องในสังกัดและเจ้าหน้าที่ตำรวจเพราะเป็นงานที่มีความเสี่ยงต่ออันตรายถ้าไม่ได้รับความร่วมมือ ร่วมใจอย่างจริงจัง และดำเนินการล่าช้าย่อมไม่สามารถบรรลุผลได้ 4. บ้านร้าง อาคารร้าง และที่รกร้างว่างเปล่า ส่วนใหญ่จะไม่ทราบเจ้าของกรรมสิทธิ์ ทำให้การติดต่อประสานงานเพื่อปรับปรุงแก้ไขป้องกันการเป็นแหล่งมั่วสุมเพื่อกระทำผิดกฎหมายเป็นไปด้วยความยากลำบากและล่าช้า และการเข้าไปในสถานที่ดังกล่าวอาจเป็นปัญหากับเจ้าหน้าที่ในประเด็นข้อกฎหมาย

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-04-30)

60.00

30/04/2563 : 1. ชุดสายตรวจออกตรวจสอบพื้นที่ที่กำหนดเป็นพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดอาชญากรรม จำนวน 9 จุด ดังนี้ 1.1 ชุดสายตรวจ 251 นายจตุรวิทย์ หอมเอื้อม รับผิดชอบ - ลานเลิฟลี่ ถนนนราธิวาสฯ 1.2 ชุดสายตรวจ 253 นายจิรัฏฐ์ บิณฑวิหค รับผิดชอบ - สวนหย่อมมหาพฤฒาราม ถนนมหาพฤฒาราม - อาคารร้างใต้ทางด่วนลานกีฬา ตรอกห้านาย ถนนมหานคร - ใต้ทางด่วน ถนนสี่พระยา - ใต้ทางด่วนถนนเจริญกรุง 43 (สะพานยาว ถนนเจริญกรุง) - สถานทูตรัสเซีย ถนนทรัพย์ 1.3 ชุดสายตรวจ 254 นายสาโรจน์ ศรีนิล รับผิดชอบ - บ้านนายเจริญ สิริวัฒนภักดี ถนนสุรวงศ์ 1.4 ชุดสายตรวจ 255 นายพีรศักดิ์ เกษรกุล รับผิดชอบ - ป่าช้าจีน ซอยสีลม 9 - สถานทูตพม่า ถนนสาทรเหนือ 2. รายงานผลให้ผู้บังคับบัญชาทราบ

** ปัญหาของโครงการ :1. อัตรากำลังเจ้าหน้าที่เทศกิจมีน้อย ซึ่งมีภารกิจต้องปฏิบัติทั้งเวลากลางวัน และกลางคืน อาจทำให้การปฏิบัติงานตามโครงการไม่ประสบผลสำเร็จเท่าที่ควร 2. เจ้าหน้าที่ขาดความชำนาญและไม่มีประสบการณ์ในการตรวจตรา แก้ไขเหตุอันตรายที่ต้องเผชิญ 3. การดำเนินการตามโครงการ จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องได้รับความร่วมมือ ร่วมใจจากเจ้าหน้าที่หน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องในสังกัด และเจ้าหน้าที่ตำรวจ เพราะเป็นงานที่มีความเสี่ยงต่ออันตราย ถ้าไม่ได้รับความร่วมมือ ร่วมใจอย่างจริงจัง และดำเนินการล่าช้าย่อมไม่สามาถรบรรลุผลได้ 4. บ้านร้าง อาคารร้าง และที่รกร้างว่างเปล่าไม่ทราบเจ้าของกรรมสิทธิ์ ทำให้การติดต่อประสานงานเพื่อปรับปรุงแก้ไขป้องกันการเป็นแหล่งมั่วสุมเพื่อกระทำผิดกฎหมายเป็นไปด้วยความยากลำบากและล่าช้า และการเข้าไปในสถานที่ดังกล่าวอาจเป็นปัญหากับเจ้าหน้าที่ในประเด็นข้อกฎหมาย

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2020-03-17)

50.00

17/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... 1. ชุดสายตรวจออกตรวจสอบพื้นที่ที่กำหนดเป็นพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดอาชญากรรม จำนวน 9 จุด - นายจตุรวิทย์ หอมเอื้อม พนักงานเทศกิจชำนาญงาน หัวหน้าชุดสายตรวจ 251 รับผิดชอบ ลานเลิฟลี่ ถนนนราธิวาสฯ - นายจิรัฏฐ์ บิณฑวิหค พนักงานเทศกิจชำนาญงาน หัวหน้าชุดสายตรวจ 253 รับผิดสวนหย่อมมหาพฤฒาราม ถนนมหาพฤฒาราม , อาคารร้างใต้ทางด่วน ตรอกห้านาย ถนนมหานคร , ใต้ทางด่วนสี่พระยา ถนนสี่พระยา , ใต้ทางด่วนถนนเจริญกรุง 43 (สะพานยาว) ถนนเจริญกรุง , สถานทูตรัสเซีย ถนนทรัพย์ - นายสาโรจน์ ศรีนิล เจ้าพนักงานเทศกิจชำนาญการ หัวหน้าชุดสายตรวจ 254 รับผิดชอบ บ้านนายเจริญ สิริวัฒนภักดี ถนนสุรวงศ์ - นายพีรศักดิ์ เกษรกุล พนักงานเทศกิจชำนาญงาน หัวหน้าชุดสายตรวจ 255 รับผิดชอบ ป่าช้าจีน ซอยสีลม 9 , สถานทูตพม่า ถนนสาทรเหนือ 2. รายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบ

** ปัญหาของโครงการ :1. อัตรากำลังเจ้าหน้าที่เทศกิจมีน้อย ซึ่งมีภารกิจต้องปฏิบัติทั้งเวลากลางวัน และกลางคืน อาจทำให้การปฏิบัติงานตามโครงการไม่ประสบผลสำเร็จเท่าที่ควร 2. เจ้าหน้าที่ขาดความชำนาญและไม่มีประสบการณ์ในการตรวจตรา แก้ไขเหตุอันตรายที่ต้องเผชิญกับบุคลคลอันตราย 3. การดำเนินการตามโครงการ จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องได้รับความร่วมมือ ร่วมใจจากเจ้าหน้าที่หน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องในสังกัดและเจ้าหน้าที่ตำรวจเพราะเป็นงานที่มีความเสี่ยงต่ออันตราย ถ้าไม่ได้รับความร่วมมือ ร่วมใจอย่างจริงจัง และดำเนินการล่าช้าย่อมไม่สามาถรบรรลุผลได้ 4. บ้านร้าง อาคารร้าง และที่รกร้างว่างเปล่า ส่วนใหญ่จะไม่ทราบเจ้าของกรรมสิทธิ์ ทำให้การติดต่อประสานงานเพื่อปรับปรุงแก้ไขป้องกันการเป็นแหล่งมั่วสุมเพื่อกระทำผิดกฎหมายเป็นไปด้วยความยากลำบากและล่าช้า และการเข้าไปในสถานที่ดังกล่าวอาจเป็นปัญหากับเจ้าหน้าที่ในประเด็นข้อกฎหมาย

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2020-02-15)

40.00

15/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... 1. ชุดสายตรวจออกตรวจสอบพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดอาชญากรรม จำนวน 9 จุด 1.1 นายจตุรวิทย์ หอมเอื้อม พนักงานเทศกิจชำนาญงาน หัวหน้าชุดสายตรวจ 251 รับผิดชอบ จุดเสี่ยงลานเลิฟลี่ ถนนนราธิวาสฯ 1.2 นายจิรัฏฐ์ บิณฑวิหค พนักงานเทศกิจชำนาญงาน หัวหน้าชุดสายตรวจ 253 รับผิดชอบ - สวนหย่อมมหาพฤฒาราม ถนนมหาพฤฒาราม - อาคารร้างใต้ทางด่วนลานกีฬา ตรอกห้านาย ถนนมหานคร - ใต้ทางด่วน ถนนสี่พระยา - ใต้ทางด่วนถนนเจริญกรุง 43 (สะพานยาว ถนนเจริญกรุง) - สถานทูกรัสเซีย ถนนทรัพย์ 3. นายสาโรจน์ ศรีนิล เจ้าพนักงานเทศกิจชำนาญการ หัวหน้าชุดสายตรวจ 254 รับผิดชอบ จุดเสี่ยง บริเวณ บ้านนายเจริญ สิริวัฒนภักดี ถนนสุรวงศ์ 4. นายพีรศักดิ์ เกษรกุล พนักงานเทศกิจชำนาญงาน หัวหน้าชุดสายตรวจ 255 รับผิดชอบจุดเสี่ยงบริเวณ ป่าข้าจีน ซอยสีลม 9 และ สถานทูตพม่า ถนนสาทรเหนือ 5. รายงานผลให้ผู้บังคับบัญชาทราบ

** ปัญหาของโครงการ :1. อัตรากำลังเจ้าหน้าที่เทศกิจมีน้อย ซึ่งมีภารกิจต้องปฏิบัติทั้งเวลากลางวันและกลางคืน อาจทำให้การปฏิบัติงานตามโครงการไม่ประสบผลสำเร็จเท่าที่ควร 2. เจ้าหน้าที่ขาดความชำนาญและไม่มีประสบการณ์ในการตรวจตรา แก้ไขเหตุอันตรายที่ต้องเผชิญ 3. การดำเนินการตามโครงการ จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องได้รับความร่วมมือ ร่วมใจจากเจ้าหน้าที่หน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องในสังกัดและเจ้าหน้าที่ตำรวจ เพราะเป็นงานที่มีความเสี่ยงต่ออันตราย ถ้าไม่ได้รับความร่วมมือ ร่วมใจอย่างจริงจัง และดำเนินการล่าช้าย่อมไม่สามาถรบรรลุผลได้ 4. บ้านร้าง อาคารร้าง และที่รกร้างว่างเปล่า ส่วนใหญ่จะไม่ทราบเจ้าของกรรมสิทธิ์ ทำให้การติดต่อประสานงานเพื่อปรับปรุงแก้ไขป้องกันการเป็นแหล่งมั่วสุมเพื่อกระทำผิดกฎหมาย เป็นไปด้วยความยากลำบากและล่าช้า และการเข้าไปในสถานที่ดังกล่าวอาจเป็นปัญหากับเจ้าหน้าที่ในประเด็นข้อกฎหมาย

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2020-01-16)

30.00

16/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... 1. ชุดสายตรวจออกตรวจสอบพื้นที่ที่กำหนดเป็นพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดอาชญากรรม จำนวน 9 จุด - นายจตุรวิทย์ หอมเอื้อม หัวหน้าชุดสายตรวจ 251 รับผิดชอบ ลานเลิฟลี่ ถนนนราธิวาสฯ - นายจิรฏฐ์ บิณฑวิหค หัวหน้าชุดสายตรวจ 253 รับผิดชอบ สวนหย่อมมหาพฤฒาราม ถนนมหาพฤฒาราม , อาคารร้างใต้ทางด่วนลานกีฬา ตรอกห้านาย ถนนมหานคร , ใต้ทางด่วน ถนนสี่พระยา , ใต้ทางด่วนถนนเจริญกรุง 43 (สะพานยาว ถนนเจริญกรุง), สถานทูตรัสเซีย ถนนทรัพย์ - นายสาโรจน์ ศรีนิล หัวหน้าชุดสายตรวจ 254 รับผิดชอบ บ้านนายเจริญ สิริวัฒนภักดี ถนนสุรวงศ์ - นายพีรศักดิ์ เกษรกุล หัวหน้าชุดสายตรวจ 255 รับผิดชอบ ป่าช้าจีน สีลม ซอย 9 , สถานทูตพม่า ถนนสาทรเหนือ 2. รายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบ

** ปัญหาของโครงการ :1. อัตรากำลังเจ้าหน้าที่เทศกิจมีน้อยซึ่งมีภารกิจต้องปฏิบัติ ทั้งเวลากลางวันและกลางคืน อาจทำให้การปฏิบัติงานตามโครงการไม่ประสบผลสำเร็จเท่าที่ควร 2. เจ้าหน้าที่ขาดความชำนาญและไม่มีประสบการณ์ในการตรวจตรา แก้ไขเหตุอันตรายที่ต้องเผชิญกับบุคคลอันตราย 3. การดำเนินการตามโครงการ จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องได้รับความร่วมมือ ร่วมใจจากเจ้าหน้าที่หน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องในสังกัดและเจ้าหน้าที่ตำรวจ เพราะเป็นงานที่มีความเสี่ยงต่ออันตราย ถ้าไม่ได้รับความร่วมมือร่วมใจอย่างจริงจัง และดำเนินการล่าช้า ย่อมไม่สามารถบรรลุผลได้ 4. บ้านร้าง อาคารร้าง และที่รกร้างว่างเปล่า ส่วนใหญ่จะไม่ทราบเจ้าของกรรมสิทธิ์ ทำให้การติดต่อประสานงานเพื่อปรับปรุงแก้ไขป้องกันการเป็นแหล่งมั่วสุมเพื่อกระทำผิดกฎหมายเป็นไปด้วยความยากลำบากและล่าช้า และการเข้าไปในสถานที่ดังกล่าวอาจเป็นปัญหากับเจ้าหน้าที่ในประเด็นข้อกฎหมาย

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2019-12-16)

20.00

2019-12-16 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... 1. ชุดสายตรวจ ออกตรวจสอบพื้นที่ที่กำหนดเป็นพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดอาชญากรรม จำนวน 9 จุด ชุดสายตรวจ 251 นายจตุรวิทย์ หอมเอื้อม เป็นหัวหน้าชุด ออกตรวจสอบ ลานเลิฟลี่ ถนนนราธิวาสฯ ชุดสายตรวจ 253 นายจิรัฏฐ์ บิณฑวิหค เป็นหัวหน้าชุด ออกตรวจสอบ บริเวณสวนหย่อมมหาพฤฒาราม ถนนมหาพฤฒาราม , อาคารร้างใต้ทางด่วนลานกีฬา ตรอกห้านาย ถนนมหานคร , ใต้ทางด่วนสี่พระยา ถนนสี่พระยา , ใต้ทางด่วนถนนเจริญกรุง 43 (สะพานยาว) ถนนเจริญกรุง , สถานทูตรัสเซีย ถนนทรัพย์ ชุดสายตรวจ 254 นายสาโรจน์ ศรีนิล เป็นหัวหน้าชุด ออกตรวจสอบ บริเวณบ้านนายเจริญ สิริวัฒนภักดี ถนนสุรวงศ์ ชุดสายตรวจ 255 นายพีรศักดิ์ เกษรกุล เป็นหัวหน้าชุด ออกตรวจสอบ บริเวณสถานทูตพม่า ถนนสาทรเหนือ , ป่าช้าจีน ซอยสีลม 9 ถนนสีลม 2. รายงานผลให้ผู้บังคับบัญชาทราบ

** ปัญหาของโครงการ :1. อัตรากำลังเจ้าหน้าที่เทศกิจมีน้อย ซึ่งมีภารกิจต้องปฏิบัติทั้งเวลากลางวันและกลางคืน อาจทำให้การปฏิบัติตามโครงการไม่ประสบผลสำเร็จเท่าที่ควร 2. เจ้าหน้าที่ขาดความชำนาญและไม่มีประสบการณ์ในการตรวจตรา แก้ไขเหตุอันตรายที่ต้องเผชิญ 3. การดำเนินการตามโครงการ จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องได้รับความร่วมมือ ร่วมใจ จากเจ้าหน้าที่หน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องในสังกัดและเจ้าหน้าที่ตำรวจเพราะเป็นงานที่มีความเสี่ยต่ออันตราย ถ้าไม่ได้รับความร่วมมือร่วมใจอย่างจริงจัง และหากดำเนินการล่าช้า ย่อมไม่สามารถบรรลุผลได้ 4. บ้านร้าง อาคารร้าง และที่รกร้างว่างเปล่า ส่วนใหญ่จะไม่ทราบเจ้าของกรรมสิทธิ์ ทำให้การติดต่อประสานงานเพื่อปรับปรุงแก้ไขป้องกันการเป็นแหล่งมั่วสุมเพื่อกระทำผิดกฎหมายเป็นไปด้วยความยากลำบากและล่าช้า และการเข้าไปในสถานที่ดังกล่าวอาจเป็นปัญหากับเจ้าหน้าที่ในประเด็นข้อกฎหมาย

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-11-17)

10.00

17/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... 1. ชุดสายตรวจ ออกตรวจสอบพื้นที่ที่กำหนดเป็นพื้นที่เสี่งต่อการเกิดอาชญากรรม จำนวน 9 จุด - ชุดสายตรวจ 251 นายจตุรวิทย์ หอมเอื้อม ออกตรวจพื้นที่เสี่ยงบริเวณลานเลิฟลี่ ถนนนราธิวาสฯ - ชุดสายตรวจ 253 นายจิรัฏฐ์ บิณฑวิหค ออกตรวจพื้นที่เสี่ยงบริเวณ สวนหย่อมมหาพฤฒาราม ถนนมหาพฤฒาราม , อาคารร้างใต้ทางด่วนลานกีฬา ตรอกห้านาย ถนนมหานคร , ใต้ทางด่วน ถนนสี่พระยา , ใต้ทางด่วนถนนเจริญกรุง 43 (สะพานยาว) ถนนเจริญกรุง , สถานทูตรัสเซีย ถนนทรัพย์ - ชุดสายตรวจ 254 นายสาโรจน์ ศรีนิล ออกตรวจพื้นที่เสี่ยงบริเวณ บ้านนายเจริญ สิริวัฒนภักดี ถนนสุรวงศ์ - ชุดสายตรวจ 255 นายพีรศักดิ์ เกษรกุล ออกตรวจพื้นที่เสี่ยงบริเวณ สถานทูตพม่า ถนนสาทรเหนือ , บริเวณป่าช้าจีน ซอยสีลม 9 2. รายงานผลให้ผู้บังคับบัญชาทราบ

** ปัญหาของโครงการ :1. อัตรากำลังเจ้าหน้าที่เทศกิจมีน้อย ซึ่งมีภารกิจต้องปฏฺิบัติทั้งเวลากลางวันและกลางคืน อาจทำให้การปฏิบัติตามโครงการไม่ประสบผลสำเร็จเท่าที่ควร 2. เจ้าหน้าที่ขาดความชำนาญและไม่ประสบการณ์ในการตรวจตรา แก้ไขเหตุอันตรายที่ต้องเผชิญ 3. การดำเนินการตามโครงการจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องได้รับความร่วมมือ ร่วมใจจากเจ้าหน้าที่หน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องในสังกัดและเจ้าหน้าที่ตำรวจ เพราะเป็นงานที่มีความเสี่ยงต่ออันตราย ถ้าไม่ได้รับความร่วมมือร่วมใจอย่างจริงจังและหากดำเนินการล่าช้าย่อมไม่สามารถบรรลุผลได้ 4. บ้านร้าง อาคารร้าง และที่รกร้างว่างเปล่า ส่วนใหญ่จะไม่ทราบเจ้าของกรรมสิทธิ์ ทำให้การติดต่อประสานงานเพื่อปรับปรุงแก้ไขป้องกันการเป็นแหล่งมั่วสุมเพื่อกระทำผิดกฎหมายเป็นไปด้วยความยากลำบากและล่าช้าและการเข้าไปในสถานที่ดังกล่าวอาจเป็นปัญหากับเจ้าหน้าที่ในประเด็นข้อกฎหมาย

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2019-10-29)

5.00

29/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... 1. จัดทำโครงการ 2. จัดทำคำสั่งมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบ 3. ดำเนินการตามคำสั่ง โดย ชุดสายตรวจ 253 มีนายจิรัฏฐ์ บิณฑวิหค ออกตรวจตราท่าเทียบเรือที่อยู่ในความรับผิดชอบ คือ ท่าเทียบเรือด่วนสี่พระยา และท่าเรือสาทร 4. นายกำพล เลี้ยงบำรุง หัวหน้างานกิจการพิเศษ ดำเนินการ - ประสานฝ่ายปกครองขอรายงานการตรวจสอบประสิทธิภาพ CCTV - ประสานฝ่ายรักษาความสะอาดฯ ขอข้อมูลและรายงานจุดเเสี่ยงภัยได้รับการปรับสภาพแวดล้อมด้วยการดูแลตัดต้นไม้ ทำความสะอาดบริเวณป้ายรถประจำทาง - ประสานฝ่ายโยธา ขอข้อมูลและรายงานจุดเสี่ยงภัยได้รับการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง - รวบรวมข้อมูลตามโครงการเทศกิจอาสาพาน้องข้ามถนนและอาสาจราจ การตรวจจุดเสี่ยงภัย 4. รวบรวมผลการปฏิบัติงานของส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง สรุปรายงานผู้บังคับบัญชา

** ปัญหาของโครงการ :1. จุดเสี่ยงภัยมีค่อนข้างมาก ประกอบอัตรากำลังเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนมีขีดจำกัด มีภารกิจที่มีความจำเป็นเร่งด่วนหรือผุ้บริหารมอบหมาย อาจทำให้การปฏิบัติงานตามโครงการไม่ประสบผลสำเร็จเท่าที่ควร 2. เจ้าหน้าที่ขาดความชำนาญและไม่มีประสบการณ์ในการตรวจตรา แก้ไขเหตุอันตรายที่ต้องเผชิญกับบุคคลอันตราย 3. การดำเนินการตามโครงการ จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานหรือเจ้าหน้าที่หน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องในสังกัด เพราะมีความเสี่ยงต่ออันตราย ถ้าไม่ได้รับความร่วมมือ ร่วมใจอย่างจริงจัง และทำให้การดำเนินการล่าช้า ย่อมไม่สามารถบรรลุผลได้ 4. เจ้าของหรือผู้ครอบครองกรรมสิทธิ์จุดเสี่ยงภัยบางแห่งไม่ให้ความร่วมมือ หรือไม่สะดวกในการติดต่อประสานงาน ทำให้การเข้าพื้นที่ดำเนินงานไม่คล่องตัวและอาจเกิดปัญหาอุปสรรคด้านข้อกฎหมาย

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:จัดทำโครงการและแผนปฏิบัติการ
:50%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:จัดทำคำสั่งมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบ
:30%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:ดำเนินการตามโครง
:20%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 4
:รายงานผลการปฏิบัติงาน
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50040000-3411

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50040000-3411

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5004-0883

ตัวชี้วัด : - จำนวนครั้งของการออกตรวจพื้นที่เสี่ยงต่ออาชญากรรม - ประชาชนมีความพึงพอใจในระดับมากต่อการตรวจพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดอาชญากรรม

ค่าเป้าหมาย ครั้ง/ปี : 730

ผลงานที่ทำได้ ครั้ง/ปี : 1095

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ครั้ง/ปี)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
276.00

100 / 100
2
549.00

100 / 100
3
822.00

100 / 100
4
1,095.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **